Tải bản đầy đủ

một năm cần phải làm các loại báo cáo nào cho cơ quan thuế

NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2014

Nộp chậm các loại Báo cáo thuế kế toán nhất định xử phạt dù là cảnh cáo hay phải nộp tiền phạt đều là những
điều kế toán không muốn. Công ty kế toán Thiên Ưng đã lên lịch nộp các loại báo cáo Thuế rồi đây không
lo nộp chậm hay vi phạm luật Thuế nữa nhé.

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ
Năm 2013 và Năm 2014

Tháng

8

9

Thời hạn
nộp

20/8/2103

20/9/2013


Dành cho DN
nộp Báo Cáo Thuế
GTGT theo Quý
■ Tờ khai Thuế TNCN
T7/2013 (nếu có)

■ Tờ khai Thuế TNCN
T8/2013 (nếu có)
■ Tờ khai Thuế TNCN
T9/2013 (nếu có)

Dành cho DN
nộp Thuế GTGT
theoTháng
■ Tờ khai Thuế GTGT
T7/2013 (nếu có)
■ Tờ khai Thuế TNCN
T7/2013 (nếu có)
■ Tờ khai Thuế GTGT
T8/2013 (nếu có)
■ Tờ khai Thuế TNCN
T8/2013 (nếu có)
■ Tờ khai Thuế GTGT
T9/2013

20/10/2013 ■ Tờ khai Thuế GTGT
Quý III/2013
10
30/10/2013

■ Tờ khai Thuế TNCN
Quý III/2013 (nếu có)
■ Tờ khai Thuế TNDN
tạm tính Quý III/2013
■ BC tình hình sử dụng
Hoá đơn Quý III/2013

11


12

1

20/11/2013

20/12/2013

20/1/2014

■ Tờ khai Thuế TNCN
T10/2013(nếu có)

■ Tờ khai Thuế TNCN
T11/2013(nếu có)

■ Tờ khai Thuế TNDN
tạm tính Quý III/2013
■ BC tình hình sử dụng
Hoá đơn Quý III/2013
■ Tờ khai Thuế GTGT
T10/2013
■ Tờ khai Thuế TNCN
T10/2013(nếu có)
■ Tờ khai Thuế GTGT
T11/2013
■ Tờ khai Thuế TNCN
T11/2013(nếu có)

■ Tờ khai Thuế TNCN
T12/2013(nếu có)

■ Tờ khai Thuế GTGT
T12 /2013

■ Tờ khai Thuế GTGT

■ Tờ khai Thuế TNCN
T12/2013(nếu có)


Quý IV/2013

1/30/2014

2

20/2/2014

■ Tờ khai Thuế TNCN
Quý IV/2013(nếu có)

■ Tờ khai Thuế TNDN
tạm tính Quý IV/2013

■ Tờ khai Thuế TNDN
tạm tính Quý IV/2013

■ BC tình hình sử dụng
Hoá đơn Quý IV/2013

■ BC tình hình sử dụng
Hoá đơn Quý IV/2013

Nộp thuế môn bài năm
2014

Nộp thuế môn bài năm
2014

■ Tờ khai Thuế TNCN
T1/2014 (nếu có)

■ Tờ khai Thuế GTGT
T1/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN
T1/2014 (nếu có)
■ Tờ khai Thuế GTGT
T2/2014

20/3/2014

■ Tờ khai Thuế TNCN
T2/2014 (nếu có)
Quyết toán Thuế TNDN
năm 2013

3
30/3/2014

Quyết toán Thuế TNCN
năm 2013
Báo Cáo Tài Chính năm
2013

4
20/4/2014

■ Tờ khai Thuế TNCN
T3/2014 (nếu có)

■ Tờ khai Thuế TNCN
T2/2014 (nếu có)
Quyết toán Thuế TNDN
năm 2013
Quyết toán Thuế TNCN
năm 2013
Báo Cáo Tài Chính năm
2013
■ Tờ khai Thuế GTGT
T3/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN
T3/2014 (nếu có)

■ Tờ khai Thuế GTGT
Quý I/2014
30/4/2014

■ Tờ khai Thuế TNCN
Quý I/2014 (nếu có)

■ Tờ khai Thuế TNDN
tạm tính Quý I/2014

■ Tờ khai Thuế TNDN
tạm tính Quý I/2014


■ BC tình hình sử dụng
Hoá đơn Quý I/2014

5

6

20/5/2014

20/6/2014

■ Tờ khai Thuế TNCN
T4/2014 (nếu có)

■ Tờ khai Thuế TNCN
T5/2014 (nếu có)

■ Tờ khai Thuế TNCN
T6/2014 (nếu có)
20/7/2014

7

■ Tờ khai Thuế GTGT
Quý II/2014

■ BC tình hình sử dụng
Hoá đơn Quý I/2014
■ Tờ khai Thuế GTGT
T4/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN
T4/2014 (nếu có)
■ Tờ khai Thuế GTGT
T5/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN
T5/2014 (nếu có)
■ Tờ khai Thuế GTGT
T6/2014
■ Tờ khai Thuế TNCN
T6/2014 (nếu có)

■ Tờ khai Thuế TNCN
Quý II/2014 (nếu có)
30/7/2014
■ Tờ khai Thuế TNDN
tạm tính Quý II/2014

■ Tờ khai Thuế TNDN
tạm tính Quý II/2014

■ BC tình hình sử dụng
Hoá đơn Quý II/2014

■ BC tình hình sử dụng
Hoá đơn Quý II/2014

Chú ý: Thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp tiền thuế nếu có phát sinh số thuế phải nộp.
- Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.
- Doanh nghiệp mới thành lập sẽ nộp Thuế GTGT theo tháng, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×