Tải bản đầy đủ

Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ cao quốc tế (2)

Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian thực tập tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công Nghệ
Cao Quốc Tế, được trực tiếp khảo sát thực tế về hoạt động sản xuất kinh
doanh tại công ty. Với nỗ lực của bản thân cùng với sự quan tâm giúp đỡ tận
tình của Cô giáo hướng dẫn DƯƠNG THỊ VÂN ANH và tập thể cán bộ công
nhân viên của công ty, em đã hoàn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Kế
toán vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại Công ty CP Đầu tư
và Phát triển Công Nghệ Cao Quốc Tế”. Thông qua khóa luận này, em
muốn khái quát tình hình sử dụng vốn kinh doanh trong công ty. Từ đó,đưa ra
một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty. Vì
thời gian thực tập có hạn, sự hiểu biết và những kinh nghiệm thu thập trong
quá trình học tập, tìm hiểu thực tế còn nhiều hạn chế nên khóa luận của em
không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo
của thầy cô để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn.
Cuối cùng, em chân thành cảm ơn sự tận tình giúp đỡ của Cô giáo
TS.DƯƠNG THỊ VÂN ANH đã giúp đỡ hướng dẫn em hoàn thành khóa
luận tốt nghiệp này. Và em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ công

nhân viên của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công Nghệ Cao Quốc Tế đã
nhiệt tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập và thu thập tài liệu.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày ….. tháng…. Năm 2013
Sinh viên thực hiện
Lộc
Hồ Minh Lộc

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

1

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

Lời cam đoan
Tôi xin cam đoan đây là phần nghiên cứu và thể hiện báo cáo tốt
nghiệp của riêng tôi, không sao chép các báo cáo khác. Nếu sai tôi xin chịu
hoàn toàn trách nhiệm và mọi kỷ luật của nhà trường đề ra.

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

2

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN...........................................................................................................................................1
MỤC LỤC.................................................................................................................................................3
DANH MỤC VIẾT TẮT..............................................................................................................................7
ĐKKD: Đăng ki kinh doanh.....................................................................................................................7


TGNH: Tiền gửi ngân hàng.....................................................................................................................7
GBC: Giáy báo có....................................................................................................................................7
GBN: Giấy báo nợ...................................................................................................................................7
LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................................................8
* Kết cấu của bài tốt nghiệp..................................................................................................................9
CHƯƠNG 1 :..........................................................................................................................................10
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ..............10
1.1. Một số nét khái quát về Công Ty Cổ Phần đầu tư và phát triển công nghệ cao quốc tế............10
1.1.1. Quá trình hhình thành và phát triển của công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao
quốc tế..................................................................................................................................................10
1.1.2.Tổ chức bộ máy của Công Ty Cổ Phần đầu tư và phát triển công nghệ cao quốc tế................12
1.1.3.Chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty trong nền kinh tế thị trường và với đất nước.
..............................................................................................................................................................14
1.1.3.2.Chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của công ty với đất nước..............................................14
1.1.3.3.Ngành nghề kinh doanh..........................................................................................................14
1.1.4.Tổ chức công tác kế toán trong Công Ty Cổ Phần đầu tư và phát triển công nghệ cao quốc tế.
..............................................................................................................................................................15
1.1.4.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy công tác kế toán trong công ty Cổ Phần đầu tư và phát triển..........15
1.1.4.2.Hình thức ghi sổ kế toán của công ty......................................................................................15
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THÁNH TOÁN TẠI CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ.........................................................................21
2.1 .Kế toán tiền mặt tại công ty công nghệ cao quốc tế....................................................................21

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

3

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

2.1.1 Nội dung, nguyên tắc quản lý tiền mặt......................................................................................21
2.1.2 Quy trình hạch toán tiền mặt của công ty..................................................................................22
2.1.3 Chứng từ, sổ sách theo dõi chi tiết............................................................................................22
Mẫu số: 01 - TT.....................................................................................................................................22
Mẫu số 02- TT.......................................................................................................................................24
(Ban hành kèm theo QĐ số 48/2006- BTC...........................................................................................24
Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng BTC).................................................................................24
2.1.4 Phương pháp ghi sổ kế toán tổng hợp.......................................................................................29
2.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty cổ phần công nghệ cao quốc tế......................................32
2.2.1 Nội dung, nguyên tắc hạch toán tiền gửi ngân hàng.................................................................32
2.2.2 Quy trình hạch toán tiền gửi ngân hàng....................................................................................33
2.2.3 Các chứng từ, sổ sách theo dõi chi tiết......................................................................................33
2.2.4 Phương pháp ghi sổ tổng hợp....................................................................................................38
2.3 Kế toán tiền tạm ứng tại công ty CP công nghệ cao quốc tế........................................................40
2.3.1 Nội dung, nguyên tắc hạch toán tiền tạm ứng..........................................................................40
2.3.2 Quy trình hạch toán tiền tạm ứng..............................................................................................40
2.3.3.Chứng từ, sổ sách theo dõi tiền tạm ứng..................................................................................41
Mẫu số 02- TT.......................................................................................................................................43
(Ban hành kèm theo QĐ số 48/2006- BTC...........................................................................................43
Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng BTC).................................................................................43
Mẫu số S38- DN....................................................................................................................................45
(Ban hành kèm theo QĐ số 48/2006- BTC...........................................................................................45
Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng BTC).................................................................................45
2.3.4 Phương pháp ghi sổ tổng hợp....................................................................................................46
2.4 Kế toán theo dõi thanh toán với người mua.................................................................................48
2.4.1 Nội dung, nguyên tắc hạch toán.................................................................................................48

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

4

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

2.4.2 Quy trình hạch toán với người mua..........................................................................................48
2.4.3 Chứng từ, sổ sách theo dõi chi tiết............................................................................................49
Mẫu số: 01 - TT.....................................................................................................................................49
2.4.4 Phương pháp ghi sổ kế toán tổng hợp.......................................................................................52
2.5 . Kế toán theo dõi thanh toán với người bán tại Công Ty Công Nghệ Cao Quốc Tế....................54
2.5.1 Nội dung, nguyên tắc hạch toán.................................................................................................54
2.5.2 Quy trình hạch toán với người bán............................................................................................55
2.5.3 Chứng từ, sổ sách theo dõi chi tiết............................................................................................55
2.5.4 Phương pháp ghi sổ tổng hợp....................................................................................................60
2.6. Kế toán theo dõi tiền vay..............................................................................................................62
2.6.1 Nội dung, nguyên tắc hạch toán.................................................................................................62
2.6.2 Quy trình hạch toán....................................................................................................................62
2.6.3 Chứng từ, sổ sách theo dõi chi tiết............................................................................................63
Mẫu số 02- TT.......................................................................................................................................63
(Ban hành kèm theo QĐ số 48/2006- BTC...........................................................................................63
Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng BTC).................................................................................63
2.6.4 Phương pháp ghi sổ kế toán tổng hợp.......................................................................................66
CHƯƠNG 3:..........................................................................................................................................72
PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỂ LIÊN QUAN TỚI VỐN BẰNG
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO
QUỐC TẾ...............................................................................................................................................72
3.1 Nhận xét về công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại Công ty CP Đầu Tư
Và Phát Triển Công nghệ cao quốc tế..................................................................................................72
3.1.1 Ưu điểm......................................................................................................................................72
3.1.2 Nhược điểm...............................................................................................................................73
3.2 Một số ý kiến của bản thân em nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản
phải thanh toán tại công ty..................................................................................................................74

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

5

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

KẾT LUẬN..............................................................................................................................................75
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................................77
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP......................................................................................................78
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.........................................................................................79
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN.............................................................................................80

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

6

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

DANH MỤC VIẾT TẮT

CP: Cổ phần
NKC: Nhật Kí Chung
GTGT: Giá trị gia tăng
CP: Chi phí
NTGS: Ngày tháng ghi sổ
ĐKKD: Đăng ki kinh doanh
TGNH: Tiền gửi ngân hàng
GBC: Giáy báo có
GBN: Giấy báo nợ

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

7

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU
Vốn có vai trò hết sức quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của doanh
nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Do vậy, từ trước đến nay có rất
nhiều quan niệm về vốn, ở mỗi một hoàn cảnh kinh tế khác nhau thì có những
quan niệm khác nhau về vốn.
Vốn kinh doanh là lượng tiền vốn nhất định cần thiết ban đầu nhằm đảm
bảo cho các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh (mua sắm
nguyên vật liệu, trang bị tài sản cố định, trả tiền công cho người lao
động…).Vốn kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ
tài sản hữu hình và tài sản vô hình được đầu tư vào kinh doanh nhằm mục
đích sinh lời. Trong nền kinh tế thị trường Vốn kinh doanh còn được coi là
một quỹ đặc biệt không thể thiếu của doanh nghiệp.
- Về mặt lý thuyết: bất cứ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào thì
vốn kinh doanh là một yếu tố rất quan trọng để đưa công ty đến với mục đích
cuối cùng là lợi nhuận. Và quan trọng hơn hết là phải sử dụng đồng vốn có
được như thế nào để đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.
- Về mặt thực tế: Công ty CP đầu tư và phát triển Công Nghệ Cao Quốc
Tế là một công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp, lắp đặt thiết
bị y tế, nên việc sử dụng vốn kinh doanh như thế nào cho hợp lý để có thể
hoàn thành đơn hàng đúng kế hoạch là một việc vô cùng quan trọng. Nguồn
hình thành vốn của công ty còn hạn chế nên quá trình sử dụng cũng gặp khó
khăn. Công ty chủ yếu sử dụng nguồn vốn chủ nên đã hạn chế cơ hội kinh
doanh. Vì vậy, việc nghiên cứu và đưa ra các giải pháp hoàn thiện hơn để
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong Công ty thì là rất cần thiết.

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

8

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

Với hai lý do nêu trên nên em chọn nghiên cứu đề tài khóa luận tốt
nghiệp:
“Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán tại Công ty
CP Đầu tư và Phát triển Công Nghệ Cao Quốc Tế”.
* Kết cấu của bài tốt nghiệp
Gồm 3 chương:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC
KHOẢN THÁNH TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ.
CHƯƠNG 3:PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN
NHỮNG VẤN ĐỂ LIÊN QUAN TỚI VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN
PHẢI THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

9

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

CHƯƠNG 1 :
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ.
1.1. Một số nét khái quát về Công Ty Cổ Phần đầu tư và phát triển
công nghệ cao quốc tế
1.1.1. Quá trình hh́ình thành và phát triển của công ty cổ phần đầu tư
và phát triển công nghệ cao quốc tế
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Công nghệ cao quốc tế là Công ty
chuyên kinh doanh các thiết bị y tế, cung cấp – lắp đặt thi công các công trình
thiết bị y tế tại các bệnh viện, phòng khám trong cả nước. Được thành lập từ
năm 2007, sau 6 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các
thiết bị y tế, cung cấp – lắp đặt thi công các công trình thiết bị y tế tại các
bệnh viện, phòng khám.Công ty đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô
cũng như khả năng tài chính.Với số vốn điều lệ khi thành lập năm 2007 là
3.600.000.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn).Trong những năm qua
Công ty đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và
cung cấp rất nhiều mặt hàng cho các công ty, các tổ chức bác sỹ không biên
giới và các bệnh viện trong toàn quốc.Là một dơn vị có đầy đủ tư cách pháp
nhân,hạch toán kinh tế độc lập,được tự chủ về tài chính,phải chịu trách nhiệm
trước Nhà nước về hoạt động kinh doanh của mình.Công ty được phép sử
dụng con dấu riêng,được phân cấp quản lý cán bộ,áp dụng chính sách trả
lương theo chế độ chính sách quy định.
Hiện tại Công ty có 15 lao động, các thông tin chính về Công ty như
sau:

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

10

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

Tên Công ty

: Công Ty CP Đầu tư và phát triển Công nghệ cao quốc tế.

Tên giao dịch

: CONG NGHE CAO QUOC TE DEVELOPMENT AND
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt

: CONG NGHE CAO QUOC TE INVEST.,JSC

Mã số thuế

: 0102195580

Trụ sở chính

: Số 5, Ngõ 182 , Phố Định Công Thượng, Phường Định
Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.

VPGD

: Số 5, Ngõ 182 , Phố Định Công Thượng, Phường Định
Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội.

Công Ty CP Đầu tư và phát triển Công nghệ cao quốc tế được chính
thức thành lập ngày 04 tháng 05 năm 2007 theo giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh số: 0103016301 do phòng ĐKKD - Sở kế hoạch và đầu tư thành
phố Hà Nội cấp. Phương châm chủ yếu trong chiến lược kinh doanh của Công
ty là thu hút được nhiều khách hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, nhằm
cạnh tranh với các doanh nghiệp khác cùng ngành.
Mặc dù con đường phát triển còn nhiều khó khăn,trở ngại và cũng trong
bối cảnh nền kinh tế thế giới hết sức phức tạp,nhưng con đường mà Công Ty
Cổ Phần đầu tư và phát triển đã xác định vẫn sẽ là mục tiêu phấn đấu không
hề mệt mỏi.Các thế hệ đã xây dựng và vun đắp cho sự trưởng thành của Công
Ty Cổ Phần đầu tư và phát triển công nghệ cao cùng các thé hệ nối tiếp sẽ ra
sức cố gắng vì mục tiêu tốt nhất cho công ty,đưa công ty ngày càng phát
triển.

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

11

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

1.1.2.Tổ chức bộ máy của Công Ty Cổ Phần đầu tư và phát triển công
nghệ cao quốc tế.
- Công Ty CP Đầu tư và phát triển công nghệ cao quốc tế là một đơn vị
hạch toán độc lập, bao gồm: Giám đốc, Phó giám đốc, phòng kế hoạch kỹ
thuật, phòng kế toán, phòng hành chính.
- Tổ chức công tác quản lý
* Biểu đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP Đầu tư và
phát triển Công nghệ cao quốc tế
Ban lãnh đạo Công ty

P.Kế hoạch –
kỹ thuật

P.Kinh doanh
 

P.Kế toán

P.Hành
chính

 
 

 
- Giám đốc: là người
đại diện theo pháp  luật của công ty, trực tiếp điều

hành chung mọi hoạt động
của công ty; chịu trách
nhiệm điều phối  các hoạt
 
 
động chung của công ty; chịu trách nhiệm phân công công việc cụ thể
  cho các
cán bộ, công nhân viên của công ty và giám sát việc thực hiện công việc của
các vị trí đó. Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của công ty theo đúng chính
sách của nhà nước. Phê duyệt các văn bản trình lãnh đạo công ty và các phòng
ban khác. Chịu trách nhiệm thu chi trong quá trình kinh doanh, cân đối để
đảm bảo việc kinh doanh đủ trang trải những chi phí của công ty và thực hiện
nghĩa vụ với nhà nước.
- Phó giám đốc: Là người có quyền lực thứ hai sau giám đốc, là người
đưa ra những quyết định về nghiệp vụ kinh doanh, giúp cho giám đốc có cái
nhìn khái quát hơn về hoạt động kinh doanh và tình hình quản lý lao động.
GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

12

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

- Các phòng ban:


Phòng Kế hoạch – kỹ thuật:

-

Tham mưu, tổ chức các hoạt động chung của Công ty

-

Kiểm tra, giám sát các công trình, thuê tài sản, chuẩn bị vật tư,

thiết bị nhằm cung cấp kịp thời cho các công trình, đảm bảo hoạt động sản xuất
kinh doanh.
-

Tổ chức điều hòa, phối hợp hoạt động của các Phòng, Ban, đơn

vị trong Công ty để thực hiện kế hoạch đã đề ra.
-

Thực hiện thi công tại các công trình theo thiết kế, đảm bảo đúng

kỹ thuật và tiến độ đã ký kết theo hợp đồng, chịu sự giám sát của Công ty.


Phòng kinh doanh:

Tổ chức kinh doanh các mặt hàng của công ty, tiếp thị cung ứng hàng
hóa cho mọi đối tượng quản lý tiền, cơ sở vật chất do công ty giao.Phát triển
khách hàng mới trong khu vực thị trường của mình.Đáp ứng những yêu cầu
của khách hàng về hàng hóa và xử lý những yêu cầu hoặc vướng mắc phát
sinh.Giải quyết những vướng mắc hay những kiến nghị của khách hàng trong
phạm vi nhiệm vụ của mình theo những chỉ đạo của lãnh đạo công ty. Đề xuất
những biện pháp để thúc đẩy bán hàng với lãnh đạo công ty nhằm nâng cao
doanh số bán hàng hóa và thỏa mãn yêu cầu của khách hàng


Phòng Kế toán:

Có nhiệm vụ ghi chép, phản ánh và giám sát mọi hoạt động của công ty
thông qua chỉ tiêu giá trị của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất các biện pháp cho lãnh đạo
công ty có đường lối phát triển đúng đắn và đạt hiệu quả cao nhất.
GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

13

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

Phòng Hành chính: Phụ trách các vấn đề hành chính tổng hợp, lập hồ sơ
dự thầu, soạn thảo, lưu trữ, bảo quản toàn bộ các văn bản, hồ sơ kế hoạch, tài
liệu liên quan theo chức năng nhiệm vụ của Phòng và thực hiện các nhiệm vụ
có liên quan.
1.1.3.Chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty trong nền kinh
tế thị trường và với đất nước.
1.1.3.1.Chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty trong nền kinh tế
thị trường (Tổ chức sản xuất kinh doanh trong công ty)
Công ty CP Đầu tư và phát triển Công nghệ cao quốc tế cung cấp các
thiết bị y tế từ nhà sản xuất đến các khách hàng là các bệnh viện và các công
ty, ngoài ra Công ty còn kinh doanh dược phẩm, sản xuất và bán nguyên liệu
làm thuốc…
1.1.3.2.Chức năng,nhiệm vụ và quyền hạn của công ty với đất nước
Tham gia ủng hộ quỹ từ thiện tùy theo khả năng của công ty.
1.1.3.3.Ngành nghề kinh doanh
- Lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị y tế công nghệ cao như: máy
X - Quang, điện não, điện tim, máy thở, máy gây mê, các thiết bị xét nghiệm
sinh hóa, hệ khí y tế, hệ thống vô trùng trong phòng mổ, các dây chuyền sản
xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP.
- Thiết kế lắp đặt trang bị nội thất bệnh viện.
- Cung cấp, lắp đặt thi công các công trình thiết bị y tế từ đơn giản đến
hiện đại như: Các máy y tế trong lĩnh vực X – Quang, điện tử, quang học, xét
nghiệm sinh hóa, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng, siêu âm, hồi sức cấp cứu,
hệ thống khí y tế, thiết bị bảo quản lạnh, điều hòa trung tâm, kho lạnh, ướp

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

14

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

xác, xử lý chất thải(rắn, lỏng), thang máy và các hệ thống vô trùng đạt tiêu
chuẩn GMP.
1.1.4.Tổ chức công tác kế toán trong Công Ty Cổ Phần đầu tư và
phát triển công nghệ cao quốc tế.
1.1.4.1.Sơ đồ tổ chức bộ máy công tác kế toán trong công ty Cổ Phần
đầu tư và phát triển.
* Tổ chức bộ máy kế toán
Mô hình tổ chức bộ máy kế toán:
Tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp tổ chức theo kiểu tập trung,
kế toán tổng hợp là người trực tiếp điều hành các nhân viên kế toán. Bộ máy
kế toán của doanh nghiệp gồm 3 thành viên:
Biểu đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
Kế toán tổng hợp
- Kế toán tổng hợp Là người chịu trách nhiệm pháp lý trước ban giám
đốc, là người hướng dẫn tổ chức phân công công việc cho các thành viên khác
trong phòng kế toán và là người tổng hợp và lên các sổ sách kế toán hàng
toánNăm.
tiền,Lập
thanh
và công
nợ của công ty.
Thủ quỹ
tháng,Kế
Quý,
cáctoán
kế hoạch
tài chính
- Kế toán tiền, thanh toán và công nợ: theo dõi thu  – chi tiền mặt, tiền
gửi ngân hàng, các khoản phải thu, phải trả với khách hàng,
nhà cung cấp;
 
tính lương và các khoản trích theo lương cho nhân viên trong Công ty và
 

những công việc còn lại có liên quan đến công tác kế toán của Công ty.
-Thủ quỹ: theo dõi tình hình thu – chi quỹ tiền mặt của Công ty, thực
hiện xuất quỹ tiền mặt theo lệnh của Giám đốc, thu tiền và ghi sổ quỹ tiền
mặt.
1.1.4.2.Hình thức ghi sổ kế toán của công ty
* Chính sách kế toán áp dụng tại Công ty:
GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

15

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

- Chế độ kế toán:

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

Công ty áp dụng chế độ kế toán theo QĐ

48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006.
- Niên độ kế toán: Ngày bắt đầu năm tài chính là ngày 01/01/N và ngày
kết thúc năm tài chính là ngày 31/12/N
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam
- Hình thức kế toán áp dụng: hình thức Nhật ký Chung.
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: theo phương pháp bình quân
gia quyền.
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: hạch toán hàng tồn kho theo
phương pháp kê khai thường xuyên.
- Phương pháp tính thuế: phương pháp khấu trừ
- Phương pháp khấu hao TSCĐ: phương pháp đường thẳng.
Nguyên tắc ghi nhận HTK : Theo giá gốc.

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

16

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

* Tổ chức hệ thống thông tin kế toán
Tổ chức hạch toán ban đầuDoanh nghiệp sử dụng phương pháp hạch toán theo Quyết định
48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 và Thông tư 28/2011/TT-BTC của Bộ
Tài Chính, các chứng từ, hóa đơn mà doanh nghiệp sử dụng đều tuân thủ theo
các quy định của luật kế toán dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và luật thuế
GTGT của Bộ Tài Chính.
Các chứng từ sổ sách kế toán được doanh nghiệp chia ra từng phải riêng
để tiện cho việc theo dõi và bảo quản, những chứng từ, sổ sách của các năm
trước được doanh nghiệp phân loại và cất giữ bảo quản cẩn thận để tiện cho
việc theo dõi và tìm kiếm số liệu


Chứng từ sử dụng:
Chứng từ trong công ty được lập tuân thủ theo các quy định của Luật

kế toán, Chế độ kế toán va các quy định chủa luật thuế, luật hóa đơn chứng từ.
Khi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán sẽ theo dõi dựa vào các hóa đơn
chứng từ liên quan và ghi chép và sổ. các hóa đơn chứng từ thường được sử
dụng như phiếu nhập kho(mẫu số 01 - VT), phiếu xuất kho(mẫu số 02 - VT),
hóa đơn cước phí vận chuyển(mẫu số 03 - BH), hóa đơn GTGT...


Tổ chức vận dụng hệ thống Tài khoản kế toán

Trên cơ sở áp dụng QĐ 48/2006/QĐ-BTCngày 14/09/2006 và yêu cầu,
đặc điểm hoạt động kinh doanh, Công ty không sử dụng một số tài khoản:
-

TK221, TK 229: do đặc điểm Công ty nhỏ nên không đầu tư ra

bên ngoài.
-

TK 136, 336 : Do đặc thù là công ty nhỏ và vừa.

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

17

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

-

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

TK611, TK631: không hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp

kiểm kê định kỳ
-

Ngoài ra, Công ty không sử dụng TK 351 “ quỹ dự phòng trợ cấp

mất việc làm”.
Các tài khoản còn lại sử dụng theo đúng nội dung và kết cấu của từng tài
khoản theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006.
Tổ chức hệ thống sổ kế toán:Công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung, mọi nghiệp vụ kinh tế khi
phát sinh có chứng từ hợp lý đều được ghi chép phản ánh vào các sổ kế toán
có liên quan.
-

Sổ Nhật ký chung

-

Sổ Nhật ký đặc biệt: Nhật ký thu tiền, Nhật ký chi tiền, Nhật ký

mua hàng, Nhật ký bán hàng.
-

Sổ quỹ tiền mặt.

-

Sổ cái các Tài khoản sử dụng.

-

Sổ, thẻ kế toán chi tiết: sổ chi tiết chi phí quản lý – kinh doanh,sổ

chi tiết doanh thu, sổ chi tiết thanh toán với nhà cung cấp, sổ chi tiết phải thu
khách hàng, sổ chi tiết công cụ dụng cụ, sổ kho….


Tổ chức hệ thống BCTC

Công ty thực hiện lập Báo Cáo Tài Chính vào cuối năm tài chính, nhưng
không thực hiện lập Báo Cáo Quản Trị. Báo cáo tài chính là việc quan trong
trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp, Báo cáo tài chính trình bày một
cách tổng quát toàn diện thực trạng tài sản, nguồn vốn, công nợ và kết quả
kinh doanh của công ty trong mỗi kỳ kế toán.
GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

18

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

Báo cáo tài chính được lập vào cuối năm tài chính và được kế toán
trưởng thực hiện dựa vào các số liệu đã được tổng hợp từ các tháng, quý,
năm, Báo cáo tài chính được lập theo Quyết định số 48/2006/QĐ- BTC ngày
14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Công ty lập các báo cáo sau:
1. Bảng Cân đối kế toán

- Mẫu số B01-DNN

2. Bảng Cân đối tài khoản

- Mẫu số F01-DNN

3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh

- Mẫu số B02-DNN

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Mẫu số B03-DNN

5. Thuyết minh báo cáo tài chính

- Mẫu số B09-DNN

Để hoạt động kinh doanh được thuận lợi,công ty áp dụng hình thức kế
toán nhật ký chung " Nhật ký chung ".Hình thức này đơn giản,dễ làm,thuận
tiện cho việc phân công lao động trong phòng kế toán,thuận tiện cho việc sử
dụng máy vi tính trong công tác kế toán
* Trình tự luân chuyển chứng từ :

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

19

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

Biểu đồ 3: Sơ đồ luân chuyển chứng từ (Hình thức Nhật ký chung) của
Công ty CP đầu tư và phát triển Công nghệ cao quốc tế .
Chứng từ gốc

Sổ Nhật ký đặc
biệt

Sổ Nhật ký
chung

Sổ, thẻ kế toán
chi tiết

Sổ cái

Bảng tổng hợp
chi tiết

Bảng cân đối
phát sinh

Báo cáo
tài chính

Đối chiếu
Ghi cuối tháng
Ghi hàng ngày

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

20

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ
CÁC KHOẢN THÁNH TOÁN TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO QUỐC TẾ.
2.1

.Kế toán tiền mặt tại công ty công nghệ cao quốc tế.

2.1.1

Nội dung, nguyên tắc quản lý tiền mặt.

Để tăng cường công tác quản lý tiền mặt nhằm tránh chiếm dụng vốn
bất hợp lý nhất là các khoản thu chi, các khoản vay ngắn hạn, phải trả khác
đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chiếm dụng hợp lý và giữ uy tín với
khách hàng thì kế toán Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Công nghệ cao
quốc tế phải làm tốt các nhiệm vụ sau:
Tổ chức ghi chép, phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời các khoản
thu chi theo từng đối tượng: số còn phải thu, chi và số đã thu, đã chi để
có biện pháp tích cực quản lý tiền mặt, tránh chiếm dụng vốn bất hợp
lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng tiền và giữ uy tín đối với khách
hàng, cũng như đảm bảo khả năng kiểm soát tiền mặt của công ty.
- Kiểm tra giám sát chặt chẽ nhằm thực hiện tốt các quy định về quản
lý tiền mặt hiện hành và chế độ quản lý tài chính.
Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó kế toán còn phải tuân thủ những nguyên
tắc sau:
-

Phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình biến động của tiền mặt hiện có

tại công ty.
- Tiền mặt phải được sử dụng một đơn vị thống nhất là VND.

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

21

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

2.1.2 Quy trình hạch toán tiền mặt của công ty.
Sơ đồ 4: Sơ đồ hạch toán tiền mặt tại công ty:

Phiếu thu
sổ tổng hợp
NKC. Sổ cái TK
111

Sổ quỹ tiền
mặt

Sổ chi tiết
quỹ tiền mặt

Phiếu chi
Báo cáo
Ghi hàng ngày
tài chính
Quan hệ đối chiếu
Đơn vị: Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển
Công nghệ cao quốc tế
Ghi cuối tháng Mẫu số: 01 - TT
Địa chỉ: Số 5, Ngõ 182 , Phố Định Công
TrìnhĐịnh
tự ghi
sổ:Q.Hoàng
Thượng, Phường
Công,
Mai, Hà Nội
(Ban là
hành
kèm theo
địnhchi
số: tại
48/2006/QĐ-BTC
Kế toán căn cứ vào chứng từ gốc
phiếu
thu,quyết
phiếu
công ty để
tháng 9phải
năm 2006
bộ trưởng
BTC)
phản ánh vào sổ quỹ tiền mặt. Số dưNgày
cuối14ngày
trùngcủavới
số tiền
mặt
PHIẾU THU

trong két. Định kỳ kế toán kiểm tra đối chiếu giữa Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền
Ngày 22 tháng 04 năm 2013

Quyển số: 12

mặt với Sổ quỹ tiền mặt. Sau đó vào sổ kế toán tổng hợp. TừSốsổ: 581
tổng hợp lên
báo cáo tài chính.

Nợ: 111
Có : 131

2.1.3 Chứng từ, sổ sách theo dõi chi tiết.

Họ và tên người nộp tiền: Ngô Thị Loan

Địa chỉ: Quang
Trung,
Hà Đông,
Hà Nội
Trong
tháng
4/2013
tại
Lý do nộp: Thu tiền lắp đặt thiết bị y tế

công ty có những chứng từ sau liên quan tới

mặt. Em xin(Viết
được
trích
từ sau:
Sốtiền
tiền:21.000.000
bằng
chữ:một
) Haisố
mốtchứng
triệu đồng
chẵn./

Phiếu thu số 581 ngày 22/04/ 2013 thu tiền của bà Ngô Thị Loan về

(Kèm theo: 01Chứng từ gốc)

việc lắp đặt thiết bị y tế số tiền là 21.000.000(đ).
Gián đốc

Kế toán trưởng

Người nộp tiền

Người lập phiếu

Thủ quỹ

(đã ký, đóng dấu )

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

1: PhiếuTrần
thu Thị
số Huyền
581
Nguyễn Biểu
Đức Cường

Ngô Thị Loan

Phạm Thanh
Hương

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Hai mốt triệu đồng chẵn./
+ Tỉ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý..)..............................................................
22

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

+ Số tiền quy đổi:...................................................................
(Liên gửi ra ngoài đóng dấu)

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

23

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

Phiếu chi số 761 ngày 04/04/ 2013 trả tiền thuê văn phòng cho bà Trần
Thị Lý số tiền là 10.500.000(đ).
Biểu 2: Phiếu chi tiền số 761
Đơn vị: Công ty CP Đầu Tư Và Phát Triển

Mẫu số 02- TT

Công nghệ cao quốc tế

(Ban hành kèm theo QĐ số

Địa chỉ: Số 5, Ngõ 182 , Phố Định Công

48/2006- BTC

Thượng, Phường Định Công, Q.Hoàng Mai,
Hà Nội

Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ
trưởng BTC)
PHIẾU CHI
Ngày 04 tháng 04 năm 2013

Quyển số :15
Số: 761
Nợ TK: 331
Có TK :111

Họ và tên người người nhận tiền: Trần Thị Lý
Địa chỉ: Hai Bà Trưng , Hà Nội
Lý do chi: Chi trả tiền thuê văn phòng .
Số tiền: 10.500.000 đ

(viết bằng chữ): Mười triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./

Kèm theo:01 chứng từ gốc

Trên đây là một số chứng từ đi kèm trong tháng liên quan đến tiền mặt.
Giám đốc

Kế toán trưởng

Thủ quỹ

Người lập phiếu

Người nhận tiền

( đã ký)

( đã ký)

( đã ký)

( đã ký)

Ngoài những chứng từ trên còn có một số chứng từ khác nữa. Sau đây em xin
( đã ký, đóng dấu )

trình bày về sổ sách theo dõi chi tiết tiền mặt.

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

24

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48


Báo cáo thực tập

Trường CĐ Kinh tế công nghiệp Hà Nội

Biểu 3: (Trích) SỔ QUỸ TIỀN MẶT
SỔ QUỸ TIỀN MẶT
Loại quỹ: Tiền mặt

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến số trang ....
- Ngày mở sổ: .....
Ngày,
tháng ghi
sổ
03/04
04/04
04/04
08/04
09/04
22/04
25/4
27/4
27/4

Ngày,
tháng
chứng từ
03/04
04/04
04/04
08/04
09/04
22/04
25/4
27/4
27/4

Số hiệu chứng từ
Thu

Chi

PC760
PC761
HĐ 0022629
PC 768
HĐ 0008245
PT 581
PC771
PT 590
PC 773

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Phạm Thanh Hương

GVHD: TS Dương Thị Vân Anh

Số tiền
Diễn giải
Số dư đầu kỳ
Tạm ứng cho ông Quân bằng tiền mặt
Trả tiền thuê văn phòng cho Bà Trần Thị Lý
Tiếp khách
Tạm ứng tiền cho ông Quân đi công tác
Tiếp khách
Thu tiền của bà Ngô Thị Loan về việc lắp đặt thiết bị y tế.
Trả Vay ngắn hạn cho Bà yến
Tất toán tiền tiếp khách
Thanh toán tiền điện thoại internet
Tổng

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Trần Thị Huyền

Thu

Chi

3.000.000
10.500.000
2.400.000
2.000.000
2.600.000
21.000.000
212.000.000
5.000.000
26.000.000

2.530.000
235.030.000

Tồn
350.000.000
347.000.000
336.500.000
334.100.000
332.100.000
329.500.000
350.500.000
138.500.000
143.500.000
140.970.000
140.970.000

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Nguyễn Đức Cường

25

SVTH: Hồ Minh Lộc - CKX10.4.48

Ghi
Chú


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x