Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp huy động trẻ tham gia ăn bán trú đạt hiệu quả ở lớp mẫu giáo 5 6 tuổi a khu 12 trường mầm non xuân bình năm học 2017 2018

MỤC LỤC
Thứ tự
1

2

Nội dung
Mục lục
Mở đầu
Lý do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
Nội dung sáng kiến
Cơ sở lý luận
Thực trạng vấn đề trẻ đi
học chuyên cần trẻ ở lớp 34 tuổi A – khu trung tâm.

3

Các biện pháp thực hiện

Hiệu quả
Kết luận, kiến nghị

Số trang

Ghi chú

1
1
2
2
2
3
3
4
6
11
13

1


1. Mở đầu
1.1.Lý do chọn đề tài
Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy rằng:
" Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan"
Lời dạy đó đã trở thành mục tiêu giáo dục mầm non, đó là: Mục tiêu của
giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triển về thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm
mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào
lớp một; hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lí, năng lực
và phẩm chất mang tính nền tảng, những kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa
tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc
học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.
Như vậy, việc chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ ở lứa tuổi Mầm non là
vô cùng cần thiết trong quá trình đào tạo nhân cách con người, giúp trẻ phát
triển một cách toàn diện. Trẻ muốn lĩnh hội được những kiến thức sơ đẳng ban
đầu tốt để tạo nền móng vững chắc bước vào trường phổ thông thì trẻ phải có
một thể lực tốt, trẻ phải được nuôi – dạy đúng cách. Thế nhưng trong các năm
trước đây, cơ sở vật chất của nhà trường còn khó khăn nên nhà trường còn nhiều


điểm lẽ, các lớp chủ yếu là học theo chương trình lớp ghép và không thực hiện
bán trú được nên phụ huynh hình thành thói quen đưa đón trẻ đi học 2
buổi/ngày. Năm học 2017-2018 được sự quan tâm của các cấp, các ngành nhà
trường đã dồn các điểm lẽ về tại khu 12, trẻ ra lớp được học phân chia theo từng
độ tuổi, nhưng do sự hiểu biết và việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ còn
hạn chế. Các bậc phụ huynh chưa quan tâm đến nhu cầu dinh dưỡng cũng như
bữa ăn ở trường của trẻ. Vì vậy đầu năm trẻ đăng ký ăn bán trú chưa đạt kế
hoạch do đó tỉ lệ trẻ thấp còi và suy dinh dưỡng của lớp còn cao.
Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh chưa hiểu biết dinh dưỡng có tầm quan trọng
đối với đời sống con người, nhất là trẻ em. Chính vì vậy mà còn rất nhiều phụ
huynh chưa quan tâm đến bữa ăn của trẻ và không cho con ăn bán trú ở trường.
Trước tình hình thực tế trên, bản thân tôi trăn trở và nhận thức sâu sắc việc
tuyên truyền cho trẻ tham gia ăn bán trú đạt hiệu quả là rất cần thiết đối với trẻ
ở nhóm lớp mình phụ trách. Chính vì vậy mà tôi đã chọn đề tại “Một số biện
pháp huy động trẻ tham gia ăn bán trú có hiệu quả ở lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi A
– khu 12 – trường mầm non Xuân Bình, năm học 2017 - 2018” để nghiên cứu.
1.2 Mục đích nghiên cứu
Để tài nghiên cứu một số biện pháp tuyên truyền đến phụ huynh cho trẻ tham
gia ăn bán trú ở lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A – khu 12 đạt hiệu quả nhằm:
2


*Đối với trẻ:
Góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc – nuôi dưỡng và giáo dục trẻ nói
chung và nâng cao về thể lực cho trẻ để trẻ có một tầm vóc khỏe mạnh nhằm
giúp trẻ phát triển toàn diện về nhân cách.
* Đối với giáo viên:
Giúp giáo viên lựa chọn các biện pháp, hình thức tuyên truyền phụ huynh
cho trẻ tham gia ăn bán trú ở lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A – khu 12 đạt hiệu quả cao.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
20/20 trẻ mẫu giáo ở lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A khu 12 – trường Mầm non
Xuân Bình
1.4. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài có sử dụng các phương pháp sau:
- Phương pháp điều tra.
- Phương pháp dùng lời.
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp so sánh.
- Phương pháp thống kê toán học.
- Phương pháp nghiên cứu lí luận.
- Phương pháp kiểm chứng, minh họa.
2. Nội dung của sáng kiến
2.1 Cơ sở lý luận
Như chúng ta đã biết tại “ Thông tư số 28/2016 ngày 30 tháng 12 năm
2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục mầm
non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm
2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Tại thông tư đặt ra mục tiêu là: “Chương trình
giáo dục mẫu giáo nhằm giúp trẻ em từ 3 đến 6 tuổi phát triển hài hòa về các
mặt thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ, chuẩn
bị cho trẻ vào học ở tiểu học” {1}.
Mặt khác, Trong các giai đoạn phát triển con người thời kỳ ở lứa tuổi mầm
non thì gia đình đóng vai trò quan trọng nhất. Gia đình bảo đảm cho sự an toàn
và sự phát triển tâm lý và sinh mệnh của trẻ. Là những tiềm năng cơ bản nhất
trong việc chăm sóc giáo dục trẻ. {2}
Rõ ràng mục tiêu giáo dục mầm non đã đón trước mô hình nhân cách phát
triển mà trẻ em Việt Nam hiện nay trước 6 tuổi cần đạt được. Thực hiện mục
tiêu giáo dục mầm non là chuẩn bị tiền đề quan trọng và sự phát triển cần thiết

3


để cho trẻ bước vào trường phổ thông, tạo đà quan trọng đảm bảo những điều
kiện cần thiết cho việc thực hiện các mục tiêu sau này ở trường phổ thông.
Chính vì vậy chúng ta phải khai thác, đề cao vai trò của gia đình trong việc
chăm sóc thế hệ trẻ mầm non. Muốn con cái phát triển tốt, trước hết cha mẹ phải
biết nuôi dưỡng - chăm sóc - giáo dục trẻ theo khoa học. Trong mỗi bữa ăn hằng
ngày phải đảm bảo và cân đối đầy đủ 4 nhóm thực phẩm ( chất Bột đường, chất
đạm, chất béo, chất vitamin và muối khoáng), khi chế biến thực phẩm phải đảm
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngày nay quá trình phát triển của con người không thể tách rời môi trường
nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của trường học. Ở trường mầm non thực hiện
nhiệm vụ: Khuyến khích, động viên tất cả các cháu từng độ tuổi ăn bán trú, trẻ
được ăn 2 bữa/ngày (một bữa chính và một bữa phụ), đảm bão:
Nhu cầu khuyến nghị năng lượng của 1 trẻ trong một ngày là: 1230 1320 Kcal.
Nhu cầu khuyến nghị năng lượng tại trường của 1 trẻ trong một ngày
chiếm 50 - 55% nhu cầu cả ngày: 615 - 726 Kcal. {3}
Thực hiện công tác bán trú nhằm chăm sóc sức khoẻ, giảm tỉ lệ trẻ suy
dinh dưỡng, tạo điều kiện cho trẻ phát triển hài hoà, cân đối, thông minh. Hình
thành ở trẻ cơ sở đầu tiên của con người mới xã hội chủ nghĩa, khoẻ mạnh, hồn
nhiên, thông minh, nhanh nhẹn.
Vai trò chủ đạo giáo dục nhà trường là quan trọng, tổ chức giáo dục nhà
trường tốt bằng cách nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, tổ chức học
tập, hoạt động vui chơi đúng nguyên tắc, đúng phương pháp, theo khoa học. Có
phương tiện, trang thiết bị phù hợp. Làm giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng, trẻ thấp
còi sẽ là mục tiêu thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Đồng thời thực
hiện được sự thống nhất giữa gia đình và nhà trường sẽ góp phần hạn chế những
ảnh hưởng tiêu cực trong gia đình do chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục tự phát
không phù hợp với mục tiêu của ngành.
Mặt khác, phối hợp giữa gia đình và nhà trường là tạo nên sự đồng bộ
trong việc thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở nhà cũng như ở
trường mầm non. Ở nhiều gia đình hiện nay, tập quán nuôi dạy con thiếu khoa
học vẫn còn gây nên những ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và sự phát triển toàn
diện của trẻ.
Ví dụ: Chế độ ăn của trẻ tùy tiện, trẻ đòi gì cho ăn nấy. Không chú ý đến
sự cân đối giữa các chất dinh dưỡng cần thiết dẫn đến trẻ bị suy dinh dưỡng.
Để thực hiện được vai trò này đòi hỏi các cô giáo mầm non trực tiếp nuôi
dạy trẻ phải nắm được đặc điểm tâm sinh lý của từng trẻ về điều kiện sức khỏe,
4


có kiến thức vững vàng về chăm sóc và nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, phải có lòng
nhiệt tình, khéo léo trong nghệ thuật thuyết phục thì mới đạt được hiệu quả cao.
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
2.2.1. Thuận lợi
Năm học 2017-2018 nhà trường đã được xây dựng điểm lẽ tại thôn 12
khang trang, sạch đẹp, có 06 phòng học đảm bảo cho công tác chăm sóc – nuôi
dưỡng và giáo dục trẻ.
Cơ sở vật chất phòng học được xây dựng kiên cố hóa, đồ dùng trang thiết
bị, đồ chơi cho trẻ tương đối đầy đủ, môi trường trong và ngoài lớp học xanh,
sạch, đẹp và an toàn.
Nhà trường ưu tiên đầu tư đồ dùng phục vụ cho công tác bán trú đầy đủ,
đảm bảo cho trẻ được ăn ngủ tại trường.
Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100%, các cháu chăm ngoan, khoẻ mạnh,
thông minh, tỷ lệ cháu đi học chuyên cần đạt 98 % trở lên.
Các bậc phụ huynh luôn quan tâm ủng hộ nhiệt tình đối với các phong
trào của lớp. Lớp học có các cháu chủ yếu là người kinh chiếm tỷ lệ trên 90%.
2.2.2 Khó khăn:
Phụ huynh lớp tôi phần lớn làm nông nghiệp, chỉ một số ít là công chức và
buôn bán nên đời sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Sự nhận thức về nuôi
con theo khoa học còn nhiều hạn chế. Một số gia đình đông con nên việc chăm
sóc trẻ chưa chu đáo. Một số gia đình đi làm ăn xa gửi con cho ông bà nuôi nên
còn thiếu thốn về nhiều mặt.
Là năm đầu tiên dồn các điểm lẻ ở thôn 7, thôn 13, thôn 9, thôn 5, thôn 12
về tại một điểm trường trong nhiều năm qua chưa tổ chức công tác bán trú, chỉ
có một số rất ít phụ huynh ở thôn 5 đã cho con học và ăn bán trú tại khu trung
tâm trong các năm học trước nên phấn lớn phụ huynh chưa quen với công tác
cho trẻ ăn bán trú tại trường. Vì vậy việc cho tuyên truyền cho trẻ ăn bán trú ở
trường lại càng khó khăn.
Do đó đòi hỏi giáo viên ở nhóm lớp cần phải có nhiều biện pháp tuyên
truyền cho các bậc phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của việc cho trẻ ăn bán
trú ở trường và nuôi dưỡng trẻ theo khoa học là rất cần thiết đối với sự phát
triển toàn diện của trẻ. Chính vì vậy tôi đã tiến hành khảo sát, điều tra qua nhiều
kênh thông tin và thu nhận được một số kết quả sau:
Một số gia đình chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện cho trẻ ăn bán trú ở
trường, một số gia đình chưa biết nuôi con theo khoa học, một số gia đình kinh
tế khó khăn nên bữa ăn không đầy đủ 4 nhóm thực phẩm.
Một số trẻ ăn chậm, tiêu hóa thức ăn kém.
5


Kết quả khảo sát đầu năm thể hiện qua bảng số liệu sau:
(thời điểm tháng 9/2017)
Kết quả nuôi dưỡng
Cân nặng

TS trẻ ra lớp

Kênh
BT
13/20

Kênh
SDD
0/20

Kênh
BT
13/20

Kênh
thấp còi
0/20

12/20

Chưa
đạt
1/20

65

0

65

0

60

5

7/20

5/20

2/20

4/20

3/20

5/20

2/20

35

25

10

16

12

20

10

Số cháu ăn 13/20
bán trú
Tỉ lệ (%)
65
Số
cháu
không ăn
bán trú
Tỉ lệ (%)

Chiều cao

Kết quả
giáo dục

Đạt

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy:
Trẻ không ăn bán trú suy dinh dưỡng ở thể cân nặng và chiều cao > 10%
Trẻ không ăn bán trú chất lượng giáo dục chưa đạt >10%. Điều này chứng
tỏ trẻ có sức khỏe chưa tốt thì việc lĩnh hội kiến thức cũng sẽ hạn chế và trẻ có
sức khỏe chưa tốt có nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chăm sóc và nuôi
dưỡng là nguyên nhân chủ quan.
Đứng trước thực trạng trên, bản thân tôi suy nghĩ, tìm ra biện pháp để
giúp trẻ phát triển toàn diện cần chú trọng đến công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và
tôi tiến hành theo các phương pháp sau đây:
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
* Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch
Trên cơ sở kết quả khảo sát, tôi tự xây dựng cần tuyên truyền vận động trẻ
ăn bán trú vào trong kế hoạch tháng và dự kiến thời gian hoàn thành chỉ tiêu đặt
ra vào 30/11/2017 phải đạt 100% trẻ ra lớp đều tham gia ăn bán trú. Trong đó:
Tháng 10: tăng thêm 4/7 cháu chưa đang ký
Tháng 11 + tháng 12: tăng thêm 3/7 cháu chưa đăng ký
Tổng cả lớp: 20/20 cháu = 100% trẻ ra lớp.
Muốn thực hiện đạt được kế hoạch này tôi đã phân luồng đối tượng trẻ
như sau:
Trẻ thuộc gia đình điều kiện kinh tế đảm bảo nhưng lại không yên tâm để
cho con ăn bán trú tôi sẽ tiếp cận trước và hoàn thành vào tháng 10/2017.
6


Trẻ thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc ở với ông bà, không có
bố mẹ ở nhà tôi sẽ tiếp cận thường xuyên, liên tục và không nóng vội, dự kiến
thời gian hoàn thành vào 30/12/2017. Đồng thời phải duy trì đảm bảo tỷ lệ trẻ
ăn bán trú thường xuyên là 100%.
* Biện pháp 2: Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phối hợp
với phụ huynh.
Đầu năm học tôi tiến hành họp phụ huynh với hình thức tuyên truyền, mời
BGH nhà trường, Hội phụ huynh học sinh cùng đến tham dự. Tôi đã đưa tranh
ảnh về giáo dục dinh dưỡng, trẻ ăn phải đủ 4 nhóm thực phẩm, đủ về số lượng
và chất lượng. Một số phụ huynh cũng hiểu được tầm quan trọng đó, song vì gia
đình không có điều kiện cho con ăn bán trú. Tôi đã tổ chức cân đo trẻ để tất cả
phụ huynh nắm bắt và phối hợp với cán bộ Trạm y tế khám sức khỏe định kỳ
cho trẻ ngay từ lúc đầu để phân loại sức khỏe.
Sau cuộc họp hôm đó, tôi mời một số phụ huynh có con không tham gia
ăn bán trú và một vài phụ huynh ở thôn 5 đã từng cho con ăn bán trú trên khu
trung tâm trong các năm học trước sắp xếp thời gian đến dự một số hoạt động ở
lớp để phụ huynh nắm bắt được tình hình học tập của các cháu. Ngoài ra cho
phụ huynh quan sát các cháu ăn cơm và trong bữa ăn của trẻ ở trường được ăn
những thức ăn gì, có đủ chất dinh dưỡng và đủ 4 nhóm thực phẩm hay không?
Qua việc làm như vậy phụ huynh đã thấy được những cháu cơ thể khỏe mạnh,
phát triển đồng đều thì học giỏi và thông minh, nhanh nhẹn. Còn những cháu
nằm ở kênh SDD có chậm hơn. Mặt khác qua trao đổi kết quả các phụ huynh tự
nhận thấy kết quả của cháu tham gia ăn bán trú cũng như không tham gia có sự
khác biệt nhau, đồng thời chính phụ huynh có con ăn bán trú sẽ là lực lượng
tuyên truyền thay cho giáo viên, sau đó tôi tận dụng cơ hội để vận động phụ
huynh cố gắng cho con em của mình tham gia ăn bán trú tại trường và các phụ
huynh có thể trồng thêm rau sạch, trồng hoa quả để đưa đến trường bán cho các
cháu ăn. Đất ở trường rộng, Công đoàn trường trồng thêm rau sạch để lấy rau
sạch cho trẻ ăn bán trú.
Qua những việc làm đó mà phụ huynh chưa yên tâm, đang đưa đón con về
thì ngay hôm sau đã cho trẻ ăn bán trú 100%.
Vậy là kế hoạch đã đi được một nữa chặng đường, số cháu còn lại thuộc
vào gia đình khó khăn tôi bắt đầu tận dụng vào giờ đón trả trẻ để tâm tư nhẹ
nhàng, chỉ là những câu chuyện nghe như rất đời thường nhưng đó lại là chủ ý
mà tôi đã lên kế hoạch, tôi thực hiện như sau:
Khi phụ huynh đưa con đến tôi trao đổi rất tự nhiên thông qua trẻ mới
tham gia ăn bán trú của thời điểm tháng 10. Chẳng hạn như:
- Tôi hỏi trẻ: Tối qua về nhà con ăn gì?
7


-

Mẹ nấu có ngon không?
Con ăn được bao nhiêu bát?
Thế ở nhà con ăn được nhiều hơn hay ở trường con ăn được nhiều hơn?
Vì sao ở trường con lại ăn được nhiều hơn?
Tôi trao đổi với mẹ của trẻ ngay: Con ăn ở trường cả ngày mẹ thấy thế nào?
(Ôi không phải vội đón con và cũng không phải lo mua thức ăn nấu cho cháu
ăn nữa, đi làm được thoải mái hơn cô ạ; Tôi mà biết như thế này thì tôi đã
cho cháu ăn bán trú từ đầu năm).
- Đấy! chị thấy tác dụng của công tác cho trẻ ăn bán trú rồi đấy ạ. Em chỉ
mong sao chị (A) cũng hiểu được như chị thì cháu ở lại trường, các cô sẽ
quan tâm để động viên cho cháu ăn ngủ nhằm giúp các bậc phụ huynh yên
tâm công tác.
Và thế là từ phụ huynh truyền đến tai phụ huynh, ngay ngày hôm sau các
bậc phụ huynh có con em thuộc diện gia đình điều kiện khó khăn hơn đã tìm đến
bên tôi và hỏi:
- Cô ơi? Nhà tôi còn vất vả lắm, tôi muốn cho cháu được ăn ở tại trường
nhưng mà tôi lại lo vì….Nghe đến đây tôi đã hiểu ra phần nào, tôi đỡ lời: Chị
cứ yên tâm, em sẽ tạo điều kiện cho chị một cách tốt nhất. Nếu một ngày 4
lần chị đón con đi về thì tiền xăng xe nhiều hơn tiền ăn của cháu một ngày
rồi đấy ạ, chưa kể về nhà chị cũng phải nấu cho cháu ăn. Chị thấy em nói có
đúng không?
Và thế là tôi đã thành công, lúc này phụ huynh như cởi mở nỗi lòng: tôi
hiểu cô ạ. Mai tôi cho cháu ăn ở lại được không cô?
Vậy là kế hoạch đặt ra đã thành công. Ngay đầu tháng 11 trẻ đăng ký ăn
bán trú tăng thêm 3 cháu, tỷ lệ trẻ ra lớp ăn bán trú đạt 100%
*Biện pháp 3: Thực hiện đúng lịch sinh hoạt trong ngày.
Một ngày ở trường trẻ mầm non có lịch sinh hoạt theo đúng qui định của
thời gian biểu, do vậy là người giáo viên phải thực hiện nghiêm túc lịch sinh
hoạt theo qui định của BGD&ĐT. Đối với trẻ MG 5-6 tuổi được qui định như
sau:
Thời gian

Hoạt động

80 - 90 phút

Đón trẻ, chơi, thể dục sáng

30 - 40 phút

Học

40 - 50 phút

Chơi, hoạt động ở các góc

30 - 40 phút

Chơi ngoài trời

60 - 70 phút

Ăn bữa chính
8


140 -150 phút
20 - 30 phút

Ngủ

70 - 80 phút

Chơi, hoạt động theo ý thích

60 - 70 phút

Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ

Ăn bữa phụ

Hàng ngày các bé ở trường từ 7 giờ sáng đến 17 giờ 00 chiều. Trong suốt
thời gian này bé được các cô giáo chăm sóc và tổ chức các hoạt động học tập,
vui chơi, rèn nề nếp một cách nhịp nhàng, phù hợp, đảm bảo đúng theo chương
trình giáo dục mầm non của Bộ giáo dục và đào tạo đã quy định.
Trẻ đến trường mầm non được lĩnh hội các kỹ năng sống, phát triển tình
cảm, những kinh nghiệm xã hội, nuôi dưỡng sự phát triển trí tuệ và lĩnh hội các
kiến thức. Nhìn vào chế độ sinh hoạt của bé hàng ngày với những công việc
tưởng như đơn giản nhưng thực tế để làm tốt được những công việc đó các cô
giáo mầm non phải có đủ cả 4 vai trò “Người mẹ hiền - Cô giáo giỏi - Thầy
thuốc tốt - Người nghệ sỹ tài năng”. Bởi ở trường mầm non là chăm sóc, nuôi
dưỡng và giáo dục để trẻ phát triển một cách toàn diện về Đức - Trí - Thể - Mỹ
và lao động.
Chế độ sinh hoạt là sự phân bổ thời gian và các hoạt động trong ngày ở cơ
sở giáo dục mầm non một cách hợp lí nhằm đáp ứng nhu cầu về tâm lý và sinh
lý của trẻ, qua đó giúp trẻ hình thành thái độ, nền nếp, thói quen và những kỹ
năng sống tích cực. Từ đó giúp trẻ hình thành những phản xạ có điều kiện tích
cực.
* Biện pháp 4: Thực hiện tốt công tác thi đua “Vườn rau sạch” để cải
thiện bữa ăn cho trẻ.
Trong những năm qua nhà trường luôn có vườn rau xanh, sạch, đẹp ở khu
trung tâm, đến năm học này tại điểm trường khu 12 vừa xây dựng xong, khuôn
viên còn nhiều khó khăn bới vì đất, đá của công trình còn ngổn ngang. Nhìn
toàn bộ khuôn viên của nhà trường tôi mạnh dạn tham mưu với Hiệu trưởng tiến
hành huy động lực lượng phụ huynh cùng chung tay hỗ trợ giáo viên xây dựng
“Vườn rau sạch”. Nhận được sự đồng tình ủng hộ của đ/c Hiệu trưởng, tất cả
giáo viên trong khu trường cùng phối hợp kêu gọi phụ huynh tiến hành lao động,
dọn dẹp sạch sẽ đất, đá, san đất, làm mặt bằng, cho phân, cho giống và tiến hành
làm vườn rau.

9


Ảnh toàn cảnh điểm trường khu 12 xây dựng xong

Ảnh phía phải của khu trường xây xong
Sau 10 ngày,từ một bãi đất đá ngổn ngang đã trở thành một vườn rau với
khuôn viên đẹp mắt, sau 20 ngày rau bắt đầu lên xanh, phụ huynh nhìn thấy con
em mình đến trường được các cô chăm sóc tận tình, được ăn rau bằng chính tay
của cha mẹ và giáo viên trồng nên, ai ai cũng yên tâm về chất lượng rau sạch
của nhà trường và yên tâm gửi con đến trường.

10


Ánh vườn rau sạch của điểm trường khu 12 - trường MN Xuân Bình
11


* Biện pháp 5: Chăm sóc trẻ cá biệt
Việc chăm sóc trẻ ở trường là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, do đó
bản thân tôi phải tìm hiểu và phân loại trẻ trong lớp để tìm hiểu nguyên như:
Trẻ thiếu hoặc không có sữa mẹ, cai sữa mẹ sớm; ăn dặm không đúng
cách; cha mẹ chưa biết cách lựa chọn thực phẩm phù hợp cho trẻ, chế biến thức
ăn không hợp với khẩu vị, lứa tuổi của trẻ.
Trẻ mắc các bệnh nhiễm khuẩn như nhiễm khuẩn đường hô hấp, tiêu hóa,
nhiễm ký sinh trùng như giun, sán, biến chứng sau các bệnh như sởi, lỵ, đặc biệt
là tiêu chảy kéo dài dẫn tới nhiễm khuẩn.
Trẻ sinh ra trong các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đông con,
không đủ thực phẩm để ăn; trẻ sinh non, suy dinh dưỡng bào thai hoặc các dị tật
bẩm sinh.
Trẻ thừa cân, béo phì.
Và mỗi một nguyên nhân đều có biện pháp khắc phục.
Đối với trẻ sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thì trong
bữa ăn tôi chú trọng tăng thêm khẩu phần ăn cho trẻ để đảm bảo đủ chất, đủ
lượng cấn thiết
Đối với trẻ sinh ra trong điều kiện kinh tế khá giả nhưng cha mẹ lại không
biết cách lựa chọn thực phẩm cho trẻ thì tôi thường xuyên trao đổi, tuyên truyền
với phụ huynh, giúp phụ huynh lựa chọn thực phẩm phù hợp: hạn chế dùng
nước ngọt, không cho trẻ ăn quà vặt trước bữa ăn…
Đối với trẻ bị mắc các bệnh nhiễm khuẩn: Viêm đường hô hấp, tiêu chảy
thì tôi thường xuyên trao đổi với phụ huynh chuys giữ ấm cho trẻ khi thời tiết
thay đổi, không cho trẻ ăn thức ăn có mùi lạ, thức ăn bị hôi, thiu ẩm, mốc..
Đối với trẻ thừa cân, béo phì: Trong chế độ ăn của trẻ ở trường, tôi chú ý
đến khẩu phần của trẻ như: Tăng thêm rau, canh (loại thức ăn cung cấp chất
Vitamin và muối khoáng, đồng thời hạn chế thức ăn cung cấp nhiều chất Gluxit
và Protein. Bên cạnh đó bản thân tôi tăng cường trao đổiphụ huynh ở nhà phải
thực hiện chế độ ăn của trẻ giống như ở trường, không được cho trẻ vừa nằm
vừa ăn hoặc ăn xong là nằm ngay…
Ngoài chăm sóc trẻ thừa hoặc thiếu cân thì việc chăm sóc về thân thể của
trẻ tôi cũng thường xuyên chú trọng. Ngay từ đầu năm ở lớp tôi đã tham mưu
với BGH nhà trường mua sắm đầy đủ khăn, ca, cốc, chậu, xã phòng giặt, xà
phòng rửa tay, gương, lược, giá phơi khăn bình đựng nước in ốc , vòng giun để
cột tóc cho trẻ nữ….Khi đã có đủ đồ dùng phục vụ cho công tác vệ sinh thì hàng
ngày giáo viên thực hiện tốt vệ sinh và chú ý đến những trẻ thân thể chưa sạch
sẽ: tôi cắt tóc cho trẻ khi tóc dài (Đối với trẻ nam), chải đầu, buộc tóc hàng ngày
cho trẻ nữ, bắt chấy, rận trên đầu cho trẻ, vệ sinh tai,móng tay, móng chân cho
trẻ thường xuyên. Ngoài ra ca, cốc, khăn, dép của trẻ được giặt, rửa hàng ngày.
Từ những việc làm trên, không chỉ trẻ thấy yêu cô, gần gũi với cô và ngay
cả với phụ huynh cũng rất nể phục cô, kính trọng cô, nhìn thấy con trẻ của mình
thay đổi theo từng ngày khi ở trường mầm non, ai cũng phấn khởi.
12


2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với
bản thân, đồng nghiệp và nhà trường
Qua một số giải pháp trên tôi đã thu được một số kết quả sau;
* Đối với trẻ:
Tỷ lệ trẻ tham gia ăn bán trú tại lớp 100%
Trẻ vui vẻ, phát triển cân đối, hài hòa, khỏe mạnh
Trẻ được vui chơi, học tập, ăn ngũ tại trường
Qua đó tăng cường mối quan hệ, kết hợp giữa gia đình và nhà trường
trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Từ đó mà kết quả chăm sóc nuôi dưỡng - giáo dục trẻ cũng tăng lên.
Cụ thể kết quả khảo sát cuối năm học như sau:
Kết quả nuôi dưỡng
Kết quả giáo
dục
Cân
nặng
Chiều
cao
TS trẻ ra lớp
Số cháu ăn 20/20
bán trú
Tỉ lệ (%)
100

Kênh
BT
19/20

Kênh
SDD
1/20

Kênh
BT
18/20

Kênh
thấp còi
`/20

Đạt
20/20

Chưa
đạt
0

95

5

90

5

100

0

Ảnh hoạt động ăn trưa của trẻ
13


Ảnh giờ ngủ trưa của trẻ tại trường
*Đối với cô:
Cô tạo không khí vui vẽ, thoải mái động viên khuyến khích trẻ để trẻ ăn
hết suất của mình.
Giáo viên phải nắm rõ điều kiện hoàn cảnh, đặc điểm tâm sinh lý, sở thích
của từng trẻ để có được phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ và thuyết phục để
phụ huynh yên tâm cho con tham gia ăn bán trú tại trường. Thường xuyên trao
đổi kết quả tăng trưởng của trẻ về cân nặng, chiều cao, kết quả khám sức khỏe
định kỳ và kết qủa giáo dục của trẻ đến với phụ huynh kịp thời.
* Đối với phụ huynh:
Phụ huynh yên tâm khi tham gia ăn bán trú tại trường
Có sự thay đổi, nhìn nhận về việc cho trẻ ăn bán trú của con em mình.
Nhận thấy được tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe của trẻ, phụ
huynh thấy sự tăng trưởng rõ nét về cân nặng và chiều cao và trí tuệ của trẻ vì
thế phụ huynh tích cực phối kết hợp với giáo viên trong việc nuôi dạy trẻ theo
khoa học đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
3.Kết luận, kiến nghị
3.1. Kết luận
Để đạt được kết quả trên bản thân nhận thấy rằng người giáo viên mầm non
cần phải nhiệt tình, chịu khó, luôn gương mẫu đi đầu mọi hoạt động trong nhà
trường, luôn trau dồi đạo đức lối sống, không ngừng học hỏi bạn bè, đồng

14


nghiệp, luôn tìm ra những giải pháp tốt nhất để thực hiện tốt công tác tuyên
truyền thu hút trẻ tham gia ăn bán trú đạt hiệu quả cao nhất
Phải thường xuyên nâng cao ý trách nhiệm của người giáo viên trong thời đại
mới, thực hiện tốt chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ. Thật sự tâm huyết với
nghề mà giáo viên đã lựa chọn. Yêu trẻ như chính con của mình.
Thường xuyên chăm lo sức khoẻ cho trẻ, nhằm giảm tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng
hàng năm xuống dưới 7%...
Phải thật sự là một tuyên truyền viên giỏi để tuyên truyền đến các bậc phụ
huynh về tầm quan trọng của ông tác cho trẻ tham gia ăn bán trú tại trường
mầm non và thu hút accs bậc phụ huynh cùng tham gia
Phải xác định rõ công tác vận động nhân dân cho trẻ tham gia ăn bán trú là
trách nhiệm chung của mọi người nói chung và của người giáo viên chủ nhiệm
nhóm lớp nói riêng, do đó bản thân giáo viên chủ nhiệm phải nêu cao tinh thần
trách nhiệm để có biện pháp chủ động, phối hợp, tích cực, hiệu quả hơn.
Lấy kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ là thước đo cho mọi hoạt
động trong đó kết quả chăm sóc, nuôi dưỡng phải giữ vai trò chủ đạo để giáo
viên chú trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại nhà trường để
lấy được lòng tin từ phía các bậc phụ huynh.
3.2. Kiến nghị
Công tác huy động trẻ tham gia ăn bán trú ở trường mầm non Xuân Bình
đang phát triển mạnh mẽ về mặt số lượng. Vì vậy nhà trường rất cần có sự quan
tâm từ phía các cấp lãnh đạo về CSVC ở khu thôn 12 như: Các trang thiết bị
phục vụ cho bếp ăn: Bếp ga công nghiệp, bình đựng nước in ốc, phòng chức
năng, các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi trong lớp và ngoài trời để nhà trường
xây dựng thành công trường Mầm non Xuân Bình đạt chuẩn quốc gia mức độ II.
Trên đây là một số kinh nghiệm trong công tác “Một số biện pháp tuyên
truyền trẻ tham gia ăn bán trú có hiệu quả ở lớp Mẫu giáo 5-6 tuổi A – khu 12
– trường mầm non Xuân Bình, năm học 2017 – 2018”. Đây mới chỉ là kinh
nghiệm nhỏ của bản thân, không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong được
sự giúp đỡ, đóng góp của các bạn đồng nghiệp, của HĐKH trường, của ngành để
đề tài của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Xuân Bình, ngày 10 tháng 4 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung
của người khác.
Người viết

Cao Thị Lợi

Lê Thị Tuyên
15


Tài liệu tham khảo:
{1} Thông tư 28/2016/TT-BGD&ĐT ngày ngày 30 tháng 12 năm 2016
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục ầm
non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng
7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT
{2} mạng intenet
{3} Thông tư 28/2016/TT-BGD&ĐT ngày ngày 30 tháng 12 năm 2016
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình giáo dục ầm
non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng
7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

16


DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH
NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC
CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Lê Thị Tuyên
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên – Trường MN Xuân Bình

TT

Tên đề tài SKKN

1.

Một số kinh nghiệm cho
trẻ làm quen với chữ cái
ở lớp MG thôn 7 – trường
MN Xuân Bình – năm
học 2004-2005
Một số kinh nghiệm cho
trẻ làm quen với văn học
và chữ viết ở lớp MG
thôn 7 – trường MN
Xuân Bình – năm học
2011-2012
Một số kinh nghiệm cho
trẻ làm quen với Toán
đạt hiệu quả ở lớp MG
thôn 7 – trường MN
Xuân Bình – năm học
2013-2014
Một số
kinh nghiệm
trong tuyên truyền vận
động phụ huynh cùng làm
đồ dùng để phục vụ
chuyên đề vận động cho
trẻ mầm non tại lớp mẫu
giáo thôn 7- Trường
mầm non Xuân Bình
huyện Như Xuân – năm
học 2015 -2016

2.

3.

4.

Cấp đánh giá
xếp loại
(Ngành GD
cấp huyện/tỉnh;
Tỉnh...)

Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A, B,
hoặc C)

Năm học đánh giá
xếp loại

Huyện

B

2004-2005

Huyện

B

2011-2012

Huyện

C

2013-2014

Huyện

C

2015-2016

-------------------------------------------17


18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×