Tải bản đầy đủ

skkn một số giải pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm giúp trẻ mẫu giáo 5 6 tuổi tích cực tham gia các hoạt động tại trường mầm non nga thái

MỤC LỤC
NỘI DUNG

Trang

1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục đích nghiên cứu
1.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Phương pháp nghiên cứu
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
a. Thuận lợi
b. Khó khăn
c. Kết quả khảo sát
2.3. Các biện pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
Giải pháp 1. Xây dựng kế hoạch theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm.
Giải pháp 2: Xây dựng môi trường giáo dục trong lớp theo quan điểm
giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ phát huy tính tích cực .

Giải pháp 3. Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm ngoài lớp
học tạo môi trường thân thiện, hấp dẫn.
Giải pháp 4. Xây dựng môi trường xã hội theo quan điểm giáo dục lấy
trẻ làm trung tâm tạo sự hợp tác, chia sẻ, tích cực, chủ động sáng tạo
ở trẻ.
Giải pháp 5. Công tác phối hợp tuyên tuyền cho các bậc phụ huynh
trong công tác chăm sóc - giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
- Đối bản thân, phụ huynh và nhà trường
- Đối với giáo viên
- Đối với trẻ
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
- Kết luận
- Kiến nghị
* Tài liệu tham khảo
* Danh mục các đề tài sáng kiến kinh nghiệm đã được hội đồng đánh giá
1


xếp loại kể từ khi vào ngành đến nay
1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài.
Sinh thời Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã từng nói
“Cái mầm có xanh thì cây mới vững, cái búp có xanh thì lá mới tươi,
quả mới tốt, con trẻ có được nuôi dưỡng giáo dục hẳn hoi thì dân
tộc mới tự cường tự lập”
Thật vậy! Ở lứa tuổi này trẻ vốn có một tiềm lực mạnh mẽ nếu được giáo dục
nuôi dưỡng chăm sóc tốt, các cháu sẽ sớm phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm,
thẩm mỹ, kỹ năng xã hội một cách đúng hướng. Đây là giai đoạn đặc biệt quan trọng
trong sự hình thành con người mới xã hội chủ nghĩa.
Trong thời đại của nền văn minh trí tuệ cao. Giáo dục mầm non đang có những
chuyển biến mới về chất lượng, đổi mới chung của ngành giáo dục. Dưới ánh sáng
của nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8 Khóa
XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội
nhập Quốc tế”.
Giáo dục mầm non có một ý nghĩa quan trọng đối với việc chuẩn bị tâm thế sẵn
sàng đi học cũng như tập cho trẻ làm quen với những sinh hoạt gần gũi với hoạt động
học tập. Để có thể mạnh dạn hơn, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động học tập tốt
hơn ở các bậc học tiếp theo.


Vì vậy, việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một trong
những nhiệm vụ quan trọng của giáo viên khi thực hiện chương trình giáo dục mầm
non, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung
tâm là một quan điểm giáo dục tiến bộ về vị trí của trẻ em và vai trò của giáo viên
trong trường mầm non. Quan điểm này, định hướng cho giáo viên mầm non trong
việc xây dựng và sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục, lập kế hoạch giáo dục và tổ
chức hoạt động giáo dục cho trẻ trong trường mầm non [1]
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là xây
dựng một môi trường an toàn, thân thiện và ấm cúng, trình bày đẹp
mắt, hấp dẫn thu hút sự chú ý của trẻ, giúp trẻ chủ động tham gia
vào các hoạt động tạo điều kiện cho trẻ “Chơi mà học, học bằng
chơi” trẻ có cơ hội trải nghiệm và giao tiếp một cách tích cực, tự
nhiên. Môi trường giáo dục gồm có hai bộ phận không thể tách rời,
có liên quan chặt chẽ và bổ sung lẫn nhau đó là: Môi trường vật
chất và môi trường xã hội. Môi trường vật chất bao gồm toàn bộ
phương tiện vật chất kể cả trong nhà và ngoài trời có liên quan đến
diện tích, phòng học, nhiệt độ, ánh sáng, đồ dùng, đồ chơi... Môi
trường xã hội là toàn bộ các mối quan hệ giúp trẻ hình thành phát
triển nhân cách, hay nói cách khác môi trường xã hội chính là bầu
2


không khí giao tiếp giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ, nó được tạo ra trong quá trình
tương tác giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ diễn ra trong quá trình thực hiện các.
Vì thế, đối với trẻ mầm non, việc thiết lập, xây dựng và khai thác có hiệu quả
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được xem như một trong những nhiệm vụ
quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự hình thành và phát triển nhân cách
toàn diện của trẻ.
Trong thực tiễn chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
đã được tổ chức thực hiện trong những năm qua tại các trường mầm non nói chung,
trường mầm non Nga Thái nói riêng đã được Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hóa,
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Nga Sơn chỉ đạo thực hiện và bước đầu thu được
kết quả nhất định. Tuy nhiên việc tổ chức xây dựng môi trường hoạt động chưa được
đầu tư cơ bản mà chỉ chuyển biến về hình thức, chưa thực sự có chiều sâu như: Đa số
giáo viên đã biết cách xây dựng môi trường hoạt động nhưng môi trường hoạt động
của trẻ chưa phong phú còn mang tính áp đặt. Chưa huy động được nhiều kinh phí để
mua sắm bổ sung các trang thiết bị cần thiết bổ sung cho các khu vực hoạt động.
Cách bố trí sắp xếp, đồ dùng, đồ chơi chưa linh hoạt, chưa tạo nhiều cơ hội cho trẻ
hoạt động tích cực, hiệu quả tổ chức trong các hoạt động giáo dục chưa cao. Trẻ chưa
thực sự tích cực hoạt động và hoạt động sáng tạo trong các góc hoạt động.
Là một giáo viên mầm non tôi luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc tổ
chức và thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
đặc biệt là nội dung “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đối với trẻ
mẫu giáo 5 - 6 tuổi, đó chính là động lực thôi thúc tôi tìm tòi ra “Một số giải pháp
xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhằm giúp trẻ mẫu giáo 5-6
tuổi tích cực tham gia các hoạt động tại trường mầm non Nga Thái”. Đó cũng
chính là đề tài tôi chọn cho sáng kiến kinh nghiệm của mình năm học 2017 - 2018.
1.2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng của việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi tại Trường mầm non Nga Thái. Từ đó đề xuất một số biện pháp
nhằm giúp trẻ tích cực chủ động tham gia các hoạt động, nâng cao khả năng phát triển
nhận thức, tình cảm kỹ năng xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho trẻ vào lớp 1, đáp ứng yêu
cầu giáo dục hiện nay. Đồng thời tạo môi trường hoạt động tốt cho trẻ khám phá, thực
hành trải nghiệm, phát triển khả năng sáng tạo, hình thành ở trẻ tình yêu thương gần gũi
của trẻ đối với bạn bè, cô giáo và những người xung quanh trẻ.
1.3. Đối tượng nghiên cứu
Trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Sưu tầm, nghiên cứu, phân tích và tổng hợp
các tài liệu để tìm hiểu cơ sở lý luận cho đề tài.
3


- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra thực tế thu thập
thông tin, tôi đã tiến hành khảo sát hoạt động của 38 trẻ nhóm tôi phụ trách tại trường
mầm non Nga Thái, Nga Sơn, Thanh Hóa để nắm bắt được kiến thức, kỹ năng cũng
như thái độ của trẻ đối với môi trường mà trẻ đang hoạt động.
- Phương pháp thực nghiệm khoa học: Sau khi điều tra phân tích kết quả trên
trẻ tôi đã tiến hành áp dụng biện pháp mà tôi cho là khả quan để giúp trẻ tích cực hoạt
động thông qua việc tạo môi trường.
- Phương pháp thống kê toán học: Sử dụng phương pháp thống kê toán học để xử
lý số liệu.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm.
Mục tiêu trong chương trình giáo dục là giúp trẻ phát triển về thể chất, tình
cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho
trẻ em vào lớp 1; hình thành và phát triển ở trẻ những chức năng tâm sinh lý, năng lực
và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi,
khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc học ở các
cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời [3].
Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự nhiên
- xã hội cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường
mầm non. Hiệu quả của những hoạt động này nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu,
nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. [4]
Trong nhà trường môi trường giáo dục bao gồm tổng hòa các yếu tố môi
trường tự nhiên, không gian đất đai, vị trí địa lý, hệ sinh thái tự nhiên. Môi trường
kiến tạo như: Các công trình nhà làm việc, bếp ăn, lớp học, sân chơi, khu vệ sinh,
vườn hoa, cây cảnh…
Đối với trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, đây là giai đoạn cuối trẻ học mẫu giáo và chuẩn
bị vào lớp 1. Ở lứa tuổi này, trẻ có những đặc điểm tâm sinh lý riêng rất phức tạp, đòi
hỏi giáo viên phải thường xuyên giáo dục chăm sóc riêng phù hợp theo từng lứa tuổi.
[5].
Trẻ em ở lứa tuổi mầm non đang hình thành và phát triển, cơ thể trẻ còn non
nớt, sự tăng trưởng và phát triển luôn chịu sự tác động mạnh mẽ, có tính quyết định
của môi trường xung quanh. Việc tạo được môi trường giáo dục phù hợp cho trẻ hoạt
động sẽ là phương tiện, là điệu kiện phát triển phù hợp với từng trẻ và từng lứa tuổi.
Có được môi trường giáo dục tốt sẽ thu hút được sự quan tâm, chú ý, tham gia của
các bậc phụ huynh, sự đóng góp của cộng đồng xã hội để đạt được kết quả mong đợi
của trẻ trong từng giai đoạn, trong từng thời kỳ phát triển.
Chính vì vậy, Bộ Giáo dục và đào tạo đã triển khai chuyên đề “Xây dựng
trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 đã được sở giáo dục và
đào tạo Thanh Hóa, Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện Nga Sơn tổ chức triển khai
thực hiện đến toàn thể cán bộ giáo viên các trường mầm non trong huyện. Thể hiện
4


qua các văn bản như: Kế hoạch số 237/SGDĐT-GDMN ngày 15 tháng 2 năm 2017;
Công văn số 335/SGDĐT-GDMN ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và
đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017 - 2018; Kế
hoạch số 2446/KH-SGDĐT-GDMN ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và
đào tạo; Kế hoạch số 05/KH-GD&ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2017 của phòng
GD&ĐT Huyện Nga Sơn về tổ chức hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non”.
Từ đó có thể khẳng định rằng: Môi trường hoạt động giáo dục ảnh hưởng sâu
sắc đối với sự phát triển của trẻ. Vì vậy, chúng ta là những người làm giáo dục đang
trực tiếp đứng lớp phải hiểu và nắm được tầm quan trọng, ích lợi yêu cầu, nội dung,
phương pháp, hình thức, tính chất của việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm. Để tạo cơ hội cho trẻ được trải nghiệm, phát triển tiềm năng sáng tạo và sự
khéo léo của giáo viên và trẻ, từ đó giúp trẻ phát triển toàn diện (Đức, trí, thể, mỹ, lao
động). Khơi dậy và phát huy khả năng tiềm ẩn, đặt nền tảng cho việc phát triển toàn
diện nhân cách trẻ.
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm
Năm học 2017 - 2018 trường mầm non Nga Thái tiếp tục chỉ đạo thực hiện
chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” làm chuyên đề trọng
tâm trong năm. Nhà trường đã tạo điều kiện về sơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết
bị, tổ chức cho giáo viên trong trường tham gia các hoạt động điểm để về thực hiện.
Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện tôi gặp những thuận lợi khó khăn sau:
a. Thuận lợi:
Trường mầm non Nga Thái là trường chuẩn Quốc gia mức độ 1, trường được
kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục cấp độ 3. Có đủ điều kiện cơ sở vật chất cho
các cháu học tập, sinh hoạt, ăn uống hợp vệ sinh, trang thiết bị.
Nhà trường và phụ huynh đã quan tâm mua sắm các phương tiện, đồ dùng dạy
học để phục vụ cho hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Mặt khác, nhà trường cũng tạo
điều kiện cho giáo viên tham quan học hỏi ở những trường trọng điểm.
Bản thân tôi có trình độ Đại học, yêu nghề, mến trẻ, luôn nhiệt tình giảng dạy
và chăm sóc trẻ, luôn được sự tín nhiệm của phụ huynh được học sinh yêu mến, có
đầy đủ kiến thức về việc xây dựng lấy trẻ làm trung tâm. Bên cạnh đó tôi và các giáo
viên trong trường đã được tham gia trực tiếp lớp học chuyên đề hè do phòng giáo dục
tổ chức, được sự quan tâm của ban giám hiệu nhà trường về tinh thần, điều này là
nguồn động viên rất lớn cho bản thân tôi, tạo niềm tin yêu, niềm say mê trong nghề
nghiệp. Năm học 2017 - 2018 tôi được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp 5 - 6 tuổi
với tổng số trẻ là 38 cháu.
b. Khó khăn:
- Nga Thái là đơn vị vùng biển có số dân theo đạo thiên chúa chiếm tới 80%
tổng số dân trong toàn xã. Trình độ dân trí thấp, lại phân bố không đồng đều. Kinh tế
gia đình chủ yếu là làm nông nghiệp nên còn nhiều khó khăn.
5


- Số trẻ chưa qua lớp mẫu giáo 2, 3, 4 tuổi nên còn rụt rè, nhút nhát, chưa mạnh
dạn, tự tin khi tham gia các hoạt động.
Cơ sở vật chất và đồ dùng trong nhóm lớp chủ yếu là đồ dùng mua sắm, có sẵn
đồ chơi tự tạo còn ít.
- Một bộ phận đi làm ăn xa để con ở nhà cho ông bà chăm sóc nên khó khăn
trong công tác phối hợp tuyên truyền chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ.
c. Kết quả thực trạng:
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhóm lớp để thực hiện tốt việc thực hiện xây
dựng môi trường hoạt động cho trẻ, ngay từ đầu năm học tôi đã đề ra một số tiêu chí
khảo sát trên trẻ lớp tôi phụ trách. ( Phụ lục 1)
Bảng 1: Bảng khảo sát thực trạng chất lượng trẻ đầu năm (Tháng 9/2017)
Từ kết quả khảo sát thực trạng chất lượng đầu năm bản thân tôi nhận thấy rằng:
Việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm mới chỉ thể hiện ở bề rộng,
chưa có chiều sâu, môi trường hoạt động cho trẻ xây dựng chưa phong phú, sáng tạo,
còn rập khuôn, trẻ chưa tích cực tham gia vào việc thiết lập môi trường giáo dục cùng
cô mà chủ yếu do giáo viên xây dựng sẵn. Trẻ còn thụ động, chưa chủ động tham gia
các hoạt động với cô giáo và các bạn do đó hiệu quả tổ chức các hoạt động mang lại
chưa cao. Vì vậy cần phải có những giải pháp phù hợp để thực hiện tốt chuyên đề
“xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, thiết lập môi trường góp phần tổ
chức thực hiện các hoạt động giáo dục cho trẻ 5 - 6 tuổi đạt hiệu quả cao hơn.
2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề
Qua quá trình tổ chức thực hiện nội dung xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm tâm cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi tôi đã thu được một số kết quả khá khả thi đó là:
Giải pháp 1. Xây dựng kế hoạch theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Lấy trẻ làm trung tâm là một quan điểm giáo dục tiến bộ về vị trí của trẻ em và
vao trò của giáo viên trong trường mầm non. Quan điểm này định hướng cho giáo
viên mầm non trong việc xây dựng, sử dụng hiệu quả môi trường giáo dục, lập kế
hoạch giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ trong trường mầm non, trong
đó hoạt động chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ em lứa tuổi mẫu giáo. [1]
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo huyện Nga Sơn,
năm học 2017 - 2018 trường mầm non Nga Thái tiếp tục triển khai và tổ chức thực
hiện chuyên đề “Lấy trẻ làm trung tâm trong trường mầm non” đến từng đội ngũ giáo
viên, nhân viên trong nhà trường. Qua đó nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng sư phạm
tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Vì
vậy, ngay sau khi nhà trường triển khai chuyên đề, bản thân tôi đã chủ động xây dựng
kế hoạch thực hiện cho riêng mình bởi vì: Xây dựng kế hoạch không chỉ là một biện
pháp quan trọng trong quá trình thực hiện những việc cần làm của người giáo viên.
Việc lập kế hoạch giáo dục giúp cho giáo viên thực hiện mục tiêu giáo dục đầy đủ, có
hệ thống, giúp giáo viên dự kiến trước nội dung, thời gian để tổ chức các hoạt động
một cách hiệu quả. Mà còn giúp cho việc học của trẻ có thể trở nên hiệu quả hơn, hấp
6


dẫn hơn, đa dạng hơn và tiến bộ hơn nếu việc lập kế hoạch của giáo viên được thực
hiện có hiệu quả. Chính vì vậy, trong quá trình giáo dục trẻ đòi hỏi người giáo viên
phải liên tục: Lập kế hoạch - thực hiện - đánh giá - điều chỉnh - lập kế hoạch cho thời
gian tiếp theo để đánh giá nhu cầu của trẻ.
Sau khi xây dựng kế hoạch xong tôi đã đưa ra cho Ban giám hiệu bổ sung góp
ý để thống nhất, khẳng định mục tiêu, giải pháp để đưa vào thực hiện. Được Ban
giám hiệu góp ý kiến tôi đã xác định rõ mục đích yêu cầu, nội dung, biện pháp, thời
gian thực hiện cho từng loại kế hoạch một cách cụ thể, rõ ràng như:
- Kế hoạch giáo dục năm học, kế hoạch giáo dục tháng, kế hoạch giáo dục
tuần, kế hoạch giáo dục ngày...
Ví dụ: Khi xây dựng kế hoạch năm học: Tôi đã bám sát các mục tiêu phản ánh
được kết quả mong đợi đáp ứng với sự phát triển của trẻ và chương trình giáo dục
mầm non (ban hành kèm theo thông tư 28/TTBGD&ĐT, ngày 30/12/2016). Kế hoạch
giáo dục năm học thể hiện nội dung theo chương trình giáo dục mầm non và phù hợp
với sự phát triển của trẻ. Kế hoạch giáo dục năm học có dự kiến chủ đề, thời gian
thực hiện phù hợp với khả năng của trẻ và điều kiện thực tế của vùng miền, địa
phương, trường lớp.
Hay đối với kế hoạch giáo dục chủ đề thể hiện các mục tiêu phù hợp với sự
phát triển của trẻ và theo giai đoạn của kế hoạch giáo dục năm học, thể hiện được các
mục tiêu phù hợp với sự hiểu biết, nhu cầu, hứng thú của trẻ trong độ tuổi, phù hợp
với thực tiễn của địa phương.
Đối với kế hoạch giáo dục tuần và kế hoạch ngày tôi luôn xác định đây là 2 kế
hoạch quan trọng nhất bởi vì: Hai loại kế hoạch này sát với thực tiễn đang diễn ra
trong lớp, giáo viên dễ nhìn thấy sự tiến bộ hay không tiến bộ của trẻ để có biện pháp
giáo dục hiệu quả. Qua đó giáo viên tập trung hơn vào trẻ. Vì vậy, khi xây dựng kế
hoạch càng ngắn hạn càng đòi hỏi giáo viên luôn phải suy nghĩ đến trẻ. Giáo viên dễ
dàng thực hiện những gì họ muốn dạy trẻ. Xây dựng kế hoạch giáo dục trên cơ sở
những gì trẻ đã biết và có thể làm, kế hoạch giáo dục phải phản ánh được mức độ
phát triển của từng cá nhân trẻ.
Bởi vậy, việc xác định mục tiêu rõ ràng, cụ thể hơn sẽ giúp giáo viên thuận lợi
hơn trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
Kết quả: Tôi đã xây dựng được các loại kế hoạch, qua đó giúp tôi chủ động
trong việc thực hiện các nội dung chăm sóc giáo dục trẻ, đặc biệt thực hiện chương
trình theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đây cũng là tiêu chí được nhà
trường đưa vào tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua giáo viên trong năm học.
Giải pháp 2: Xây dựng môi trường giáo dục trong lớp theo quan điểm giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ phát huy tính tích cực .
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là xây dựng một môi
trường an toàn, thân thiện và ấm cúng, trình bày đẹp mắt, thu hút sự chú ý của trẻ,
giúp trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động tạo điều kiện cho trẻ “Chơi mà học, học
bằng chơi” có cơ hội trải nghiệm và giao tiếp một cách tích cực, tự nhiên. Môi trường
7


giáo dục gồm có 2 bộ phận không thể tách rời, có liên quan chặt chẽ và bổ sung lẫn
nhau, đó là môi trường vật chất và môi trường xã hội.
Vì thế đối với trẻ mầm non, việc thiết lập. Xây dựng và khai thác có hiệu quả
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được xem như một trong những nhiệm vụ
quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với sự hình thành và phát triển nhân cách
toàn diện của trẻ.
Để nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ, việc trang trí môi trường bên
trong lớp học là rất cần thiết bởi những hình ảnh ngộ ngĩnh, những màu sắc đa dạng,
đồ dung đồ chơi hấp dẫn tạo cho trẻ sự tò mò thích thú, chính vì thế tôi luôn quan tâm
đến việc xây dựng môi trường trong lớp phù hợp.
Khi trang trí ở các góc tôi luôn chú ý đến nguyên vật liệu để có thể thay đổi
theo chủ đề, theo nội dung bài học, để tạo sự mới lạ hấp dẫn đối với trẻ, hình ảnh
trang trí có nhiều màu sắc, lựa chọn các con vật ngộ nghĩnh nhằm thu hút trẻ và phù
hợp với văn hóa, địa phương. Nội dung các góc được bố trí theo chủ đề, dễ dàng, đồ
chơi ở các góc được sắp xếp hài hòa giữa đồ dùng sẵn có và đồ dùng tự tạo.
Ví dụ: Ở chủ đề “Thế giới thực vật” mảng chính tôi xây dựng là một mảnh
bạt trong đó được trang trí như một bức tranh tổng thể được làm từ các nguyên vật
liệu phế thải, các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương như: Cói, lõi, bẹ ngô, vỏ ngao,
lá khô, vỏ hộp sữa, xốp màu… tôi và trẻ cùng làm các loại cây, rau, hoa quả, ngôi
nhà, cỏ cây, hoa lá để tạo thành một bức tranh chủ đề “Thực vật” điều đặc biệt là
những chi tiết như các loại đối tượng nhằm cung cấp cho chủ đề như cây, hoa, quả …
đều được tôi và trẻ cắt rời sau đó dính băng nhám phía sau để trẻ có thể tự thực hành
việc gắn đúng vị trí yêu cầu.
( Hình ảnh 1: Sơ đồ bố trí, sắp xếp các góc hoạt động )
- Ở góc khám phá khoa học: Tôi trang trí ngôi nhà bằng chữ cái, các con số
toán học, các hình ảnh để cho trẻ khám phá môi trường tự nhiên, môi trường xã hội,
trẻ chơi trò chơi với các nút chai có kèm chữ cái. Các loại đồ dùng, đồ chơi từ các lô
tô, đô mi nô, những quân xúc xắc được làm từ bìa cát tông… được sắp xếp gọn gàng
có ký hiệu để khi chơi trẻ dễ cất, dễ thấy và dễ lấy.
- Góc tạo hình: Tôi đã vận động trẻ, tận dụng sự ủng hộ của phụ huynh tìm
kiếm các nguyên vật liệu phế thải, vải, len, sợi, đay, cói, lõi, các loại hột hạt được xử
lý sạch đem đến trường để cô cùng trẻ tạo nên những sản phẩm hấp dẫn kích thích sự
sáng tạo yêu nghệ thuật của trẻ thông qua các buổi thực hành trải nghiệm.
- Góc sách truyện: Ở đây tôi đã chủ động để dành một vị trí tạo góc tĩnh chơ
trẻ được nghỉ ngơi, thư giãn, nghe nhạc, xem tranh hay làm Abum, chơi với các con
rối, kể chuyện sáng tạo theo tranh, làm sách tranh. Huy động phụ huynh tìm kiếm,
sưu tầm những tài liệu, sách báo cũ mang tới lớp để trẻ cắt dán thành Abum.
- Góc xây dựng: Cây to, phía dưới là một ngôi nhà lằm bằng tấm liếp, vỏ ngao
làm bằng mái nhà với màu sắc hấp dẫn, đồ dùng, dụng cụ đầy đủ để trẻ có thể tham
gia các trò chơi xây dựng lắp ghép.
- Góc âm nhạc: Là nơi trẻ được tự do thể hiện năng khiếu, sở trường của mình,
tự lựa chọn trang phục, hình thức biểu diễn… vì vậy tôi đã bố trí góc âm nhạc như
8


một sân khấu nhỏ có chuẩn bị tranh ảnh, lô tô, đồ dùng âm nhạc, trang phục (có giá
treo riêng cho mỗi loại một ngăn ghi tên đồ dùng, dụng cụ), các hình thức biểu diễn,
các bài hát phù hợp với nội dung chủ đề. Qua đó giáo dục trẻ biết được lựa chọn các
bài hát phù hợp với chủ đề thế giới thực vật, biết sử dụng các loại đồ đùng âm nhạc
khác nhau, biết lựa chọn trang phục theo từng vùng, miền phù hợp với bài hát và hình
thức biểu diễn. Sau khi thực hiện chương trình chơi ở góc mở tôi cho trẻ, nhận xét,
đánh giá các loại dụng cụ âm nhạc khác nhau như đàn, trống, phách tre, sắc xô, mũ
múa các loại mà đã được tận dụng những nguyên vật liệu phế thải của cô và trẻ tạo ra
thật ngộ nghĩnh, đáng yêu… và các trang phục biểu diễn để chọn đạo cụ, trang phục
phù hợp và thực hiện biểu diễn tại các sân khấu góc âm nhạc của lớp.
- Góc bán hàng: Ở góc này trẻ được tự do trao đổi những đồ vật mà trẻ thích
qua mua bán, tái hiện lại hoạt động của người lớn, các hoạt động diễn ra trong xã hội
vì vậy tôi đã huy động phụ huynh và trẻ mang thật nhiều nguyên vật liệu sẵn có của
địa phương, nguyên vật liệu phế thải để trang trí góc và làm đồ dung, đồ chơi cho các
góc.
Ví dụ: Huy động phụ huynh nhặt chai, lọ, vỏ cây, vỏ ngao, mo cau, rơm rạ, cói,
lõi… Các mặt hàng làm ra được trưng bày đẹp, hấp dẫn, có môi trường chữ viết nhằm
phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
Tất cả các góc được bố trí và sắp xếp hợp lý, có tên gọi được dán vừa tầm với
trẻ, hình ảnh đẹp, tất cả được thực hiện theo hướng mở, mọi đồ vật làm rời các bộ
phận để trẻ tự tay mình gắn lên bảng, góc chơi tạo sự thích thú đối với trẻ.

( Hình ảnh 2: Xây dựng môi trường giáo dục trong lớp)
xem tiếp Phụ lục 2
Hay với chủ đề “Thế giới động vật” khi trẻ chơi trẻ biết thể hiện được mối liên
hệ chặt chẽ với nhau, đoàn kết, giúp đỡ với nhau tạo lên một công trình chung. Đồ
chơi và những con vật cây hoa, hàng rào, ngôi nhà, giáo viên làm rời cho trẻ dễ di
chuyễn vị trí theo ý muốn của trẻ. Khi chơi trẻ tự lắp ráp, tạo thành cây hoa, hàng rào,
con vật… tạo thành công trình theo sự sáng tạo của mình. Cô sử dụng tên của góc,
biểu tượng của góc để đàm thoại với trẻ về những hoạt động có thể thực hiện được ở
góc như: Tự tìm đồ dung, đồ chơi theo đúng kí hiệu và phần việc của mình để thực
hiện. Sau khi phân công công việc và trải nghiệm thao tác ở góc mở xong trẻ được
thực hành xây dựng khu trang trai chăn nuôi.
Kết quả: Từ việc xác định được mục đích yêu cầu cụ thể của từng góc trong lớp đã
giúp tôi tìm tòi, sáng tạo trong việc lựa chọn nguyên vật liệu, cách làm, linh hoạt hơn
trong khi sử dụng bản thân đã xây dựng được tất cả các góc phù hợp với các chủ đề
giáo dục. Có 100% trẻ trong lớp hứng thú, tích cực tham gia vào việc thiết lập môi
trường giáo dục cùng với cô giáo và các bạn. 100% Phụ huynh đồng tình ủng hộ, thu
gom nguyên vật liệu và tham gia và xây dựng môi trường cùng cô.
9


Giải pháp 3. Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm ngoài lớp học tạo môi
trường thân thiện, hấp dẫn.
Diện tích sân trước của nhà trường khá rộng, đảm bảo cho trẻ thể dục sáng của
học sinh toàn trường, giúp trẻ được tham gia vào các hoạt động tập thể, ngoài thể dục
sáng, các cô còn tập cho trẻ những bài múa đồng diễn đẹp mắt và có ý nghĩa giúp trẻ
có một tâm thế thoải mái khi bước vào các hoạt động khác.
- Ở gần khu vực vườn cổ tích, khu phát triển vận động tôi đã tham mưu với ban
giám hiệu vẽ sân giao thông cho trẻ thực hành với các phương tiện và luật giao thông
đường bộ. Để trẻ được hoạt động mọi lúc, mọi nơi, tôi cùng các cô giáo đã tận dụng
mọi không gian của nhà trường:
Ví dụ: Xây dựng góc đồ dùng vận động tại khu vực gầm cầu thang, nhằm
thuận tiện cho việc lấy và cất đồ dùng vận động của cô và trẻ. Ngoài ra, trẻ cũng có
thể thực hiện một số vận động khác ở góc này trẻ đan manh, đan chiếu bằng xốp cói,
lõi, gấp lá dừa làm đồng hồ, làm chong chóng,..
- Ngoài góc thiên nhiên của từng nhóm lớp, tôi đã tham mưu với BGH xây
dựng một khu vườn thiên nhiên của bé, với rất nhiều loại cây hoa khác nhau. Để giúp
trẻ tìm hiểu, khám phá, trải nghiệm, thực hành chăm sóc để bảo vệ cây cùng cô giáo.
Nhà trường luôn ưu tiên một khoảng diện tích nhất định để trồng cây xanh,
ngoài việc giúp trẻ được khám phá, tìm hiểu và trải nghiệm, còn là nguồn cung cấp
rau sạch cho bữa ăn hàng ngày của trẻ.
Với lợi ích khuôn viên sân trường rộng rãi, có nhiều cây bóng mát, tôi đã tham
mưu, bố trí, sắp xếp các khu hoạt động hợp lý, an toàn, để trẻ được vui chơi một cách
tích cực và có hiệu quả như: Khu vực vận động có sân vận động, sân bóng đá mi ni,
thiên nhiên của bé có “vườn cổ tích”, “cát nước”, “ vườn thiên nhiên”, “khu phát triển
vận động”, “khu chơi với trò chơi dân gian”, trò chơi với con vật, khu vực yên tĩnh,
khu vực chơi sáng tạo, để mỗi khi ra chơi trẻ được lựa chọn trò chơi và khu vực chơi
mình yêu thích.

(Hình ảnh 3: Xây dựng môi trường ngoài lớp tạo môi trường thân thiện, hấp
dẫn)
Bóng đá là môn thể thao vua được trẻ rất yêu thích, qua đó nhằm rèn luyện sức
khỏe và sự dẻo dai cho trẻ. Chính vì vậy, nhà trường dành khoảng một sân trường
rộng để trẻ tham gia vào hoạt động này.
Sân chơi giao thông cũng được đầu tư trên sân trường qua đó cho trẻ thực hành
luật giáo dục an toàn giao thông và cách đi đường đúng luật.
Ngoài mục đích tổ chức cho trẻ tham gia vào các hoạt động vui chơi, tôi còn
chú trọng việc giáo dục lễ giáo cũng như khắc sâu kiến thức vào các chủ đề: “Giáo
10


dục an toàn giao thông”, “Bảo vệ môi trường” và tổ chức một số trò chơi dân gian
cho trẻ như: Nhảy bao bố, trò chơi ăn quan, lộn cầu vồng,…
Vườn cổ tích là nơi trẻ được vui chơi và tìm hiểu về các nhân vật cổ tích trong
văn học như: Truyện “Tấm cám”, “Sự tích quả dưa hấu”, do đó tôi đã vận động phụ
huynh ủng hộ kinh phí mua cho trường 1 con hươu cao cổ trị giá 8.500.000 đ
Trò chơi với cát, nước và sỏi là trò chơi mà trẻ tập trung cao độ, giúp trẻ hiểu
được quy luật chìm nổi, trẻ biết đong, đo khi chơi với nước, biết in hình những con
vật trên cát, in hình lá cây, xếp hình bằng sỏi và giúp trẻ kiên trì được câu cá.
Trò chơi khám phá khoa học, giúp trẻ tìm hiểu được kiến thức khác nhau về sự
vật, hiện tượng có xung quanh trẻ.
Khu yên tĩnh là nơi trẻ được nghỉ ngơi, thư giãn, thả mình vào không gian với
những hoạt động nhẹ nhàng. Xem tranh truyện về chủ đề trẻ đang học, xem vở bài tập
mình đã làm,…
Hội chợ xuân của nhà trường là một phiên chợ xuân thu nhỏ với các gian hàng
bán các đồ dùng phục vụ cho ngày tết, mang đậm bản sắc quê hương. Nơi đây diễn ra
các hoạt động mua bán như thật, trẻ được trực tiếp trải nghiệm dưới sự hỗ trợ của cô
giáo. Nhằm phát triển tư duy, các mối quan hệ và phát triển các kỹ năng khi giao tiếp
giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh. Đặc biệt trong hội chợi xuân lớp
tôi đã chuẩn bị 1 gian hàng chiếu cói, hàng thủ công mỹ nghệ để giáo dục nghề dệt
chiếu truyền thống của địa phương Quê hương Nga Sơn.
(Phụ lục 3. Các hình ảnh xây dựng môi trường ngoài lớp học tạo điều kiện cho trẻ
thực hành trải nghiệm: Gian hàng thủ công mỹ nghệ, góc chợ quê ngày tết, các trò
chơi dân gian, khu vực chơi với cát, nước…)
Kết quả: Tôi đã tham mưu cho nhà trường xây dựng đầy đủ các khu vực hoạt
động cho trẻ như: Vườn cổ tích, vườn thiên nhiên, vườn cây ăn quả, khu vui chơi với
cát, nước, khu phát triển thể chất. Phụ huynh ủng hộ nhà trường mua bổ sung 1 xích
đu, 1 con Hươu cao cổ đặt ở vườn cổ tích, mua sắm loa đài cho lớp. 100% trẻ tích cực
tham gia các hoạt động môi trường ngoài lớp. Từ đó góp phần cùng nhà trường triển
khai thành công hội thi “xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” Nhà
trường đạt giải nhất cấp huyện và đạt giải 3 cấp tỉnh.
Giải pháp 3. Xây dựng môi trường vật chất giúp trẻ tham gia hoạt động một cách
tích cực, húng thú.
Môi trường vật chất bao gồm toàn bộ phương tiện vật chất kể cả trong nhà và
ngoài trời có liên quan diện tích, nhiệt độ, ánh sáng, đồ dùng, đồ chơi,…
Năm học 2017 - 2018 thực hiện kế hoạch chỉ đạo của phòng giáo dục và đào
tạo huyện Nga Sơn trường mầm non tiếp tục tiển khai thực hiện chuyên đề “Xây
dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” là chuyên đề trọng tâm trong năm, trên
tinh thần nắm rõ yêu cầu, nội dung của chuyên đề, bản thân tôi hiểu được tạo ra môi
trường trong phòng học, môi trường ngoài lớp học, cho trẻ hoạt động với quan điểm
lấy trẻ làm trung tâm, là một trong những nội dung mà tôi cũng như các bạn đồng
nghiệp, chú trọng trong năm học này.
11


Đối với trẻ mầm non, lớp học là ngôi nhà thứ hai của trẻ. Cảm giác đầu tiên khi
trẻ bước vào lớp là sự gần gũi, thân thiện giống như nhà của mình. Vì vậy, khi xây
dựng môi trường, tạo cảnh quan trong phòng học với phương châm lấy trẻ làm trung
tâm, tôi tạo ra môi trường thân thiện, an toàn, sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng, đủ đồ
dùng, đủ đồ chơi, phù hợp với lứa tuổi là những điều kiện thuận lợi, giúp trẻ với trẻ,
giúp trẻ luôn tự tin và thoải mái, tích cực tham gia các hoạt động.
3.1. Thiết kế, sắp xếp các góc hoạt động phù hợp, thuận tiện cho trẻ tham gia hoạt
động.
Để thiết kế xây dựng được các góc hoạt động trước hết tôi phải xác định rõ các
góc hoạt động bao gồm cả các góc được xây dựng trong nhà và ngoài trời.
Đối với trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi các góc hoạt động được quy định trong hướng
dẫn tổ chức thực hiện chương trình đó là:
+ Góc chơi đóng vai
+ Góc tạo hình
+ Góc thư viện/ sách truyện
+ Góc chơi xây dựng với các hình khối lớn và lắp ráp
+ Góc khám phá khoa học
+ Góc âm nhạc ( nghệ thuật)
Bên cạnh đó các góc khác được tổ chức thực hiện ngoài trời như: Góc chơi với
đồ chơi, trò chơi, góc chơi với cát và nước
Trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm các góc hoạt động chính được duy trì
thường xuyên, trẻ không cần phải di chuyển hoặc đóng lại. Vì vậy, tùy vào đặc điểm
không gian của lớp mình tôi đã chú ý đến vị trí sắp đặt các góc chơi tạo được không
gian phù hợp, thuận tiện cho trẻ hứng thú hoạt động.
Ví dụ: Góc chơi Gia đình nên sắp xếp gần góc chơi Bán hàng, Bác sĩ để
khuyến khích các thành viên của gia đình đi mua sắm….
- Góc chơi động và góc chơi tĩnh nên sắp xếp cách xa nhau để tránh gây ảnh
hưởng lẫn nhau. Đối với góc trọng tâm, tôi thường để một không gian rộng hơn các
góc khác vì ở góc này số lượng trẻ chơi thường đông hơn.
Ví dụ: Góc Gia đình thường cần một không gian tương đối rộng. Trẻ tham gia
góc Gia đình thường sẽ mở rộng hoạt động chơi của mình tới các góc chơi khác như:
đi chợ mua hàng, đi thăm người ốm, đi khám bệnh, đưa con đi chơi công viên…
Vì vậy, tôi thường sắp xếp góc này ở gần khu vực trung tâm, với các đồ dùng,
dụng cụ chơi mà trẻ thường xuyên thấy ở nhà như: Tủ bếp, bếp nấu, xoong nồi, bát
đĩa… Đồng thời, khi phân bố các góc chơi, cần chú ý đến sự an toàn cho trẻ, phải
đảm bảo bao quát được trẻ trong quá trình chơi.
( Hình ảnh 3: Sơ đồ bố trí, sắp xếp các góc hoạt động )
Các góc hoạt động được tôi lập kế hoạch cẩn thận dựa trên sự phát triển của trẻ
cũng như sở thích và kế hoạch giáo dục nên có nhiều loại góc hoạt động, tùy thuộc
vào phòng lớp, số lượng trẻ trong lớp và kế hoạch giáo dục của lớp. Một số góc
thường cố định.
12


Ví dụ: Góc tạo hình, góc xây dựng, góc xếp hình, góc đóng vai, góc sách…
không thay đổi về hình ảnh những nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi, các góc đó phải
thay đổi, bồ sung theo từng chủ đề phù hợp.
Hay: Góc gia đình cần phải đổi chủ đề gia đình thành góc chơi bác sỹ. Trong
góc xây dựng cần thay đổi và bổ sung thêm các loại hình khối và nguyên vật liệu.
Một số góc có thể thêm bớt theo yêu cầu hứng thú của trẻ và kế hoạch giáo dục của
lớp.
Ví dụ: Góc thiên nhiên, góc khám phá, góc âm nhạc, góc toán. Trong lớp cũng
cần có góc hoặc một chỗ yên tĩnh cho trẻ nghỉ ngơi khi có nhu cầu.
Điều quan trọng là việc tổ chức không gian và nguyên vật liệu trong góc chơi
đó cần linh hoạt và giáo viên cần mở ra nhiều tổ chức khác nhau dựa trên nhu cầu và
khả năng của trẻ. Trẻ cần trưng bày một cách hấp dẫn đẹp mắt, bố trí các góc hoat
động hợp lý thuận tiện sẽ làm tăng hứng thú chơi và học của trẻ. Vị trí các góc hoạt
động nên được định vị cẩn thận đặt các góc ồn ào gần nhau và đặt các góc tĩnh với
các hoạt động yên tĩnh gần nhau. Để tránh ồn ào khi chơi.
Ví dụ: Góc sách truyện cần tránh xa góc xây dựng, bán hàng , ngoài ra góc thư
viện cần bố trí nơi có nhiều ánh sáng. Góc xây dựng cần vị trí rộng với không gian có
thể mở rộng công trình xây dựng ít người qua lại không để làm hỏng công trình xây
dựng của trẻ. Các góc hoạt động có ranh giới rõ ràng được xác định bởi đồ đạc, thảm
hoặc giá kệ và được đặt ở chỗ trẻ có thể di chuyển trong phòng mà không ảnh hưởng
tới cac hoạt động khác, hoặc các công trình xây dựng mà trẻ khác đang chơi.
Góc hoạt động có đủ không gian cho trẻ chơi và di chuyển xung quanh do đó
số trẻ trong góc đó thường bị hạn chế. Góc hoạt động được bố trí sao cho giáo viên có
thể dễ dàng quan sát toàn bộ hoạt động của trẻ. Tên, ký hiệu các góc được viết theo
kiểu chũ in thường, có thể có hình ảnh minh họa cho trẻ dễ nhận biết, có thể bổ sung
luật chơi trong các góc đó.
Ngoài việc bố trí, sắp xếp các góc hoạt động tổ chức trong nhóm lớp, tùy từng
chủ đề, điều kiện hoàn cảnh, tùy vào thời tiết,… tôi linh hoạt tổ chức các hoạt động
bên ngoài lớp học cho trẻ.
Ví dụ: Chủ đề “Tết và mùa xuân” đây là thời điểm cả nước ta đón tết cổ
truyền của dân tộc chính vì vậy từ góc chơi bán hàng, góc tạo hình trong lớp tôi vận
dụng tổ chức cho trẻ lớp tôi tham gia cùng các bạn trong hội chợ xuân trong vai các
cô bán hàng, thầy đồ, nặn bánh, gói bánh chưng. Hay: Cho trẻ chơi với cát, sỏi, nước
trong chủ đề “nước và các hiện tượng tự nhiên”
3.2. Sắp xếp, mua sắm bổ sung trang thiết bị đồ dùng đồ chơi đảm bảo cho trẻ hoạt
động.
Học liệu và phương tiện trong góc hoạt động có vai trò hỗ trợ giáo viên lập kế
hoạch học tập cho trẻ, kích thích trẻ tham gia, làm phong phú hoạt động chơi và học
của trẻ. Vì vậy ngay từ đầu năm học tôi đã xây dựng kế hoạch mua sắm, bổ sung các
trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động của trẻ.
Ví dụ: Tham mưu cho BGH nhà trường mua sắm đầy đủ các loại đồ dùng cho
trẻ như: Giá phơi khăn, giá đựng ca, cốc, bàn ghế, sập ngủ của trẻ…
13


Để làm đồ dung đồ chơi và xây dựng các góc tôi tham mưu với nhà trường
mua xốp màu, keo nến, len, các loại… Dự kiến các góc phải làm theo chủ đề để huy
động nguồn nguyên liệu từ phụ huynh, như các loại nguyên vật liệu sẵn có của địa
phương, nguyên vật liệu phế thải, huy động kinh phí để làm đồ chơi các góc.
Ví dụ: năm học 2017 - 2018 nhà trường có kế hoạch tổ chức hội thi “Xây dựng
MTGDLTLTT” tôi đã chủ động phối hợp với phụ huynh lên kế hoạch mua sắm các
nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi để xây dựng môi trường trong lớp cũng như môi
trường ngoài lớp.
Thiết kế môi trường, bố trí nguyên vật liệu trong khu vực chơi đảm bảo tính
thẩm mĩ mang tính mở, phù hợp với quá trình triển khai chủ đề và luôn tạo sự mới mẻ
hấp dẫn kích thích trẻ hoạt động. Không bày quá nhiều đồ dùng, đồ chơi với mục
đích trang trí. Nếu quá gọn gàng, ngăn nắp sẽ hạn chế các hoạt động và không phát
huy được khả năng sáng tạo của trẻ.
Đồ dùng, đồ chơi, nguyên vật liệu trong quá trình sắp xếp sao cho dễ lấy, dễ
lựa chọn phù hợp với điều kiện đặc điểm của địa phương. Mỗi chủ đề giáo viên cần
thay đổi đồ chơi, thiết bị chơi để tạo cảm xúc mới và tăng cường hứng thú của trẻ.
Ví dụ: Đối với góc xây dựng: Vật liệu được tôi và trẻ sắp xếp trong các hộp
nhựa, trong rổ, vỏ hộp cũ được phân loại và ghi rõ nhãn mác theo từng loại như: Khối
vuông, khối chữ nhật, hàng rào, cây cảnh, dụng cụ để xây…
Hay đối với góc phân vai: Các đồ dùng bán hàng phải được phân ra từng loại
cụ thể không để lộn xộn giữa các loại đồ chơi.
Ngoài cây xanh, tranh ảnh sản phẩm thủ công mỹ nghệ của địa phương... tôi đã
sử dụng chính những sản phẩm của hoạt động của trẻ để trang trí ở những khu vực
chơi.
Ngoài ra có thêm những bộ trang phục hoặc đồ dùng của người lớn phù hợp
với nội dung trò chơi để giúp trẻ tham gia vào trò chơi và thực hiện hành động của
vai chơi một cách biểu cảm hơn như bộ quần áo công nhân xây dựng, mũ bảo hộ lao
động, khẩu trang, xẻng, xô, bay, dao xây...
Trong góc chơi xây dựng bố trí nơi trưng bày các sản phẩm lắp ráp xếp hình
của trẻ gồm cả những sản phẩm đã hoà thiện và những sản phẩm chưa hoàn thiện.
Việc này giúp trẻ phát huy tối đa khả năng sáng tạo của trẻ, kích thích trẻ nảy sinh
những ý tưởng mới trong trò chơi xây dựng. Đồ dùng, đồ chơi bố trí ở các góc chơi
luôn được bổ sung, luôn chuyển và đổi mới tạo cho trẻ sự mới lạ, hấp dẫn, kích thích
trẻ hoạt động tích cực, mở rộng nội dung chơi, các quan hệ giao tiếp (trẻ được thực
hành, luyện tập các ứng xử trong giao tiếp)
Ví dụ: Một số đồ chơi của trẻ đã sử dụng lâu ở góc chơi Gia đình như: bộ ấm
chén hoặc đồ dùng, trang phục cho em bé, búp bê…có thể chuyển sang để chơi trò
chơi” Bán hàng”trong “Cửa hàng đồ dùng gia đình”
- Lên kế hoạch để bổ sung thêm đồ chơi mới ở các góc chơi thích hợp, ban đầu
giáo viên chỉ đưa ra một số đồ chơi, dần dần bổ sung thêm các đồ chơi còn lại, như
vậy sẽ tạo cho trẻ sự mới lạ, hấp dẫn, đồng thời làm phong phú thêm nội dung chơi
14


Kết quả: Khi áp dụng biện pháp trên tôi nhận thấy: Cách sắp xếp các góc hoạt
động hợp lý, phù hợp mục tiêu, yêu cầu giáo dục của từng chủ đề và điều kiện thực tế
của lớp học. Tên các góc chơi đơn giản, dễ hiểu, gần gũi đối với trẻ. Đồ dùng đồ chơi
các góc tương đối phong phú, sử dụng các nguyên vật liệu mở. Trẻ hứng thú tham gia
các hoạt động theo nhóm, cá nhân, hứng thú thực hiện các công việc cùng cô.
Giải pháp 4. Xây dựng môi trường xã hội theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm tạo sự hợp tác, chia sẻ, tích cực, chủ động sáng tạo ở trẻ.
Môi trường xã hội tốt là môi trường xã hội có những mối liên hệ và tương tác
tích cực giữa giáo viên với trẻ, người lớn với trẻ, trẻ với trẻ, như: Yêu thương. Tôn
trọng. An toàn. Cởi mở. Tin tưởng. Khoan dung. Đáp ứng nhu cầu chính đáng của
mỗi đứa trẻ [2]. Một trong những ảnh hưởng quan trọng nhất đến sự phát triển và học
tập của trẻ là cách người lớn tương tác với trẻ. Các mối quan hệ nồng ấm, nuôi
dưỡng, hỗ trợ và chu đáo của người lớn, bao gồm việc làm gương, nhận được sự
chăm sóc và tôn trọng của những người khác sẽ góp phần vào việc học tập, phát triển
các lĩnh vực tình cảm - quan hệ xã hội, nhận thức, nhôn ngữ - giáo tiếp, thẩm mỹ và
thể chất của trẻ. Khi được người lớn hỗ trợ hành vi theo cách tôn trọng và tích cực,
trẻ sẽ phát triển sự tự tin và tự kiểm soát. Thông qua sự tương tác với nhau, sự phát
triển của tình bạn, trẻ sẽ học được cách chia sẻ, biết luân phiên, hợp tác, xem xét nhu
cầu và mong muốn của người khác, kiểm soát hành vi của mình.
4.1. Tạo môi trường khám phá xã hội cho trẻ thông qua hoạt động góc:
- Góc xây dựng: Để tạo được không khí thoải mái tham gia hoạt động tôi đã
cho trẻ chơi trò chơi “Bóng lăn”
Cô nói: Quả bóng này rất kỳ diệu đấy, nếu quả bóng này lăn vào bạn nào thì
bạn ấy phải nói lên ý tưởng của mình trong buổi chơi ngày hôm nay. Xin mời con!
Hôm nay tôi sẽ xây vườn rau của bé, ai chơi với tôi thì giơ tay,…
Việc tổ chức các hoạt động học tập của trẻ, luôn được tôi quan tâm và chú
trọng bằng nhiều đồ dùng, phương tiện, kết hợp với việc học lựa chọn chủ yếu từ
nguyên liệu phế thải từ thiên nhiên sẵn có ở địa phương, nhưng vẫn đảm bảo tính
thẩm mỹ và an toàn đối với trẻ, bằng nhiều hình thức khác nhau, mục đích cuối cùng
là thu hút được trẻ tham gia và giúp trẻ có được cảm giác thoải mái trong quá trình
tham gia các hoạt động.
- Góc đóng vai: Được nhập vai khác nhau giúp trẻ biết thể hiện tình cảm yêu
mến những người xung quanh. Từ đó, giúp trẻ có những hành động đúng trong cuộc
sống, như biết vâng lời ông bà, cha mẹ, biết quan tâm, chăm sóc người xung quanh.
Giáo viên cần khai thác các tình huống khi trẻ thể hiện vai chơi, hướng dẫn trẻ thể
hiện những hành vi tốt. Ngoài ra, cô cũng có thể đóng vai để điều chỉnh hành vi của
trẻ một cách tự nhiên. Kết thúc trò chơi, cô nhận xét việc thể hiện vai chơi của trẻ
giúp trẻ điều chỉnh vai chơi ở buổi chơi tiếp theo.
- Góc sách, truyện: Tổ chức cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về các mối quan
hệ giao tiếp trong hoạt động, sinh hoạt của người lớn. Giáo viên có thể thực hiện biện
pháp này vào các thời điểm khác nhau như: Lúc đón trẻ - trả trẻ, lúc trẻ chơi ở ngoài
trời và vào buổi chiều trong thời gian hoạt động ở góc Sách
15


Kể cho trẻ nghe những câu chuyện, bài thơ, câu đố có nội dung giáo dục tình
cảm và kĩ năng xã hội tuỳ theo chủ đề đang triển khai và việc mở rộng nội dung chơi.
(Phụ lục 4: Các hình ảnh tương tác giữa trẻ với trẻ trong môi trường xã hội)
4.2. Tạo môi trường khám phá xã hội cho trẻ thông qua hoạt động học
- Cho trẻ hoạt động LQVTPVH qua bài thơ: “Giữa vòng gió thơm”, trẻ đọc
diễn cảm bài thơ, qua bài thơ trẻ nhận biết được ai là người tốt, người xấu và mong
muốn mình cũng làm được những việc tôt như bạn Gà nâu.
Như vậy giáo viên chỉ là người tạo cơ hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ được
chiếm lĩnh kiến thức. Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được xem như một quan điểm
dạy học chi phối cả mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức và cả quan
điểm dạy học. Do vậy, để xây dựng được kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm một
cách hiệu quả, tôi đã quan tâm và thực hiện các việc làm sau:
- Xây dựng kế hoạch lấy trẻ làm trung tâm được thể hiện ngay từ việc xác định
mục tiêu và cách viết mục tiêu. Vì vậy khi xác định mục tiêu trong kế hoạch bản thân
tôi đã căn cứ vào những yếu tố sau: Khả năng tiếp thu kiến thức, nhu cầu học tập,
khám phá, sở thích của từng trẻ trong lớp tôi phụ trách, để có được những kết quả
trên tôi đã lựa chọn từ việc theo dõi, quan sát trẻ hàng ngày, hằng tuần, hằng tháng…
- Cho trẻ làm quen với chữ cái: Đề tài LQVCC: U, Ư
Hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái tôi tổ chức cho trẻ chơi với trò chơi
“Xúc xắc” tạo cảm giác cho trẻ thoải mái khi tham gia hoạt động nhưng vẫn cung cấp
được kiến thức đến trẻ một cách hấp dẫn, nhẹ nhàng
(Hình ảnh 4: Tương tác giữa cô và trẻ tạo cảm giác thoải mái
cho trẻ khi tham hoạt động )
- Thông qua hoạt động: Khám phá khoa học
Môi trường xung quanh đối với trẻ vô cùng rộng lớn khó hiểu, trẻ lại tò mò
hiếu động, luôn đặt ra vô vàn câu hỏi: Nó là cái gì? Vì sao nó lại như vậy?...Chính vì
thế cô giáo phải biết áp dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chuyên
đề môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, bên cạnh đó phải đổi mới và lựa chọn
ra những hình thức khác nhau như hát, đọc thơ…thì không thể lôi cuốn, thu hút trẻ
trong quá trình hoạt động.
Ví dụ: Cho trẻ quan sát “Một số con vật sống trong rừng”. Nếu chỉ quan sát
tranh thì tiết học sẽ trở nên đơn điệu, trẻ sẽ nhàm chán. Nhưng cô ứng dụng vào
CNTT, sáng tạo câu chuyện về các nhân vật, cô vừa kể chuyện, vừa cho trẻ quan sát
các con vật đang di chuyển trong rừng, những con vật thật thì trẻ sẽ rất thích thú, trẻ
tập trung vào hoạt động tích cực hơn, giờ học đạt kết quả như mong muốn. Qua đó
giáo dục trẻ biết tự chăm sóc, bảo vệ bản thân trước những con vật hung dữ.
4.3. Tạo môi trường khám phá xã hội cho trẻ qua lao động, ngày lễ, hội:
Lao động là một hình thức tổ chức giáo dục quan trọng cho trẻ trong trường
mầm non, đây là một hoạt động được trẻ nhỏ ưa thích. Trong quá trình tham gia lao
động, trẻ sẽ tự tích lũy được các kinh nghiệm trong cuộc sống, tổ chức cho trẻ lao
16


động là cơ hội cho trẻ được thể hiện và rèn luyện các phẩm chất nhân cách quan trọng
của người lao động, đó là: sự cần cù, chịu khó, sự kiên trì, quyết tâm, cố gắng vượt
khó để hoàn thành nhiệm vụ.
Có thể tổ chức cho trẻ lao động chăm sóc thiên nhiên như: Xới đất, nhổ cỏ,
nhặt lá úa cho cây, cho chim và thú nuôi ăn, nhặt lá rụng, tưới nước cho cây…
Ví dụ: Sau khi tổ chức cho trẻ quan sát cây trong sân trường, giáo viên có thể
hỏi trẻ: Làm gì cho cây mau lớn? các con có muốn tự mình chăm sóc cây không? Sau
đó cô cho trẻ sử dụng quốc, giá để vun đất cho gốc cây, sử dụng bình tưới để tưới
nước cho cây, tìm sâu trên lá cây… Để cho trẻ có sự ham thích khám phá tự nhiên ta
cần cho trẻ quan sát các hiện tượng sự vật xung quanh mình.
Ví dụ: Khi trẻ quan sát cây cô dùng các câu hỏi gợi ý để trẻ trả lời:
+ Đây là cây gì? Cây cần gì để sống? Cây trồng để làm gì? Bảo vệ cây bằng
cách nào? Quan sát xem có những cây nào giống với loại cây này ? Đồng thời để tạo
hứng thú cho trẻ chơi với thiên nhiên cô gợi ý cho trẻ đem nhiều nguyên vật liệu mở
như các loại hạt, cỏ, cọng rau muống, bìa cát tông, vỏ trai, vỏ hến, đá sỏi.
Thay đổi nhiều hình thức cho phong phú. Cô gợi ý cho trẻ chơi giúp trẻ sáng
tạo trong sản phẩm của mình như: Nhặt các loại lá khác nhau để xếp thành các hình,
sau đó tô màu lá để tạo thành bức tranh. Xâu các loại hạt với nhau tạo thành những
chiếc vòng cổ xinh xắn.
Ngoài ra tôi còn tổ chức cho trẻ tham gia các trò chơi hoạt động ngoài trời như:
Trẻ chơi với cát, nước, sỏi, phấn vẽ, đất đá, để biết được tính chất của chúng. Chơi
với lá cây như: xếp lá thành những hình dạng khác nhau theo trí tưởng tượng củatrẻ
như: Hình bông hoa, ngôi nhà, con bướm, ông mặt trời. Trẻ tham gia trồng cây, chăm
sóc vườn cây xung quanh khu vực trường nhằm phát triển óc tò mò của trẻ: Quan sát
sự thay đổi hàng ngày của cây xanh trong trường và phân loại chúng: Nhóm có hoa,
nhóm không có hoa, nhóm cây dây leo, nhóm cây ăn quả. Qua những trò chơi này
giúp trẻ mở rộng mối quan hệ với thế giới xung quanh, cách chăm sóc cây xanh và
bảo vệ cây xanh, rèn cho trẻ cách giao tiếp lịch sự với mọi người, biết yêu quý và bảo
vệ thiên nhiên.
Ngoài những hoạt động khám phá, tìm tòi thì với thiên nhiên ấy ta có thể xen
lẫn vào đó các trò chơi vận động, học tập, dân gian để củng cố kiến thức mà trẻ vừa
được khám phá, trải nghiệm.
Tổ chức các trò chơi trong ngày lễ hội: tết nguyên đán tôi cho trẻ tham gia làm
bánh chưng cùng cô, cho trẻ bán những mặt hàng trong gian hàng chợ tết quê em...
qua đó tạo môi trường học và chơi, chơi mà học cho trẻ. Trẻ đang chơi nhưng cũng
chính là đang học.
* Kết quả: Thông qua việc tạo môi trường khám phá xã hội cho trẻ tham gia các hoạt
động bản thân tôi đã sáng tạo hơn, linh hoạt hơn trong các phương pháp, giải pháp,
hình thức tổ chức. Tạo được nhiều cơ hội cho trẻ tham gia tích cực trong các hoạt
động trải nghiệm. 100% trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động học tập, vui chơi,
trẻ tự tin hơn, mạnh dạn hơn, biết hợp tác chia sẻ với bạn bè, ngôn ngôn ngữ giao
tiếp của trẻ ngày càng phát triển.
17


Giải pháp 5. Công tác phối hợp tuyên tuyền cho các bậc phụ huynh trong công
tác chăm sóc - giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục.
Môi trường giáo dục là yếu tố quyết định chất lượng học tập của trẻ, có thể ví
rằng môi trường giáo dục là người mẹ thứ hai trong việc định hướng và kích thích sự
khám phá nhằm thỏa mãn nhu cầu học hỏi, vui chơi của trẻ, giúp trẻ phát triển toàn
diện. Để công tác xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đạt được hiệu
quả cao thì chúng ta không thể nhắc đến một bộ phận quan trọng quyết định đến sự
phát triển của nhà trường ngày hôm nay, đó là cha mẹ học sinh.
Thông qua các buổi họp phụ huynh, các hội thi, thông qua bảng tuyên truyền
tại lớp và những buổi gặp gỡ, nói chuyện với hội cha mẹ học sinh, tôi đã tuyên truyền
rộng rãi đến cha mẹ học sinh về tầm quan trọng của việc thiết lập môi trường giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm. Từ đó giúp cha mẹ học sinh hiểu được đặc điểm phát triển
của con mình, biết được con cần gì? Nhu cầu hoạt động vui chơi của con như thế
nào? Cần phải kết hợp với cô giáo những gì để con có được môi trường hoạt động
thân thiện, an toàn, giúp con phát triển toàn diện.
- Ngoài việc chia sẻ với giáo viên về cách thức, về phương pháp giáo dục trẻ,
cha mẹ học sinh còn ủng hộ về vật chất để cải tạo sân trường, mua sắm đồ dùng, đồ
chơi, ủng hộ nguyên vật liệu, để giáo viên và học sinh thiết kế, sáng tạo ra đồ dùng,
đồ chơi phục vụ cho việc dạy và học đạt kết quả tốt.
Mời phụ huynh tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường để phụ
huynh biết được chương trình hoạt động của trẻ.
Ví dụ: Dự giờ các hoạt động dạy mẫu cũng như hội thi chấm đồ dùng, đồ chơi
của cô và trẻ cùng làm, cô làm, trẻ làm… Đã được phụ huynh đồng tình ủng hộ. Qua
dự các hoạt động, chấm đồ dùng hoặc tuyên truyền kiến thức về xây dựng môi trường
giáo dục trong trường mầm non…được phụ huynh đóng góp ý kiến, phụ huynh thấy
được công việc của cô giáo cũng như công việc học hành của con em mình. Đặc biệt
Phụ huynh biết được cách ứng xử, giao tiếp, xưng hô có văn hoá của con em mình
trong mọi hoạt động ở trường như: Con thưa Cô, Con xin cô, Vâng ạ, Chào hỏi khi có
khách đến… hoặc xưng hô với bạn là Tớ - cậu, Bạn - Tôi, Bác - Tôi
- Tổ chức cho phụ huynh thăm quan các nhóm lớp để phụ huynh nắm bắt kịp
thời về quá trình hoạt động của trẻ ở trên lớp, nhằm giúp phụ huynh dành thời gian
cùng hoạt động giao tiếp với trẻ ở nhà về xây dựng môi trường giáo dục. Qua đó trẻ
thể hiện hết khả năng hiểu biết, mối quan hệ giao tiếp, tự tin của mình về thế giới
xung quanh trẻ. Từ đó phụ huynh đã về thôn xóm huy động phụ huynh có con em
đang học ở trường tận dụng các nguyên vật liệu: ống nhựa, các bông hoa nhựa, lốc
lịch, ống mút, que kem, rơm, len cũ, ống nước rửa bát…đã qua sử dụng đưa đến nhà
trường để cô giáo tạo ra sản phẩm cho trẻ hoạt động trong và ngoài nhóm lớp.
* Kết quả: 38/38 trẻ = 100% phụ huynh đồng tình hưởng ứng với việc làm
trên của nhà trường đề ra. Đặc biệt phụ huynh tin tưởng, yên tâm, đưa con đến trường
ngày một đông hơn. Trong năm học 2017 - 2018 phụ huynh lớp tôi đã ủng hộ nhiều
nguyên vật liệu để làm đồ dùng, đồ chơi. Tham gia các hoạt động cùng trẻ trong các
18


ngày lễ, hội. Ủng hộ 8.500.000đ cho nhà trường để làm vườn cổ tích, vườn thiên
nhiên, khu phát triển thể chất.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
Qua một thời gian áp dụng những biện pháp trên, cùng với sự chỉ đạo của Ban
giám hiệu nhà trường, sự góp ý của các bạn đồng nghiệp trong trường qua các buổi
dự giờ. Lớp học của tôi đã thu hoạch được những kết quả như sau:
- Đối với hoạt động giáo dục, bản thân và đồng nghiệp: Thông qua quá trình
tổ xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi.
Sau 1 năm áp dụng đề tài tôi đã nắm chắc nội dung, phương pháp, yêu cầu của
chuyên đề. Xây dựng được môi trường phong phú, hấp dẫn. Trong năm qua lớp tôi
tham gia hội thi “Xây dựng MTGDLTLTT” cấp trường đạt giải nhất. Bản thân có
nhiều kinh nghiệm trong việc sưu tầm nguyên vật liệu, làm đồ dung, đồ chơi. Nâng
cao kỹ năng sư phạm trong việc tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm. Được
BGH và đồng nghiệp đánh giá cao. Đã và đang được triển khai thực hiện trong toàn
trường.
- Đối với trẻ: Qua một thời gian áp dụng những biện pháp trên tôi nhận thấy trẻ
lớp tôi đang dạy có khả năng giao tiếp mạnh dạn hơn, tự tin hơn, kỹ năng giao tiếp tốt
hơn, thể hiện vai chơi sát thực hơn, các kĩ năng chơi tốt hơn. Biết thể hiện tình cảm
giao lưu giữa bạn bè, giữa trẻ và cô, thích chơi cùng bạn và biết được nhiệm vụ của
mình và bạn trong khi chơi và khi học, có thái độ tự giác, tiếp thu kiến thức tốt hơn.
Bảng 2: Bảng kết quả kiểm nghiệm chất lượng trẻ sau khi nghiên cứu (Tháng 4/2018)
- Đối với phụ huynh: Có sự thay đổi nhìn nhận về việc học và chơi của con
mình, nhận thấy được tầm quan trọng của môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn,
hấp dẫn, tạo hứng thú tham gia các hoạt động cho trẻ, có nhiều phụ huynh giúp đỡ
cho giáo viên trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu làm đồ dùng, hỗ trợ kinh phí mua
các đồ dùng cho trẻ thực hành trải nghiệm.
3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận: Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là công tác
giáo dục trẻ trường mầm non, nó đòi hỏi người giáo viên phải nắm vững mục tiêu,
chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm, cần quan tâm đến nguyện
vọng, đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, bản thân giáo viên phải kiên trì, khéo léo hoạt
động, sáng tạo việc thiết kế tạo môi trường hoạt động đa dạng, phong phú, hấp dẫn
phù hợp với trẻ. Tích cực phối hợp với nhà trường, phụ huynh các tổ chức có liên
quan đến công tác giáo dục trẻ để tận dụng ủng hộ, mặt khác giáo viên phải tạo môi
trường hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc, giáo dục trẻ, sáng tạo việc
sử dụng nguyên vật liệu khác để tạo nên đồ dùng, đồ chơi đa dạng, chất liệu phong
phú, chủng loại đảm bảo tính thẩm mỹ, tính vệ sinh, phù hợp an toàn với lứa tuổi trẻ,
thu hút trẻ vào hoạt động từ kết quả hoạt động trẻ nâng lên, tạo môi trường vật chất,
môi trường tinh thần lớp học, phù hợp với lứa tuổi 5-6 tuổi. Đồng thời tổ chức và sử
dụng có hiệu quả các hoạt động giáo dục trong môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm tạo sự cởi mở, gần gũi, quan tâm đến từng hoạt động cá nhân của trẻ. Động viên,
19


khích lệ kịp thời để trẻ hứng thú tham gia vào môi trường hoạt động mà giáo viên đã
xây dựng. Từ đó nắm được những ưu điểm, hạn chế tồn tại và có các giải pháp giáo
dục phù hợp với từng chủ đề, từng hoạt động và phù hợp với trẻ.
2. Kiến nghị: Trong quá trình tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ nói
chung, tổ chức xây dựng môi trường hoạt động nói riêng, tôi có số ý kiến đề xuất sau:
- Đối với BGH nhà trường: Tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất có liên quan để
nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Đối với phòng giáo dục và đào tạo: Tạo điều kiện cho giáo viên huyện tham
quan, thực tế, nhiều địa phương có môi trường sư phạm đẹp.
Trên đây là “Một số giải pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm nhằm giúp trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi tích cực tham gia các hoạt động tại
trường mầm non Nga Thái” Tôi đã nghiên cứu đưa vào thực nghiệm trong một năm
qua và đã thu được những kết quả rất đáng phấn khởi. Tuy nhiên trong quá trình thực
hiện không tránh khỏi những hạn chế tồn tại, rất mong được sự góp ý của Hội đồng
khoa học ngành cũng như của các bạn đồng nghiệp để bản thân tôi nâng cao hơn nữa
trong việc tổ chức thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
nhằm giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi tích cực tham gia các hoạt động được tốt hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nga Sơn, ngày 12 tháng 04 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình
viết, không sao chép nội dung của người
khác.
Người viết SKKN

Trịnh Thị Oanh
Mỵ Thị Thúy

TÀI LIỆU THAM KHẢO

20


1. Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn về xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung
tâm (Dành cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non) (Lương Thị Bình, Nguyễn Thanh
Giang, Phạm Thị Huyền, Hoàng Thị Thu Hương…) – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
2. Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong
trường mầm non – Hoàng Thị Dinh, Nguễn Thị Thanh Giang, Bùi Thị Kim Tuyến ..- Nhà
xuất bản giáo dục Việt Nam.
3. Chương trình giáo dục mầm non (ban hành kèm theo thông tư số 28/2016/
BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016).
4. Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn 5 – 6 tuổi theo
thông tư 28/2016/ BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016).
5. Một số biện pháp hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường
mầm non - (Bùi Thị Kim Tiến - Phan Thị Ngọc Anh) Đồng chủ biên. Nhà xuất bản
giáo dục Việt Nam.
6. Những sáng kiến kinh nghiệm chọn lọc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo
dục Việt Nam dành cho giáo viên mầm non – Phan Lan Anh – Lý Thu Hằng –
Nguyễn Thị Hiếu – Nguyễn Thanh Giang – Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

21


DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CẤP PHÒNG GD&ĐT, CẤP SỞ GD&ĐT
KỂ TỪ KHI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG VÀO NGÀNH GIÁO DỤC
Họ và tên: Mỵ Thị Thúy
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên - Trường mầm non Nga Thái

TT

1

2

3

4

Tên đề tài SKKN

Tạo môi trường học tập trong lớp
cho trẻ 5 tuổi hoạt động một cách
tích cực.
Một số biên pháp hướng dẫn trẻ
mẫu giáo 4 - 5 tuổi phát triển
thẩm mỹ thông qua hoạt động
nặn tại Trường Mầm non Nga
Thái.
Một số biện pháp nâng cao chất
lượng làm quen với chữ cái cho
trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi tại Trường
Mầm non Nga Thái.
Một số giải pháp xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm
trung tâm nhằm giúp trẻ mẫu
giáo 5 - 6 tuổi tích cực tham
gia các hoạt động tại trường
mầm non Nga Thái

Cấp đánh giá
xếp loại
( Phòng, Sở,
Tỉnh…)
Phòng giáo dục

Phòng giáo dục

Phòng giáo dục

Phòng giáo dục

Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A, B, C)
C

Năm học
được đánh
giá xếp loại
Năm học:
2012 - 2013
Năm học:
2014 - 2015

B

A

Năm học:
2015 - 2016

A

Năm học:
2017 - 2018

22


PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Khảo sát đánh giá chất lượng thực trạng và kết quả thực hiện sau khi áp
dụng SKKN.
Bảng 1: Bảng khảo sát thực trạng chất lượng trẻ đầu năm (Tháng 9/2017)
Nội dung

Trẻ hứng thú, tích cực tham gia
vào việc thiết lập môi trường
giáo dục cùng với cô giáo và các bạn
Trẻ chủ động tham gia vào các hoạt
động học tập, vui chơi theo quan
điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Trẻ thể hiện mối quan hệ thân thiện
với cô giáo, với các bạn và môi
trường xung quanh.
Trẻ tích cực hoạt động, sáng tạo trải
nghiệm, khám phá trong MT giáo
dục.

Tổn
g
số
trẻ

Kết quả khảo sát
Tỷ lệ
Trẻ
%


Trẻ
đạt

38

13

34

25

66

38

18

47

20

53

38

16

42

22

58

38

13

34

25

66

Tỷ lệ
%

Bảng 2: Bảng kết quả kiểm nghiệm chất lượng trẻ sau khi nghiên cứu đề tài
(Tháng 4/2018)
Nội dung
Trẻ hứng thú, tích cực tham gia
vào việc thiết lập môi trường
giáo dục cùng với cô giáo và các bạn
Trẻ chủ động tham gia vào các hoạt
động học tập, vui chơi theo quan

Tổng
số trẻ

Kết quả khảo sát
Trẻ
Tỷ lệ Trẻ Tỷ lệ
đạt
%

%

38

35

92

3

8

38

36

95

2

5
23


điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Trẻ thể hiện mối quan hệ thân thiện
với cô giáo, với các bạn và môi
trường xung quanh.
Trẻ tích cực hoạt động, sáng tạo trải
nghiệm, khám phá trong MT giáo
dục.

38

37

97

1

3

38

35

92

3

8

Cửa chính sau
Góc âm nhạc

Góc bán hàng

Góc mở
chủ đề
chính

Cửa chính trước

Góc sách truyện

Khám phá khoa
học

Góc tạo hình

( Hình ảnh 1: Sơ đồ bố trí, sắp xếp các góc hoạt động )
Phụ lục 2. Các hình ảnh xây dựng môi trường trong lớp học tạo hứng thú cho
trẻ khi tham gia các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm.

( Hình ảnh: Xây dựng góc khám phá khoa học trong lớp )

( Hình ảnh: Tương tác giữa cô và trẻ trong hoạt động góc)
24


Phụ lục 3. Các hình ảnh xây dựng môi trường ngoài lớp học tạo điều kiện cho
trẻ thực hành trải nghiệm: Gian hàng thủ công mỹ nghệ, góc chợ quê ngày tết,
các trò chơi dân gian, khu vực chơi với cát, nước…)
(Hình ảnh: Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động trải nghiệm
Tại gian hàng thủ công mỹ nghệ môi trường giáo dục ngoài lớp học)
(Hình ảnh: Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động trải nghiệm
Tại khu vực chơi với cát, nước môi trường giáo dục ngoài lớp học)

(Hình ảnh: Tổ chức hoạt động ngoài trời quan sát cây hoa đào)
Phụ lục 4: Các hình ảnh tương tác giữa trẻ với trẻ trong các hoạt động môi
trường xã hội

( Hình ảnh trẻ tham gia góc nấu ăn )

( Hình ảnh: Trẻ tham gia góc khám phá khoa học )

(Hình ảnh: Trẻ tham gia góc tạo hình)

(Hình ảnh: Trẻ tham gia góc xây dựng lắp ghép)

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×