Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 6 tuổi làm quen với chữ cái tại trường mầm non thị trấn nga sơn

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGA SƠN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI
TẠI TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN

Người thực hiện:
Chức vụ:
Đơn vị công tác:
SKKN thuộc lĩnh vực:

Mai Thị Hương Sen
Giáo viên
Trường Mầm non Thị Trấn
Chuyên môn

THANH HÓA NĂM 2018MỤC LỤC
MỤC
1

NỘI DUNG

TRANG

MỞ ĐẦU

1

1.1

Lý do chọn đề tài

1

1.2

Mục đích nghiên cứu

2

1.3

Đối tượng nghiên cứu

2

1.4

Phương pháp nghiên cứu

2

NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

32.1

Cơ sở lý luận của SKKN

3

2.2

Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng SKKN

3

2.3

Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề

5

2.3.1

Phải xây dựng kế hoạch cho trẻ làm quen với chữ cái một
cách phù hợp ở từng chủ đề.

6

2.3.2

Cô giáo cũng cần phải tạo được môi trường mở cho trẻ
LQCC một cách phù hợp từ đó trẻ có thái độ tích cực với
hoạt động LQCC .

7

2.3.3

Thường xuyên thay đổi hình thức cho trẻ LQCC qua hoạt
động có mục đích.

9

2.3.4

Cho trẻ LQCC qua trò chơi, các bài ca dao, đồng dao.

12

2.3.5

Giáo viên phải thực hiện tốt việc lồng ghép tích hợp nội
dungcho trẻ làm quen chữ cái trong các hoạt động học và
các hoạt động hàng ngày.

14

2.3.6

Việc tổ chức cho trẻ làm quen chữ cái được tiến hành ở
mọi thời điểm phù hợp.

15

2.3.7

Biện pháp tham mưu

16

2.3.8

Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc cho trẻ
LQCC

16

Hiệu quả của Sáng kiến kinh nghiệm

16

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

17

2

2.4
3


1. MỞ ĐẦU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Chúng ta đang sống ở thế kỉ 21, thế kỉ của khoa học hiện đại đòi hỏi văn
minh trí tuệ, do vậy con người cần phải năng động sáng tạo để phù hợp với sự
phát triển của thời đại. Muốn được như vậy ngay từ lứa tuổi mẫu giáo, trẻ cần
phải có cơ hội để được phát triển toàn diện bởi lứa tuổi mẫu giáo chính là điểm
khởi đầu của sự hình thành ý thức bản ngã. Mà giáo dục mầm non là một bộ
phận trong hệ thống giáo dục quốc dân, là ngành học đầu tiên, là mắt xích đầu
tiên, có một vị trí, vai trò quan trọng, tạo tiền đề về vật chất và tinh thần cho trẻ
tiếp thu tốt chương trình giáo dục phổ thông.
Chăm sóc giáo dục trẻ mầm non vừa là một khoa học vừa là một nghệ
thuật, đòi hỏi cô giáo mầm non phải có kiến thức khoa học toàn diện sâu sắc,
vừa phải có sự năng động, sáng tạo, luôn luôn tạo ra cái mới để thu hút sự chú ý
của trẻ, lôi cuốn trẻ vào hoạt động, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi “trực quan
sinh động”. Trong các hoạt động ở trường mầm non hầu hết trẻ 5-6 tuổi đã nắm
được cách hoạt động. Nhưng trong đó hoạt động “làm quen với chữ cái” có
những yêu cầu khắt khe hơn như: Những chữ cái là những quy định cụ thể, có
tính khoa học và chính xác không được linh hoạt thay đổi, trong khi đó phương
pháp chủ đạo của giáo dục mầm non là “Học mà chơi, chơi mà học”. Điều đó
đồng nghĩa với việc phải tổ chức nhiều hoạt động khác nhau- các hoạt động trẻ
yêu thích, hứng thú đáp ứng được sự phát triển của trẻ, trẻ được trải nghiệm,
khám phá và thể hiện chính mình.
Giáo dục mầm non của chúng ta ngày càng có nhiều đổi mới trong công
tác CSGD trẻ. Cùng với sự đổi mới của giáo dục Mầm Non nói chung, hoạt
động làm quen chữ cái cũng có những đổi mới đáng kể. Có thể nhận thấy rằng
cùng với các hoạt động trẻ được tiếp cận ở trường mầm non thì làm quen với
chữ cái là một trong những hoạt động đóng vai trò quan trọng trong việc giáo
dục phát triển toàn diện ở trẻ về mọi mặt, như: trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ. Đặc
biệt môn “làm quen với chữ cái” không chỉ giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, nhận
biết mặt chữ, cấu tạo của chữ cái, biết so sánh các chữ cái cùng nhóm, biết chơi
thành thạo các trò chơi chữ cái mà nó còn giúp trẻ nhận biết thế giới xung
quanh, giúp trẻ giao tiếp với mọi người. Có thể nói, môn LQCC là tiền đề vững
chắc giúp trẻ mẫu giáo lớn bước vào lớp một với một tâm thế tự tin, vững vàng,

1


bởi chữ cái là một phương tiện đặc biệt quan trọng không thể thiếu được ở
trường tiểu học.
Như chúng ta đã biết từ khi đứa trẻ bắt đầu biết đọc và viết thì ngôn ngữ
nói và ngôn ngữ viết hoà làm một. Chúng ta phải hiểu rằng, bất cứ một biểu hiện
nào của ngôn ngữ viết cũng liên quan chặt chẽ với khả năng ngôn ngữ nói, và
bất cứ một bài tập nào về ngôn ngữ viết cũng có thể sử dụng vào sự phát triển
của ngôn ngữ nói. Ngôn ngữ sẽ phát triển một cách tự nhiên nếu như điều kiện
xung quanh thuận lợi, có sự tác động về phương pháp, hình thức của con người
đặc biệt là với trẻ mẫu giáo lớn - lứa tuổi bắt đầu làm quen chữ cái .Vậy làm thế
nào để trẻ học tốt 29 chữ cái? Từ những lý do trên tôi chọn đề tài SKKN “Một
số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái tại
Trường Mầm non Thị trấn Nga Sơn”.
1.2 Mục đích nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc cho trẻ 5 - 6 tuổi làm quen chữ cái.
- Nghiên cứu thực tế việc cho trẻ 5-6 tuổi làm quen chữ cái tại trường
Mầm non Thị trấn.
- Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ
5 - 6 tuổi (Hoa Hồng) Trường Mầm non Thị trấn Nga Sơn. Nhằm đề xuất một
số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi làm quen với chữ
cái khả thi góp phần phát triển ngôn ngữ cũng như chuẩn bị tôt các điều kiện cho
trẻ vào lớp 1.
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
- Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu
giáo 5 - 6 tuổi làm quen chữ cái.
- Phạm vi nghiên cứu: Trẻ 5 - 6 tuổi (Hoa Hồng) Trường Mầm non Thị trấn
Nga Sơn.
1.4. Phương pháp nghiên cứu :
Để làm tốt các nhiệm vụ nghiên cứu tôi sử dụng một số phương pháp sau:
- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
- Phương pháp quan sát
- Phương pháp điều tra thực tiễn
- Phương pháp trao đổi, hướng dẫn
- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
2


2. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
Có thể nói nhu cầu nhận thức là nhu cầu vốn có của con người. Nó xuất
hiện ở trẻ ngay từ sau khi sinh và phát triển mạnh mẽ ở lứa tuổi mẫu giáo. Biểu
hiện đầu tiên của nhu cầu này là mong muốn có được các ấn tượng về sự vật,
hiện tượng xung quanh bằng những nỗ lực nhận thức của cá nhân trẻ thông qua
ngôn ngữ và lời nói. Đối với trẻ 5 - 6 tuổi, việc giao tiếp được mở rộng, mặt
khác cơ quan phát âm đã trưởng thành, nên trẻ có thể phát âm ra những âm
tương đối chuẩn, kể cả những âm khó trong tiếng mẹ đẻ. Khả năng ngôn ngữ
liên quan chặt chẽ đến sự phát triển trí tuệ và những trải nghiệm của trẻ. Cũng
chính từ khả năng ngôn ngữ phát triển phát triển như vậy nên trẻ 5 - 6 tuổi đã có
thể học đọc có hiệu quả qua các hoạt động mà trẻ yêu thích, đáp ứng đúng với
sự phát triển độ tuổi của trẻ. Cho trẻ làm quen với chữ cái là tổ chức thực hiện
các hoạt động cho trẻ nhận biết, phát âm các chữ cái riêng biệt, kĩ năng so sánh
các chữ cái và chơi các trò chơi với chữ cái.
Từ khi mới sinh đến khi 5 - 6 tuổi, trẻ làm quen với những từ đầu tiên đến
từ bố mẹ, gia đình hay các âm thanh xung quanh trẻ, có thể lên đến hàng nghìn
từ. Thông thường những từ ngữ đầu tiên trẻ nghe được là từ cha mẹ hay người
thân và trẻ cũng muốn viết về những người hay những cái gắn bó mật thiết với
các em. Do đó, việc dạy chữ cái cho trẻ không phải là việc đơn giản mà cần phải
có phương pháp cẩn thận. Do vậy với tư cách người hỗ trợ, giúp đỡ, điều khiển
hoạt động hướng dẫn trẻ làm quen với chữ cái. Chúng ta cần biết rõ đặc điểm
của lứa tuổi để hiểu rõ bản chất quá trình nhận thức của trẻ, những khó khăn mà
trẻ có thể gặp phải trong quá trình làm quen chữ cái để có cách thức giáo dục
phù hợp cho trẻ nhằm tạo ra hiệu quả giáo dục cao nhất.
2.2. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Trường mầm non Thị Trấn là trường chất lượng cao của ngành học mầm
non Huyện nga sơn. Trường luôn được sự quan tâm của các cấp, các ngành đầu
tư về cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, sạch đẹp, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi để
trẻ được khám phá và trải nghiệm. Trường có bề dầy thành tích nhiều năm liền

3


được Đảng và nhà nước tặng thưởng giấy khen và bằng khen. Năm 2007 vinh
dự trường được đón nhận Huân chương lao động hạng III.
- Bản thân tôi được ban giám hiệu phân công phụ trách lớp 5 – 6 tuổi là
một giáo viên trẻ có bề dầy kinh nghiệm trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, tâm
huyết với nghề, năng động, sáng tạo tìm tòi khám phá những điều mới lạ trong
chương trình mầm non mặt khác lớp tôi đa số các cháu đã được học từ nhà trẻ
nên các cháu đều nhanh nhẹn, tự tin, hồn nhiên, năng động trong các hoạt động.
Trong thực tế khi đưa con tới trường, cha mẹ đều mong muốn con mình
được phát triển một cách toàn diện, mạnh dạn, tự tin hơn trước đám đông. Đó là
mong muốn chính đáng và cũng là mục tiêu, phương pháp mới của ngành giáo
dục mầm non. Không chỉ dạy trẻ kiến thức mà dạy trẻ kỹ năng sống, dạy trẻ biết
cách xử lý chủ động trong các tình huống.
Trên thực tế, số lượng trẻ tự kỷ, nhút nhát, kém mạnh dạn ngày càng nhiều,
đa số trẻ chưa phát huy được hết tính tích cực, chủ động, sáng tạo. Điều đó đặt
ra cho các cô giáo mầm non một nhiệm vụ nữa là làm thế nào giúp các bé mạnh
dạn tự tin trong giao tiếp với bạn bè và người lớn? Để trả lời câu hỏi này, tôi
luôn tìm tòi, ứng dụng các biện pháp, hình thức, tổ chức các hoạt động giúp trẻ
trong lớp tôi có cơ hội được thể hiện và tự khẳng định mình trong giao tiếp với
cô giáo, bạn bè và mọi người xung quanh.
Một lý do nữa là việc trẻ em ngày nay được bao bọc quá kỹ khiến trẻ đánh
mất sự tự tin về khả năng của bản thân. Một số phụ huynh cho rằng cứ lo cho
con đầy đủ, chiều chuộng theo ý thích của con, còn việc dạy dỗ thì phó mặc cho
giáo viên. Mặc dù rất quan tâm đến con nhưng đa số phụ huynh là công chức
nhà nước nên ít có thời gian dành cho con, phần lớn đều nhờ cậy ông bà và
người giúp việc, vì vậy việc thống nhất quan điểm, biện pháp chăm sóc giáo dục
trẻ giữa giáo viên và phụ huynh còn gặp nhiều khó khăn.
Xuất phát từ đặc điểm trên tôi nhận thấy nhiệm vụ quan trọng mà giáo viên
cần phải giải quyết khi tổ chức các hoạt động không phải đơn giản là cung cấp
kiến thức mà phải làm sao để trẻ nói lên được ý kiến của trẻ và phải tạo cho trẻ
thói quen suy nghĩ nhanh và biết bảo vệ ý kiến, tìm các cách giải quyết khác
nhau cho cùng một vấn đề. Có như vậy mới thực sự giúp trẻ chủ động trong tư
4


duy, mạnh dạn, tự tin điều này đã thúc đẩy tôi chọn đề tài: “Một số biện pháp
nâng cao chất lượng cho trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái tại Trường Mầm
non Thị trấn Nga Sơn”.
* Kết quả thực trạng .
Năm học 2017 – 2018 tôi được phân công chủ nhiệm lớp mẫu giáo 5 – 6 tuổi, tôi
nhận thấy hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái của trẻ còn hạn chế trẻ chưa
thực sự tích cực tham gia hoạt động cùng cô.Vì vậy tôi đã tiến hành khảo sát trẻ
ở mọi lúc mọi nơi và có kết quả như sau:
 Bảng khảo sát trước khi áp dụng sáng kiến
TS

Nội dung khảo sát

trẻ
Trẻ hứng thú

Trẻ nhận biết

Nhận biết

Biết so sánh

Biết chơi trò

với hoạt động

cách phát âm

đúng mặt 29

cấu tạo con

chơi chữ cái

làm quen chữ

29 chữ cái

chữ cái (Chữ

chữ

cái

viết thường và

Đ Tỉ C
33

Tỉ Đ Tỉ C

chữ in hoa)
Tỉ Đ Tỉ C Tỉ Đ Tỉ C

Tỉ Đ Tỉ

ạt lệ Đ lệ ạt lệ Đ lệ ạt lệ Đ lệ ạt lệ Đ lệ ạt lệ
%

%

%

%

%

%

%

C

Tỉ

Đ lệ%

%

3193.9 2 6.1 25 75.7 8 24.3 28 84.9 5 15.1 19 57.5 4 42,5 21 63.6 12 36.4

Từ kết quả trên tôi đã trăn trở rất nhiều. Sau một thời gian nghiên cứu và
trải nghiệm tôi đã tìm ra các giải pháp hiệu quả nhất để đề tài của mình đạt kết
quả như mong đợi.
2.3 CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
Để nâng cao chất lượng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi làm quen chữ cái một
cách hiệu quả tôi đã tìm và vận dụng một số giải pháp sau:

5


2.3.1. Phải xây dựng kế hoạch cho trẻ làm quen với chữ cái một cách
phù hợp ở từng chủ đề.
Trong chương trình chăm sóc giáo trẻ hiện nay, các nội dung cho trẻ làm
quen với chữ cái được đưa vào các chủ đề, chủ điểm. Do vậy mà ngay từ đầu
năm học tôi đã xây dựng kế hoạch cụ thể rõ ràng phù hợp với điều kiện, hoàn
cảnh và tình hình thực tế của nhà trường nói chung cũng như của lớp học mà tôi
giảng dạy nói riêng. Tuy nhiên kế hoạch này phải được sự đồng ý nhất trí và phê
duyệt của BGH. Mỗi chủ đề, chủ điểm tôi chỉ lựa chọn 2-3 chữ cái có cùng đặc
điểm để truyền đạt cho trẻ, giúp trẻ ghi nhớ và phân biệt các chữ cái một cách
sâu sắc nhất. Tránh trường hợp ôm đồm kiến thức, ép trẻ học cùng một lúc quá
nhiều chữ cái khiến trẻ bị nhầm lẫn và không thể ghi nhớ nổi. khi học làm quen
với chữ cái thường được tôi đưa vào tuần đầu của chủ đề, những tuần còn lại trẻ
sẽ có thời gian để ôn luyện những chữ cái đã học bằng nhiều hình thức khác
nhau. Đối với những chủ đề thời gian kéo dài tôi có thể cho trẻ làm quen tới 2
nhóm chữ cái. Việc tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái theo chủ đề
còn giúp giáo viên suy nghĩ sâu về nội dung hoạt động dạy trẻ làm quen chữ cái
phù hợp với điều kiện ở địa phương và điều kiện trường, lớp của mình.
Kế hoạch cho trẻ làm quen với chữ cái được tôi lên kế hoạch và thực hiện
như sau:
Chủ đề

Chữ cái trẻ được làm quen

Trường Mầm non

o, ô, ơ

Bản thân

â, ă, â

Gia đình của bé
Nghề nghiệp

e, ê
u, ư; i, c, t

Thế giới thực vật- Tết nguyên đán

b, d, đ

Thế giới động vật

l, m, n

Phương tiện giao thông

h, k

Các hiện tượng tự nhiên

p, q

Quê hương - Đất nước - Bác Hồ
Trường tiểu học

g, y; s,x
v, r

6


Do thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch nên kết quả cho trẻ làm quen với
chữ cái đạt kết quả rất cao.
2.3.2. Cô giáo cũng cần phải tạo được môi trường mở cho trẻ LQCC
một cách phù hợp từ đó trẻ có thái độ tích cực với hoạt động LQCC .
Việc xây dựng môi trường cho trẻ làm quen chữ cái như thế nào để phù
hợp với trẻ, gây hứng thú cho trẻ đồng thời giúp trẻ nhớ nhanh chữ cái lại đạt
tính thẩm mỹ cao quả là rất khó. Đối với trẻ mầm non lớp học chính là mái nhà
thứ hai của trẻ. Cảm giác đầu tiên khi trẻ bước vào cửa lớp, phản xạ tự nhiên của
trẻ là nhình xung quanh xem có những gì và có đẹp không. Vì vậy, việc trang trí,
tạo môi trường cho trẻ hoạt động là vô cùng quan trọng. Việc trang trí lớp học
cho trẻ 5 tuổi khác rất nhiều so với việc trang trí ở lớp bé và lớp nhỡ. Để trẻ
hứng thú với các mảng hoạt động, tôi đã tập trung trẻ cùng tham gia thảo luận
dưới dạng kể chuyện sáng tạo. Cuối cùng cô và trẻ đi đến thống nhất chọn tên
của từng góc chơi mỗi khi chuyển chủ đề mới. Ở mỗi góc, tôi đều lựa chọn một
tên gọi đáng yêu, ngộ nghĩnh, gần gũi trẻ, và bắt buộc phải có hình ảnh minh
hoạ cho các tiêu đề ấy. Như vậy sẽ thu hút được sự chú ý của trẻ, từ đó mục đích
ôn luyện chữ đã học, cung cấp vốn từ cho trẻ đạt hiêụ quả tối đa. Khi trang trí
tên gọi các góc, tôi thường lựa chọn cỡ chữ cho phù hợp với góc, dán chữ ở độ
cao vừa tầm nhìn của trẻ để trẻ dễ nhìn thấy. Đặc biệt kiểu chữ phải chuẩn, hầu
hết các chữ này tôi thường để ở dạng chữ in thường, với màu sắc đẹp phù hợp
với mảng hoạt động và hình ảnh minh hoạ của góc. Còn mảng hoạt động của trẻ
ở phía dưới tôi thường gài nhựa trong, các chữ rời với mẫu chữ khác nhau như
chữ in thường viết thường, chữ in hoa để trẻ cùng bắt chước cô ghép tên góc.
Khi chơi tôi thường hỏi chữ cái đầu tiên của từ là chữ gì? Chữ cái nào trong từ
đã học rồi? Làm như vậy trẻ nhớ các từ đó rất lâu và lại một lần nữa trẻ được
luyện phát âm, đặc biệt có trẻ đã thao tác ghép chữ nhiều lần thành quen và đã tự
ghép mà không cần mẫu của cô. Ngoài ra tôi thường thay đổi tên gọi hình ảnh và
các góc cho phù hợp với từng chủ đề và tạo sự mới mẻ hấp dẫn mỗi khi trẻ đến
lớp. VD: Với chủ đề ngành nghề ở góc xây dựng: Tôi thống nhất với trẻ đặt tên
góc: "Bé làm thợ xây”, trẻ được làm quen với từ " thợ xây", và biết được từ " thợ
xây" có chữ cái đầu tiên là chữ T, chữ đã học là chữ: â, ơ…Như vậy, qua mỗi
chủ điểm tôi lại cung cấp thêm cho trẻ nhớ và tự viết được nhiều từ mới và ôn
luyện nhiều chữ cái đã học. Đặc biệt góc học tập là nơi trẻ được trẻ được ôn
luyện và trải nghiệm với chữ cái nhiều nhất.

7


Trẻ được ôn luyện chữ cái đã học qua góc văn học và chữ cái
Ngoài ra mỗi đồ dùng, đồ chơi hay dưới những bức tranh tôi đều viết hoặc
gắn những chữ hoặc từ chỉ tên đồ dùng, đồ chơi nhằm kích thích trẻ quan sát,
tìm và ghi nhớ những chữ cái đã học hoặc đã được làm quen. Đối với các ngăn
giá góc, tôi vẽ ký hiệu đồ dùng đồ chơi kèm theo từ (tên gọi của đồ dùng) và
giới thiệu với trẻ. Như vậy, hàng ngày trẻ được chơi được nhìn thấy từ, thứ tự
các chữ cái trong từ, dần dần trẻ thuộc từ đó, có thể tự ghép chữ cái rời thành từ
đó và phát âm,"đọc" rất thành thạo. Việc ghép tên các đồ vật đồ chơi trong lớp
không những tác động lên giác quan của trẻ để nhớ các chữ các từ lâu và chính
xác mà còn giúp cho hoạt động có chủ đích phát triển ngôn ngữ làm quen với
chữ cái được ôn luyện củng cố một cách thoải mái nhẹ nhàng. Qua các chủ
điểm, mỗi khi thay đổi đồ dùng đồ chơi, thay đổi các tiêu đề trên giá đồ chơi, tôi
lại giới thiệu cho trẻ đồ dùng đồ chơi mới, giới thiệu chữ mới, từ mới. Và tôi
thấy rằng đó là môi trường cho trẻ LQCC thực sự phong phú và có hiệu quả.
Bên cạnh đó, tôi còn tạo cơ hội để trẻ được tiếp xúc với nhiều chữ thông
qua các biểu bảng, danh sách lớp phân theo nhóm, tổ trong lớp học. Chẳng hạn
ngay từ đầu năm học, khi đã ổn định danh sách lớp, tôi tạo cơ hội để trẻ tiếp xúc
với chữ, với từ, tên của mình bằng cách: Viết các danh sách của 4 tổ có kèm theo
ký hiệu để trẻ biết tên mình ở tổ nào, có những bạn nào trong tổ của mình. Chữ
của trẻ tôi thường viết ở dạng chữ in thường và chữ viết hoa (vì đây là tên
riêng). Trẻ được khắc sâu hình ảnh tên của mình và được làm quen với chữ viết
thường và chữ được khắc sâu hình ảnh tên của mình và được làm quen với chữ
viết thường và chữ in hoa. Từ đó trẻ nhận ra tên mình trong các ký hiệu cuả vở
tập tô, khăn, ca cốc…
8


Đó là môi trường trong lớp học còn đối với môi trường ngoài lớp học tôi
cũng chú ý cho trẻ làm quen với chữ cái qua góc thiên nhiên, mảng tuyên truyền,
khu vực để đồ dùng cá nhân của trẻ. Đây là nơi trẻ thường xuyên hoạt động nên
có tác dụng ôn tập củng cố chữ cái và từ rất tốt. Mỗi một môi trường hoạt động
của trẻ, tôi đều chủ động tạo môi trường để trẻ có cơ hội được luyện phát âm, ôn
luyện chữ đã biết, làm quen chữ mới và làm quen từ một cách rất tự nhiên thoải
mái không gò bó áp đặt trẻ.
Với việc tạo được môi trường phong phú cho trẻ hoạt động tôi nhận thấy
trẻ rất hào hứng, tích cực tham gia vào hoạt động, khả năng quan sát, ghi nhớ
chữ cái rất tốt, ngôn ngữ mạch lạc cũng từ đó được phát huy.
2.3.3. Thường xuyên thay đổi hình thức cho trẻ LQCC qua hoạt động
có mục đích.
Hoạt động học là hình thức cơ bản nhất cho trẻ LQCC. Những kiến thức,
những biểu tượng về chữ cái mà trẻ tiếp thu được trong hoạt động học thường
chính xác, sâu sắc và toàn diện. Do đó với mỗi tiết học làm quen với chữ cái ở
mỗi đề tài, mỗi chủ điểm khác nhau tôi đều nghiên cứu rất kĩ trong việc thay đổi
và sáng tạo trong hình thức giảng dạy nhằm đạt kết quả cao nhất. Tránh lặp đi
lặp lại theo một hình thức cũ đơn điệu, dễ gây nhàm chán với trẻ. Thông thường
tôi tổ chức hoạt động cho trẻ LQCC thức một hội thi hay một trò chơi mang tính
sáng tạo để kích thích sự hứng thú và tò mò của trẻ.

9


Ví dụ: Cho trẻ làm quen chữ cái u, ư chủ đề “Nghề nghiệp” thay vì tổ chức
dạy theo hình thức cũ, tôi đã tiến hành tiết học dưới hình thức trò chơi “Chiếc
nón kì diệu”, với 3 vòng quay. Ở mỗi vòng quay cô mời trẻ lên quay, vòng quay
dừng lại ở ô chữ nào, nếu cả lớp đọc đúng thì điều bí mật sẽ được mở ra. Vòng
quay thứ nhất với câu hỏi và hình ảnh về chú thợ xây, vòng quay thứ 2 với câu
hỏi và hình ảnh về bác đưa thư, và sau mỗi vòng quay trẻ sẽ được làm quen với
một chữ cái tương ứng. Vòng quay thứ 3 sẽ mở ra với câu hỏi so sánh sự giống
và khác nhau giữa 2 chữ cai u và ư.
Với hình thức này trẻ thực sự hứng thú và giờ học đã đạt kết quả rất cao.
Cũng trong hoạt động LQCC tôi luôn lồng ghép các môn học khác một
cách linh hoạt như: văn học, âm nhạc, toán, tạo hình,...để trẻ thêm hứng thú, trẻ
sẽ sôi nổi, hào hứng hơn, trẻ sẽ hiểu được vấn đề một cách sâu và rộng hơn.
*Ví dụ : Trong tiết làm quen chữ cái l, m, n chủ đề “Thế giới động vật” tôi
có thể lồng ghép âm nhạc ở phần gây hứng thú bằng bài hát “Gà trống, mèo
con và cún con” để hoạt động được bắt đầu một cách hào hứng và sôi nổi. Ở
phần chuyển tiếp tôi có thể cho trẻ đọc thơ “Mèo đi câu cá” để giờ học không
trở nên khô cứng và đẻ giúp trẻ ghi nhớ được lâu hơn. Bên cạnh đó tôi có thể
lồng ghép chuyên đề vận động thông qua trò chơi: bật liên tục qua 5 vòng lên
tìm và gạch chân chữ cái đã học trong bài thơ.
Với mong muốn thay đổi hình thức khi cho trẻ LQCC xuyên suốt từ đầu
đến cuối, ở đề tài làm quen chữ cái i, c, t của chủ đề “thế giới động vật”, tôi sử
dụng câu chuyện về chú vịt con từ đầu tới cuối nhằm gây hấp dẫn với trẻ. Khi
bắt đầu câu chuyện tôi đưa tranh “con vịt”-giới thiệu chữ cái i và thực hiện như
phương pháp của LQCC ,tới chữ t tôi lại kể tiếp chuyện vịt xuống ao kiếm ăn
sau đó tối về đẻ trứng ,giới thiệu tranh“quả trứng ” để trẻ làm quen chữ t .Rồi
từ trứng vịt nở ra chú vịt con giới thiệu tranh “chú vịt con” cho trẻ làm quen
với chữ cái C . Kể cả phần trò chơi củng cố ôn luyện cũng có trò chơi tìm thức
ăn cho vịt mà thức ăn của vịt là những tranh có gắn từ kèm theo chứa chữ:i-t-c.
VD: Con giun, hạt thóc …
Bên cạnh việc thay đổi đổi hình thức tổ chức hoạt động tôi còn thường
xuyên ứng dụng CNTT trong các hoạt động. Bởi lẽ trên thực tế, việc ứng dụng
công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học đặc biệt thu hút trẻ với ưu điểm nổi
trội về màu sắc, âm thanh, sự chuyển động linh hoạt… Với những hoạt động mà
giáo viên gặp khó khăn trong việc cho trẻ tri giác những đồ dùng là vật thật hay
những hình ảnh khó tìm kiếm, công nghệ thông tin là phương tiện trợ giúp thật
sự hữu hiệu. Hơn thế nữa nó lại đặc biệt tiết kiệm được nhiều gian làm đồ dùng
đồ chơi. Tuy nhiên để bài học thực sự hiệu quả sinh động thu hút được trẻ thì
10


ngi dy cng phi chu b nhiu cụng sc tỡm hiu v lm quen vi cỏch son
v ging bi mi ny. C th giỏo viờn cn phi:
- Cú kin thc hiu bit v s dng mỏy tớnh.
-

Bit s dng phn mm trỡnh chiu PowerPoint.

-

Bit cỏch truy cp Internet

- Cú kh nng s dng c mt s phn mm chnh sa nh, ct phim ct
cỏc file õm thanh, lm cỏc nh ng bng Plash, Photosop,
Mi nghe thỡ cú v mi m v phc tp nhng thc s mun ng dng
CNTT vo ging dy thỡ n gin l phi bit s dng mỏy vi tớnh. L mt giỏo
viờn tr nờn tụi d dng trong vic tip cn vi CNTT do vy tụi thng xuyờn
s dng mỏy tớnh a cỏc hỡnh nh, t liu, kt hp õm thanh sinh ng ng
dng vo cỏc hot ng hng ngy sao cho phự hp nht l trong cỏc hot ng
chung. i vi gi hc Lm quen ch cỏi, tụi luụn u t xõy dng giỏo ỏn
in t kt hp vi vic thay i hỡnh thc dy hc ó thc s khin tr hng
thỳ v ch ng tham gia hot ng cựng cụ. Bi trờn mỏy vi tớnh cỏc hỡnh nh
cú th xut hin v mt i theo ý mun ca giỏo viờn m hỡnh nh li cú mu sc
p, phự hp, hp dn tr. Tụi cũn to c hi cho tr c thc hnh trờn mỏy
tớnh nh:
+ Tr c thao tỏc vi k nng n gin nh: n chut, di chut tỡm
cỏc

chữ

cái đã học và quan sát hiệu ứng.

Nếu

trẻ tìm đúng chữ, ấn chuột trái vào chữ cái đó thì chữ
cái đó biến mất, nếu sai thì chữ cái đó không biến mất (thay
đổi hình thức trẻ lên rút các chữ cái đã học). Nh vậy cô và trẻ
có thể thấy đợc ngay kết quả lựa chọn của trẻ, nu cha chớnh xỏc
tr cú th tự biết để tìm chữ cái khác đúng hơn.
+ Trong phần cho trẻ làm quen qua cấu tạo của chữ: tôi
đã cho từng nét chữ xuất hiện, dừng lại phân tích, rồi các nét
chữ ghép lại với nhau tạo thành chữ cái hoàn chỉnh, giúp cho
trẻ tri giác đợc rõ hơn từng nét chữ.
+ Trong phần trò chơi củng cố, tôi đã chọn trò chơi
tìm các chữ cái vừa học trong tên các bài thơ, hoặc các
hình ảnh phù hợp với chủ đề, trẻ lên tìm chữ cỏi ó hc, nu tỡm
11


ỳng thỡ ch cỏi ú s chuyn mu (vớ d: chuyn t mu xanh sang màu
đỏ); điều này khiến cho trẻ vô cùng thích thú và ngạc nhiên.

Cho tr lm quen ch cỏi qua giỏo ỏn in t
Từ những kinh nghiệm và việc làm cụ thể để ứng dụng
CNTT vào giảng dạy tôi nhn thy tr rt chú ý say mê học tập.
Khụng nhng vy cũn phỏt huy c tớnh tớch cc, ham hc hi, tỡm tũi, khỏm
phỏ ca tr. Tr khc sõu v ghi nh kin thc tt hn. Thụng qua cỏc hot ng
hc m chi, chi m hc, tr mnh dn hn, nhanh nhn hn, núi nng lu
loỏt hn khin ph huynh ht sc hi lũng. Vic thay i v sỏng to trong hỡnh
thc t chc tit dy cho tr ó gúp phn khụng nh trong vic nõng cao cht
lng ca gi hc núi riờng v ca mụn hc núi chung.
2.3.4. Cho tr LQCC qua trũ chi, cỏc bi ca dao, ng dao.
Bờn cnh vic thay i hỡnh thc truyn th n vi tr mt yu t to nờn
s thnh cụng ca hot ng ú l trũ chi. Nh chỳng ta ó bit mu giỏo
hot ng vui chi l hot ng ch o: Tr hc m chi, chi m hc. Trũ
chi cho tr lm quen vi ch cỏi khụng ch m bo tớnh cng c, b sung v
phỏt trin tri thc m cũn l s tỏi to li biu tng bng nhng hot ng thc
tin. trũ chi t hiu qu cao nht thỡ cỏch hng dn úng vai trũ rt quan
trng. Cỏch hng dn ca cụ phi ngn gn, din cm v d hiu, lut chi,
cỏch chi phi rừ rng. Cú rt nhiu loi trũ chi: trũ chi vn ng, trũ chi hc
tp...Tuy nhiờn chỳng mang tớnh cht chung l trũ chi cng c tit hc. Cỏc trũ
chi ng, trũ chi tnh luụn c tụi s dng an xen nhau to hng thỳ cho
tr, khin tit dy thờm vui ti, sụi ni, tr thờm phn hot bỏt v nhanh nhn.
Khi tham gia chi tr c th hin ht mỡnh vo trũ chi, c m mang kin
12


thức, biết hòa mình vào tập thể từ đó trẻ mạnh dạn tự tin hơn và mang lại hiệu
quả cao trong học tập. Sau đây là một số trò chơi tôi sử dụng trong và ngoài hoạt
động có chủ định để củng cố kiến thức về chữ cái:
*Ví dụ: *Trò chơi 1: "Tạo dáng con chữ"
- Yêu cầu: Trẻ biết tạo hình các con chữ bằng chính số lượng người trong
nhóm và bằng các nguyên vật liệu khác nhau.
- Cách chơi:
+ Lần 1: Trẻ chơi theo nhóm vừa đi vừa đọc bài "Dung dăng dung dẻ", khi
kết thúc trẻ tự xếp chữ theo nhóm (Lưu ý: Cho trẻ rút thăm thẻ chữ và tạo dáng
con chữ vừa rút được)
+ Lần 2: Trẻ tự chọn nguyên vật liệu để tạo hình con chữ.
*Trò chơi 2: "Tinh mắt- nhanh tay"
+ Chuẩn bị: Các đoạn thơ, bút lông cho trẻ.
+ Luật chơi: Phải tìm đúng các chữ cái theo yêu cầu của cô.
+ Cách chơi: Cô có các đoạn thơ, yêu cầu trẻ bật liên tục qua 5 vòng lên
tìm các chữ cái đã học theo yêu cầu của cô có trong đoạn thơ đó và gạch chân.
Sau 1 thời gian nhất định đội nào tìm và gạch chân được nhiều chữ cái đúng
nhất đội đó sẽ giành chiến thắng.

Trẻ chơi trò chơi chữ cái "tinh mắt- nhanh tay".
Kho tàng đồng dao, ca dao Việt Nam là những hình thức giáo dục thiếu nhi,
nhi đồng có hiệu quả tốt, góp phần quan trọng trong phát triển tâm lý, trí tuệ và
nhân cách của các em học sinh. Trong giờ hoạt động ngoài trời tôi thường cho
trẻ đọc các bài ca dao, đồng dao, hò vè luyện phát âm cho trẻ. Một số bài đồng
13


dao mà trẻ đọc thường có những âm điệu, vần dễ nhớ mà qua đó có chứa nhiều
các chữ cái như bài: Nu na nu nống, Rềnh rềnh ràng ràng…Ví dụ: Luyện phát
âm r tôi cho cháu đọc bài đồng dao: "Rềnh rềnh ràng ràng" hoặc cho trẻ chơi trò
chơi “Nu na nu nống” Tôi có thể vận dụng cho trẻ ôn chữ cái n để rèn cách phát
âm n rất nhiều thông qua bài này, đồng thời sửa được ngọng cho những trẻ nói
ngọng n – l. Hay bài đồng dao: “Đi cầu đi quán” có thể luyện phát âm chữ “đ”
và chữ “m” cho trẻ.
Tôi thường xuyên quan sát trẻ, ghi chép vào sổ để theo dõi, đánh giá quá
trình phát triển những kĩ năng cần thiết chuẩn bị cho việc đọc, viết của trẻ nhằm
điều chỉnh các biện pháp giáo dục đối với từng cá nhân trẻ.
2.3.5. Giáo viên phải thực hiện tốt việc lồng ghép tích hợp nội dungcho
trẻ làm quen chữ cái trong các hoạt động học và các hoạt động hàng ngày.
Trên thực tế việc cho trẻ LQCC không chỉ được thực khi hoạt động "Làm
quen với chữ cái” mà nó được tích hợp vào tất cả các lĩnh vực giáo dục khác ở
trường mầm non như: làm quen với toán, văn học, tạo hình, âm nhạc, giáo dục
thể chất ở một mức độ phù hợp. Vì vậy trong năm học tôi đã xây dựng kế hoạch
tổng thể từng tháng, từng tuần sao cho mỗi chủ đề, mỗi đề tài phải được tiến
hành thông qua nhiều hình thức. Và cũng chính điều đó đã giúp trẻ høng thó,
khuyÕn khÝch trÎ tÝch cùc chñ ®éng say mª trong trong khi
häc. Ngoài việc cho trẻ làm LQCC trên các hoạt động tôi còn tổ chức cho trẻ
ôn luyện chữ cái qua các hoạt động giáo dục khác.
Ví dụ: Đối với hoạt động LQVTPVH, sau khi hỏi trẻ về tên bài thơ, tên
câu chuyện vừa đọc (kể), tôi liền viết tên bài thơ (câu chuyện) ấy lên bảng và
cho trẻ tìm trong tên bài thơ hoặc câu chuyện những chữ cái đã được học.

14


Lồng chữ cái vào hoạt động LQVTPVH- Truyện. « Hai anh em »
Hay đối với hoạt động cho trẻ khám phá khoa học, trước khi cho trẻ tìm
hiểu về một đối tượng nào đấy, tôi luôn cho trẻ nhận biết và phát âm tên gọi của
đối tượng ấy, và tôi lồng chữ cái bằng cách cho trẻ tìm chữ cái đã học trong từ
chỉ tên gọi của đối tượng mà trẻ đang được tìm hiểu.
Chính việc lồng ghép tích hợp các nội dung cho trẻ LQCC trong các hoạt
động sẽ giúp trẻ và thường xuyên được ôn luyện những chữ cái đã học và vì thế
mà khả năng ghi nhớ của trẻ sẽ sâu hơn và chính xác hơn. Vì đặc điểm tâm lý
của trẻ mầm non là "dễ nhớ dễ quên". Vì vậy, các kiến thức mới cung cấp cho
trẻ, nếu không thường xuyên ôn luyện trẻ sẽ nhanh chóng quên ngay khi lĩnh hội
kiến thức khác.
2.3.6. Việc tổ chức cho trẻ làm quen chữ cái được tiến hành ở mọi
thời điểm phù hợp.
Các hoạt động ngoài hoạt động học cũng góp phần rất lớn vào việc cho trẻ
làm quen với chữ cái. Việc làm quen với chữ cái ở đây nhằm thoả mãn nhu cầu
giải trí cho trẻ, bổ sung nhiều mặt về kiến thức của các tiết học trên lớp, giúp trẻ
hiểu sâu và nhớ lâu các chữ cái đã làm quen, biết cách phát âm đúng, không nói
ngọng, nói tiếng địa phương. Từ đó giúp trẻ trau dồi kiến thức chữ cái của mình.
* Ví dụ: Khi ®ãn trÎ- trả trẻ: Tôi có thể ôn luyện chữ cái cho trẻ bằng
cách yêu cầu trẻ để đồ dùng cá nhân vào đúng ngăn tủ có gắn tên gọi của mình,
hoặc giải các câu đố có chứa chữ cái đã học.
Hoạt động ngoài trời có thể coi là một hoạt động hướng dẫn trẻ làm quen
với chữ cái . Khi cho trẻ tiếp xúc với thiên nhiên tôi có thể cung cấp kiến thức
về chữ cái qua việc tìm hiểu một số loại cây và rau có trong vườn trường, đọc
tên các loại cây, rau đó. Tìm các chữ cái đã học trong tên các cây, rau đó.

15


Hoạt động ngoài trời của cô và trẻ quan sát vườn rau
2.3.7. Biện pháp tham mưu
Qua những thực trạng về cơ sở vật chất của trường tôi đã mạnh dạn tham
mưu với ban giám hiệu nhà trường mua sắm trang thiết bị dạy học cho trẻ như:
- Băng hình, tranh ảnh, các loại tranh thơ, tranh truyện, ti vi màn hình
phẳng...
2.3.8. Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc cho trẻ LQCC.
Cho đến nay có rất nhiều hình thức và phương pháp chăm sóc trẻ khác
nhau, nhưng dù có thực hiện phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ theo hướng nào
mà chỉ có nhà trường và giáo viên nỗ lực cố gắng, không có sự phối kết hợp với
gia đình và các bậc phụ huynh về cách chăm sóc giáo dục trẻ thì hiệu quả giáo
dục sẽ không cao. Do đó việc kết hợp giữa gia đình và cô giáo là không thể thiếu
được. Vì gia đình là môi trường xã hội mà trẻ tiếp xúc thường xuyên và liên tục.
Hơn thế nữa, đặc điểm của trẻ lứa tuổi mẫu giáo vẫn là nhanh nhớ nhưng lại
nhanh quên, nên những gì được tiếp thu ở lớp nếu không được ôn luyện và nhắc
lại ở nhà trẻ sẽ không thể ghi nhớ lâu và sâu được, đặc biệt là những chữ cái.
Trước tình hình đó tôi đã phối kết hợp với phụ huynh bằng cách:
- Thông qua góc trao đổi phụ huynh giúp phụ huynh nắm bắt được tuần
này, chủ đề này con mình đang học chữ cái gì. Và từ đó phối kết hợp ôn luyện
tại gia đình. Tránh trường hợp cô dạy chữ đúng phụ huynh lại dạy chữ chưa
đúng. Ví dụ: Chữ x đọc là "xờ", chữ s đọc là "sờ", nhưng có ông bà lại dạy là
"ích xì" và "ét xì". Hay chữ l, n, lại đọc là "e lờ" và "e nờ"...Nếu không thống
nhất trẻ sẽ giao động không biết thế nào là đúng, hơn nữa nếu đã đọc sai thì rất
khó sửa.
- Thông qua đón, trả trẻ tôi trao ®æi víi phô huynh vÒ m«n lµm
quen ch÷ c¸i và tuyên truyền các hình thức cho trẻ làm quen với chữ cái.
- Sau mỗi lần tiếp thu chuyên đề tại huyện, tôi mời phụ huynh tham dự
giờ dạy mẫu của cô.
- Kêu gọi phụ huynh tích cực đóng góp cơ sở vật chất, nguyên vật liệu
làm đồ dùng đồ chơi phục vụ môn học.
- Luôn trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập của trẻ để có biện pháp
tác động phù hợp, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện.
2. 4. HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN.
Trước khi chưa thực hiện các biện pháp này, khả năng nhận biết làm quen
chữ cái của trẻ còn nhiều hạn chế, khả năng của trẻ không đồng đều. Nhưng sau

16


khi thực nghiệm sáng kiến này tại nhóm lớp tôi phụ trách đã thu được kết quả
rất khả quan như sau:
 Bảng khảo sát sau khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm.
TS
trẻ

Nội dung khảo sát
Trẻ hứng thú
với hoạt động
làm quen chữ
cái

33

Trẻ nhận biết
cách phát âm
29 chữ cái

Tỉ
Tỉ
Tỉ
Tỉ
Đạt lệ CĐ lệ Đạt lệ CĐ lệ
%
%
%
%
33 100

33 100

Nhận biết
đúng mặt 29
Biết so sánh
Biết chơi trò
chữ cái (Chữ
cấu tạo con
chơi chữ cái
viết thường và
chữ
chữ in hoa)
Tỉ
Tỉ
Tỉ
Tỉ
Tỉ
Tỉ
Đạt lệ CĐ lệ Đạt lệ CĐ lệ Đạt lệ CĐ lệ
%
%
%
%
%
%
33 100

33 100

33 100

3. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
Việc dạy trẻ làm quen với chữ cái giúp trẻ hoạt động trí tuệ được phát triển,
giúp trẻ hình thành những cơ sở ban đầu của kỹ năng nghe đọc, nói Tiếng Việt.
Nhiệm vụ chính của chúng ta là cho trẻ nhận biết và phát âm đúng 29 chữ cái.
Muốn thực hiện được nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết đó thì khi cho trẻ hoạt
động tôi đã sử dụng phương pháp "Học mà chơi, chơi mà học” là chính. Qua
một năm nghiên cứu đề tài này tôi đã thu được một số kinh nghiệm quý báu cho
mình như sau:
- Trước tiên cần phải hiểu và nắm vững nội dung, phương pháp của hoạt
động, phải xây dựng được kế hoạch chi tiết, phải có sự sáng tạo và đổi mới
trong hoạt động dạy .
- Đồ dùng dạy trẻ phải có sự phong phú sáng tạo hấp dẫn với trẻ .
- Sưu tầm các trò chơi hay, mới lạ, hấp dẫn trẻ.
-Xây dựng được môi trường chữ cái đẹp, hấp dẫn, phù hợp với trẻ.
- Chịu khó tìm tòi, học hỏi, tiếp cận những điều mới lạ nhằm gây hứng thú
cho trẻ. Tăng cường thực hiện tổ chức các hoạt động ứng dụng CNTT.
- Mối quan hệ giữa cô và trẻ phải thật sự gần gũi, thân thiết, không áp đặt
trẻ. Cô giáo luôn đóng vai trò là người hỗ trợ , tạo điều kiện và là thang đỡ
trong qúa trình trẻ hoạt động, giúp trẻ trở thành chủ thể của nhận thức.
- Luôn tạo được môi trường học mà chơi, chơi mà học phong phú an toàn
và lành mạnh cho trẻ.
17


- Nên giành thời gian chú ý nhiều đến những cháu cá biệt, những cháu
chậm tiến để có biện pháp giáo dục phù hợp, phải động viên khen thưởng, sửa
sai kịp thời cho trẻ nhằm kích thích trẻ mạnh dạn, tự tin tham gia vào hoạt động.
Việc giúp trẻ học tốt và hứng thú với hoạt động làm quen chữ cái là điều
mà giáo viên đứng lớp 5 tuổi nào cũng mong muốn đạt được.
Trên đây là những kinh nghiệm và kết quả trong việc nâng cao chất lượng cho
trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chữ cái mà tôi đã thu được sau một năm thực hiện mà
tôi đã nghiên cứu và thực nghiệm ngay tại lớp của mình. Tuy đã có nhiều cố
gắng tìm hiểu nghiên cứu song không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được
sự góp ý của Ban giám hiệu, Hội đồng Khoa học các cấp bổ sung giúp tôi hoàn
thiện sáng kiến để áp dụng đạt kết quả cao hơn.
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ

Thị trấn, ngày 10 tháng 4 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của tôi
viết ra không sao chép nội dung của
người khác
Người viết

Mai Thị Hoàn

Mai Thị Hương Sen

18


TÀI LIỆU THAM KHẢO
TT
1

2

Tài liệu tham khảo
Tác giả, nhà xuất bản
- Hướng dẫn thực hiện chương trình - TS. Trần Thị Ngọc Trâm, TS.
GDMN mẫu giáo lớn 5-6 tuổi.
Lê Thu Hương, PGS.TS.LÊ
Thị Anh Tuyết- NXBGD Việt
Nam
- Chương trình Giáo dục mầm non.
-Bộ Giáo Dục Đào TạoNXBGD Việt Nam.

3
4
5

- Phương pháp phát triển ngôn ngữ -Trần Thị Hoàng Yến- NXB
cho trẻ.
Vinh.
- Chương trình BDTX chu kỳ 20042007 và 2012- 2015
-Vụ Giáo Dục Mầm Non

6
- Tạp chí tạp san GDMN

-Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

- Lê Bích Ngọc- NXB GD Việt
- 135 trò chơi giúp trẻ mẫu giáo làm Nam
quen chữ cái.


DANH MỤC
CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
CẤP PHÒNG DG&ĐT, SỞ GD& ĐT VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP
LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Mai Thị Hương Sen
Chức vụ và đơn vị công tác: Giáo viên trường mầm non Thị Trấn Nga sơn

Kết quả
đánh giá
xếp loại

Năm học
đánh giá xếp
loại

TT

Tên đề tài sáng kiến

Cấp đánh
giá xếp loại

1

Một số biện pháp dạy trẻ
mẫu giáo 5 – 6 tuổi làm quen
với môi trường

Phòng giáo
dục nga sơn

C

2008 - 2009

2

Một số biện pháp nâng cao
chất lượng giáo dục âm nhạc
trong đời sống hàng ngày đối
với trẻ ở trường mầm non.

Phòng giáo
dục nga sơn

B

2011 - 2012

3

Một số biện pháp nâng cao
chất lượng giáo dục âm nhạc
trong đời sống hàng ngày cho
trẻ 5-6 tuổi tại trường mầm
non Thị Trấn Nga Sơn

Phòng giáo
dục nga sơn

A

2012- 2013

4

Một số biện pháp nâng cao
chất lượng giáo dục âm nhạc
cho trẻ 5-6 tuổi trong đời
sống hàng ngày đối với trẻ ở
trường mầm non.

Sở giáo dục
tỉnh Thanh
Hóa

C

2012 - 2013

5

Một số biện pháp dạy vận
động cơ bản cho trẻ 4 – 5 Phòng giáo
tuổi tại trường mầm non Thị dục Nga Sơn
Trấn.

B

2015 - 2016Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×