Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn âm nhạc trong trường mầm non

DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH
GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT VÀ CÁC CẤP
CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Lê Thị Hằng
Chức vụ và đơn vị công tác: Trường MN Xuân Thành- Thọ Xuân- Thanh Hóa

TT

Tên đề tài SKKN

1.

Lồng ghép nội dung giáo dục
học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh
trong việc dạy trẻ 4-5 tuổi
''Một số biện pháp nâng cao
chất lượng giáo dục âm nhạc
cho trẻ 5- 6 tuổi ở trường
mầm non”.


2.

Kết quả
Cấp đánh giá
đánh giá
xếp loại
xếp loại
(Phòng, Sở,
(A, B,
Tỉnh...)
hoặc C)
Phòng
GD&ĐT Thọ
C
Xuân
Phòng
GD&ĐT Thọ
Xuân

B

Năm học
đánh giá xếp
loại

2015-2016

2016-2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×