Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 6 tuổi trường mâm non nga liên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM CHO
TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA LIÊN

Người thực hiện: Trần Thị Tâm
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Liên
SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn

THANH HOÁ, NĂM 2018
1


MỤC LỤC
TÊN ĐỀ MỤC


Trang

1. MỞ ĐẦU

1

1.1. Lí do chọn đề tài

1

1.2. Mục đích nghiên cứu

2

1.3. Đối tượng nghiên cứu

2

1.4. Phương pháp nghiên cứu

2

2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

2

2.1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm

2

2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm

3

2.3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề

5

Giải pháp 1: Xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học phù hợp,


kích thích trẻ hoạt động.

5

Giải pháp 2: Tạo cơ hội cho trẻ được thực hành, trải nghiệm và thí
nghiệm.

11

Giải pháp 3: Phát huy tính tích cực của trẻ thông qua các hoạt động.

13

Giải pháp 4: Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy trẻ

18

Giải pháp 5: Tăng cường tuyên truyền phối kết hợp với các bậc phụ
huynh trong việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

18

2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm.

20

3. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

20

3.1. Kết luận

20

3.2. Kiến nghị

21

Tài liệu tham khảo

22

Danh mục các đề tài sáng kiến đã được xếp loại

23

2


1. MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài:
“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”
Trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước, vì vậy việc quan tâm, bảo vệ, chăm sóc,
nuôi dưỡng và giáo dục trẻ là trách nhiệm và nghĩa vụ chung mỗi người, mỗi gia
đình và toàn xã hội.[1]
Trẻ em là nhân tố quyết định tương lai của đất nước, ngay từ nhỏ trẻ cần
phải được quan tâm chăm sóc giáo dục tốt giúp trẻ phát triển toàn diện, nên vị trí
của giáo dục mầm non trong chiến lược "Phát triển nguồn lực con người". Là
vô cùng quan trọng, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trường mầm
non là môi trường thuật lợi nhất cho việc hình thành và phát triển toàn diện về
nhân cách ban đầu, cũng như phát triển 5 lĩnh vực giáo dục của trẻ. Vậy đòi hỏi
những nhà giáo dục phải giáo dục trẻ những gì? Giáo dục trẻ như thế nào? Và
chất lượng giáo dục mầm non sẽ ra sao?. Đó là điều mà ngành giáo dục và toàn
xã hội quan tâm.
Những năm học gần đây Giáo dục và Đào tạo nói chung, giáo dục Mầm
non nói riêng, không ngừng đổi mới về hình thức tổ chức và phương pháp dạy
học để đáp ứng với yêu cầu giáo dục hiện nay. Việc xây dựng trường mầm non
“Lấy trẻ làm trung tâm” là giúp giáo viên có khả năng tự thiết kế, kế hoạch
giảng dạy để dạy trẻ đạt kết quả tốt nhất. Căn cứ vào khả năng, nhu cầu học tập,
kinh nghiệm sống của trẻ để xác định mục tiêu, nội dung cụ thể trong từng hoạt
động và đảm bảo tốt mục tiêu giáo dục đề ra. Giáo viên có nhiều sáng tạo trong
việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động nhằm phát
huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của trẻ trong quá trình tham gia các hoạt
động giáo dục tại trường. Có nhiều sáng tạo trong việc làm đồ dùng, đồ chơi
phong phú, đa dạng mang tính giáo dục và thẩm mỹ cao. Trẻ sẽ tích cực, chủ
động tham gia các hoạt động, làm việc theo nhóm để được trải nghiệm, trao đổi,
chia sẻ và trình bày ý kiến của mình; biết suy nghĩ và vận dụng những điều đã
học vào thực tế cuộc sống, giải quyết các tình huống mà trẻ gặp phải… Từ đó,
trẻ mạnh dạn, tự tin, tích cực, chủ động, tư duy, sáng tạo, thích thú tìm tòi, khám
phá trong quá trình tham gia các hoạt động giáo dục ở trường, ở lớp.
Là giáo viên mầm non đã dạy lâu năm, qua quá trình chăm sóc giáo dục, tôi
thấy nhận thức được rằng kĩ năng sống của trẻ còn nhiều hạn chế, trẻ còn nhút
nhát, chưa tích cực mà còn hay bị thụ động, tự ti, nên vấn đề đặt ra với tôi hiện
nay là: Giáo dục trẻ căn cứ vào khả năng nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống của
trẻ để lựa chọn các hình thức, lựa chọn nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp
với khả năng nhận thức của trẻ. Xuất phát từ những vấn đề trên, để nâng cao
chất lượng giáo dục cho trẻ khi dạy trẻ tôi luôn “Lấy trẻ làm trung tâm” có
nghĩa là tôi luôn tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động như:
Hoạt động trải nghiệm, hoạt động giao tiếp, suy ngẫm, trao đổi và khi dạy trẻ tôi
luôn quan tâm đến: Trẻ đã biết cái gì? muốn biết cái gì? để tạo cơ hội, hướng
dẫn gợi mở giúp đỡ trẻ chiếm lĩnh kiến thức. Chính vì thế tôi đã mạnh dạn lựa
chọn đề tài: "Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung
1


tâm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non Nga Liên” để nghiên cứu trong sáng
kiến kinh nghiệm này.
1.2. Mục đích nghiên cứu:
- Dựa vào đề tài đã chọn tìm ra các hình thức tổ chức và phương pháp giáo
dục phù hợp, đề xuất giải pháp tốt nhất để phát huy hết tính tích cực của trẻ và
để trẻ thực sự là trung tâm của các hoạt động.
- Rút ra bài học kinh nghiệm về cách lập kế hoạch trên quan điểm giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm.
1.3. Đối tượng nghiên cứu:
Đối tượng là trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi (lớp lá A2) tại trường mầm non Nga
Liên năm học 2017 – 2018.
1.4. Phương pháp nghiên cứu:
Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:
+ Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
+ Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
+ Phương pháp thu thập thông tin xử lý số liệu
+ Phương pháp thực hành trải nghiệm.
2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. Cơ sở lý luận.
Chiến lược giáo dục giai đoạn hiện nay không ngừng đổi mới để đáp ứng
được nhu cầu dạy và học. Để đáp ứng được điều đó đòi hỏi giáo viên, nhà
trường, các cấp phải nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo về mọi mặt cho trẻ và
phải bắt đầu ngay từ bậc học giáo dục Mầm non nhưng không quá nặng nề, áp
đặt trẻ mà phải nhẹ nhàng làm cho trẻ có cảm giác thoải mái “Học bằng chơi,
chơi mà học”[2].
Các nhà giáo dục đều phải thừa nhận một điều rằng cách tiếp cận tốt nhất
để giáo dục trẻ đó là “Lấy trẻ làm trung tâm” và ứng dụng các phương pháp
dạy học tích cực để thúc đẩy sự phát triển tính chủ động, khả năng tư duy phân
biệt và giải quyết vấn đề cho trẻ. Các cách tiếp cận tốt thường thể hiện tính tích
hợp cao và kết nối việc học với thực tế đời sống của trẻ.
Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau về thể chất, tình cảm,
xã hội, trí tuệ, hoàn cảnh gia đình, văn hóa và tâm lý. Do đó, mỗi trẻ em có hứng
thú, cách học, tốc độ học tập khác nhau và chúng đều có thể thành công. Trẻ học
bằng chơi tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ và mở rộng những gì chúng đang
hứng thú và đang thực hiện. Trẻ em là chủ thể của hoạt động, khi trẻ được trải
nghiệm, giao tiếp, chia sẻ thì mọi hoạt động giáo dục đạt được hiệu quả cao
nhất. Mặt khác trẻ em lại là đối tượng của hoạt động, trẻ thích khám phá những
điều mới lạ, vì thế tôi đã nhận thấy rằng, nhiệm vụ của mình nói riêng hay tất cả
các giáo viên nói chung là nên dạy những điều trẻ cần, cho trẻ làm quen những
gì trẻ thích. Vì vậy cần xây dựng kế hoạch hướng vào trẻ, lấy trẻ làm trung tâm
là quan trọng. Chúng ta cần căn cứ vào khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm
sống của trẻ. Tổ chức hoạt động luôn đặt trẻ làm trung tâm của quá trình giáo
dục, có nghĩa là tạo mọi cơ hội cho trẻ được tham gia vào các hoạt động. Trẻ cần
được thí nghiệm, trải nghiệm, được học qua thực tế bằng việc làm cụ thể của trẻ.
2


Theo kết quả điều tra EDI Việt Nam, 50,68% tỷ lệ trẻ trong độ tuổi 5 – 6
tuổi được điều tra bị thiếu hụt hoặc có nguy cơ thiếu hụt ít nhất là một lĩnh vực
phát triển. Đây là vấn đề báo động của giáo dục mầm non. Để thực sự nâng cao
chất lượng giáo dục mầm non, đã đến lúc cần có sự thay đổi. Vì vậy tổ chức
hoạt động giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” là một cách hiệu quả, đảm bảo chất
lượng và sự phát triển toàn diện phù hợp với từng cá nhân trẻ, đạt được mục tiêu
giáo dục đã đề ra [3].
Chính vì thế mà năm học 2017 - 2018 bậc học Mầm non đã mở chuyên đề:
"Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Để có kế hoạch giáo dục
cho trẻ phù hợp với khả năng của trẻ, phát huy được tính tích cực của trẻ giúp
trẻ tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng.
Cùng với việc đổi mới toàn diện về giáo dục mầm non. Vụ giáo dục Mầm
non đã và đang chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục mầm non với quan điểm
giáo dục "Lấy trẻ làm trung tâm" thực sự phát huy được tính tích cực của trẻ,
môi trường học tập của trẻ được chuẩn bị chu đáo, thuận lợi gây được hứng thú
trong hoạt động học tập, tính độc lập, mạnh dạn, tự tin trong mọi tình huống
cũng như trong học tập, phát huy được tính tích cực của trẻ nhằm giúp trẻ tiếp
thu lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ nhàng, thoải mái, không gò bó áp đặt và
mang lại hiệu quả giáo dục cao.
2.2. Thực trạng của vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
Trường mầm non Nga Liên nằm ở vị trí trung tâm chính trị văn hóa - xã hội
của xã, trên địa bàn có bề dày trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Nhưng tôi
thấy, nhận thức và kỹ năng sống của trẻ còn chưa cao. Bản thân tôi là một giáo
viên trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ trong độ tuổi mầm non, trong quá trình
chăm sóc giáo dục trẻ tôi luôn trăn trở, suy nghĩ, tôi phải làm thế nào để học
sinh của tôi cảm thấy thoải mái trong các hoạt động mà vẫn đạt được kết quả
như mục tiêu đề ra để giáo dục thực sự là lấy trẻ làm trung tâm.
Năm học 2017 - 2018 tôi được ban giám hiệu nhà trường phân công trách
nhiệm chăm sóc giáo dục trẻ lớp 5 - 6 tuổi với số trẻ là 37 cháu. Qua thời gian
thực hiện chuyên môn tôi rút ra được những mặt thuận lợi và khó khăn như sau:
2.2.1. Thuận lợi.
Đối với giáo viên
Được sự quan tâm của Ban Giám Hiệu và đồng nghiệp, gia đình và phụ
huynh học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho tôi làm tốt công tác chăm sóc giáo
dục trẻ nhất là đối với việc thực hiện chuyên đề: "Xây dựng trường mầm non
lấy trẻ làm trung tâm".
Năm học 2017 - 2018 cũng như các năm học trước được tham gia đầy đủ
các lớp chuyên đề của Phòng giáo dục và Đào tạo, của nhà trường tổ chức.
Ngoài ra bản thân tôi không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn
nghiệp vụ bằng cách thăm lớp dự giờ đồng nghiệp, tham gia tiết dạy mẫu, học
tập áp dụng những sáng kiến kinh nghiệm hay, sự sáng tạo của đồng nghiệp, có
ý thức tham gia vào các hoạt động của chuyên môn, của nhà trường, của ngành
tổ chức thi giáo viên giỏi trường, giỏi huyện, làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo... Bản

3


thân có tâm huyết với nghề, yêu nghề mến trẻ và tôi luôn yêu quý trẻ như con của
mình.
Đối với học sinh
Trẻ được học và phân lớp theo đúng độ tuổi, 100% cháu ăn, ngủ tại trường. Năm
học 2017 - 2018 tổng số học sinh lớp tôi là 37 cháu, đa số các cháu ngoan ngoãn, lễ
phép biết vâng lời cô giáo và cha mẹ.
Bên cạnh những thuận lợi trên bản thân tôi cũng gặp phải không ít khó khăn.
2.2.2. Khó khăn.
Đối với giáo viên
Do điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học còn hạn chế,
không có phòng chức năng để áp dụng công nghệ thông tin nên cũng ảnh hưởng
không nhỏ đến khả năng tiếp thu của trẻ.
Đồ dùng, đồ chơi, đồ học liệu cho trẻ thực hành còn hạn chế.
Những đồ dùng cần thiết để làm một số thí nghiệm cho trẻ còn chưa phong
phú về chủng loại, chủ yếu là cô tự làm.
Khó khăn đối với học sinh
Do sự nhận thức không đồng đều của phụ huynh nên dẫn đến còn thiếu sự
quan tâm đối với việc giáo dục trẻ. Vì đa số trẻ con nhà nông nên khả năng nhận
thức chậm, nhút nhát, trẻ không tự tin khi giao tiếp với người lạ, chưa mạnh dạn
khi tham gia vào các hoạt động. Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến
việc mua sắm đồ dùng học tập cho trẻ, chưa thực sự quan tâm việc đưa đón trẻ
đến trường đúng giờ quy định.
Với những thuận lợi và khó khăn trên là một giáo viên Mầm non qua thực
tế giảng dạy và qua thực tế của địa phương giúp tôi đúc rút những kinh nghiệm
và từng bước giáo dục trẻ từ đó tôi đã đúc rút một số kiến thức, kỹ năng về
“Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”. Vì thế tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài này và
từng bước tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhất để góp phần giáo dục trẻ ở lớp
tôi nói riêng và trẻ trong toàn trường nói chung.
2.2.3. Kết quả thực trạng:
Năm học 2017 - 2018, tôi được phân công chủ nhiệm lớp Mẫu giáo 5 - 6
tuổi, tôi nhận thấy trong các hoạt động giáo dục trẻ chưa mạnh dạn, còn nhút
nhát, tự ti, chưa chủ động, sáng tạo và trẻ tham gia vào hoạt động chưa hứng
thú, kỹ năng thực hành và tư duy chưa trìu tượng. Chính vì vậy, ngay đầu năm
học, tôi đã tiến hành khảo sát trên trẻ để nắm được kết quả cụ thể, từ đó tôi đã đi
sâu vào nghiên cứu đề tài này và bước đầu khảo sát trên trẻ ở nhóm lớp, kết quả
thu được như sau:
B¶ng kÕt qu¶ kh¶o sát trẻ tháng 9 năm 2017.
Kết quả
Tổng
STT
Nội dung
số
Chưa
Đạt Tỷ lệ
Tỷ lệ
trẻ
đạt
Trẻ yêu thích, hào hứng tham gia
1
37
19
51
18
49
vào các hoạt động.
2 Trẻ chủ động tham gia hoạt động, 37
18
49
19
51
4


làm việc, trao đổi, chia sẻ trình bày
tỏ ý kiến.
Sự tìm tòi, khám phá, tư duy,
3
37
18
49
19
51
tưởng tượng.
4 Kĩ năng thực hành
37
17
46
20
54
Qua khảo sát ban đầu tôi thấy thực trạng của việc giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi tỷ lệ chưa đạt còn rất thấp. Để công việc dạy học
lấy trẻ làm trung tâm đạt hiệu quả tốt hơn, nên tôi đã mạnh dạn đưa ra một số
biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 - 6 tuổi ở
trường mầm non Nga Liên làm đề tài nghiên cứu trong năm học này.
3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề.
Qua kết quả khảo sát để đáp ứng nhu cầu về khả năng hiểu biết của trẻ
theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong chương trình giáo dục hiện
nay. Tôi đã áp dụng một số biện pháp sau:
Giải pháp 1. Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học phù
hợp, kích thích trẻ hoạt động.
Môi trường giáo dục trong trường Mầm non là tổ hợp những điều kiện tự
nhiên – xã hội cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục
trẻ ở trường Mầm non. Hiệu quả của những hoạt động này nhằm góp phần thực
hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ.
Việc xây dựng môi trường giáo dục phù hợp sẽ là phương tiện, là điều kiện
để họ phát triển phù hợp với từng trẻ và từng lứa tuổi. Ðối với phụ huynh và xã
hội, quá trình xây dựng môi trường giáo dục và xây dựng môi trường giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm sẽ thu hút được sự tham gia của các bậc phụ huynh và sự
đóng góp của cộng đồng xã hội để thỏa mãn mong đợi của họ đối với sự phát
triển của trẻ trong từng giai đoạn, từng thời kì.
a. Môi trường trong lớp học:
Trong lớp học không thể thiếu những góc chơi của trẻ, do đó để làm tăng sự
hứng thú, hào hứng của trẻ cuốn hút trẻ tích cực tham gia vào hoạt động tôi luôn
tạo nên một môi trường lớp học với những màu sắc sinh động, những nhân vật ngộ
nghĩnh… Môi trường có không gian, cách sắp xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc
với cuộc sống thực hàng ngày của trẻ; phản ánh kinh nghiệm, văn hóa của địa
phương; thường xuyên thay đổi theo chủ đề theo đề tài của mỗi hoạt động, tạo ra sự
hấp dẫn mới lạ đối với trẻ. Các góc hoạt động chính được duy trì thường xuyên,
chúng không cần phải di chuyển đi hoặc đóng lại. Vì vậy tôi luôn chú trọng về việc
bố trí, sắp xếp các góc rất linh hoạt phù hợp để phát huy tính tích cực của trẻ.
Ví dụ: Để thay đổi sự tập trung của góc phân vai từ trò chơi gia đình sang
trò chơi bệnh viện, hoặc tạo ra không gian cho giờ ngủ trưa bằng cách di chuyển
một số giá để đồ.
* Tạo khoảng cách riêng, yên tĩnh, đảm bảo ánh sáng, diện tích cho trẻ
hoạt động.
Hoạt động góc là một hình thức hoạt động đặc biệt trong đời sống của trẻ
Mầm non, đó là nơi trẻ thỏa mãn sở thích, nhu cầu vui chơi, nhận thức và cảm
nhận về thế giới xung quanh. Hoạt động góc giúp trẻ rèn luyện, củng cố kiến
thức đã học, là nơi trải nghiệm, khám phá những cái mới và phát huy khả năng
5


sáng tạo của trẻ. Để trẻ tham gia hoạt động một cách tích cực, có thời gian chơi
sau một nội dung mà trẻ đã lựa chọn không bị chi phối bởi các yếu tố xung
quanh, tôi luôn quan tâm đến việc tạo khoảng cách riêng, đảm bảo yên tĩnh và
ánh sáng trong quá trình hoạt động của trẻ, để trẻ tập trung suy nghĩ và thực hiện
kỹ năng chơi của mình một cách có hiệu quả. Do vậy tôi đã bố trí các góc chơi
trong lớp phù hợp với diện tích phòng học và đảm bảo yêu cầu xen kẽ giữa góc
động và tĩnh. Vì vậy, tôi đã bố trí các góc trong lớp phù hợp như:
- Góc yên tĩnh xa góc ồn ào hoặc các góc có thể sắp xếp cạnh nhau như:
+ Góc phân vai xa góc học tập, góc sách.
+ Góc xây dựng và góc phân vai kề nhau tạo sự liên kết các nhóm chơi ở
trong hai góc, góc xây dựng tránh nơi đi lại.
+ Góc thiên nhiên: Tôi đã tận dụng khoảng hiên ngoài lớp cho trẻ hoạt
động thoải mái tránh sự ồn ào cho các góc khác.
Bên cạnh việc sắp xếp phù hợp, tôi còn tạo ranh giới giữa các góc hoạt
động như: Tận dụng các giá đồ chơi tạo thành ranh giới các góc, khoảng rộng ở
các góc cách nhau hợp lý để đảm bảo an toàn và thuận tiện cho trẻ hoạt động.
Ranh giới ở các góc không che tầm nhìn của trẻ và không cản trở việc quan sát
của giáo viên. Bố trí một số góc cố định, một số góc có thể thay đổi được cho
phù hợp với chủ đề thực hiện, tạo sự mới lạ, kích thích hứng thú của trẻ.
Đặt tên góc đơn giản, gần gũi, dễ hiểu phù hợp nội dung chủ đề đang thực hiện.
VD: Khi thực hiện chủ đề “Gia đình”, ở góc sách có thể đặt tên “Thư viện
gia đình bé” nhưng ở chủ đề “Thế giới thực vật” có thể đặt tên “Vườn cổ tích”
hay “Thư viện các loài cây”...và góc học tập dán ô bìa gương để gắn chữ cái, số
thay đổi theo chủ đề (Chủ đề nào học đến chữ cái nào thì gắn chữ cái đó kết hợp
với tranh có từ) hay ở góc sách học đến bài thơ nào thì dán bài thơ đó lên.
Không dán khít các mảng tường mà phải để dành khoảng trống để trẻ dán sản
phẩm của mình theo chủ đề. Bên cạnh đó để gây được sự hứng thú và hấp dẫn
đối với trẻ để trẻ cảm thấy luôn mới lạ. Xuất phát từ đặc điểm này sau mỗi chủ
đề tôi thường thay đổi, sắp xếp, trang trí lại các góc. Nhưng để tiết kiệm về thời
gian và kinh phí tôi phối hợp với các giáo viên trong trường đổi các hình ảnh
trang trí, các đồ chơi,....cho nhau.
* Xây dựng và bố trí các mảng hoạt động các góc phù hợp.
Khi xây dựng và bố trí các mảng hoạt động, tôi chỉ dành 1/3 diện tích để
dán các tranh ảnh có nội dung liên quan về chủ đề, 1/3 diện tích khác tôi dùng
để tạo môi trường mở cho trẻ hoạt động ở các góc học tập, góc xây dựng, góc
phân vai, 1/3 diện tích còn lại tôi dành để trưng bày sản phẩm huy động từ trẻ và
từ phụ huynh trong việc trang trí môi truờng, như vậy vừa tiết kiệm thời gian
vừa giúp trẻ hứng thú, tự tin khi sản phẩm của mình được trưng bày lên tường.
Để tổ chức một buổi chơi thành công vai trò tổ chức và hướng dẫn của cô
giáo là rất quan trọng. Nhưng vấn đề nảy sinh là mâu thuẫn giữa số góc chơi
nhiều, số trẻ chơi lớn, diện tích lớp học chật hẹp. Vì vậy việc cung cấp kiến thức
cho trẻ trong các góc chơi là cần thiết, phù hợp với vốn kiến thức, kỹ năng của
trẻ điều đó nó có ý nghĩa đặc biệt trong việc phát huy tính tích cực của trẻ.
Ví dụ: Với chủ đề: “Phương tiện giao thông” tôi trang trí mảng tường ở
góc học tập với hình thức mở.
6


Như vậy khi tổ chức cho trẻ chơi, trẻ quan sát hình ảnh bài tập trẻ sẽ biết
được yêu cầu của bài tập mà cô đưa ra. Với bài tập này tôi đã kiểm tra được kiến
thức của trẻ về toán là “Gắn đúng số lượng theo yêu cầu của cô” Và khám phá
khoa học là “Phân nhóm phương tiện giao thông đường không, đường bộ,
đường thủy”. Cứ thế ở mảng tường tôi tận dụng hết các diện tích để trang trí và
làm các bài tập mở phù hợp với các góc phát huy tính tích cực của trẻ.
Ngoài ra để có những mảng hoạt động phù hợp với nội dung và tính chất
của từng trò chơi, tận dụng được nhiều diện tích chơi, triển khai được nhiều hình
thức chơi phong phú tại góc ... tôi đã sử dụng sàn nhà, bàn, mảng tường để trẻ
hoạt động.
Ví dụ: Có những trò chơi có thể chơi trên sàn nhà như trò chơi xây dựng,
lắp ghép, trò chơi: Ô ăn quan, trò chơi đô mi nô, ghép tranh...với những trò chơi
này tôi cho trẻ hoạt động thoải mái trong góc chơi.
* Tạo nguồn nguyên vật liệu, nhất là vật liệu từ thiên
nhiên cho trẻ hoạt động.
Đồ dùng đồ chơi là nhu cầu tự nhiên không thể thiếu đối với đời sống tinh
thần của trẻ. Mỗi một lứa tuổi, một giới tính, một lĩnh vực phát triển lại cần đến
những loại đồ chơi khác nhau. Để đáp ứng yêu cầu này tôi chú trọng tìm kiếm
các nguyên vật liệu từ thiên nhiên, phế liệu trẻ được thực hành trải nghiệm thông
qua các hoạt động học và chơi. Các đồ chơi, học liệu được làm từ nguyên vật
liệu thiên nhiên, phế liệu dễ tìm, và không mất tiền, không gây độc hại mà trẻ lại
thích thú. Giải quyết vấn đề này tôi tuyên truyền, phối hợp với các bậc phụ
huynh và các đoàn thể trong việc đóng góp các nguyên vật liệu như: các loại hột
hạt, rơm khô, xơ mướp, vỏ trai, sò, ốc, mo cau, mao ngô, cùi ngô... và các phế
liệu như vải vụn, len, lịch cũ họa báo. Các loại vỏ hộp nhựa...Tùy thuộc vào các
nguyên vật liệu mà tôi sắp xếp để vào các góc cho phù hợp để cho trẻ hoạt động.
Các loại hạt ngô, đậu, hạt na, hạt gấc, hạt nhãn, rơm, xơ mướp...vải vụn, vỏ
ốc trai, sò... tôi để vào góc nghệ thuật.
Với các nguyên vật liệu, phế liệu họa báo, lịch cũ, hột hạt, sỏi,.. tôi để vào
góc học tập. Vì những vật liệu này trẻ có thể chơi xếp chữ cái, chữ số bằng hột
hạt, cắt các hình ảnh từ họa báo làm am bum, dùng sỏi chơi trò chơi ô ăn
quan,...Với những chai lọ, hộp tôi để ở góc bán hàng, góc thiên nhiên cho trẻ
được chơi đong cát, nước...

(Hình ảnh: Nguyên vật liệu từ thiên nhiên và nguyên vật liệu phế thải.)
7


Từ các nguồn nguyên vật liệu tôi đã chuẩn bị và sắp xếp ở các góc hợp lý
giúp trẻ dễ lấy, dễ cất nhằm gây được hứng thú và kích thích sự sáng tạo của trẻ,
trẻ được học, và nhất là từ nguồn nguyên vật liệu sưu tầm trên tôi đã tổ chức cho
trẻ làm ra những đồ dùng đồ chơi mà trẻ thích, từ đó kích thích trẻ có sự ham
thích, sáng tạo, bộc lộ ý tưởng, phát triển khả năng tư duy của trẻ.
Ví dụ: Với chủ đề “Thế giới thực vật”
Đề tài: Dạy trẻ làm bông hoa
Chuẩn bị: Giấy màu vàng, màu xanh, keo, kéo, que tre
Tiến hành:
- Cho trẻ kể về một số loài hoa quen thuộc.
- Cho trẻ quan sát một số loài hoa và đàm thoại với trẻ về các bộ phận của
hoa.
- Hướng dẫn trẻ làm bông hoa:
+ Bước 1: Trẻ vẽ những bông hoa mà trẻ thích lên mặt xốp sau đó tôi
hướng dẫn trẻ vẽ từng bông hoa có các kích thước khác nhau.
+ Bước 2: Trẻ cắt các bông hoa mà trẻ vừa vẽ theo từng nét vẽ mà không
cắt vào trong cánh hoa hoặc ra ngoài các nét cong.
+ Bước 3: Trẻ xếp lần lượt từ bông hoa to đến các bông hoa nhỏ xếp so le
chồng lên nhau để tạo thành một bông hoa và sau đó tôi cho trẻ phết keo lên bề
mặt bông hoa cho trẻ rắc kim tuyến và nhũ lên các cánh hoa sau, đó để cố định
cho các bông hoa khô lại để tạo thành một bông hoa hoàn chỉnh.
+ Bước 4: Cho trẻ gắn bông hoa vừa làm xong vào một que tre để làm thân
cho bông hoa và gắn lá cho bông hoa
- Ngoài ra tôi còn gợi ý thêm cho trẻ sáng tạo khi làm bông hoa như: Làm
thế nào để cho bông hoa thêm đẹp hơn? (lá to, lá nhỏ, các loại lá khác nhau, và
các loại hoa khác nhau). Sau khi trẻ làm xong bông hoa nếu còn thời gian tôi
khuyến khích trẻ làm thêm một bông hoa khác theo ý thích của trẻ.
+ Bước 5: Cho trẻ mang những bông hoa của mình lên cắm vào lọ hoa để
trưng bày sản phẩm cho các bạn nhận xét, cho trẻ giới thiệu về sản phẩm của trẻ,
nói lên ý tưởng sáng tạo hơn khi làm những bông hoa của mình.
+ Bước 6: Nhận xét chung bài của cả lớp và lồng ghép giáo dục trẻ.
Với hoạt động này trẻ tỏ ra rất hăng say, thích thú, thể hiện được khả năng
sáng tạo, bộc lộ ý tưởng cho sản phẩm mà chính tay mình làm ra mặc dù có lúc
trẻ gặp khó khăn. Với những bông hoa của trẻ tôi cho trẻ dùng để trang trí góc
học tập, trang trí lớp học của trẻ giúp cho môi trường trong lớp học thêm sinh
động, hấp dẫn.
b. Môi trường ngoài lớp học:
Môi trường ngoài lớp học là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạt động
nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ. Ngay từ đầu năm tôi đã
tham mưu với nhà trường tập trung xây dựng môi trường giáo dục ngoài lớp học
an toàn, đẹp, hấp dẫn trẻ. Đó là diện tích đất trong nhà trường, diện tích sân
vườn và diện tích các khu vực bổ trợ cho hoạt động ngoài trời của trẻ, để bố trí
các khu vực cho trẻ hoạt dộng vui chơi, sinh hoạt, học tập ngoài trời một cách
khoa học và phù hợp hơn. Những yêu cầu về môi trường ngoài lớp học luôn
được tôi ưu tiên nghiên cứu, tìm hiểu như: Khu vực sân tập thể dục cho trẻ toàn
8


trường và khu chơi thể thao (cột bóng rổ, thang leo…); khu vực chơi với đồ chơi
ngoài trời (cầu trượt, đu quay, bập bênh, nhà bóng…); khu vực chơi “giao
thông”, khu vực chơi với đất, cát, nước, đá, sỏi…; khu vực trẻ trồng rau, trồng
cây và chăm sóc cây cối, khu chơi với các nhân vật cổ tích, hay còn gọi là “vườn
cổ tích”, khu trồng cỏ, trồng hoa, trồng cây cảnh, cây ăn quả, cây bóng mát trên
sân trường… hệ thống đường đi lối lại trên sân, độ cao của hệ thống tường bao,
độ rộng của cổng và biển trường, khu đặt bảng tuyên truyền, hộp thư cha mẹ…
Ðặc biệt, với yếu tố thời tiết khí hậu nắng nóng nhiều, tôi luôn xác định sân chơi
của trẻ phải là nơi có cây xanh bóng mát, hệ thống mái tôn. Môi trường giáo dục
phải thực sự an toàn và có tính thẩm mỹ cao. Cần đa dạng, phong phú, kích
thích sự phát triển của trẻ qua các trang thiết bị ngoài trời, kích thích các vận
động khác nhau của trẻ.

(Hình ảnh: Môi trường ngoài lớp học)
Ví dụ: Tận dụng khoảng không của sân trường tôi tổ chức cho trẻ chơi một
số trò chơi sinh hoạt tập thể đơn giản, trò chơi sinh hoạt cộng đồng cũng rất thu
hút trẻ như: Trò chơi kéo co, mèo đuổi chuột, trời nắng trời mưa, đổi chỗ cho
bạn, bẫy cá, cá sấu lên bờ… hoặc cũng có thể cho trẻ hát theo một số bài hát
sinh hoạt tập thể đơn giản như: Bạn ở đâu, quả bóng tròn, ra đây xem…
Thông qua chơi giúp trẻ củng cố lại kiến thức, kỹ năng mà trẻ đã học và qua
chơi trẻ được giao tiếp, trao đổi với bạn giúp trí tuệ của trẻ phát triển tốt hơn.
Ngoài trò chơi vận động theo chương trình chăm sóc giáo dục trẻ tôi đã
linh hoạt thay đổi luật chơi, thay đổi tên trò chơi nhằm thu hút trẻ và hấp dẫn trẻ
vào các trò chơi.
Ví dụ:
- Trò chơi đổi chỗ cho bạn có thể đổi thành trò chơi gió thổi.
- Trò chơi kéo co có thể thay đổi tên là kéo pháo
9


- Cùng làm với cô những đồ chơi ngoài trời: quả cầu làm từ dây nilon và
nắp nhựa, hay nhặt những chiếc lá khô cùng đếm, so sánh đoán với nhau lá gì…
Ví dụ: Ở chủ đề: ‘Giao thông” tôi tận dụng khu vực sân chơi để vẽ ngã tư
đường phố để cho trẻ được chơi, được thực hành luật giao thông đường bộ giúp
trẻ thích được chơi giao thông. Qua đó trẻ tự tổ chức với các bạn cùng chơi và
trẻ hiểu biết về ý thức chấp hành luật lệ giao thông như: Luật đi qua đường,
đường dành cho người đi bộ, đi trên vỉa hè, luật của đường ngược chiều, luật của
đèn tín hiệu, đèn đỏ phải dừng lại, đèn xanh mới qua.....

(Hình ảnh: Trẻ thực hành luật giao thông đường bộ)
Kết quả: Có thể nói việc xây dựng môi trường giáo dục trong Trường
Mầm non là thực sự cần thiết và quan trọng. Nó được ví như người giáo viên thứ
hai trong công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui chơi
và hoạt động của trẻ, thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát
triển toàn diện. Một môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và
học trong lớp và ngoài trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối
với sự phát triển thể chất của trẻ, mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng
hiểu biết của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Môi trường giao
tiếp cởi mở, thân thiện giữa cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với môi trường
xung quanh sẽ tạo cơ hội cho trẻ được chia sẻ, giãi bày tâm sự, nguyện vọng,
mong ước của trẻ với cô, với bạn bè, nhờ vậy mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu nhau
hơn, hoạt động phối hợp nhịp nhàng hơn nên hiệu quả hoạt động cũng cao hơn,
trẻ yêu trường, yêu lớp, yêu cô giáo và bạn bè hơn.
Giải pháp 2. Tạo cơ hội cho trẻ được thực hành, trải
nghiệm và thí nghiệm.
Tạo cơ hội cho trẻ được thực hành, trải nghiệm, thí nghiệm. Là một hoạt
động không thể thiếu để phát triển nhận thức một cách có hệ thống cho trẻ ở lứa
tuổi mẫu giáo đặc biệt là đối với trẻ 5-6 tuổi. Hoạt động thực hành, trải nghiệm,
thí nghiệm có nhiều cách tiến hành khác nhau, trẻ có thể được thực hành, trải
nghiệm, thí nghiệm bằng cách sử dụng các giác quan để tìm ra đặc điểm, tính
chất của sự vật hiện tượng, nhưng có khi trẻ phải thực hiện những thí nghiệm để
biết sự thay đổi của sự vật hiện tượng. Lựa chọn một hoạt động phù hợp khả
năng nhận thức của độ tuổi, phù hợp với đặc điểm riêng biệt của cá nhân trẻ phải
dựa vào sự linh hoạt, sáng tạo của giáo viên.
10


Ví dụ: Khi dạy trẻ về chủ đề: “Thế giới thực vật – Tết nguyên đán” với
hoạt động khám phá khoa học “Sự nảy mầm của hạt”.
Mục đích: giúp trẻ nắm được sự cần thiết của nước, ánh sáng đối với sự
nảy mầm của hạt như thế nào? Trẻ biết được cây cũng cần thức ăn, ánh sáng và
nước mới sinh trưởng và phát triển được.
Chuẩn bị: Hạt đậu tương, đậu đen...3 khay đất, bình nước tưới.
Tiến hành: Tôi hướng dẫn trẻ ngâm hạt vào trong nước ấm từ một đến hai
tiếng, sau đó tôi cho trẻ quan sát và nhận xét đất ở trong 3 khay nhỏ rồi cùng trẻ
gieo hạt đậu vào 2 khay đất ẩm, một khay đất khô cùng một thời gian.
Khay đất ướt thứ nhất: Để nơi mà có nhiều ánh sáng mặt trời chiếu vào (Để
phía trước hiên của lớp) và cho trẻ tưới nước hàng ngày.
Khay đất ướt thứ hai: Để ở trong nhà nơi không có ánh sáng chiếu vào.
Khay đất khô: Để cạnh khay đất ướt thứ nhất.
Hàng ngày tôi cho trẻ tưới nước vào khay thứ nhất và khay thứ hai còn
khay thứ ba không tưới nước, và nhắc nhở trẻ quan sát và theo dõi hạt sẽ nảy
mầm và lớn dần lên ở ba khay như thế nào. Lúc này tôi cho trẻ nhận xét, đánh
giá, giải thích hiện tượng nảy mầm và không nảy mầm của cây.
Khi hạt đã nảy mầm và có dấu hiệu rõ rệt tôi cho trẻ mang 3 khay ra để
quan sát, nhận xét, so sánh và thảo luận với nhau để tìm nguyên nhân. Tôi cho
trẻ đưa ra ý kiến của mình, sau đó tôi hỏi trẻ: Vì sao con biết khay đất ướt thứ
nhất hạt nẩy mầm khỏe và lá có màu xanh?. Vì sao con biết khay đất ướt thứ hai
mầm yếu, lá màu vàng nhạt?. Vì sao khay đất khô hạt không nảy mầm được?.
Tôi cho trẻ trả lời bằng khả năng hiểu biết của trẻ, có trẻ trả lời hoàn thiện câu
hỏi cô đưa ra, có trẻ thì trả lời được 1-2 ý. Tôi hướng dẫn tỉ mỉ, gợi ý cho trẻ nói
lên ý kiến của mình. Có trẻ nêu ý kiến đúng, trẻ nêu ý kiến sai nhưng tôi không
bác bỏ ý kiến của trẻ. Làm như vậy trẻ càng mất tự tin, càng trở nên nhút nhát
hơn. Tôi nhẹ nhàng, từ từ bằng những giải thích có tính khoa học, có tính sư
phạm giúp cho trẻ tìm ra kết quả đúng.
Cuối cùng với sự gợi ý của cô, bằng một loạt hệ thống các câu hỏi mở trẻ
tự rút ra được kết luận và câu trả lời:
Khay đất ướt thứ nhất: có ánh nắng mặt trời hạt nảy mầm mập và khỏe, lá
có màu xanh.
Khay đất ướt thứ hai: không có ánh sáng hạt nảy mầm nhưng mầm yếu, lá
màu vàng nhạt.
Khay đất khô: Hạt không nảy mầm được.
Thông qua đề tài này, trẻ thích hứng thú tham gia vào các hoạt động một
cách chủ động, tự sáng tạo, không bị gò bó, bắt buộc. Cũng thông qua hoạt động
này, trẻ hiểu biết được, cây nảy mầm được nhờ được gieo xuống đất, có ánh
sáng mặt trời và tưới nưới đầy đủ, có thức ăn trong hạt và nước uống trong đất.
Ngược lại cây mà không được chăm sóc đầy đủ sẽ không nẩy mầm được.

11


Hình ảnh: Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi quan sát sự nảy mầm của hạt

Ví dụ: Chủ đề: “Nước và hiện tượng tự nhiên”. Hoạt động KPKH: Thử
xem nước đường, nước muối có vị gì?.
Mục đích: Trẻ biết phân biệt được vị của nước đường và vị của nước muối.
Chuẩn bị: Đường, muối, muỗng và cốc, chai nước lọc.
Tiến hành: Tôi cho trẻ quan sát đường và muối, trẻ tự nêu ý kiến của mình
về đường và muối, (đường hạt nhỏ hơn, mịn hơn còn muối hạt to hơn,...). Sau đó
tôi cho một nhóm pha nước đường, một nhóm pha nước muối. Khi pha phải
quấy đều cho đường và muối tan hết, sau khi trẻ đã quấy tan rồi, tôi cho từng
nhóm nếm và nhận xét về vị của nước đường và nước muối. Có một vài trẻ nhận
xét chưa đúng nhưng tôi không bác bỏ mà tôi giải thích từ từ cho trẻ. Qua hoạt
động này trẻ không chỉ biết về vị mặn của muối và vị ngọt của đường mà trẻ còn
biết thêm, đường và muối đều tan được trong nước và không có màu.

(Hình ảnh: Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thực hành pha nước đường, muối)
Kết quả: Bằng những thí nghiệm, thử nghiệm mà trẻ được trực tiếp thực hành
khám phá khoa học trên tôi thấy trẻ hứng thú hơn, nhanh nhẹn, tự tin hơn trong các
hoạt động và điều mà tôi cảm thấy hài lòng nhất đó là kết quả đạt được trên trẻ tốt
hơn. Nhận thức của trẻ được mở rộng, khả năng quan sát, tri giác của trẻ phát triển
tốt đa số trẻ thể hiện được tính tích cực chủ động khi quan sát đối tượng trong quá
trình quan sát trẻ tỏ ra nhanh nhẹn, linh hoạt và phát triển nhiều vốn kinh nghiệm,
vốn từ của trẻ trở nên phong phú hơn và khả năng diễn đạt tốt hơn..
Giải pháp 3. Phát huy tính tích cực của trẻ thông qua các hoạt động.
Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là giáo viên phải giáo dục trẻ theo phương
châm “Lấy trẻ làm trung tâm”. Trẻ được lựa chọn mình muốn học gì, giáo viên
12


tạo mọi điều kiện để cho trẻ tham gia nhiều hoạt động, trẻ được tự mình tìm tòi
khám phá để học hỏi... chứ không phải trẻ “Làm trung tâm” và cô giáo làm hộ
mọi việc. Để thực sự phát huy được tính tích cực của trẻ, thì cô giáo cần cho trẻ
trẻ được thực hành trải nghiệm, suy ngẫm, giao tiếp, trao đổi và kích thích suy
nghĩ, tư duy của trẻ thông qua các hoạt động trong ngày.
a. Hoạt động học:
Đây là hoạt động nhằm cung cấp cho trẻ những kiến thức mới và củng cố
lại kiến thức, kĩ năng sẵn có của trẻ, nên ở hoạt động này trẻ cảm thấy bị gò bó,
không chủ động tham gia vào các hoạt động. Chính vì vậy khi dạy trẻ tôi không
dạy một cách áp đặt mà tạo mọi cơ hội để trẻ được phát huy hết khả năng và
hiểu biết của mình về vấn đề mà tôi cần cung cấp cho trẻ, từ đó trẻ cảm thấy
thoải mái và hứng thú tham gia vào hoạt động học.
* Hoạt động làm quen với chữ cái.
Trẻ mẫu giáo suy nghĩ bằng hình thức tư duy hình tượng trực quan, tư duy
gắn liền với tình cảm. Trẻ ghi nhớ những gì ấn tượng mạnh, một câu chuyện hấp
dẫn hay một bức tranh đẹp, mới lạ,...Chính vì thế khi dạy một hoạt động “Làm
quen với chữ cái” tôi cho rằng đồ dùng trực quan là yếu tố quan trọng đối với
trẻ. Nên tôi luôn chuẩn bị những đồ chơi đẹp, hấp dẫn, có màu sắc tươi sáng, có
tính an toàn và tính sư phạm phù hợp với nhận thức của trẻ và nội dung của bài
dạy. Tôi thường xuyên xen kẽ các hình thức kết hợp với các trò chơi nhưng đảm
bảo động - tĩnh. Để thực hiện tốt chương trình giáo dục non mới phù hợp với
đặc điểm tâm sinh lý của trẻ “Học bằng chơi, chơi mà học”.
Tôi luôn tổ chức các hoạt động dưới hình thức trò chơi với một quá trình
xuyên suốt từ đầu đến cuối tiết học, lồng tích hợp các nội dung giáo dục để trẻ
hứng thú, thoải mái, phát huy được tính độc đáo, sáng tạo, kích thích tính tò mò
ham hiểu biết của trẻ.
Để tiết học làm quen với chữ cái được thành công và trẻ hiểu bài, một yêu
cầu đặt ra đối với giáo viên khi cho trẻ làm quen với chữ cái là kiến thức khi
truyền thụ đến trẻ phải hết sức ngắn gọn, dễ hiểu, tránh sự rập khuôn, luôn sáng
tạo đổi mới, vì thế trước khi lên lớp một tiết dạy làm quen với chữ cái tôi phải
chuẩn bị đồ dùng chu đáo, nghiên cứu bài soạn kỹ lưỡng .
Ví dụ: Với chủ đề “Trường mầm non” Nhóm chữ cái o, ô, ơ. Tôi gây hứng
thú bằng bài hát: “Vịt con học chữ”. Tôi hỏi trẻ trong bài hát vịt con không nhớ
chữ gì? (Chữ o) Có một câu truyện cũng kể về bạn vịt đấy, bây giờ cô sẽ kể cho
các con nghe câu chuyện: “Vịt con trong ngày khai trường” sau đó hỏi trẻ, ngày
đầu tiên đến lớp Vịt con chuẩn bị trong cặp được những gì? Trẻ nói bảng con,
vở, hộp màu... tôi cho trẻ làm quen chữ o qua từ “bảng con” (Tôi cho trẻ phát
âm, nói cấu tạo chữ o) khi Vịt con viết trên bảng đã thành thạo cô giáo Ngan bảo
Vịt con lấy gì? (Hộp màu) và Tôi cho trẻ làm quen chữ Ô trong từ “hộp
màu”(Tôi cho trẻ phát âm chữ ô, và cấu tạo của chữ ô), cô giáo Ngan ra bài tập
về nhà vào đầu “Quyển vở”. Tôi cho trẻ làm quen chữ cái ơ tương tự như chữ o,
ô . Tiếp theo Tôi cho trẻ chơi trò chơi: ‘Tạo dáng thành chữ cái”. Bạn nào có thể
tạo dáng chữ O trên cơ thể nào? Tôi cho nhiều trẻ được tạo như cong hai ngón
tay lại, cháu thì há miệng, cháu thì dùng hai cách tay....Trên cơ thể bộ phận nào
giống chữ O. Trẻ nói mắt, đầu ...Hai bạn có thể tạo thành chữ O không? (Trẻ
13


cầm tay nhau dang rộng). Ai có thể tạo thành chữ ô? Cô muốn cả lớp mình cùng
tạo một chữ ô thật lớn nào? trẻ cầm tay nhau đứng thành vòng trong rộng và cho
6 trẻ làm dấu ô.Với chữ cái ơ tôi cũng cho thực hiện như thế.
Ngoài ra tôi còn cho trẻ sử dụng chuột máy tính mời trẻ lên tích chuột vào
các chữ cái và đọc đúng chữ cái theo yêu cầu của cô.
Khi ôn luyện tôi cho trẻ chơi trò chơi trên máy tính “Vòng quay kỳ diệu”
Trò chơi: Khéo tay tạo chữ, từ các nguyên vật liệu như: Len, hoa nhựa, hột
hạt, đất nặn, hình chữ cái để trẻ đồ chữ.
Kết quả: Với cách tổ chức như vậy tôi thấy trẻ hứng thú, tích cực tham gia
học tập, tư duy của trẻ phát triển tốt, tôi thấy trẻ thoải mái trong hoạt động, không
gò bó, không bị ép buộc mà còn tạo cho trẻ phát huy tính tích cực, tự tin tìm tòi
khám phá và trẻ nói lên được ý tưởng của trẻ, kỹ năng nhận xét đánh giá theo ý
hiểu của trẻ nên trẻ hứng thú tham gia và đem lại kết quả cao trong hoạt động.
* Hoạt động khám phá khoa học.
Trong quá trình cho trẻ khám phá thế giới xung quanh trong hoạt động, tôi
đã sử dụng các phương pháp như: phương pháp quan sát, phương pháp trò
chuyện, phương pháp sử dụng trò chơi..... Đồng thời tôi đã sử dụng vật thật cho
trẻ khám phá, cho trẻ tiếp xúc trực tiếp với vật thật bằng cách nhìn, sờ, nếm...và
cảm nhận, qua đó trẻ trải nghiệm bằng chính bản thân của mình sẽ giúp trẻ hứng
thú, ham tìm hiểu và ghi nhớ một cách có chủ định. Tùy từng tiết học theo từng
chủ đề phù hợp tôi càng tích cực chuẩn bị đồ dùng trực quan sinh động, thực tế
để cho trẻ quan sát, trải nghiệm hứng thú nhất. Tránh dạy vo, dạy lí thuyết sáo
rỗng không hợp lứa tuổi của trẻ sẽ làm trẻ không hứng thú, khắc sâu biểu tượng
mờ nhạt. Bằng các vật thật dễ tìm kiếm, sưu tầm, sẵn có trong thực tế giáo viên
tận dụng tối đa sử dụng trong hoạt động cho trẻ khám trong các chủ đề: trường
Mầm non, gia đình, bản thân, thế giới thực vật… sẽ giúp trẻ tham gia khám phá
môi trường xung quanh đạt hiệu quả cao nhất, trẻ chủ động tích cực hơn trong
hoạt động, từ đó giúp tư duy của trẻ phát triển.
Ví dụ: Khi tìm hiểu về các loại quả: (Quả cam, táo, dứa, chuối) tôi dùng
quả cam thật cho trẻ quan sát và trải nghiệm.
- Cho trẻ thảo luận theo nhóm để đưa ra nhận xét dưới định hướng của cô
sau đó trẻ ở mỗi nhóm sẽ đưa ra ý kiến mà trẻ quan sát được, cuối cùng tôi khái
quát và tổng hợp ý kiến của trẻ.
Cuối cùng tôi cắt từng quả ra và cho từng nhóm nếm thử vị của quả sau đó
hỏi trẻ về vị của các loại quả (có trẻ nói chua, trẻ nói ngọt ) từ đó tôi giải thích
“Qủa nào chưa chín có vị chua, còn quả chín có vị ngọt” khi được trải nghiệm
thực tế thì trẻ đã nắm vững những kiến thức tôi muốn truyền đạt. Qua bài tìm
hiểu về các loại quả tôi không những đã cho trẻ tìm hiểu một cách tổng quát về
các loại quả mà còn dạy trẻ kĩ năng vệ sinh bỏ vỏ đúng nơi quy định.
Việc kết hợp sử dụng linh hoạt các loại đồ dùng trực quan trong tiết học tôi
thấy trẻ hứng thú hơn mỗi khi học khám phá khoa học, kiến thức tôi truyền đạt
vì thế mà trẻ dễ dàng ghi nhớ tích cự khám phá và đạt hiệu quả cao hơn.
b. Hoạt động vui chơi:
Vui chơi là hoạt động không thể thiếu được của trẻ ở mọi lứa tuổi đặc biệt
ở lứa tuổi mầm non. Qua vui chơi không những hình thành cho trẻ óc tưởng
14


tượng sáng tạo, phát triển ngôn ngữ và tăng cường khả năng nhận thức mà còn
giúp trẻ thể hiện năng lực, kỹ năng, tình cảm, nguyện vọng và mối liên hệ với
những người xung quanh. Hoạt động vui chơi là hoạt động mà trẻ rất hứng thú
vì ở hoạt động này trẻ được rèn luyện, củng cố những kiến thức và kĩ năng mà
trẻ được học ở trường lớp, từ kinh nghiệm sống của trẻ được thực hành, trải
nghiệm và thể hiện bản thân thông qua chơi. Vì thế trong giờ hoạt động vui chơi
đòi hỏi cô giáo phải có những thủ thuật khi tổ chức buổi chơi để trong 1 tuần, trẻ
nào cũng được hoạt động trong các góc chơi từ 2-3 lần, như vậy trẻ nào cũng có
những cơ hội để ôn luyện, cũng cố những kiến thức, kĩ năng giúp cho tất cả trẻ
đều được phát triển toàn diện các lĩnh vực. Luôn dựa trên nhận thức đặc điểm
tâm lý của từng cá nhân trẻ hoặc đặc trưng của từng trò chơi để có cách hướng
dẫn chơi một cách hợp lý. Cũng có lúc cô là người chủ trò song cũng có lúc cô
là bạn chơi, người xem, là người cố vấn giúp đỡ trẻ. Vui chơi còn là một trong
những nhu cầu đầu tiên của trẻ, trẻ muốn chơi và thích chơi. Thông qua vui chơi
tạo điều kiện cho trẻ được phát triển toàn diện về mọi mặt: thể chất, nhận thức,
ngôn ngữ, kỹ năng - tình cảm xã hội, thẩm mỹ.
Ví dụ: Ở chủ đề: “Bản thân” .
Chuẩn bị: Các góc chơi: Góc tạo hình; Góc phân vai; Góc xây dựng; Góc
thiên nhiên; Góc khám phá khoa học.
Để gây hứng thú tôi cho trẻ hát và vận động bài: “Cái mũi”, rồi đàm thoại
về chủ đề. Sau đó để trẻ hào hứng tham gia hoạt động tích cực tôi cho xuất hiện
một món quà, trẻ đoán hộp quà (quả bóng). Qủa bóng này tôi sẽ cho chơi trò
chơi: “Lăn bóng” khi quả bóng lăn đến bạn nào, thì bạn đó sẽ cầm quả bóng và
trẻ tự nói lên ý thích của trẻ là thích chơi gì? Và chơi như thế nào? trẻ chọn góc
chơi và giới thiệu bạn cùng chơi. Tôi lại đổi hình thức chơi bằng cách cho xuất
hiện bộ đồ dùng nấu ăn và hỏi trẻ: Bộ đồ dùng này chơi ở góc nào? Và ai sẽ chơi
trò chơi này? Trẻ tự nhận vai chơi, sau đó các góc còn lại tôi giới thiệu và trẻ tự
lựa chọn góc chơi cho mình. Hỏi trẻ về các nguyên tắc trong khi chơi, Tôi cho
trẻ nhẹ nhàng về góc chơi và tự lấy đồ dùng ra chơi. Trong quá trình trẻ chơi, tôi
quan sát, bao quát trẻ , đến từng góc chơi gợi ý cho trẻ thể hiện vai chơi, cho trẻ
nói lên ý tưởng của trò chơi mà trẻ và các bạn trong nhóm đang thực hiện, liên
kết các nhóm chơi với nhau: Như trẻ chơi ở góc phân vai trò chơi bán hàng thì
các trẻ chơi ở trong nhóm được giao tiếp trao đổi với các bạn nhóm khác (Nấu
ăn, xây dựng) bằng việc trao đổi mời chào khách đến mua hàng, ngược lại người
mua hàng phải biết hỏi giá, trả giá cho mặt hàng mình muốn mua. Trong quá
trình quan sát trẻ chơi, tôi thấy trẻ đang lúng túng, các vai chơi chưa liên kết.
Tôi đến góc đó và gợi ý cho trẻ cách chơi, đưa ra các tình huống để trẻ tìm ra
cách giải quyết, giúp trẻ thể hiện được vai chơi trong góc chơi của mình.
Sau khoảng 25 phút tôi đến từng góc hướng lái trẻ để trẻ dọn dẹp góc và
đổi nhóm chơi theo sở thích của trẻ. Trong quá trình trẻ chơi tôi không làm mất
đi sự hứng thú của trẻ mà còn kích thích sự tích cực và sáng tạo trong hoạt động
của trẻ. Gần hết giờ chơi, góc nào kết thúc trước, tôi đến và góc đó cử đại diện
lên nhận xét quá trình chơi, vai chơi, sau đó tôi nhận xét lại và trẻ tự cất đồ dùng
gọn gàng. Tôi nhận xét các góc xong gợi ý cho trẻ ngày mai tự chọn nhóm chơi
và thay đổi lượt chơi trong nhóm.
15


(Hình ảnh: Trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi chơi hoạt động góc)
Qua việc tổ chức các buổi chơi, tôi chỉ là người đóng vai trò gợi ý giúp trẻ
giải quyết những tình huống và chơi liên kết các nhóm chơi từ đó buổi chơi luôn
đạt kết quả cao và trẻ phát huy hết khả năng của mình trong khi chơi và trẻ mạnh
dạn, tự tin thể hiện vai chơi và giao tiếp với cô với bạn.
c. Hoạt động ngoài trời:
Hoạt động ngoài trời là hoạt động rất đa dạng, rất tốt đối với sức khỏe và
việc học tập vui chơi của trẻ. Tạo cho trẻ nhiều cảm xúc, nhiều trải nghiệm, tìm
hiểu quan sát các hiện tượng sự vật xung quanh trẻ là cơ hội cho trẻ tiếp xúc trực
tiếp với thiên nhiên: Không khí, ánh nắng, đất, cát, nước,... Tôi tận dụng những
khoảng không gian và những yếu tố sẵn có này để giúp trẻ phát huy tính tích cực
ngay trong hoạt động.
Hoạt động ngoài trời còn giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi
trường. Tôi cũng luôn chú ý kiến thức xã hội với trẻ về công việc của mỗi người,
về mối quan hệ giữa con người với nhau, đặc biệt là giáo dục Bảo vệ môi
trường. Với trẻ mặc dù kiến thức rất đơn giản như tạo cho trẻ thói quen vứt rác
đúng nơi quy định,chăm sóc vườn rau bắt sâu cho rau và ý thức bảo vệ môi
trường xanh sạch đẹp.
Ví dụ: Với chủ đề nhánh: “Một số loại cây” tôi cho trẻ tự do quan sát vườn
thiên nhiên của bé khoảng 3 - 4 phút sau đó tôi tập trung trẻ lại, sử dụng những
câu hỏi có tính gợi mở: Các con có nhận xét gì về những loại cây gì này? Cây là
cây gì? Nó có đặc điểm như thế nào? Tác dụng của nó ra sao? ...sau khi trẻ được
tìm hiểu về các loại cây tôi cho trẻ được chăm sóc cây như tưới nước, nhổ
cỏ...Thông qua đó trẻ sẽ có ý thức chăm sóc và bảo vệ cây: Tưới nước, nhổ cỏ,
bắt sâu và không bẻ cành cây. Từ đó hình thành ở trẻ biết yêu cái đẹp của thiên
nhiên gần gũi xung quanh trẻ.

16


(Hình ảnh: Cô và trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi chăm sóc vườn cây )
d. Hoạt động mọi lúc, mọi nơi trong sinh hoạt hàng ngày:
Tôi luôn tận dụng linh hoạt ở mọi lúc, mọi nơi thời điểm trong sinh hoạt hàng
ngày để dạy trẻ, tôi giới thiệu cho trẻ làm quen hoặc vận dụng những điều đã biết tùy
từng hoàn cảnh cụ thể để hướng dẫn trẻ trong sinh hoạt hàng ngày. Để thực hiện tốt
biện pháp này tôi phải lập kế hoạch thực hiện cho từng ngày, từng tuần trong
chủ đề sao cho biện pháp này là chỗ dựa tốt cho trẻ học, vừa là chỗ trẻ được vận
dụng củng cố các kiến thức, các kỹ năng đã biết vào các hoạt động sinh hoạt
hàng ngày.
Ngoài ra tôi còn tổ chức các buổi dạo chơi, thăm quan, dã ngoại ở các di
tích lịch sử như: Nhà truyền thống Huyện, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
của xã, Động Từ Thức....để giúp trẻ hiểu thêm về truyền thống dựng nước và giữ
nước của cha ông ta, hiểu thêm về các làng nghề truyền thống, các khu danh lam
thắng cảnh của huyện Nga Sơn. Từ đó giáo dục trẻ lòng biết ơn, tình yêu quê
hương, đất nước,...
Kết quả: Sau khi sử dụng biện pháp này trẻ đã phát huy được hết khả
năng của mình trong khi hoạt động và trẻ mạnh dạn, tự tin thể hiện mình và giao
tiếp với cô với bạn.
Giải pháp 4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy trẻ
Năm học 2017 - 2018 năm học tiếp tục thực hiện chủ đề “Đổi mới quản lý nâng
cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, ứng dụng công nghệ thông tin”.
Trong năm học này tôi luôn tìm những biện pháp tích cực để đưa tin học
đến với trẻ, tôi cố gắng tìm tòi các tài liệu hướng dẫn về công nghệ thông tin,
qua mạng internet, qua bạn bè, đồng nghiệp. Khi được tiếp cận với máy tính,
khai thác sử dụng các tính năng của máy như: trình chiếu, đồ họa, ghép hình,
lồng âm thanh...giúp cho tôi có thể sử dụng làm phương tiện để xây dựng nội
dung, chương trình dạy trẻ một cách hấp dẫn với hình ảnh có màu sắc đẹp và âm
thanh sống động. Qua đó trẻ được quan sát một cách tỉ mỉ, cách chính xác và
hứng thú hơn.
Ví dụ: Chủ đề: “ Nước và các hiện tượng tự nhiên”
17


Đề tài: “Tìm hiểu về một số hiện tượng tự nhiên”. Tôi chuẩn bị 2 hình
thức dạy trẻ và tiến hành trên 2 nhóm.
Nhóm 1: Cho trẻ xem tranh vẽ về các hiện tượng tự nhiên: mưa, gió, sấm
chớp, lốc xoáy.
Nhóm 2: Sử dụng đoạn phim ngắn về các hiện tượng tự nhiên: mưa, gió,
sấm chớp, lốc xoáy cho trẻ xem
Sau khi sử dụng 2 hình thức dạy học trên đã tôi đã tổng hợp được kết quả
như sau:
Nhóm 1: Trẻ học không được hứng thú và sôi nổi bằng nhóm 2, trẻ phát
hiện các hiện tượng không đầy đủ.
Nhóm 2: Trẻ hứng thú sôi nổi tích cực hoạt động phát hiện và kể lại các
hiện tượng thiên nhiên trẻ vừa được xem qua đoạn phim. Thông qua hình thức
này, không những trẻ biết và hiểu rõ hơn về các hiện tượng tự nhiên mà còn phát
triển ngôn ngữ cho trẻ rất tốt.
Hay khi dạy trẻ làm quen với thơ, truyện tôi cũng tìm, thiết kế và sử dụng
giáo án điện tử để dạy trẻ.
Kết quả: Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giáo dục trẻ đã kích thích
sự hứng thú, giúp trẻ lĩnh hội tri thức một các thoải mái nhẹ nhàng và trẻ dễ nhớ,
dễ khắc sâu kiến thức qua đó trẻ được tiếp cận dần với công nghệ thông tin.
Giải pháp 5. Tăng cường tuyên truyền phối kết hợp với các
bậc phụ huynh trong việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
Để hoạt động giáo dục thực sự “Lấy trẻ làm trung tâm” ngoài khả năng,
sự cố gắng của cô thì nhất thiết phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên liên
tục của các bậc phụ huynh bằng cách tôi luôn tuyên truyền rộng rãi ở các cuộc
họp phụ huynh, trao đổi trò chuyện với phụ huynh vào những lúc đón - trả trẻ về
phương pháp giáo dục và nội dung giáo dục, để thống nhất nội dung phương
pháp chăm sóc giáo dục trẻ giúp trẻ thu nhận kiến thức một cách nhanh chóng
và bền vững trên cơ sở đó hình thành và phát triễn các kĩ năng cần thiết cho trẻ.
Tôi tuyên truyền cho phụ huynh hiểu hơn về giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
là nên dạy trẻ những điều trẻ muốn biết và phù hợi với nhận thức, khả năng, kích
thích trẻ suy nghĩ, gợi ý để trẻ giao tiếp, trao đổi, chia sẻ với mọi người trong gia
đình trẻ. Gia đình nên tạo điều kiện cho trẻ tự lập, tự chủ trong các sinh hoạt
hàng ngày như: Đánh răng, rửa mặt, tự mặc, cởi quần áo, thu dọn sắp xếp đồ
dùng đồ chơi và tham gia vào các hoạt động khác trong gia đình..Không nên áp
đặt trẻ và bắt trẻ học, làm những điều mà trẻ không thích và không phù hợp với
khả năng, nhận thức của trẻ
Ví dụ: Khi phụ huynh dạy chữ cái cho trẻ ở nhà thì không nên bắt và ép
buộc trẻ viết chữ cái vào bảng vào vở vì việc đó là ngoài khả năng của trẻ, làm
cho trẻ không thích mà nên cho trẻ làm quen các chữ cái qua các trò chơi: như
tìm chữ cái trong từ, câu, xếp chữ cái bằng hột hạt, tập tô màu chữ cái...
Để cho hoạt động dạy và học của cô được thuận lợi thì đồ dùng đồ chơi
đóng vai trò quan trọng. Hiểu được điều đó nên ngay từ đầu năm học tôi đã tham
mưu để ban giám hiệu cùng đồng nghiệp xây dựng kế hoạch truyên truyền vận
động phụ huynh cùng tham gia vào các hoạt động chung của nhà trường như:
Xây dựng môi trường giáo dục, sưu tầm các nguyên vật liệu sẵn có ở địa
18


phương, các nguyên vật liệu từ thiên nhiên để cô và trẻ làm nhiều đồ chơi phục
vụ các hoạt động.

(Hình ảnh: Đồ dùng, đồ chơi của lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi
từ nguyên vật liệu thiên nhiên)

Kết quả: Với việc làm trên tôi đã tạo được mối quan hệ tốt đẹp giữa nhà
trường, giáo viên với phụ huynh và trẻ, giúp cho việc trao đổi, chia sẻ kinh
nghiệm và phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giữa cô giáo và phụ
huynh để cùng nắm bắt và hướng dẫn trẻ học tốt hơn cả ở trường và tại gia đình.
Phụ huynh đã nhiệt tình ủng hộ và làm cùng cô được nhiều đồ dùng đồ chơi
từ nguyên vật phế thải và nguyên vật liệu từ thiên nhiên để phục vụ các hoạt
động giáo dục trong năm học.
Với những biện pháp phối hợp chặn chẽ như vậy, để thu hút được sự quan
tâm, ủng hộ nhiệt tình, tích cực hơn nữa của các cấp lãnh đạo và các bậc phụ
huynh. Đó là một bước tiền đề, đồng thời cũng là phương hướng để tiếp tục thực
hiện tốt nội dung chuyên đề trong những năm tiếp theo đạt kết quả cao hơn.
Chính vì vậy mối quan hệ, sự phối kết hợp giữa các bậc cha mẹ, các Ban,
Ngành, Đoàn thể với nhóm, lớp và trường mầm non là điều kiện không thể thiếu
được trong việc thực hiện các mục tiêu và góp phần nâng cao chất lượng toàn
diện về CS-ND-GD trẻ.
2.4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm
2.4.1. Đối với giáo dục.
Qua một năm thực hiện đề tài tôi nhận thấy ở trẻ đã có sự hứng thú rất rõ rệt, trẻ
tập trung nhiều trong giờ học, kỹ năng thực hiện ngày càng nhanh hơn, biết vận dụng
những kiến thức đã học vào bản thân mình, tự đưa ra ý kiến riêng không còn phụ
thuộc vào cô vì thế giờ học không đơn điệu như trước nữa mà trở nên sôi động hơn..
Trẻ yêu trường lớp, yêu cô giáo và bạn bè, ham thích đến trường.

19


*Bảng kết quả của trẻ đến tháng 4 năm 2018
Kết quả
Tổng
STT
Nội dung
số
Chưa
Đạt Tỷ lệ
Tỷ lệ
trẻ
đạt
Trẻ yêu thích, hào hứng tham gia
1
37
37
100
0
0
vào các hoạt động.
Trẻ chủ động tham gia hoạt động,
2
làm việc, trao đổi, chia sẻ trình 37
36
97
1
3
bày tỏ ý kiến.
Sự tìm tòi, khám phá, tư duy,
3
37
36
97
1
3
tưởng tượng.
4
Kĩ năng thực hành
37
35
94
2
6
2.4.2. Đối với bản thân.
- Biết lựa chọn các hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục phù hợp để
phát huy hết tính tích cực của trẻ và để trẻ thực sự là trung tâm của các hoạt động.
- Nâng cao năng lực, sáng tạo hơn trong khi thiết kế các hoạt động cho trẻ.
- Làm tốt công tác tuyên truyền để có phương pháp dạy trẻ phù hợp, tận
dụng được nguồn học liệu và phế liệu do phụ huynh cung cấp.
- Trang trí lớp đảm bảo tính khoa học, thẩm mỹ, phù hợp với từng chủ đề
giúp trẻ được thực hành, trải nghiệm một cách hệu quả nhất.
2.4.3. Đối với đồng nghiệp
- 100% đồng nghiệp tham khảo các biện pháp và được triển khai, nhân rộng
trong nhà trường.
- Được đồng nghiệp đánh giá cao với các biện pháp đưa ra trong sáng kiến.
2.4.4. Đối với nhà trường
Nhà trường liên tục được Phòng giáo dục đánh giá cao về công tác chăm
sóc giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm.
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1. Kết luận
Qua quá trình áp dụng dạy học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm bản
thân tôi nhận thấy: Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ thì nhất thiết cô giáo
phải tích cực cho trẻ được trải nghiệm qua thực tế, qua việc làm, qua khám phá
tìm tòi. Trẻ phải được giao tiếp, chia sẻ, với cô, với bạn và mọi người xung
quang. Ðể cho trẻ được suy ngẫm, trao đổi để tìm ra cách giải quyết các tình
huống.
Để trẻ làm được điều đó cô giáo phải tạo cơ hội cho trẻ được tham gia vào
các hoạt động dựa trên khả năng, nhu cầu học tập, kinh nghiệm sống của trẻ và
phát huy hết tính tích cực của trẻ.
Hiểu rõ được tầm quan trọng của nội dung giáo dục, qua thực tế giảng dạy
tôi rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.
Phải tự tìm tòi học hỏi để nâng cao khả năng, trình độ và nghiệp vụ sư phạm
cho bản thân, tham gia đầy đủ các lớp học chuyên đề do trường và Phòng giáo dục
huyện Nga Sơn tổ chức, tăng cường việc trao đổi kinh nghiệm hơn nữa với bạn bè
đồng nghiệp.
20


Cô giáo yêu nghề, yêu thương trẻ thực sự là người mẹ thứ hai của trẻ, kiên trì,
chịu khó, sáng tạo trong việc tìm tòi đồ dùng, đồi chơi phục vụ cho việc dạy và học.
Cô giáo tổ chức các hoạt động khuyến khích trẻ và tạo cơ hội cho trẻ được
thực hành, trải nghiệm, suy ngẫm, chia sẻ, giao tiếp với cô, bạn và mọi người
xung quanh trẻ.
Kết hợp chặt chẽ giữa lớp với phụ huynh, nhà trường đồng nhất phương
pháp, nội dung, hình thức giáo dục giúp trẻ phát triển toàn diện và đồng bộ.
3.2. Kiến nghị
Để làm tốt hơn việc giáo dục theo quan điểm“Lấy trẻ làm trung tâm” tôi
mong muốn lãnh đạo cấp trên cung cấp thêm tài liệu để chúng tôi tham khảo,
đồng thời tổ chức hội thảo, dạy mẫu nhiều hơn nữa về giáo dục trẻ theo quan
điểm “Lấy trẻ làm trung tâm” ở lứa tuổi mầm non để chúng tôi được trao đổi
học hỏi lẫn nhau qua thực tế.
Trong thời gian nghiên cứu các biện pháp không tránh khỏi những sai sót,
tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, các bạn đồng
nghiệp để cho sáng kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn !
XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nga Liên, ngày 10 tháng 4 năm 2018
Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh
nghiệm này là do bản thân tôi viết.
Cam kết không copy của ai!
Người viết SKKN

Lê Thị Hương
Trần Thị Tâm

21


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Hướng dẫn thực hành áp dụng quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung
tâm trong trường mầm non”. Tác giả: (Hoàng Thị Dinh; Nguyễn Thị Thanh
Giang; Bùi Thị Kim Tuyến; Lương Thị Bình; Nguyễn Thị Quyên, Bùi Thị Lâm;
Hoàng Thị Thu Hương).
2.Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên, tài liệu trong dự án “Tăng cường khả
năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” của Bộ giáo dục và Đào tạo - Môđun
MN1 - D: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. “Tài liệu phát tay
hướng dẫn bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non” trang 27 của “Nhà xuất
bản Giáo Dục Việt Nam”; “Cù Thị Thủy”; “Lê Mỹ Dung”).
3. Thông tin về sáng kiến kinh nghiệm 1. Tên sáng kiến: " Một số
biện ..
.ninhgiang.haiduong.edu.vn/null/file_van_ban/20_quanly_dao_mnhongphu
c.doc PGS.TS. Lê Thị Ánh Tuyết. Đồng chủ biên - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
4. Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số
28/2016/TT- BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Nhà xuất bản giáo dục mầm non.
5. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo
5 – 6 tuổi. TS: Lê Thu Hương – Trần Thị Ngọc Trâm. PGS.TS. Lê Thị Ánh Tuyết.
Đồng chủ biên - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.
6. Chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, do
phòng giáo dục huyện Nga Sơn tổ chức năm 2017-2018.
7. Một số tài liệu như báo, Internet,…

22


DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ
CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Trần Thị Tâm
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên trường mầm non Nga Liên

TT

1
2
3
4

Tên đề tài SKKN

Một số biện pháp giúp trẻ 5
tuổi hứng thú khi tìm hiểu môi
trường xung quanh.
Một số biện pháp xây dựng
góc mở cho trẻ hoạt động.
Các bước xây dựng giáo án
điện tử dạy trẻ mầm non.
Một số biện pháp năng cao
chất lượng giáo dục phát triển
vận động cho trẻ 5 – 6 tuổi tại
trường mầm non Nga Liên.

Cấp đánh giá
xếp loại
( Ngành GD cấp
huyện/tỉnh; Tỉnh…)

Kết quả
đánh
giá xếp
loại
( A, B, hoặc
C)

Năm học
đánh giá
xếp loại

Ngành GD &ĐT

B

2009 - 2010

Ngành GD & ĐT

B

2010 - 2011

Sở GD & ĐT

B

2012 - 2013

Ngành GD & ĐT

A

2016 - 2017

23


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×