Tải bản đầy đủ

skkn một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động góc ở trường mầm non nga thủy

Môc lôc
Nội dung
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của sang kiến kinh nghiệm
2.2. Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
2.3.Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
2.3.1. Xây dựng thư viện đồ chơi
2.3.2. Thiết kế môi trường hoạt động cho trẻ
2.3.3. Thiết kế tranh chủ đề
2.3.4. Thiết kế môi trường hoạt động ở các góc theo chủ đề
2.3.5. Phối kết hợp với các bậc phụ huynh trong việc tìm kiếm
nguyên vật liệu.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
3.2. Kết luận, kiến nghị


Trang
1
1
2
2
2
2
2
3
4
4
7
9
10
14
14
15
15
16

0


1. MỞ ĐẦU
1.1 . Lý do chọn đề tài
Sinh thời, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy:
“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây
Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người" [5]
Để thực hiện lời dạy của Bác, Đảng và Nhà nước ta đã luôn coi trọng giáo
dục. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII
đã khẳng định: “Thực sự coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhận
thức sâu sắc giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là nhân tố
quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục - đào tạo
là đầu tư cho phát triển”. Đảng ta cũng khẳng định, mục tiêu của giáo dục là
phải góp phần nâng cao dân trí, đâò tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Muốn
đào tạo được nhân lực, phát triển và bồi dưỡng nhân tài thì ngay từ bậc học
Mầm non đã phải chú ý chăm sóc - giáo dục trẻ phát triển toàn diện, tạo nền
móng vững chắc cho các bậc học tiếp theo.[3]
Hoạt động vui chơi là một trong các loại hình hoạt động của trẻ ở trường


Mầm non, là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo được người lớn tổ chức, hướng
dẫn nhằm giúp trẻ thỏa mãn các nhu cầu vui chơi và nhận thức. Thông qua hoạt
động vui chơi, trẻ được phản ánh đời sống của xã hội con người, trong trò chơi
trẻ giả vờ làm người lớn, bắt chước những việc làm của người lớn, tái hiện lại
những việc làm của người lớn, trò chơi chính là phương tiện để trẻ làm người.
Và thông qua hoạt động vui chơi đã giúp trẻ tích lũy được vốn kinh nhiệm sống,
những hiểu biết về thế giới xung quanh, bước đầu hình thành những kĩ năng lao
động đơn giản cho trẻ, hơn nữa vui chơi còn giúp trẻ luyện các kỹ năng đã được
làm quen ở hoạt động chung phát huy được những năng lực trí tuệ. Như vậy trò
chơi có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển toàn diện của trẻ, đặc biệt là ngôn
ngữ, tư duy tưởng tượng, tính kỷ luật và tinh thần dũng cảm.[2]
Để đáp ứng với yêu cầu đổi mới Giáo dục, trong những năm gần đây, Bộ
GD & ĐT đã chỉ đạo thực hiện đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động dạy trẻ
và tổ chức hoạt động vui chơi cũng đã chuyển sang tổ chức hoạt động góc theo
hướng đổi mới tức là hoạt động vui chơi được tiến hành tại các góc nhỏ theo chủ
đề, chủ điểm. Trẻ được hoạt động nhiều hơn, tích cực hơn, hứng thú với những
trò chơi tại các góc mà trẻ thích, chơi không bị gò bó, áp đặt như trước kia nên
đã phát huy được tính sáng tạo của trẻ. [4]
Tuy nhiên trên trực tế, việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ ở các trường
Mầm non thuộc vùng nông thôn còn nhiều hạn chế, đồ dùng đồ chơi trong các
góc còn quá nghèo nàn, giáo viên chưa biết cách tổ chức các hoạt động góc cho
trẻ có hiệu quả, chưa chú ý đến việc rèn luyện kỹ năng cho trẻ qua hoạt động vui
chơi, việc tạo môi trường cho trẻ hoạt động ở các góc chưa thật phong phú nên
chưa phát huy được tích cực ở trẻ. Trẻ chưa học được nhiều qua chơi, còn thụ
động, tự ti, nhút nhát, ngôn ngữ nói mạch lạc và khả năng giao tiếp trước đông
người chưa tốt. Hơn nữa, việc tổ chức hoạt động góc tốn rất nhiều thời gian,
công sức, tiền bạc của giáo viên từ việc mua nguyên liệu, làm đồ chơi, mua đồ
chơi. Mặt khác, việc đầu tư của ngành, của địa phương còn quá ít so với yêu
1


cầu. Từ thực tiễn đó, để góp phần làm phong phú cách thức tổ chức hoạt động
góc, tôi chọn nội dung: “Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi tích
cực hoạt động góc ở trường Mầm non Nga Thủy” làm đề tài nghiên cứu, thực
nghiệm của mình.
1.2. Mục đích nghiên cứu
Tạo uy tín cho nhà trường từ đó giúp nhà trường khẳng định mình trong
công tác phát triển giáo dục.
Trẻ yêu mến cô, yêu mến trường , từ đó phụ huynh tin tưởng, xã hội quan
tâm - các ngành, các cấp, chính quyền cùng hợp sức xây dựng nhà trường để làm
tốt công tác giáo dục đạt kết quả cao.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động góc cho trẻ mầm non 3- 4 tuổi ở
trường mầm non hiện nay.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu, tổng kết hoạt động góc cho trẻ mầm non 3 - 4 tuổi ở trường
mầm non xã Nga Thủy, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Từ việc làm rõ cơ sở lý
luận, thực trạng, đề xuất các giải pháp và khảo nghiệm kết quả tổ chức hoạt
động góc cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường mầm non Nga Thủy.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện đề tài, tôi sử dụng các phương pháp và hệ phương pháp sau
đây:
- Phương pháp nghiên cứu cơ sở lý thuyết.
- Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế trẻ trên lớp.
- Phương pháp thống kê xử lý số liệu.
- Phương pháp thực hành trải nghiệm.
- Phương pháp phân tích, so sánh, đối chứng.
- Phương pháp lịch sử và logic vấn đề nghiên cứu.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận
Hoạt động góc là một hình thức học mà chơi, chơi mà học mang đặc trưng
lứa tuổi mầm non. Hoạt động này được cô giáo tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ trẻ
tái tạo lại các hiện tượng trẻ đã được học, được nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy
trong cuộc sống hằng ngày. Đó là các mô hình, sự vật, sự việc trong tự nhiên,
trong cuộc sống xã hội, những việc làm của người lớn, những diễn biến của tự
nhiên xung quanh. Thông qua các hoạt động tái tạo, tái hiện các hiện tượng bên
ngoài, trẻ ngày càng hiểu rõ hơn, cụ thể hơn chức năng, công dụng, mối liên hệ
bên ngoài của các sự vật, các hiện tượng, các quá trình trong tự nhiên, trong xã
hội. Hoạt động góc xuất phát từ tâm lý lứa tuổi, đó là do mâu thuẫn nhu cầu và
khả năng của trẻ, nhu cầu muốn bắt chước, muốn làm người lớn, nhưng khả
năng và sức lực của trẻ chưa đủ để làm người lớn, do đó trẻ giải toả mâu thuẫn
đó là một hình thức cực kì độc đáo đó là hoạt động góc. [1]
Hoạt động đó gồm có các góc như sau.
- Góc học tập
- Góc phân vai
- Góc tạo hình
- Góc thiên nhiên
2


Góc xây dựng
- Góc âm nhạc
Với hoạt động góc, trẻ tham gia vào xã hội người lớn theo cách riêng của
mình. Trẻ tưởng tượng mình là người lớn và cũng đóng một cương vị xã hội như
họ. Cuối cùng hoạt động góc còn là phương tiện giáo dục lao động vì trong các
hoạt động góc thường phản ánh sinh hoạt của người lớn trong xã hội, phản ánh
các hình thức lao động của người lớn nên qua các trò chơi hình thành ở trẻ một
số kỹ năng lao động như cầm dao, cầm kéo, các thao tác nấu ăn quét dọn nhà
cửa. Cũng qua hoạt động góc, trẻ định ra được mục đích chơi và nỗ lực cùng
nhau thực hiện kết quả tất nhiên không mang lại kết quả cụ thể nào nhưng có tác
dụng hình thành tính mục đích, tính tổ chức, tính sáng tạo, tính cần cù, khả năng
chú ý, tư duy, ngôn ngữ tính đồng đội, tính hợp tác, tính nhường nhịn, tương
thân tương ái. Đây chính là những phẩm chất cần thiết cho hoạt động sau này.
Ngoài ra những hoạt động tích cực trong quá trình hoạt động góc có ý nghĩa tích
cực trong việc giáo dục lòng yêu lao động.
Như vậy với những ý nghĩa rất quan trọng như trên hoạt động góc có giá trị
rất lớn trong việc phát triển toàn diện nhân cách của trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi và đã
trở thành phương tiện để giáo dục trẻ em, quyết định sự thành công trong việc
phát triển tình cảm - quan hệ xã hội - định hình giá trị thẩm mỹ - phát triển thể
chất - mở rộng ngôn ngữ - nâng cao nhận thức.
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
*Thuận lợi:
- Về cơ sở vật chất: Được sự quan tâm sát sao kịp thời của Phòng giáo dục
và đào tạo huyện Nga Sơn, Ban giám hiệu nhà trường luôn tạo điều kiện trang bị
đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi trong lớp, phòng học rộng rãi, thoáng
mát.
- Về giáo viên: Bản thân tôi là một giáo viên trẻ, nhiệt tình, yêu nghề mến
trẻ, tích cực học hỏi nghiên cứu tài liệu, tham khảo các phương tiện thông tin đại
chúng về cách chăm sóc và giáo dục trẻ, được sự giúp đỡ của đồng nghiệp trong
công tác chăm sóc và dạy trẻ
- Đối với trẻ: Trẻ ở cùng một độ tuổi nên mức độ nhận thức tương đối
đồng đều.
- Về phía phụ huynh: Phụ huynh quan tâm, nhiệt tình ủng hộ cùng phối
hợp với giáo viên cùng chăm sóc và dạy trẻ.
* Khó khăn.
- Về cơ sở vật chất: Trường mới xây dựng, giáo viên phải trang trí môi
trường lớp học từ đầu, việc chủ động thiết kế môi trường hoạt động góc cho trẻ
của giáo viên còn hạn chế.
- Về giáo viên: Là giáo viên trẻ mới vào nghề nên chưa có nhiều kinh
nghiệm chăm sóc và giáo dục trẻ.
- Đối với trẻ: Có một số cháu chưa qua nhóm trẻ nên không có nề nếp
trong giờ học, giờ chơi, trẻ còn nhút nhát không tích cực hoạt động và một số trẻ
khác lại quá hiếu động. Ngôn ngữ của một số trẻ còn hạn chế, phát âm chưa rõ,
chưa diễn đạt được ý hiểu của mình đối với người khác.
-

3


- Về phía phụ huynh: 65% phụ huynh làm ruộng nông nghiệp và không có
nhiều thời gian nên đôi khi còn chưa chú trọng đến nhu cầu vui chơi, học tập của
trẻ.
Vì vậy tôi đã tiến hành khảo sát 100% trẻ ở mọi lúc mọi nơi và có kết quả
như sau:
* Kết quả đánh giá chất lượng đầu năm:

Nhận thức về góc chơi

Số trẻ
Tỉ lệ %

Kĩ năng hoạt động góc

Đạt

Chưa Đạt

Đạt

Chưa Đạt

36

20

16

21

15

Tỉ lệ

55%

45%

58%

42%

Với ý nghĩa trên tôi hy vọng đề tài “Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ
3 - 4 tuổi tích cực hoạt động góc ở trường Mầm non Nga Thủy” thành công sẽ
góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy hoạt động góc. Qua khảo sát
và đánh giá được trình độ nhận thức và kỹ năng hoạt động theo nhóm của trẻ lớp
mình .Tôi thấy mức độ đạt ở hai tiêu chí đều thấp, chính vì lẽ đó Tôi đã mạnh dạn
tìm tòi, sáng tạo và thiết kế nâng cao chất hoạt động góc cho trẻ để trẻ hoạt động
một cách tích cực nhất góp phần vào việc chăm sóc giáo dục trẻ tốt nhất.
2.3. Các giải pháp và tổ chức thực hiện
Căn cứ vào thực trạng trên tôi đã trăn trở tìm tòi và thiết kế môi trường hoạt
động mới cho trẻ nhằm dạy trẻ tham gia hoạt động góc đạt kết quả cao cụ thể
như sau
2.3.1. Làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc hoạt động góc
Ngay từ đầu năm học tôi đã xác định là một giáo viên mầm non luôn luôn
song hành với việc làm đồ dùng đồ chơi, nên tôi đã có kế hoạch cho việc làm đồ
dùng đồ chơi phục vụ ở các góc. Tôi không lên kế hoạch một cách chung chung
mà vạch ra rõ ràng cụ thể. Ngoài những đồ dùng đồ chơi có sẵn tôi tận dụng
những nguyên vật liệu ở dạng phế liệu sẵn có ở địa phương như: Thùng catton,
xốp, đĩa video cũ, chai nhựa, vỏ hộp sữa chua, vải vụn, vỏ lạc, các loại hạt,
chuổi hạt, vỏ ốc, vỏ ngao, cành cây, lá cây, vỏ trứng, rơm, gỗ, đất sét, sọ dừa,
tăm tre, ống chỉ...tất cả những nguyên vật liệu cần đảm bảo an toàn về tính
mạng, không gây độc hại không sắc nhọn, không nặng nề với trẻ.
Từ những nguyên vật liệu trên tôi làm ra rất nhiều đồ chơi ở các góc cho trẻ
Ví dụ: Tôi dùng đĩa video cũ cắt hình rẽ quạt, hình thoi, trang trí giấy đề can cho
trẻ xếp hình con cá hoặc dùng những chai nhựa làm ra một số đồ dùng trong gia
đình như: Nồi cơm điện, đồ uốn tóc, đồ dùng để ăn, đồ dùng để uống. Tù những
nguyên vật liệu trên chúng ta có thể làm ngôi nhà, xếp chữ cái. Từ những mảnh
vải vụn làm thành những con rối để cho trẻ chơi đóng kịch. Từ những lá cây như
lá đa chúng ta có thể làm con nghé, từ bèo tây chúng ta làm con trâu, con cá, con
lợn hoặc chúng ta làm con châu chấu bằng lá dừa...
4


Trong quá trình chơi của trẻ chúng ta phải đảm bảo tính tự nguyện của trẻ trong
việc lựa chọn trò chơi, tham gia vào nhóm chơi, chọn bạn chơi thì mới phát huy
hết khả năng của trẻ. Đồng thời với những nguyên vật liệu cô đã chuẩn bị phong
phú thì trẻ có thể làm ra những sản phẩm đẹp có ý nghĩa như: làm các con vật
bằng củ lạc, làm hình người bằng thân cây, làm cái bát bằng vỏ cam vỏ trứng,
làm cái xoong bằng sọ dừa.
Như chúng ta đã biết trẻ rất tò mò và thích khám phá nên chúng ta không
nên gò trẻ chơi rập khuôn theo mẫu hoặc áp đặt trẻ, luôn tôn trọng ý kiến của
trẻ. Tránh can thiệp và ngăn cản khi trẻ đang chơi nếu chưa hiểu rõ ý định của
trẻ. Khéo léo hướng trẻ phát triển trò chơi có mục đích và có tính giáo dục. Từ
những kỹ năng giáo dục trẻ như trên khi chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt
động cần phải phù hợp.
Ví dụ: Trong chủ đề "Gia đình" thì cô giáo cần chuẩn bị những đồ dùng
như: lá cây, vỏ cam, sọ dừa, vỏ trứng, lá chuối, sậy, rơm, thân cây tre, bèo tây,
que kem, hoa khô, mo cau, vỏ quả dứa... khi tiến hành cho trẻ chơi ở các góc có
đủ đồ dùng như vậy để trẻ có thể thực hiện một số nội dung như làm bát, làm
xoong, làm chum đựng nước, làm đồng hồ, làm quang gánh, làm ngôi nhà, làm
khung tranh, làm bàn ghế, làm quạt. Từ khung tranh trẻ có thể làm trang trí
khung ảnh hoặc từ những chiếc quạt trẻ có thể hát múa những bài hát trong chủ
đề...Từ những nội dung đó, nhằm hỗ trợ cho giờ hoạt động chúng giúp trẻ sáng
tạo hơn trong việc thực hiện một số hoạt động và giúp trẻ khắc sâu kiến thức
hơn. Muốn cho trẻ hoạt động vui chơi ở các góc một cách rõ ràng, cụ thể và
mang tính chặt chẽ thì ngoài những biện pháp trên còn có một số biện pháp mà
tôi nghĩ cũng rất quan trọng đó là: Nội dung chơi ở các góc. Và cũng không nhất
thiết phải tổ chức cùng một lúc tất cả các góc chơi và các loại trò chơi. Với diện
tích lớp của tôi thì việc tổ chức bao nhiêu góc chơi, bao nhiêu trò chơi trong một
góc luôn luôn được tôi quan tâm. Đồng thời muốn trẻ chơi tốt thì tôi cũng phải
hiểu được ý nghũa của từng trò chơi và nhu cầu của trẻ là gì, góc chơi này nó
liên kết với góc chơi kia bằng cách nào.

Hình ảnh đồ dùng đồ chơi tự tạo từ phế thải

Ví dụ: Trong trò chơi xây dựng thì cô phải hiểu được ý nghĩa của trò chơi
5


xây dựng đối với trẻ là loại trò chơi biểu hiện khả năng tạo hình của trẻ, từ
những khối gỗ, gỗ, khối nhựa, hộp giấy... với những hình dạng kích thước khác
nhau trẻ có thể lắp ghép, xây dựng nên những công trình như: công viên, trường
học,...; hoặc từ những vật liệu thiên nhiên như vỏ sò, vỏ ốc, đá sỏi... trẻ xây nên
vườn trường, vườn cây... trong những công trình đó sáng kiến của trẻ được bọc
lộ rõ nét. Tùy theo hoàn cảnh sống, vốn sống và khả năng tưởng tượng mỗi trẻ
đều có những khả năng riêng biệt và được biểu hiện trong những công trình của
mình. Qua trò chơi thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu về đặc điểm, tính chất của thế
giới xung quanh đặc biệt là đồ vật xung quanh trẻ.
Thông qua trò chơi trẻ rèn luyện khả năng lắp ghép xây dựng, đồng thời
phát triển trí tưởng tượng, ý thức, tình cảm, tính tò mò, tính ham hiểu biết,... và
đó cũng là những phẩm chất cần thiết cho con người trong thời đại phát triển.
Trong trò chơi xây dựng tôi thường hay vấp phải một chủ đề chỉ xây dựng một
mô hình như: Chủ điểm trường mầm non tôi thấy trẻ thường xuyên xây dựng
trường mầm non lặp đi lặp lại nhiều lần trong chủ điểm và điều đặc biệt là góc
xây dựng không có mối liên hệ với góc chơi khác, tình trạng này sẽ làm cho trẻ
nhàm chán và không phát triển tính sánh tạo của trẻ. Từ đó tôi tìm ra biện pháp
khắc phục như sau:
Tôi luôn luôn làm phong phú các mối quan hệ xã hội bằng cách liên kết các
góc chơi theo chủ đề thành một xã hội thu nhỏ, trong đó có nhiều ngành nghề
khác nhau, góc xây dựng ở mẫu giáo phải có mối quan hệ qua lại giữa các góc
chơi khác, khi đó trẻ không những đặt mối quan hệ trong cùng một nhóm mà
còn biết nhân rộng mối quan hệ với các nhóm khác. Khi chơi xây dựng, ngoài
tạo một công viên nhất định, cô giáo còn có thể gợi ý cho trẻ mở rộng liên kết
với các góc khác bằng những đường nối từ góc này sang góc kia, như từ khu chợ
đến góc gia đình, từ khu vui chơi đến cửa hàng, lúc này góc xây dựng làm nhiệm
vụ trung tâm nối các góc lại với nhau muốn đi chợ phải đi băng qua góc xây
dựng. Đồng thời ở góc xây dựng cũng có thể đi mua hoa, mua cây xanh... để về
trồng. Tuy nhiên ở góc chơi này tôi cũng gặp khó khăn về vật liệu xây dựng như
xây hàng rào, xây đường đi ... Để khắc phục điều này tôi lấy những thùng giấy,
ống chỉ để làm hàng rào, đường đi...
Tôi cũng luôn luôn đồng hành cùng trẻ để có thể gợi ý trẻ thay đổi kiểu lắp
ráp, xây dựng để tạo ra nhiều cách cấu trúc, tránh sự lặp đi lặp lại giống nhau
làm trẻ nhàm chán; động viên kịp thời những sáng tạo của trẻ để trẻ thể hiện ở
bố cục công trình và kỹ năng xây dựng.
Tôi còn khuyến khích trẻ xây dựng những công trình phục vụ cho nghệ
thuật, cho phát triển thể chất như xây phòng âm nhạc, phòng thể dục.
Đồ chơi của trẻ mẫu giáo cần đa dạng phong phú. Nhiều đồ chơi của trẻ có
khích thước nhỏ nên làm lâu, đòi hỏi phải có tính tỉ mỉ, chịu khó, kiên trì trong
quá trình làm đồ chơi cho trẻ. Ngoài những gì bản thân tôi biết tôi còn hỏi thêm
các bạn đồng nghiệp để tạo ra các đồ dùng, đồ chơi phong phú hơn, phù hợp với
nội dung chơi.
Muốn có nguồn nguyên liệu dồi dào ngoài việc kết hợp với phụ huynh tôi
còn liên hệ với các em ở trường tiểu học, trung học tìm những đồ dùng thủ công
6


mà học sinh đã làm. Tìm kiếm các loại tranh ảnh, tờ lịch có liên quan đến trò
chơi và ghi chép những nguyên vật liệu, đồ chơi mà trẻ thích để cung cấp kịp
thời cho nhu cầu của trẻ.
Hơn nữa hàng ngày cho trẻ chơi tôi thường xuyên chú ý quan sát khuyến
khích để trẻ được luân phiên tham gia vào các nhóm và các hoạt động khác
nhau, không để trẻ chơi và hoạt động một nhóm quá một tuần.
Ngoài những biện pháp trên tôi còn chú ý đến không gian; sắp xếp đồ dùng, đồ
chơi phù hợp, gần gũi, quen thuộc với cuộc sống thực hàng ngày của trẻ.
Kết quả: Qua một thời gian áp dụng những biện pháp trên, cùng với sự chỉ đạo
của ban giám hiệu nhà trường, cùng với sự góp ý của các bạn đồng nghiệp qua
các buổi dự giờ. Lớp học của tôi đã thu hoạch được những kết quả như mong
đợi
Giáo viên nắm chắc nội dung, phương pháp tổ chức một giờ hoạt động góc cho
trẻ. Có nhiều khinh nghiệm trong việc sưu tầm nguyên vật liệu.
Nâng cao tay nghề trong việc làm đồ dùng đồ chơi. Gần gũi với trẻ hơn, biết rõ
hơn được khả năng và sở thích của trẻ. Cô giáo có những biện pháp xử lý tình
Trẻ có khả năng giao tiếp mạnh dạn hơn, sử dụng đồ dùng khéo léo hơn, tạo ra
nhiều sản phẩm đẹp hơn và có nhiều sáng tạo khi tạo ra một sản phẩm.
Biết thể hiện tình cảm giao lưu giữa bạn bè, giữa trẻ và cô, thích chơi cùng bạn
và biết được nhiệm vụ của mình và bạn trong khi chơi, có thái độ tự giác cùng
bạn đến góc chơi, hứng thú trong khi chơi. Trẻ chơi đoàn kết hơn, thể hiện vai
chơi rõ nét hơn, yêu quý đồ chơi các sản phẩm mà trẻ tạo ra.
Trẻ chơi liên hoàn hơn, biết giao lưu, biết liên kết giữa các góc chơi.
Các bậc phụ huynh có sự thay đổi nhìn nhận về việc học và chơi của con mình,
nhận thấy được tầm quan trọng của trò chơi hoạt động góc, có nhiều phụ huynh
đã giúp đỡ cô giáo trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu làm đồ dùng.
2.3.2. Xây dựng thư viện đồ chơi
+ Chia diện tích phòng thành các góc hoặc các khu vực chơi khác nhau
+ Bố trí góc chơi yên tĩnh (tạo hình, sách) xa các góc ồn ào (xây dựng, gia
đình, bán hàng.)
Ví dụ: Người mẹ, cô giáo, chú công nhân, bác sỹ. Với vai trò chúng tái tạo
lại cuộc sống của người lớn một cách tổng quát trong hoàn cảnh tưởng tượng.
Hoạt động
Ví dụ : Góc xây dựng: trẻ giả vờ đóng vai chú công nhân, những việc làm
của trẻ thể hiện rất cần cù, cặm cụi làm công.
Ví dụ: Góc học tập:
Trẻ tái tạo lại những gì đã được cô dạy trẻ trên hoạt động học hoặc những
kiến thức chưa chuyển tải hết (Trong hoạt động học). Nhằm tạo cho trẻ sự ghi nhớ
vững bền hơn.Và tư duy trừu tượng phát triển, kèm theo là tư duy logic, tư duy
ngôn ngữ cũng phát triển. Trong các hoạt động học trước cô dạy các cháu nặn
những con vật nuôi trong nhà, hoặc nặn những người thân, trong hoạt động góc
cháu có thể sáng tạo nặn cô giáo và các bạn đi chơi công viên. Như vậy, rõ ràng
hoạt động góc được phát triển và mở rộng dần theo sự phong phú và mở rộng các
mối quan hệ qua lại của trẻ với môi trường xung quanh. Bản chất hoạt động góc
7


là một hoạt động phản ánh sáng tạo, độc đáo sự tác động qua lại giữa trẻ với môi
trường xung quanh. Khi trẻ hoạt động góc có nghĩa là đang sống cuộc sống thực.
Có thể nói trẻ thực sự là một chủ thể tích cực, hành động một cách tự lực, tự
nguyện và tự tin.
Ý nghĩa giáo dục của việc tổ chức họat động góc: Trong hoạt động góc là
tổng hợp các loại trò chơi. Trong quá trình chơi trẻ có thể tự bổ sung để mở rộng
chủ đề chơi, nội dung chơi, nội dung hoạt động. Chính vì vậy đặc trưng cơ bản
của trò chơi là quá trình tưởng tượng biểu hiện rất rõ nét, trẻ được tự do tái tạo
nghĩa là tự nghĩ ra chủ đề chơi nội dung chơi, vì vậy mà nội dung chơi luôn phụ
thuộc vào kinh nghiệm của trẻ. Hoạt động góc là phương tiện giáo dục nhận thức.
Trong quá trình thực hiện các trò chơi, trẻ phải sử dụng các phương tiện, đồ dùng,
nhờ sự tiếp xúc đó mà vốn hiểu biết của trẻ được mở rộng như: Tên gọi, màu sắc,
kích thước, hình dạng những thuộc tính không gian của đồ vật hay khi đứng trên
cương vị của người lớn (qua các vai chơi) để thể hiện hoạt động của họ, trẻ mới
hiểu được ý nghĩa hoạt động của con người là: Làm việc vì người khác. Hoạt
động góc còn củng cố chính xác, và mở rộng sự hiểu biết của trẻ về hiện tượng
xung quanh. Nội dung của hoạt động góc là cuộc sống hiện thực xung quanh trẻ,
Hơn thế nữa những biểu hiện trí thức của trẻ thu nhận được trong cuộc sống sẽ
được cùng cô, chính xác hoá và sâu sắc hơn.

Hình ảnh học sinh lớp tôi đang chơi ở góc học tập
Ví dụ: Sự hiểu biết về công việc của bác công nhân, sẽ sâu sắc hơn khi chơi
trò chơi xây dựng, Cũng trong hoạt động góc, phát triển nhu cầu nhận thức, tính
tò mò, ham hiểu biết của trẻ. Đây là một cơ sở căn bản để giáo dục trí tuệ cho trẻ
thể hiện những hành động và mối quan hệ của người lớn, trẻ muốn đóng đúng
hơn, giống thật hơn, nhưng vốn tri thức vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống của trẻ
8


chưa đủ nên cũng xuất hiện nhu cầu nhận thức mới, đó cũng là một yếu tố trong
sự phát triển trí tuệ. Trong khi hoạt động góc các quá tình tâm lý, nhận thức
cũng phát triển, chẳng hạn khi đóng vai, mô tả hiện tượng này hay hiện tượng
kia, trẻ thường suy nghĩ về chúng thiết lập mối quan hệ giữa các hiện tượng
khác nhau, tức là trẻ phải huy động tất cả tri thức của mình, lúc này tư duy, trí
nhớ của trẻ cũng được phát triển. Trong khi chơi trẻ được đối thoại cùng nhau,
trao đổi tư tưởng thoả thuận, thương lượng cùng nhau, trẻ phải nói cho bạn khác
hiểu và phải hiểu lời bạn khác nói, nên ngôn ngữ được phát triển. Ngôn ngữ
đóng vai trò rất quan trọng vì nhờ có ngôn ngữ trẻ mới giao tiếp và trình bầy ý
kiến của mình với bạn. Cũng chính trong hoạt động góc trẻ luôn tạo ra hoàn
cảnh chơi, sử dụng vật liệu thay thế, sử dụng các kí hiệu tượng trưng, điều này
làm cho trí tưởng tượng, sáng tạo của trẻ phát triển mạnh mẽ. Các trò chơi trong
hoạt động Góc không ngừng làm cho trí tuệ của trẻ phát triển mà còn ảnh hưởng
rất lớn đến phát triển tình cảm xã hội của trẻ. Vì vậy hoạt động góc còn là
phương tiện giáo dục đạo đức cho trẻ hướng tới cái đẹp, cái hoàn mỹ trong hành
vi, cái đẹp trong giao tiếp, cư xử giữa người với người, góp phần hình thành
hành vi xã hội của bản thân trẻ. Hình thành thái độ tích cực của trẻ đối với bản
thân.

Giờ hoạt động góc của các cháu lớp 3 – 4 tuổi
Ví du: Khi đóng vai Bác sĩ, do động cơ bắt chước Bác sĩ giống thật hơn nên
trẻ dễ dàng phục tùng các qui tắc ẩn kín trong vai chơi. Đó là bác sĩ ân cần, chu
đáo, thông cảm và có trách nhiệm với bệnh nhân. Hoặc thông qua người bán
hàng trẻ học được cách cư xử giữa người với người một cách lịch lãm, như chào
hỏi cảm ơn. Của người mua hàng và giao hàng trong khi giao tiếp.Thông qua trò
chới sáng tạo. Cô giáo giúp trẻ hình thành phẩm chất đạo đức quý báu như:
Lòng nhân ái, ân cần, tốt bụng, chu đáo, quan tâm, cảm thông thật thà, dũng
cảm, kiên trì, chịu khó. Đặc biệt là lòng nhân ái, không có một loại hình hoạt
9


động nào ở 3 - 4 tuổi lại có thể giúp trẻ bộc lộ xúc cảm, tình cảm và thái độ của
mình một cách thoải mái, tự nhiên như thể hiện các vai chơi trong hoạt động
góc. Trẻ xúc động, vui buồn theo vai chơi của mình, bồn chồn lo lắng hồi hộp,
xót xa khi con ốm (trong trò chơi mẹ con). Trẻ biết âu yếm, vuốt ve, chải đầu
cho búp bê (trò chơi với búp bê). Trẻ thông cảm, vội vàng có trách nhiệm với
bệnh nhân khi đóng vai bác sĩ.
Kết quả:
Ở phòng thư viện đồ chơi đã trang bị phương tiện nghe nhìn đầy đủ.với
băng tiếng, băng hình rất đa dạng và phong phú. Trẻ nghe mãi, thích xem
phim,hiểu rỏ nội dung câu chuyện rồi về kể với ông bà, bố mẹ. Nhà trường đã
chỉ đạo giáo viên ở lớp và giáo viên phụ trách phải nắm chương trình giảng dạy,
cùng hợp tác để đạt được kêt quả cao.
Thư viện đồ chơi có nhiều góc chơi giúp trẻ học bằng chơi, chơi mà học,
thư viện đồ chơi nhiều loại sách từ nhà trẻ đến lớp mẫu giáo theo chủ đề, phục
vụ nội dung chương trình giáo dục của ngành mầm non.
2.3.3. Xây dựng môi trường hoạt động ở các góc theo các chủ đề.
Tạo môi trường đẹp trong lớp là nguyên tắc quan tọng để
khi trẻ đến lớp ấn tượng đầu tiên tác động vào trẻ là toàn bộ sự
bày trí, cách sắp xếp trang trí lớp học của bé. Bé quan sát xung
quanh xem lớp mình có khác nhà bé không? Có đẹp hơn nhà bé
không ?...Chính môi trường lớp học sẽ tạo ấn tượng khó phai
trong bé. Đây là tác động cần thiết để trẻ tích cực hoạt động
chơi trong các góc. Trẻ nhìn thấy góc bán hàng bày rất nhiều
những đồ như: bim bim, bánh gối, nước ngọt, kẹo bánh…tạo
hứng thú cho trẻ tham gia chơi. Trẻ được đóng vai vào làm
người bán hàng, người mua hàng.
Để tạo ấn tượng các góc chơi cho trẻ tôi thường sưu tầm, thiết
kế các hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu, có màu sắc đẹp, bố cục
hợp lý và tiêu đề của góc có tên gần gũi với trẻ.
VD: Để làm cho góc xây dựng hấp dẫn, lôi cuốn trẻ tôi đã lấy
tên góc là: Kỹ sư xây dựng và sử dụng những gam màu sáng để
trang trí và có hình ảnh các bé hoặc các con vật đang chuyển
các vật liệu xây dựng hay các bác thợ xây đang xây ở phía trên
mảng tường. Còn phía mảng tường dưới tôi thường làm bằng
nhựa trong hoặc thảm gai trong đó có các sản phẩm do chính
tay trẻ làm để gài vào làm tranh trang trí cho góc đó.

10


Hình ảnh góc xây dựng
Ngoài ra tôi còn sử dụng những hình ảnh do trẻ tự vẽ và tô
màu để trang trí các góc. Từ đó tạo cho trẻ sự gần gũi và hứng
thú tham gia hoạt động góc vì nó là sản phẩm của trẻ, trẻ tạo ra
nó chơi với nó và thực hiện cách trang trí theo sự hướng dẫn
của cô.
VD Chủ để: “Ngày hội của mẹ” Tôi thiết kế môi trường hoạt động ở
một số góc như sau:
* Góc sách:
- Trang trí góc đọc sách: Để làm cho góc đọc sách thực sự hấp dẫn đối với
trẻ, lôi cuốn trẻ, cần sử dụng các gam màu sáng để trang trí góc này thảm, đệm,
các giá để sách. Trưng bày các con rối ,trò chơi, tranh ảnh; các tập băng ghi âm
hoặc băng hình về các câu chuyện có trong giá sách, các sách do trẻ tự sưu tầm.
Ví dụ: - Cho trẻ ghi lời hứa với mẹ
- Nguyên liệu: Những mảnh giấy nhỏ, bút sáp màu, hồ dán.
- Cách tạo môi trường: Giáo viên hỏi trẻ muốn hứa điều gì với mẹ, cô ghi
giúp và để cho trẻ tự trang trí lời hứa đó, rồi tự dán lên.
Làm sách về mẹ mang tên “Ai hiểu mẹ nhất” dưới dạng một vài phỏng vấn
nho nhỏ qua đó trẻ hiểu về mẹ của mình hơn.
Cách làm: Phát cho mỗi mẹ của trẻ một phiếu và đề nghị ghi đầy đủ thông tin.
Mỗi trẻ cũng có một phiếu tương tự, nhưng cô giáo sẽ ghi theo sự hiểu biết
của chính đứa trẻ. Cô dán hai tờ phiếu đó cạnh nhau và cho trẻ và mẹ cùng so
sánh xem ai hiểu mẹ mình nhất.
* Góc tạo hình: Cho trẻ vẽ chân dung mẹ.
Làm bưu thiếp tặng cô giáo.
Nguyên liệu: Giấy A4, bìa màu, giấy nhăn, giấy màu, kéo, hồ dán, dây kim
tuyến, lá cây khô, hoặc tươi.
Cách làm: cô và trẻ cùng thiết kế các loại hình dáng của bưu thiếp. Sau đó
cô cho trẻ tự trang trí theo những gì trẻ thích. Trẻ có thể làm trong giờ hoạt động
góc hoặc các buổi hoạt động chiều trẻ làm chữ tập thể để thể hiện tình cảm đối
với mẹ.
Tôi có thể thiết kế môi trường hoạt động mở ở một số góc sau:
11


Góc xây dựng: cho trẻ xây vườn bách thú (công viên huyện Nga Sơn), thiết kế
tranh hoạt động góc xây dựng. Tranh chuồng thú, vườn hoa, thảm cỏ, cả khuôn
viên của vườn bách thú. Tạo các nguyên vật liệu khác nhau để xây chuồng thú
(hộp, khối gỗ, khối nhựa, bộ lắp ghép, để phát triển trí tưởng tượng, năng lực
cảm thụ của trẻ. Tạo các kiểu thảm cỏ bằng các nguyên vật liệu khác nhau như:
Giấy nhãn, dây nilon, nhựa. Tạo ra hoa: Cho trẻ lấy xốp màu cắt thành cánh hoa,
sau đó dính vào vỏ thạch, lấy ống hút làm cành. Hoặc làm bằng giấy nhăn và
xốp quấn quanh dây thép.
Tạo cây: (Cây dừa, cây vạn tuế) Dùng giấy bìa cũ làm, thân, xốp màu làm lá.
Dùng sỏi, vỏ sò, để trẻ xếp đường đi. Các con vật cô và trẻ có thể tạo thêm bằng
cách vẽ hình các con vật đó rồi gắn vào đế xốp,
Chú ý: Chuẩn bị nguyên vật liệu mở để cho trẻ trang trí. Làm nội quy ở các góc.
Cô và trẻ cùng thảo luận và đề ra nội quy cho từng góc đó. Hàng ngày cô và trẻ
có thể dựa vào đó để đánh giá xem góc chơi nào chơi ngoan nhất, đúng nội quy
nhất.
Góc học tập: Ở nhóm lồng ghép với chữ cái cho trẻ tìm từ cho tranh, nối chữ cái
có trong từ với chữ cái đang học, chơi đôminô chữ cái ( tôi chuẩn bị tranh cho
trẻ phía dưới tranh có nhãn từ để giới thiệu cho trẻ biết, bút chì, đôminô chữ
cái...
Ở nhóm lồng ghép toán: cho trẻ chia số lượng 8 làm 2 phần ( tôi chuẩn bị
lô tô các con vật trong gia đình , thẻ số ....)
Ở nhóm lồng ghép văn học Cho trẻ kể chuyện theo tranh ( chuẩn bị tranh
cho trẻ kể câu chuyện học trong chủ điểm...)
Góc nghệ thuật: vẽ, xé dán, làm đồ chơi các con vật trong gia đình ( tôi chuẩn
bị giấy, giấy màu , bút sáp, hồ dán, và nguyên vật liệu thiên nhiên để trẻ làm đồ
chơi cùng cô...)
Góc phân vai : Cho trẻ nấu ăn, bán hàng thức ăn chăn nuôi ( tôi chuẩn bị đồ
chơi nấu ăn, một số thức ăn cho động vật nuôi như ngô, gạo, cám , đậu, rau, ...).
Khi đã xây dựng được kế hoạch tổ chức tôi có định hướng cho trẻ chơi ở các góc
rồi, chuẩn bị đồ dùng của góc trước để khi trẻ tham gia vào hoạt động sẽ không
phải gián đoạn thiếu cái nọ, cái kia lúc đó cô sẽ chỉ đi quan sát và hướng dẫn trẻ.
Tôi thấy trước khi tiến hành hoạt động mà xây dựng kế hoạch tổ chức trước thì
rất thuận lợi và chủ động
* Chủ đề “Tết và mùa xuân”
Ở chủ đề này tôi thiết kế môi trường hoạt động ở một số góc như sau:
- Góc “Tổ ấm gia đình” cho trẻ cùng đi sắm tết, qua đó trẻ hiểu rõ hơn về
công việc của mọi người trong gia đình trong ngày tết.
- Góc tạo hình: Ở chủ đề này có thể cho trẻ làm ra rất nhiều sản phẩm ở
góc tạo hình bằng các nguyên vật liệu khác nhau như: Xé dán, vẽ cây mùa xuân.
Nguyên vật liệu: giấy màu, hồ dán, giấy trắng, bút sáp màu, kéo. Thổi và
vẽ hoa đào, hoa mai (hình noel).
- Cách làm: lấy một ít màu nước cho ra giấy, dùng ống hút thổi theo các
hướng tạo thành cành, nhánh. Dùng bông tăm chấm màu rồi vẽ hoa, lá.
- Làm tranh đất
12


Chuẩn bị: Bìa cát tông cũ cắt thành từng miếng khổ A4, đất nặn
Cách làm cô cho trẻ chia đất rồi nặn từng chi tiết nhỏ gắn lên tranh
+ Góc siêu thị: Cho trẻ bán các mặt hàng ngày tết: Bánh, mứt, kẹo, đồ hộp,
các loại thực phẩm (rau, củ, thịt, bánh chưng) Thiết kế tranh hoạt động: Cho trẻ
làm bảng giá các loại thực phẩm (trẻ có thể vẽ hoặc cắt dán các loại mặt hàng,
cắt dán các con số làm giá tiền trong hoạ báo, tạp chí.
Cho trẻ đóng gói quà tết cửa hàng bán bánh chưng (trẻ có thể gói và bán bánh
chưng).
Kết quả:
- Đối với góc sách:
Trang trí góc đọc sách thực sự hấp dẫn đối với trẻ, đã lôi cuốn được 100%
số trẻ, có các giá để sách. Trưng bày các con rối ,trò chơi, tranh ảnh; các tập
băng ghi âm hoặc băng hình về các câu chuyện có trong giá sách và trẻ đã siêu
tầm được rất là nhiều các loại sách .
- Đối với góc tạo hình:
Trẻ làm được rất nhiều bưu thiếp tặng người thân. Siêu tầm được rất nhiều
các nguyên vật liệu phế thải,
(Giấy A4, bìa màu, giấy nhăn, giấy màu, kéo, hồ dán, dây kim tuyến, lá cây
khô, hoặc tươi)
Cô và trẻ cùng thiết kế được rất nhiều các loại hình dáng của bưu thiếp.
Trẻ tự trang trí theo những gì trẻ thích. Trẻ có thể làm trong giờ hoạt động góc
hoặc các buổi hoạt động chiều.
- Đối với góc xây dựng:
Cứ đến chủ đề nào thì trẻ thể hiện được nội dung của chủ đề đó .
Ví dụ: Chủ đề Thế giới động vât. Trẻ xây vườn bách thú. Trẻ đã thiết kế
được rất nhiều tranh hoạt động góc xây dựng. Tranh chuồng thú, vườn hoa, thảm
cỏ, cả khuôn viên của vườn bách thú. Tạo được rất nhiều các nguyên vật liệu
khác nhau để xây chuồng thú (hộp, khối gỗ, khối nhựa, bộ lắp ghép.Từ đó trẻ
phát triển trí tưởng tượng, năng lực cảm thụ của trẻ được thể hiện linh hoạt hơn,
khéo léo hơn.
- Đối với góc Bé tập làm nội trợ:
Ở góc nội trợ này 95% trẻ đã sưu tầm, cắt dán các thực phẩm sống và chín để
dán vào các cột theo yêu cầu của cô.
Trẻ làm các bài tập về dinh dưỡng và hiểu được giá trị dinh dưỡng của các
món ăn.
Tạo các món ăn từ đất nặn: Như món thịt bò, xôi đỗ.
Món nem: Túi nilon (làm vỏ quả nem), giấy màu vụn, xốp màu vụn (làm
nhân nem), băng dính 1 mặt (dán).
Món bánh: đất nặn trắng (nặn bánh trôi), đất nặn vàng (nặn bánh rán).
2.3.4.Tổ chức hoạt động góc cho trẻ theo đúng phương pháp phù hợp với chủ
đề
Muốn tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ trước hết cần khẳng định việc hình
13


thành các góc phải do trẻ tự làm dưới sự hướng dẫn, gợi ý của giáo viên. Khi
đưa ra một chủ đề mới cô cùng trẻ thảo luận để xây dựng những góc nào? Trong
mỗi góc cần có những cái gì? và làm như thế nào để tạo ra những góc đó. Việc
này cần huy động kinh nghiệm, sáng tạo của mỗi trẻ, điều đó rất phù hợp với
quan điểm quan trọng trong việc đổi mới giáo dục mầm non là lấy trẻ làm trung
tâm.
Muốn trẻ được chơi tích cực, chơi sáng tạo, nghĩ ra nhiều cách chơi trong các
góc hoạt động ngay từ đầu tôi phải biết cách giới thiệu các góc chơi và quản lý
tốt qua trình trẻ chơi trong các góc. Biện pháp này giúp trẻ chủ động tìm kiếm
đồ chơi khi cần, triển khai trò chơi, thu dọn và cất đồ chơi đúng quy định.
Việc giới thiệu cho trẻ làm quen với các góc chơi tiến hành chủ yếu vào đầu năm
học, khi trẻ còn bỡ ngỡ, chưa quen với đồ dùng đồ chơi quanh lớp, chưa biết tên
đồ chơi, vị trí đồ chơi và các chổ để chơi vì vậy tôi phải giúp trẻ biết nơi để các
đồ chơi, các góc chơi bắt đầu từ đâu, kết thúc ở đâu.
Khi trẻ đã quen dần với các góc chơi và vị trí các đồ chơi thì cứ mỗi đầu chủ đề
nên giới thiệu nội dung chơi của từng chủ đề (từng nhánh chủ đề).
Khi trẻ chơi cô phải bao quát trẻ, động viên, hướng dẫn những trẻ còn nhút nhát.
Cô có thể nhập vai chơi cùng trẻ để hướng dẫn trẻ chơi sáng tạo hơn.
Ví dụ: Cô nhập vai vào người mua hàng: “Chào cô! bán cho tôi bông hoa
Bao nhiêu vậy cô?.. Cho tôi xin, tôi cảm ơn”
Trẻ thấy cô làm như vậy trẻ sẻ bắt chước cách mua hàng giống cô để giáo dục
trẻ phải biết lễ phép, phải biết cách xưng hô.

Giờ hoạt động góc của các cháu lớp 3 – 4 tuổi
Trong giờ chơi luôn giáo dục trẻ chơi ngoan, cất dọn đồ chơi gọn gàng ngăn
nắp
Ngoài giờ hoạt động góc phải nên cho trẻ hoạt động mọi lúc mọi nơi để trẻ
khám phá hết những điều mới lạ xung quanh trẻ.
Tạo tâm thế hoạt động cho trẻ: Giáo viên cần kích thích động cơ bên trong của
trẻ, gây hứng thú, lôi cuốn trẻ vào các hoạt động bằng cách tạo các tình huống
có vấn đề cho trẻ tham gia hoạt động.
14


Tạo cơ hội cho trẻ quan sát các góc để trẻ tự hoạt động: Giáo viên cần linh hoạt
lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ giáo dục qua cách sắp xếp, bố trí, tổ chức góc
hoạt động cho trẻ. Các đồ dùng, đồ chơi, các thiết bị dạy học được sắp xếp dưới
dạng mở… từ đó kích thích tính tò mò, thích khám phá, tìm tòi và trải nghiệm ở
trẻ. Quan sát quá trình hoạt động của trẻ để xác định hướng điều khiển: Trong
quá trình tổ chức hoạt động góc, cô không trực tiếp chơi cùng trẻ mà chỉ bao
quát, theo dõi quá trình chơi của trẻ. Trên cơ sở đó giáo viên xác định hướng
điều khiển, điều chỉnh hoạt động của trẻ sao cho phù hợp.
Tạo cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực: Góc chơi là nơi trẻ được hoạt động theo
sở thích, hứng thú riêng. Giáo viên cần khuyến khích, phát huy sáng kiến của
trẻ, tạo cơ hội để trẻ phát triển khả năng tự khám phá, tìm tòi, trải nghiệm…
Phối hợp hoạt động góc để triển khai chủ đề: Các góc hoạt động được tổ chức
một cách linh hoạt, luân phiên, thay đổi theo từng quan hệ qua lại giữa các góc
chơi với nhau bằng các hoạt động của trẻ để thực hiện chủ đề.
Phát triển các trò chơi theo ý tưởng sáng tạo của trẻ và gợi ý của giáo viên: Đây
là yêu cầu đảm bảo tính tích cực, cá thể hoá hoạt động của người học trong quá
trình hướng dẫn và tổ chức hoạt động cho trẻ. Giáo viên cần tôn trọng ý kiến của
trẻ, tuyệt đối không can thiệp thô bạo vào trò chơi của trẻ, hoặc bắt trẻ chơi theo
ý mình. Thông qua đàm thoại đặt câu hỏi, cô có thể nhập vai vào trò chơi để gợi
ý, mở rộng trò chơi cho trẻ một cách hợp lý.
Xử lý linh hoạt các tình huống xảy ra trong góc hoạt động: ở các góc chơi, để tổ
chức giờ hoạt động góc đạt hiệu quả, ngoài việc sắp xếp, bố trí, tổ chức, điều
khiển, điều chỉnh quá trình chơi cho trẻ giáo viên cần xử lý linh hoạt các tình
huống xảy ra trong góc hoạt động, đảm bảo cho mọi trẻ đều được tham gia hoạt
động một cách tích cực, sáng tạo và hiệu quả.
Căn cứ vào nội dung và chủ đề chơi, giáo viên có thể tổ chức hoạt động theo
nhóm độc lập tại góc chơi và phối hợp giữa các góc chơi: Nội dung hoạt động
tại các góc chơi của trẻ rất phong phú, luôn thay đổi theo từng chủ đề. Khi tổ
chức hoạt động góc, giáo viên lồng ghép linh hoạt nhiều nội dung hoạt động
giữa các góc để triển khai chủ đề chơi và có sự phối hợp giữa các góc chơi.
Căn cứ vào số lượng trẻ tham gia hoạt động tại các khu vực chơi có thể tổ chức
góc hoạt động theo 2 hình thức: cá nhân hay nhóm nhỏ: Hoạt động góc là hoạt
động tự do, theo ý thích của trẻ. Trẻ có thể chơi theo khả năng, sở thích cá nhân
của trẻ. Căn cứ vào số lượng trẻ chơi ở trong khu vực mà giáo viên lựa chọn tổ
chức hoạt động góc theo hình thức cá nhân hay nhóm nhỏ.
Căn cứ vào tính chất mối quan hệ của cô giáo với trẻ có thể tổ chức cho trẻ chơi
tự do hoặc có hướng dẫn giám sát của giáo viên: Khi tham gia chơi ở góc hoạt
động, trẻ được làm việc theo cách nghĩ của mình, trẻ huy động, vận dụng vốn
kinh nghiệm của bản thân trong trò chơi. Trẻ được trải nghiệm hoặc tìm hiểu,
khám phá cái mới dưới sự hướng dẫn, gợi ý và giám sát của giáo viên. Căn cứ
vào mối quan hệ này (giữa cô - trẻ) có thể tổ chức cho trẻ chơi tự do hoặc có sự
hướng dẫn của giáo viên.
2.3.5. Đưa công nghệ thông tin vào trong hoạt động góc.
15


Công nghệ thông tin ngày càng trở nên hữu ích đối với tất cả các lĩnh vực,
giáo dục mầm non cũng đang được hưởng thành quả của công nghệ thông tin
như: băng đĩa, giáo án điện tử, hình ảnh qua mạng ngày càng trở nên thông dụng
vì vậy việc cho trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin không chỉ được tiến hành
qua các hoạt động có chủ đích mà còn được dạy thông qua các giờ hoạt động
khác như: Hoạt động đón trả trẻ, dạo chơi ngoài trời, vui chơi các góc…
Ở hoạt động vui chơi các góc, khi tôi thực hiện cho trẻ chơi góc chính: Xây công
viên mùa xuân, với điều kiện thực tế của trẻ lớp tôi thuộc khu vực xã ven biển
nghèo, chưa một lần được đi công viên thì sẽ không biết công viên ra sao để
thực hiện vai chơi của mình. Nhưng để trẻ hoạt động đạt được theo kết quả
mong đợi của cô đặt ra. Cô cần tìm một giải pháp mới để trẻ hiểu và biết cách
chơi xây công viên. Từ yêu cầu đó, tôi đã tải một đoạn Video cảnh công viên
mùa xuân trên mạng cho trẻ xem, sau đó mời trẻ lên kích chuột và tìm hiểu về
công viên: Có hàng rào xung quanh, có các đồ chơi (đu quay, ô tô, xe lửa, ghế
ngồi…), có các bồn trồng cây xanh… từ việc khám phá tìm hiểu đó, trẻ hiểu
thêm về công viên, cách xây công viên mùa xuân: công viên có những gì, xây gì
trước, xây gì sau?...Chính từ những trải nghiệm của trẻ qua máy tính, ti vi trẻ
nắm vững được kiến thức và hào hứng khi thực hiện vai chơi của mình. Từ đó
chúng ta mới thấy được việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện
nội dung chương trình ở các hoạt động khác cũng đưa đến kết quả cao trong
giáo dục trẻ.
Cho trẻ làm quen tin học, làm quen máy tính là một điều rất cần thiết, trẻ
được ngồi, được học được làm quen với động tác ban đầu, di chuột, xem hình
ảnh. Từ đó việc xây dựng góc “ Bé học tin học” đã được tôi tổ chức hoạt động.

16


Kết quả: Trẻ rất thích thú, hay say tham gia, qua góc chơi này trẻ và co rất gần
gũi, thân thiện trao đổi nên việc tạo ra môi trường học thân thiện thông qua hoạt
động góc lại càng trở nên quan trọng.
2.3.5. Phối kết hợp với các bậc phụ huynh trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu.
Phối hợp với phụ huynh là một việc rất quan trọng. Bởi
việc giáo dục trẻ mầm non là sự phối kết hợp giữa gia đình và
nhà trường. Các kiến thức trẻ tiếp thu được sẽ được khắc sâu
hơn nếu cả gia đình và cô giáo cùng dạy trẻ. Chính vì vậy ngay
từ đầu năm tôi đã tổ chức họp phụ huynh nhóm để tuyên truyền
với các bậc phụ huynh về tầm quan trong của hoạt động góc
đối với trẻ ở trường mầm non, hằng ngày trẻ đến lớp tôi đều cho
trẻ lấy kí hiệu hoặc ảnh của mình để dán vào các góc chơi. Ở
các góc chơi tôi làm nội qui góc để khi trẻ tham gia vào các góc
thì biết cáh chơi, luật chơi, số lượng người chơi…nhằm phát
triển toàn diện nhân cách và trí tuệ cho trẻ. Vì thế bản thân tôi có
nhiều kỹ năng tuyên truyền, động viên phụ huynh cùng nhau sưu tầm những đồ
chơi phế thải, mang đến cùng cô làm đồ dùng cho trẻ chơi. Đồng thời tôi luôn
lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của phụ huynh như phụ huynh thấy đồ chơi
này không đảm bảo với trẻ, có ý kiến với tôi thì tôi sẵn sàng bỏ đồ chơi đó đi và
thay thế đồ chơi phụ huynh mới làm. Có như thế mới tạo được lòng tin đối họ,
để họ có thái độ hợp tác trong công tác chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ.
Tổ chức cho phụ huynh xem hoạt động góc của trẻ, để phụ huynh thấy
được tầm quan trọng của việc thiết kế hoạt động góc và các hoạt động khác đối
với các phụ huynh. Những đồ dùng đồ chơi mà giáo viên thường sử dụng. Phụ
huynh học sinh rất vui mừng được cùng các con sưu tầm hoạ báo, tranh ảnh,
nguyên vật liệu, phế liệu. Qua đó tăng cường mối quan hệ, kết hợp giữa gia đình
và nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

17


Hình ảnh họp phụ huynh đầu năm học lớp 3 -4 tuổi
Kết quả: 100% phụ huynh vui mừng được cùng các con siêu tầm tranh
ảnh, họa báo, cùng các nguyên vật liệu, phế liệu… Qua đó tăng cường mối quan
hệ, phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ
đạt kết quả cao.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến
* Kết quả đánh giá sau khi thực nghiệm:
Sau khi áp dụng các giải pháp nêu trên tôi nhận thấy: Đối với trẻ mẫu giáo tất cả
các hoạt động học tập, vui chơi được tổ chức đang xen nhau, dặt biệt nhu cầu về
hoạt động ở các góc rất quan trọng và cần thiết, Bởi vì thông qua giờ hoạt động
góc giúp trẻ rèn luyện trí nhớ, tính quan sát, kĩ năng so sánh… nhằm giúp trẻ
khắc sâu kiến thức, phát triển trí tuệ một cách toàn diện hơn. Trong quá trình tổ
chức hoạt động góc cho trẻ ta nhận thấy rằng:
+ Đối với trẻ:
Trẻ hiễu được nội dung của công việc thật mà mình chưa hề thực hiện.
Trẻ được trãi nghiệm và khẳng định mình qua các trò chơi.
Phát huy tính tự lập, sáng tạo…trong khi chơi, cũng qua hoạt động giúp trẻ từ
chổ không biết đến tăng thêm sự hiểu biết và phát triển tri thức, phát triển sự
giao lưu qua lời nói, làm giàu vốn từ.
Giúp trẻ thể hiện tình cảm, giáo dục nhân cách.
Phát triển tình cảm tập thể, mối quan hệ giữa người với người, thể hiện sự đoàn
kết giúp đở lẫn nhau trong các nhóm chơi.
Có ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơ, nhận ra cái đẹp, cái xấu, phát triển óc thẩm
mỹ…
Trẻ có khả năng giao tiếp mạnh dạn hơn, sử dụng đồ dùng đồ chơi khéo léo hơn,
tạo ra nhiều sản phẩm đẹp hơn và có nhiều sáng tạo khi tạo ra sản phẩm.
+ Biết thể hiện giao lưu tình cảm giữa bạn bè, giữa trẻ và cô, thích chơi cùng
bạn và biết được nhiệm vụ của mình và bạn trong khi chơi, có thái độ tự giác
cùng bạn đến góc chơi, hứng thú khi chơi.
Kết quả khảo sát chất lượng cuối năm cho thấy:
Nhận thức về góc chơi

Số trẻ
Tỉ lệ %

Kĩ năng hoạt động góc

Đạt

Chưa Đạt

Đạt

Chưa Đạt

36

36

0

35

1

Tỉ lệ

100%

0%

97%

3%

* Về phía giáo viên:
Thông qua việc tổ chức hoạt động góc giáo viên sẽ nắm bắt được những nhu cầu
nguyện vọng của trẻ.
Tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn trong quá trình chăm sóc giáo dục trẻ.
Nâng cao tay nghề qua việc làm đồ dùng đồ chơi.
18


Tăng thêm tình cảm giữ cô và trò khi cùng chơi với trẻ…
* Về phía phụ huynh
- Phụ huynh đã hiểu rõ tầm quan trọng của việc cho con em đến trường và
nhằm phát huy tính tích cực của trẻ trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ
mầm non. Do đó thường xuyên kết hợp với cô giáo cùng thống nhất và đưa ra
các biện pháp phù hợp.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
Sau một thời gian nghiên cứu và áp dụng đề tài “Một số biện pháp gây
hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi tích cực hoạt động góc ở trường Mầm non Nga
Thủy” tôi đã rút ra được những bài học kinh nghiệm cho bản thân và khuyến
nghị với bạn bè đồng nghiệp cùng thực hiện như sau:
- Lựa chọn nội dung góc chơi hợp lý.
- Sử dụng phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâm.
- Hình thức tổ chức trong giờ hoạt động góc phải mới mẻ để thu hút trẻ..
- Giáo viên phải nhiệt tình, say mê tâm huyết với nghề, nắm vững đặc điểm
tâm lý lứa tuổi chú trọng tới tình hình thực tế của địa phương và nhận thức của
trẻ lớp mình để tìm ra những biện pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ phù hợp
nhất.
- Tích cực sưu tầm nguyên vật liệu thiên nhiên, phế liệu sẵn có đẻ tạo ra
nhiều đồ dùng đồ chơi mang tính thực tế phản ánh như thật công việc của người
lớn phát huy được tối đa trí tưởng tượng, khả năng tái tạo cũng như khả năng
sáng tạo của trẻ, phục vụ cho vui chơi được tốt hơn.
- Giáo viên cần tích cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm của bạn bè đồng
nghiệp, phát huy sự phối kết hợp của cha mẹ học sinh để huy động nguyên vật
liệu thiên nhiên và phế liệu sẵn có làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.
- Nâng cao chất lượng trong hoạt động góc cho trẻ 3 - 4 tuổi ở trường Mầm
non Nga Thủy. Là một việc làm hết sức quan trọng, quyết định sự hưng thịnh
của các trường Mầm Non trong huyện Nga Sơn, nói chung Trường mầm non
Nga Thủy nói riêng. Đây là nền tảng đầu tiên của sự nghiệp giáo dục. Đưa sáng
kiến kinh nghiệm trên áp dụng vào dạy lớp tôi, mà Tôi chọn để thực nghiệm vào
toàn trường trong năm học 2017 - 2018. Việc thiết kế và tạo lập môi trường hoạt
động theo chủ đề, như vậy nó có ý nghĩa rất lớn trong việc củng cố kiến thức mà
trẻ tiếp thu được trong hoạt động học, đồng thời đạt kết quả cao trong quá trình
chăm sóc giáo dục trẻ phát triển một cách toàn diện. Biện pháp thiết kế tổ chức
hoạt động góc phù họp với đa số trình độ của giáo viên hiện nay. Trang thiết bị,
đồ dùng, dụng cụ học tập và đồ chơi phục vụ tổ chức hoạt động góc. Dễ tìm, rẻ
tiền, đa số là vật dụng phế thải. Phụ huynh học sinh rất vui mừng được cùng các
con sưu tầm hoạ báo, tranh ảnh, nguyên vật liệu, phế liệu. Qua đó tăng cường
mối quan hệ, kết hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục
trẻ. Nắm vững được kinh nghiệm của trẻ về mỗi chủ đề, để thiết kế môi trường,
hoạt động phù hợp.
3.2. Kiến nghị
19


Qua đây tôi cũng trân trọng đề nghị với các cấp lãnh đạo quan tâm đầu tư
về cơ sở vật chất, trang thiết bị, các tài liệu tham khảo về tổ chức hoạt góc cho
trẻ Mầm non và tạo điều kiện cho giáo viên đi tham quan, học hỏi các trường
điển hình tiên tiến trong nước.
Trên đây là sáng kiến “Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 3 - 4 tuổi
tích cực hoạt động góc ở trường Mầm non Nga Thủy” tôi đã nghiên cứu và
đưa vào thực nghiệm thực hiện trong thời gian qua và đã thu được kết qua cao.
Qua đó tôi cũng rút ra được một số kinh nghiệm cho bản thân. Tôi rất mong
được sự đóng góp và bổ sung của hội đồng khoa học các cấp, các bạn đồng
nghiệp để bản sáng kiến của tôi được sử dụng rộng rãi và đem lại hiệu quả cao
trong việc giáo dục trẻ thực hiện hoạt động góc ở độ tuổi mẫu giáo 3 - 4 tuổi./.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA
Nga Thủy, ngày 16 tháng 3 năm2018
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Tôi xin cam đoan SKKN này là do tôi
tự nghiên cứu và tìm tòi, không sao chép
của người khác.
Người thực hiện

Trần Thị Loan

20


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non, NXB giáo
dục, Hà Nội, 1994.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa VIII. NXB Chính trị Quốc gia 1997.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm
non năm học 2015 - 2016
4. Hồ Chí Minh - Tuyển tập”, tập II, NXB Sự Thật, Hà Nội- 1980.
5. Lê Thị Huệ, Phạm Thị Tâm, Trần Thị Hương (Đồng chủ biên), Thiết kế
các hoạt động có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong trường
Mầm Non - Trẻ 5-6 tuổi: Chủ đề Gia đình, Chủ đề nghề nghiệp, Nxb Giáo dục
Việt Nam, 2013.
6. Lê Thị Huệ, Phạm Thị Tâm, Trần Thị Hương (Đồng chủ biên), Thiết kế
các hoạt động có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong trường
Mầm Non - Trẻ 5-6 tuổi: Chủ đề Gia đình, Chủ đề thế giới động vật, Nxb Giáo
dục Việt Nam, 2013.
7. Lê Thị Huệ, Phạm Thị Tâm, Trần Thị Hương (Đồng chủ biên), Thiết kế
các hoạt động có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong trường
Mầm Non - Trẻ 5 - 6 tuổi: Chủ đề Gia đình, Chủ đề bản thân, Nxb Giáo dục Việt
Nam, 2013.
8. Lê Thị Huệ, Phạm Thị Tâm, Trần Thị Hương (Đồng chủ biên), Thiết kế
các hoạt động có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong trường
Mầm Non - Trẻ 5 - 6 tuổi: Chủ đề Gia đình, Chủ đề giao thông, NXB Giáo dục
Việt Nam, 2013.
9. Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Nga (Đồng chủ biên), Các hoạt động
khám phá khoa học của trẻ mầm non (Theo chương trình giáo dục mầm non
mới). NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.
10. Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường, Nguyễn Thị Nga (Đồng chủ
biên), Các trò chơi và hoạt động ngoài lớp học cho trẻ mẫu giáo theo chủ đề,
Nxb Giáo dục Việt Nam, 2011.

21


DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO
TẠO, CẤP SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP
LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên: Trần Thị Loan
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên trường mầm non Nga Thủy

TT

1

2

Tên đề tài SKKN

Một số kinh nghiệm dạy thơ cho trẻ
5 - 6 tuổi ở trường Mầm non Nga
Thủy

Cấp đánh
giá, xếp
loại
( Phòng,
Sở, tỉnh)
Phòng
GD&ĐT

Một số kinh nghiệm dạy thơ cho trẻ
Sở
5 - 6 tuổi ở trường Mầm non Nga GD&ĐT
Thủy
Thanh Hóa

Kết
quả
đánh
giá xếp
loại
( A,B
hoặc C)

Năm học
đánh giá
xếp loại

A

2014 - 2015

C

2014 - 2015

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×