Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp hướng dẫn trẻ làm đồ chơi bằng nguyên vật liệu phế liệu vào các lĩnh vực giáo dục cho trẻ mẫu giáo lớn

ơ

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CẨM THỦY

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HƯỚNG DẪN TRẺ LÀM, SỬ DỤNG ĐỒ
DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO TỪ CÁC NGUYÊN VẬT LIỆU,
PHẾ LIỆU VÀO CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC CHO TRẺ
ĐỘ TUỔI MẪU GIÁO LỚN.

Người thực hiện: Quách Thị Tuyết
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường Mầm non Cẩm Long
SKKN thuộc lĩnh vực: Chuyên môn

THANH HÓA NĂM 2018MỤC LỤC
STT
A

B

C

Nội dung

Trang

MỞ ĐẦU

1

1. Lí do chọn đề tài

1

2. Mục đích nghiên cứu

1

3. Đối tượng nghiên cứu

1

4. Phương pháp nghiên cứu

2

NỘI DUNG

2

1. Cơ sở lý luận

2


2. Thực trạng của vấn đề

3

3. Những biện pháp tổ chức thực hiện

5

3.1. Xây dựng kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi.

6

3.2. Sưu tầm nguyên vật liệu, phế liệu và cách hướng dẫn làm một số đồ
dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu, phế liệu khác nhau.

10

3.3. Sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu, phế liệu
trong các lĩnh vực giáo dục.

10

3.4. Sử dụng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu, phế liêu cho trẻ qua
các hoạt động khác

15

4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm

17

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

19

1. Kết luận

19

2. Kiến nghị

20

2


A. MỞ ĐẦU:
1. Lý do chọn đề tài:
Với trẻ mầm non, đồ chơi của trẻ là một thế giới thu nhỏ lại, bởi thông
qua đồ chơi trẻ biết nhập vai chơi thể hiện công việc của người lớn, đồ chơi
không chỉ phục vụ trẻ chơi mà đồ chơi cũng chính là đồ dùng trực quan giúp trẻ
học tập tốt hơn. Để trẻ học, trẻ chơi đạt kết quả tốt nhất chính là để trẻ được chơi
với đồ chơi trẻ tự tạo ra từ các nguyên vật liệu, phế liệu vì người ta thường nói:
Có mất công sức làm ra mối thấy quý trọng thành quả lao động, nhưng để trẻ
được đến với thế giới đồ chơi tự tạo trong các lĩnh vực giáo dục quả thật rất khó
vì đối với một số giáo viên trường tôi họ thường nghĩ chơi với các đồ chơi như
thế trẻ không hứng thú vì nó không đẹp, mặt khác lại mất khá nhiều thời gian để
làm ra nhưng không có độ bền và lại lấy nguyên vật liệu đâu mà làm nhiều đồ
chơi đến thế? Còn phụ huynh họ có hiểu để quyên góp nguyên vật liệu cho
mình hay không? Vì với đa số phụ huynh đưa con đến trường mầm non họ chỉ
muốn con mình ngày nào cũng được học chữ, học số, được viết chữ, viết số là
tốt nhất. Nói như thế không có nghĩa cô giáo nào cũng tự ti với các đồ dùng, đồ
chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu, phế liệu, riêng bản thân tôi nghĩ rằng mọi
hoạt động của trẻ ở trường mầm non đạt kết quả như mong muốn nếu như trẻ
được cùng trải nghiệm, nói một cách cụ thể là cho trẻ được học, được chơi...trên
các sản phẩm của chính bản thân mình tạo ra thì trẻ sẽ hào hứng, vui vẻ, nhớ lâu,
khắc sâu bài học hơn. Vì thế tôi luôn tìm tòi, suy nghĩ cách hướng dẫn trẻ tự làm
đồ chơi từ các nguyên vật liệu, phế liệu và sử dụng các sản phẩm đó vào trong
các lĩnh vực giáo dục như thế nào cho có hiệu quả nhất, đó cũng chính là thông
điệp tôi quan tâm, như sinh thời Bác căn dặn tại lớp học chính trị của giáo viên
cấp II, cấp III toàn miền Bắc, ngày 13/9/1958.
“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây,
Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.
Bác Hồ luôn tâm niệm nhắc nhở và căn dặn cho mọi thế hệ của dân tộc
Việt Nam “Trồng người” là công việc “trăm năm”, không thể nóng vội “ một
sớm một chiều”, không phải làm một lúc là xong, cũng không phải tùy tiện, đến
đâu hay đến đó. Thấm nhuần tư tưởng của Hồ Chí Minh, Đảng ta khẳng định
“nguồn lực” con người là quý báu nhất và có vai trò quyết định đặc biệt đối với
nước ta. Đặc biệt là đối với bậc giáo dục Mầm non. Đây là bậc học đầu tiên
trong hệ thống giáo dục quốc dân và là một chiến lược phát triển nguồn lực con
người luôn được Đảng và nhà nước hết sức quan tâm.
Như chúng ta đã biết đồ chơi chính là phương tiện duy nhất giúp trẻ hoạt
động trong các lĩnh vực giáo dục một cách hiệu quả nhất. Trên thị trường hiện
nay đồ chơi rất đa dạng và phong phú, nhưng việc mua đủ đồ dùng, đồ chơi sẽ
ảnh hưởng đến kinh tế không chỉ của gia đình mà còn ảnh hưởng đến tài chính
của nhà trường, trong khi đó các phế liệu từ cuộc sống và từ gia đình trẻ lại có
3


rất nhiều, và từ những nguyên vật liệu đó giáo viên có thể dạy trẻ tạo ra những
đồ dùng đồ chơi phong phú về chủng loại và đẹp mắt. Vì vậy, dạy trẻ làm đồ
dùng đồ chơi từ những nguyên vật liệu phế thải cho trẻ áp dụng các đồ chơi đó
trong các lĩnh vực giáo dục là một việc làm rất bổ ích và cần thiết đối với giáo
viên mầm non. Vì thế tôi chọn dề tài “Một số biện pháp hướng dẫn trẻ làm, sử
dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu, phế liệu vào các lĩnh vực
giáo dục cho trẻ độ tuổi mẫu giáo lớn” để nghiên cứu.
2. Mục đích nghiên cứu:
Tôi nghiên cứu đề tài này với mong muốn bản thân, đồng nghiệp trường
tôi cùng trẻ biết cách làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật
liệu, phế liệu vào trong các lĩnh vực giáo dục của trẻ ở trường mầm non Cẩm
Long.
3. Đối tượng nghiên cứu:
Tổng hợp một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo lớn biết làm và sử dụng có
hiệu quả đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu, phế liệu vào trong các
lĩnh vực giáo dục.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết là tổ hợp các phương
pháp đã được tôi nghiên cứu bằng con đường suy luận dựa trên các tài liệu lí
thuyết đã được thu thập từ các nguồn khác nhau liên quan đến đề tài nghiên cứu.
Phương pháp điều tra khảo sát thực tế: Phương pháp này dùng để nhận
biết kết quả thực tế về cách hướng dẫn, trẻ làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi tự
tạo từ nguyên liệu, phế liệu vào các lĩnh vực giáo dục của trường, lớp tôi.
Phương pháp thống kê, xử lý số liệu: Sau khi đã thu thập được những số
liệu điều tra thì vấn đề rất quan trọng là phải trình bày, xử lý những số liệu đó để
khai thác có hiệu quả những số liệu thực tế, rút ra được những nhận xét kết luận
khách quan về vấn đề mà tôi đang nghiên cứu tại lớp lớn C Trường Mầm Non
Cẩm Long.
B. NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận:
Là giáo viên mầm non chúng ta cần tạo cho trẻ cơ hội để học mà chơi,
chơi mà học, chơi là cách học phù hợp nhất khi chúng ta muốn trẻ tìm tòi khám
phá về thế giới xung quanh. Để trẻ chơi với đồ chơi có ý nghĩa, hơn hết hãy cho
trẻ được chơi với đồ chơi do trẻ tự làm ra, khi đó trẻ sẽ vừa chơi vừa cảm nhận,
tự hào về chính mình, cũng là động lực để trẻ phát huy hơn nữa khả năng khéo
léo của đôi bàn tay, góc nhìn thẩm mỹ... Mặt khác, khi trẻ được tự làm đồ dùng
đồ chơi từ các nguyên vật liệu, phế liệu trẻ được trao đổi với bạn bè, cô giáo, từ
đó ngôn ngữ trẻ được phát triển. Qua việc cho trẻ được tự làm đồ chơi, trẻ còn
4


được nhận ra công sức lao động, kính trọng người lớn làm các nghề trong xã
hội, từ đó trẻ có thói quên giữ gìn đồ dùng đồ chơi tốt hơn.
Từ những đồ chơi trẻ được tự chính mình làm ra trẻ thấy thật hảnh hiện và
sẽ tự hào hơn nếu những đồ chơi đó được áp dụng một cách hợp lý, khoa học
vào trong các lĩnh vực giáo dục, bản thân tôi nghĩ rằng trẻ sẽ tự hào hứng hơn,
học tập có kết quả hơn. Vì với trẻ em đồ chơi chính là đồ dùng trực quan mà trẻ
mầm non nói chung, trẻ mẫu giáo lớn nói riêng tư duy của trẻ là tư duy trực
quan hình tượng, đồ chơi là yếu tố thúc đẩy trẻ em thực hiện nhiều hành động và
thao tác khác nhau có tác dụng rèn luyện thể lực cho trẻ. Ngoài ra, đồ dùng đồ
chơi có tác dụng lớn lao đến việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ. Chính
những đồ chơi này giúp trẻ được thao tác, được hoạt động, trải nghiệm, được thể
hiện những nhu cầu cá nhân, được phát triển cân đối hài hòa, từ đó giúp trẻ phát
triển toàn diện. Đối với trẻ em, đồ chơi cũng giống như cuốc cày đối với người
nông dân, máy móc đối với người công nhân, là phòng thí nghiệm đối với nhà
khoa học.
Đồ chơi còn là phương tiện giúp trẻ phát hiện ra những mối quan hệ của
người với người trong xã hội dần dần biết gia nhập vào các mối quan hệ đó. Nhưng
thực tế ở trường, lớp tôi việc cho trẻ được tự mình làm đồ chơi và sử dụng đồ dùng
đồ chơi từ nguyên vật liệu, phế liệu vào các lĩnh vực giáo dục còn rất hạn chế vì
chúng tôi nghĩ những đồ chơi đó sẽ không bao giờ đẹp hơn đồ chơi mua ngoài thị
trường, độ bền ít..bởi lẽ đó tôi mạnh dạn chọn đề tài này để tìm ra các biện pháp tối
ưu nhất khắc phục những nhận định chưa đúng và tầm quan trọng của đồ chơi tự tạo
từ các nguyên vật liệu, phế liệu trong các lĩnh vực giáo dục cũng như trong quá trình
cho trẻ được trải nghiệm làm ra đồ dùng, đồ chơi.
2. Thực trạng của vấn đề.
Trường Mầm Non Cẩm Long thuộc một xã 135 đặc biệt khó khăn của
Huyện Cẩm thủy, người dân chủ yếu sống bằng nghề nông, là xã có đồng bào
dân tộc mường, kinh sinh sống, trong đó dân tộc mường chiếm tới 95 % . Điều
kiện kinh tế còn thấp so với mặt bằng chung trong huyện. Do vậy, trong công tác
chăm sóc giáo dục trẻ còn gặp không ít thuận lợi và khó khăn.
2.1. Thuận lợi
Trường Mầm Non Cẩm Long được sự quan tâm chỉ đạo của phòng
GD&ĐT Huyện Cẩm Thủy, sự quan tâm của BGH nhà trường và UBND xã
Cẩm Long các ban nghành đoàn thể đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đến nay đã
khang trang sạch sẽ và đi vào ổn định.
Được sự động viên quan tâm giúp đỡ hướng dẫn chỉ đạo của Ban giám hiệu
nhà trường có kinh nghiệm nhiệt tình,năng động,đoàn kết và tâm huyết với trường.
Đối với nhà trường và địa phương: Ban giám hiệu nhà trường là những
người có tư tưởng vững vàng, có trình độ chuyên môn, luôn quan tâm tạo điều kiện
về mọi mặt giúp đỡ giáo viên, động viên, từ đó giáo viên rất yên tâm công tác.
5


Bản thân và đồng nghiệp luôn yêu nghề mến trẻ, tích cực học tập nâng
cao kiến thức, kỹ năng sư phạm.
Đối với phụ huynh: Phụ huynh rất quan tâm tới việc học tập và vui chơi
của con em mình ở trường mầm non.
Đối với trẻ: Ngoan, đi học đều, có tinh thần thoải mái vui chơi và học tập.
2.2. Khó khăn:
Là một trường thuộc xã 135 đặc biệt khó khăn của huyện Cẩm thủy, điều
kiện cơ sở vật chất thiếu thốn và còn nhiều khó khăn, kinh phí để mua đồ dùng
phục vụ cho các hoạt động giảng dạy của nhà trường còn nhiều hạn hẹp.
Vẫn còn một số phụ huynh chưa có nhận thức đúng về vai trò của đồ dùng
đồ chơi, phần lớn các phụ huynh đều chiều theo sở thích của con cái mình đi
mua đồ chơi bán trên thị trường mà những đồ chơi ấy lại mang tính bạo lực như
vậy sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới nhận thức của trẻ sau này như: súng, dao kiếm.
Đa số giáo viên chưa nghiên cứu xây dựng được kế hoạch làm đồ dùng đồ
chơi từ các nguyên vật liệu, phế liệu, chưa biết sử dụng linh hoạt, hiệu quả các
đồ dùng tự tạo này vào các lĩnh vực giáo dục cho trẻ.
Đối với trẻ: Còn lúng túng bỡ ngỡ trong việc tự làm ra các đồ chơi, đồ
dùng tự tạo phục vụ cho các hoạt động,
Từ những thuận lợi và khó khăn thực tế trên tôi đã tiến hành khảo sát thực
trạng việc sử dụng đồ dùng đồ chơi tại lớp tôi như sau:
3. Kết quả khảo sát thực trạng.
Kết quả khảo sát
Đạt
Chưa đạt
Số
Số
%
%
lượng
lượng

TT

Nội dung

Số trẻ

1

Trẻ biết làm đồ dùng, đồ
chơi từ các nguyên vật
liệu, phế liệu.

30

16

53.3

14

46.7

2

Trẻ có kỷ năng sử dụng đồ
dùng, đồ chơi tự tạo trong
hoạt động học tập

30

14

46.7

16

53.3

3

Trẻ có kỷ năng sử dụng đồ
dùng, đồ chơi tự tạo trong
hoạt vui chơi

30

16

53.3

14

46.7

4

Trẻ có kỷ năng sử dụng đồ
dùng, đồ chơi tự tạo trong
hoạt khác

30

17

56.7

13

43.3
6


Từ kết quả khảo sát trên, tôi đã đưa ra: “Một số biện pháp hướng dẫn trẻ
làm, sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo vào các lĩnh vực giáo dục cho trẻ độ tuổi
mẫu giáo lớn” nhằm mục đích nâng cao chất lượng các hoạt động trong ngày
của trẻ đồng thời giúp trẻ tham gia vào các hoạt động một cách hứng thú.
3. Những biện pháp tổ chức thực hiện.
3.1. Xây dựng kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi.
Ngay từ đầu năm học, để có thể làm đồ dùng đồ chơi từ những nguyên vật
liệu phế thải cho trẻ hoạt động một cách có hiệu quả, giúp trẻ hứng thú, tích cực
tham gia hoạt động giáo dục. Trước hết tôi đã kiểm tra, phân loại đồ dùng đồ
chơi phục vụ cho hoạt động học tập, đồ dùng phục vụ cho hoạt động vui chơi và
các hoạt động khác theo từng chủ đề xem trong chủ đề đó còn thiếu những loại
đồ dùng gì? Cần phải làm bổ sung thêm những đồ dùng gì? để phục vụ cho chủ
điểm đang học và chủ điểm tiếp theo.
Ví dụ: Chủ đề Trường Mầm non cần bổ sung thêm các loại đồ chơi ngoài
trời phục vụ cho góc xây dựng như: Bập bênh, xích đu, hoa, thảm cỏ...
Chủ đề bản thân: Đồ chơi cần làm là búp bê, hình bạn trai, bạn gái, dép,
mũ..dùng vải vụn, ruột gối hỏng, các mảnh giấy xốp màu...
Chủ đề Thế giới động vật: Bổ sung thêm các loại động vật sống dưới nước
như Con Cá, Con Rùa, Con cua...
Chủ đề: Các phương tiện giáo thông: Cần bổ sung thêm Các loại Ô tô to, Ô
tô nhỏ, Đoàn Tàu, Thuyền buồm...
Những đồ dùng đồ chơi này cần bổ sung có thể mua được rất nhiều ngoài
thị trường, vừa đẹp, vừa không mất thời gian và lại rất bền. Nhưng đối với trẻ
lứa tuổi mầm nói chung, trẻ mẫu giáo lớn nói riêng rất thích thú tham gia các
hoạt động từ học tập đến vui chơi của trẻ từ các loại đồ dùng đồ chơi tự mình
làm ra. Vì qua đó trẻ tự hào, kiêu hãnh, nhận thấy mình cũng thật giỏi và biết
giữ gìn sản phẩm bằng sức lao động của chính mình, mặt khác tiết kiệm được
một nguồn kinh phí cho nhà trường và phụ huynh.
Sau khi đã xây dựng kế hoạch cụ thể về những đồ dùng đồ chơi còn thiếu,
tôi bắt đầu tìm kiếm các nguyên vật liệu chuẩn bị cho việc làm đồ dùng đồ chơi,
đây là phần việc hết sức quan trọng giúp cho việc làm đồ dùng đồ chơi diễn ra
xuyên xuốt một năm học và đạt được hiệu quả. Đó là những nguyên vật liệu phế
thải sẵn có tại địa phương như: Các loại que kem, Các loại chai, lọ, vỏ chai com
pho, vỏ hến, thìa sữa chua, nắp chai, vỏ sữa tươi su su, vỏ ngao, vỏ thạch rau
7


câu, nắp chai, hộp kem đánh răng, hộp thuốc, hộp bánh, vải, len vụn, vỏ chai
nước giải khát, vỏ hộp sữa, ống nhựa, ống hút, thanh tre, hạt gấc, mo cau...để tạo
ra sản phẩm.
Ví dụ: Với que kem, các loại vỏ chai, lọ nước giải khát, hộp sữa chua, vỏ
thạch rau câu, vỏ chai sữa, hạt Gấc...Tôi sẽ tạo ra những đồ chơi Bập bênh, xích
đu, chiếc ô tô to, nhỏ, đoàn tàu, con cá, con lợn ngộ nghĩnh để phục vụ cho hoạt
động có chủ định. Còn những mảng giấy màu, chai lọ nhựa, giấy bọc hoa, bìa
thùng cát tông.... tôi sẽ cắt tỉa tạo thành những bông hoa, những bộ quần áo ...để
trang trí môi trường nhóm lớp cho trẻ hoạt động. Nên khi bắt đầu làm đồ dùng
đồ chơi cô phải tạo ra những loại đồ chơi theo đúng chủ đề hoặc theo mục đích
để sử dụng đồ chơi đó như thế nào cho phù hợp.
3.2. Sưu tầm nguyên vật liệu, phế liệu và cách hướng dẫn làm một số
đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu, phế liệu khác nhau:
3.2.1. Sưu tầm nguyên vật liệu, phế liệu:
Việc tận dụng các nguyên vật liệu phế thải sẵn có để làm đồ dùng dạy học,
đồ chơi cho trẻ chơi đã trở thành việc thường xuyên của giáo viên mầm non. Để
có đủ nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động thu hút được sự
quan tâm của cha, mẹ trẻ vào các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ tôi đã trực
tiếp trao đổi và tuyên truyền tới tất cả các bậc phụ huynh trong lớp cùng bắt tay
vào thu gom và tìm kiếm các nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ
hoạt động. Tuy nhiên để thu hút được sự quan tâm của cha, mẹ trẻ vào các hoạt
động chăm sóc và giáo dục trẻ tôi đã trao đổi và tuyên truyền tới tất cả các bậc
phụ huynh qua bảng tuyên truyền của lớp, qua cuộc trao đổi trực tiếp trong giờ
đón, trả trẻ để phụ huynh hiểu được sự tầm quan trọng của việc làm và sử dụng
đồ chơi trong các hoạt động phát triển các lĩnh vực phát triển cho trẻ đồng thời
nêu lên sự bất cập của những đồ dùng đồ chơi sẵn có như vừa tốn tiền mua mà
không đảm bảo an toàn khi sử dụng trong khi đó việc sử dụng những đồ dùng đồ
chơi tự tạo từ những nguyên vật liệu sẵn có như: các loại chai, lọ, vỏ chai com
pho, thìa sữa chua, nắp chai, lon bia... sẽ tạo ra được rất nhiều đồ dùng có ích
cho trẻ chơi mà lại không tốn kém. Kết quả hầu hết phụ huynh trong lớp đều
phấn khởi và tích cực quyên góp nguyên vật liệu để cô và trẻ cùng làm đồ dùng
đồ chơi vì qua những việc làm nhỏ bé đó phụ huynh đã được cùng với cô giáo
góp một phần không nhỏ của mình vào việc học tập của con em họ và sau mỗi
lần vận động tuyên truyền như vậy tôi đã có rất nhiều các nguyên vật liệu và tạo
được nhiều đồ chơi ngộ nghĩnh cho trẻ hoạt động.
8


Hình ảnh phụ huynh quyên góp nguyên vật liệu, phế liệu để làm đồ dùng đồ chơi

Siêu tầm nguyên vật liệu, phế liệu nói dễ thì rất dễ nhưng bảo khó thì cực
kỳ là khó, tôi nghĩ chỉ dễ khi phụ huynh được trực tiếp nhìn thấy, được so sánh
giữa tiết học này với tiết học khác. Vì thế tôi lên kế hoạch dạy hai tiết tạo hình.
Tiết 1: đề tài “Vẽ bập bênh”, tiết 2: đề tài: Làm bập bênh từ nguyên vật liệu phế
thải. Người dự hai tiết học này: Mời ban giám hiệu nhà trường, ban chấp hành
hội phụ huynh của lớp. Nhằm mục đích nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các
bậc phụ huynh khi quyên góp các nguyên vật liệu, phế liệu để làm đồ dùng, đồ
chơi tự tạo cho các chủ đề tiếp theo trong năm học. Sau khi dạy xong tôi mời tất
cả mọi người cùng ngồi lại rút kinh nghiệm cho hai tiết học. Trong thời gian rất
ngắn phụ huynh đã nhận ra, tiết học thứ nhất “vẽ bập bênh” trẻ thực hiện tuy
hoàn thành nhiệm vụ nhưng giờ học rất buồn, trẻ không hứng thú. Tiết học thứ
hai: “Làm bập bênh từ nguyên vật liệu phế thải”, với tiết học này, trẻ rất hào
hứng, tích cực trao đổi cách làm cùng cô và hoàn thành nhiệm vụ một cách vui
vẻ, nhiệt tình và sáng tạo như: Trẻ biết cắt dán thêm hoa, lá trang trí cho bập
bênh đẹp hơn...
Thực hiện đúng kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi bổ sung cho chủ đề: “Bản
thân”, cuối chủ đề: “Trường mầm non” tôi đã trao đổi trực tiếp với phụ huynh
vào giờ đón trả trẻ để phụ huynh quyên góp: Các loại vỏ hộp bánh to nhỏ khác
nhau, ruột gối hỏng, ...Để làm mũ, dép, quần áo, búp bê...
Từ việc trao đổi nhẹ nhàng giữa cô và phụ huynh trong giờ trả trẻ ngày thứ
năm, thật bất ngờ sáng thứ sáu đồng hành cùng ông bà, bố, mẹ,...và bé là các vỏ

9


hộp bánh to nhỏ khác nhau,....quyên góp tận tay cho tôi. Đó là kết quả tôi mong
đợi và đã đạt được như nguyện vọng.
3.2.2. Hướng dẫn làm đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu, phế
liệu khác nhau:
Trước khi dạy trẻ làm được các đồ chơi, cô cần tạo sự lôi cuốn trẻ bằng một
bài hát, câu thơ hoặc câu đố...có liên quan tới đồ chơi mà trẻ xắp được làm.
Thông qua đó cô đàm thoại, gợi mở cho trẻ những ý tưởng về cách làm và làm
từ nguyên vật liệu gì, từ đó trẻ sẽ hào hứng mong muốn được làm ra các sản
phẩm mà mình yêu thích.
Ví dụ: Dạy trẻ “Đu quay” tôi sử dụng câu hỏi mở: Từ các nguyên vật liệu,
phế liệu này để làm được chiếc đu quay, theo các con ta làm như thế nào? Từ
những câu hỏi như vậy tôi cho rất nhiều trẻ nói lên suy nghĩ của bản thân mình,
trong quá trình trẻ nói cô luôn bao quát, gợi mở nếu trẻ bí từ.
Trước khi trẻ làm tôi cho trẻ xem mẫu đã chuẩn bị trước, kết hợp cho trẻ
xem vi deo trình tự các bước làm mà tôi đã quay từ trước. Sau đó đàm thoại lại
cách làm rồi cho trẻ thực hiện từ các nguyên vật liệu thô đến sản phẩm hoàn
chỉnh. Trong khi trẻ thực hiện tôi luôn kiên trì giúp đỡ, khích lệ, động viên, gợi
ý trẻ sáng tạo và tuyệt đối không làm thay trẻ những công việc mà trẻ có thể tự
làm được. Sau đây là một số cách làm đồ chơi từ các nguyên liệu, phế liệu mà
tôi đã dạy trẻ.
Ví dụ 1: Làm đu quay.
Chuẩn bị: Vỏ hộp sữa chua, thìa sữa chua, vỏ hộp váng sữa, nắp chai, keo
nến, kéo.
Cách làm: Chuẩn bị các nguyên vật liệu. (Hình 1). Dùng kéo cắt vỏ váng
sữa làm đôi để tạo thành chỗ ngồi trên đu quay(Hình 2) gắn thìa sữa chua, gắn
các vỏ váng sữa nắp chai đẻ tạo thành chiếc đu quay (Hình 3) trang trí và hoàn
thiện đu quay(Hình 4) .Khi hoàn thành xong chiếc đu quay tôi khuyến khích trẻ
sáng tạo thêm nặn các bạn nhỏ ngồi trên đu quay...

(Hình 1)

( Hình 2)

(Hình 3)

(Hình 4)

Cách sử dụng: Với những chiếc đu quay ngộ nghĩnh xinh xắn này tôi dùng
để dạy trẻ trong chủ đề “Trường mầm non” giờ khám phá khoa học, hoạt động
góc và cho trẻ chơi tự do ở các góc.
10


Ví dụ 2: Làm mũ vành rộng,.
Chuẩn bị: Vỏ váng sữa, mảnh giấy xốp màu, kéo, băng dính hai mặt Cách
làm: Chuẩn bị nguyên vật liệu, dùng kéo cắt giấy xốp thành hình tròn to (Hình
1). Gấp hình tròn làm bốn, cắt góc nhọn tạo vành mũ, cắt đường riềm trang trí
thành đường cong, cắt nơ tranh trí (Hình 2). Lắp vành mũ vào vỏ váng sữa
(Hình3). Hoàn thiện, trang trí mũ cho đẹp (Hình 4).

(Hình 1)

(Hình 2)

(Hình 3)

(Hình 4 )

Cách sử dụng: Những chiếc mũ này tôi sẽ cho sử dụng vào chủ đề “Bản
thân” giờ toán, giờ hoạt động góc. khám phá khoa học...
Ví dụ 3: Chủ đề: Thế giới động vật tôi hướng dẫn trẻ làm con ếch
Nguyên liệu: Vỏ ngao, các mảnh giấy xốp màu, băng dính hai mặt, kéo, bút
dạ dầu.
Cách làm: Chuẩn bị nguyên vật liệu (Hình 1) Dùng kéo cắt các mảnh giấy
màu tạo thành tay, chân , mắt lưỡi của con ếch. (Hình 2) Gắn vỏ ngao, các bộ
phận tay chân mắt, mũi, lưỡi (hình 3). Dùng bút sáp đen tô màu cho mắt ếch,
hoàn thiện (Hình 4)

(Hình 1)

(Hình 2)

(Hình 3)

(Hình 4)

Cách sử dụng: Những con cá này tôi dùng cho chủ đề “Thế giới động vật”
giờ khám phá khoa học, giờ văn học, hoạt động góc và các hoạt động vui chơi
khác.
Ví dụ 4: Làm chiếc máy bay.
Nguyên liệu: Vỏ hộp sữa Su Su, bóng bàn,ống hút, Keo nến, kéo.
Cách làm: Chuẩn bị nguyên vật liệu (Hình 1). Cắt đôi vỏ hộp sữa Su Su cắt
ống hút để tạo nên các bộ phận của máy bay (Hình 2). Dùng keo nến gắn các bộ

11


phận của máy bay như cánh quạt, đuôi và đế (Hình 3). Trang trí hoàn thiện chiếc
máy bay (Hình 4).

(Hình 1)

(Hình 2)

(Hình 3)

(Hình 4)

Cách sử dụng: Máy bay dùng cho chủ đề: “Giao thông”, các giờ học: Hoạt
động góc, khám phá khoa học, và các hoạt động khác.
Khi trẻ làm xong giáo viên để trẻ quan sát và nhận xét sản phẩm của mình
của bạn, dùng những sản phẩm đó trong các giờ chơi, các giờ học. Hoặc dùng
sản phẩm này cho trẻ tặng bố, mẹ, ông bà hay bạn bè... còn là một sợi dây vô
hình gắn kết giữa cha, mẹ và cô giáo, sự có mặt của những đồ chơi do trẻ tự làm
sẽ mang lại niềm vui sướng và tự hào cho trẻ.
3.3. Sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu, phế liệu
trong các lĩnh vực giáo dục:
Trong chương trình giáo dục mầm non, phương pháp giáo dục mầm non
chủ yếu là thông qua việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho trẻ.
Tất cả các hoạt động vui chơi mà trẻ tham gia sẽ xây dựng cho trẻ khả năng
nhận thức, tình cảm và xã hội. Qua vui chơi để hoc tập và trải nghiệm về sự vật,
hiện tượng xung quanh trẻ và khi trẻ chơi một cách hứng thú cũng chính là thời
điểm trẻ học và tiếp thu tốt nhất. Nếu đồ chơi không đáp ứng được nhu cầu chơi
đó của trẻ, trẻ sẽ rất dễ nhàm chán và không muốn chơi, không hứng thú hoạt
động. Nên giáo viên cần chuẩn bị một cách đầy đủ đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt
động, nhất là trẻ được hoạt động với chính những đồ chơi tự tạo do cô giáo và
đôi bàn tay của trẻ làm ra trẻ sẽ rất hứng thú và kích thích tính tò mò khám phá
ở trẻ.
3.3.1. Sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu, phế liệu
trong lĩnh vực giáo dục phát triển nhận thức:
Lĩnh vực phát triển nhận thức cũng là một trong những hoạt động có ý
nghĩa hết sức quan trọng đối với việc chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào lớp 1,
qua đó nhằm giúp trẻ phát triển trí tuệ, kích thích những hứng thú đối với hoạt
động trí óc như ham hiểu biết, thích khám phá những điều mới lạ . Do đặc điểm
tâm sinh lý lứa tuổi của trẻ là “Học mà chơi, chơi mà học”. Chính vì vậy tôi luôn
suy nghĩ sẽ chọn những nguyên vật liệu gì? tạo ra những đồ chơi gì? Để phục vụ
cho các hoạt động phát triển nhận thức của trẻ đạt kết quả tốt nhất.
12


Ví dụ 1: Với chủ đề: “ Gia đình ” có thể nói trong chủ đề đồ dùng đồ chơi
vô cùng phong phú và đa dạng. Đặc biệt là rất dễ tìm kiếm được nhiều các
nguyên liệu khác nhau từ phế liệu để giáo viên có thể tận dụng để tạo ra được rất
nhiều các loại đồ dùng khác nhau để cho trẻ hoạt đông. Như từ các nguyên vật
liệu như: các chai nước giải khát, chai chanh muối, vỏ thạch rau câu, thìa sữa
chua, ống hút, nắp chai, giấy bọc hoa, các hộp thuốc, hộp bánh, hộp sữa tươi......
Để tạo ra nhiều các loại đồ dùng khác nhau cho trẻ hoạt đông như: bát, thìa, nồi,
chảo, ly, cốc, giường, tủ, ti vi, đầu đĩa...Từ những đồ dùng tự tạo khi tổ chức cho
trẻ tìm hiểu về một số loại đồ dùng trong gia đình, hoặc đếm số lượng đồ dùng
trong gia đình,... trẻ rất hứng thú tham gia vào hoạt động.
Ví dụ 2: Trong giờ cho trẻ học toán ôn về đếm đến 8. Nhận biết các nhóm
có 8 đối tượng ở chủ đề: “ Ngành nghề” .
Đối với trẻ mầm non tư duy của trẻ chủ yếu là tư duy trực quan bằng hình
tượng nên việc sử dụng đồ dùng, đồ chơi trong giảng dạy cho trẻ là hết sức quan
trọng. Đặc biệt ở độ tuổi này trẻ rất thích tự tìm tòi, khám phá những điều mới lạ
trong cuộc sống. Nếu trong một tiết học cô không sử dụng đồ dùng trực quan thì
sẽ không thu hút được sự chú ý của trẻ và trẻ sẽ rất chóng chán làm cho chất
lượng giờ dạy không đạt được mục tiêu đề ra. Nắm rõ về đặc điểm tâm sinh lý
của trẻ, từ những nguyên liệu phế thải tưởng chừng như đã vứt đi như những
chai sữa su su, thìa sữa chua, vỏ hến.... nhưng khi qua bàn tay khéo léo của cô
giáo và các bé có thể trở thành đồ dùng máy khâu, cái lược... đồ chơi ngộ nghĩnh
cho trẻ học tập. Như vậy đồ chơi tự tạo đã trở thành một dụng cụ học tập đơn
giản để phục vụ cho hoạt động chơi mà học của trẻ. Khi trẻ được trực tiếp quan
sát, đếm và chơi với đồ chơi có màu sắc, hình dáng ngộ nghĩnh trẻ sẽ rất hứng
thú tham gia học tập.
Qua hoạt động sử dụng đồ chơi tự tạo vào trong các hoạt động phát triển
nhận thức cho trẻ, trẻ rất hứng thú với việc sử dụng đồ dùng đồ chơi sáng tạo,
và tích cực tham gia vào hoạt động.
3.3.2. Sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu, phế liệu
trong lĩnh vực giáo dục phát triển ngôn ngữ:
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp quan trọng giúp trẻ phát triển trí tuệ, tiếp
thu kiến thức học tập ở trường mầm non. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ
chính là hình thành và phát triển kĩ năng nghe, nói, tiền đọc, tiền viết cho trẻ là
nền tảng để trẻ hiểu về thế giới chữ viết và tiếp nhận nhiều tri thức mới.
Tuy nhiên để thực hiện tốt được điều này đòi hỏi giáo viên khi tổ chức cho
trẻ hoạt động phải chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng trực quan cũng như đồ dùng cho
trẻ hoạt động. Tôi đã cùng với phụ huynh của lớp thu gom những nguyên vật
liệu sẵn có như: vỏ chai tương ớt, vỏ sữa chua, vỏ chai sữa, ống hút, thìa sữa
chua...để tạo ra thật nhiều đồ dùng đồ chơi tự tạo cho trẻ hoạt động.
13


Ví dụ 1: Ở chủ đề: : “Thế giới động vật” trong giờ dạy trẻ làm quen với
chữ cái, để tạo được sự hứng thú cho trẻ khi tham gia vào các hoạt động tôi đã
lựa chọn những nguyên liệu sẵn có như: sọ dừa, vỏ ngao, vỏ hến, thìa sữa chua,
vỏ chai nước ngọt, hộp bánh để tạo ra những đồ dùng cho trẻ hoạt động như: con
rùa, con ếch, con cá....và gắn các chữ cái lên những đồ chơi ấy cho trẻ chơi trò
chơi với chữ cái. Khi trẻ được chơi và hoạt động với những đồ chơi tự tạo trẻ rất
hứng thú và kết quả giờ học được nâng lên rõ rệt.

Hình ảnh về đồ chơi các con vật

Ví dụ 2: Đối với chủ đề: “Giao thông” Từ nhiều các nguyên vật liệu từ
phế thải khác nhau giáo viên và trẻ đã tạo ra các sản phẩm như: phương tiện
giao thông là những chiếc “Xe ô tô khách, ô tô tải, ô tô con, xe máy, xe đạp,
xích lô,…” thuyền buồm, ca nô; máy bay trực thăng, máy bay... Với những sản
phẩm này chúng ta có thể sử dụng vào những hoạt động giáo dục phát triển ngôn
ngữ cho trẻ như: Hoạt động làm quen với văn học như: thơ “Chiếc cầu mới;
truyện: xe lu và xe ca, vì sao thỏ cụt đuôi, kiến con đi xe ô tô...

Hình ảnh về đồ chơi các phương tiện giao thông
14


Không chỉ riêng đối với những giờ học văn học mà tất cả những giờ học
khác của trẻ, khi được hoạt động với những đồ chơi tự tạo từ những nguyên liệu
phế thải có những hình dáng ngộ nghĩnh sẽ tạo cho trẻ có cảm giác thoải mái,
thân thiện và hứng thú hơn.
3.3.3. Sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu, phế liệu
trong lĩnh vực giáo dục phát triển thể chất:
Lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ là một trong những điều kiện quan
trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vui chơi, học tập của trẻ. Thể chất của
trẻ phát triển tốt sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quá trình hình thành và phát
triển một con người mới trong xã hội. Khi được chơi với đồ chơi yêu thích trẻ sẽ
có trạng thái tinh thần vui vẻ, sảng khoái, các trò chơi chơi phát triển thể chất cụ
thể như: ném còn, ném vòng cổ chai, ném trúng đích thẳng đứng, bò chui qua
cổng...là phương tiện góp phần rèn luyện, phát triển các tố chất vận động, kỹ
năng vận động và phát triển các nhóm cơ của trẻ.
Ví dụ: Dùng các loại lon bia, lon nước ngọt kết lại bằng băng dính tạo
thành cổng cho trẻ hoạt động trong giờ học thể dục “Bò chui qua cổng”.
Khi được chơi với những đồ chơi tự tạo sẽ tạo cho trẻ có cảm giác tự tin,
thoải mái không còn rụt rè, nhút nhát như trước kia từ đó kết quả giờ học cũng
được nâng lên .

Hình ảnh về đồ chơi phát triển thể chất cho trẻ

3.3.4. Sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu, phế liệu
trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ:
Như chúng ta đã biết trẻ em có tâm hồn nhạy cảm với thế giới xung quanh,
luôn chứa đựng những điều mới lạ hấp dẫn. Trong quá trình chơi với các đồ chơi
yêu thích, trẻ quan sát, tìm hiểu về các sự vật hiện tượng, điều đó sẽ giúp trẻ
nhận ra cái đẹp về màu sắc, hình dáng, bố cục,...nhận ra được những nét độc đáo
15


tạo nên sự hấp dẫn đồ dùng đồ chơi tự tạo, gợi cho trẻ sự thích thú, phát triển
khả năng cảm thụ cái đẹp, tạo ra những rung động tinh tế trong tâm hồn trẻ, đây
là yếu tố cần thiết góp phần phát triển toàn diện nhân cách của trẻ.
Để đáp ứng những nhu cầu được khám phá được trải nghiệm và cảm nhận
sâu sắc hơn về cái đẹp tôi đã sưu tầm nhiều các nguyên vật liệu khác nhau như:
các đĩa nhạc hỏng, chai dầu nhớt, vải vụn, ruột gối hỏng, vỏ hến, thìa sữa
chua....để cô và trẻ cùng tạo ra những đồ chơi đẹp mắt cho trẻ hoạt động.
Ví dụ : Trong giờ hoạt động âm nhạc, chủ điểm “Trường mầm non”: Khi
dạy trẻ hát và vận động bài: “Trống cơm”: Tôi đã sử dụng những cái trống được
làm từ hộp bánh cho trẻ sẽ sử dụng để vận động trong giờ âm nhạc trẻ rất hứng
thú tham gia biểu diễn như một ca sĩ nhí trên sân khấu, hoặc tạo ra những chiếc
mũ múa cho trẻ hoạt động.

Tôi đầu tư thời gian, tạo ra những đồ dùng đồ chơi mới lạ, đẹp hấp dẫn, lại
có giá trị sử dụng cao để phục vụ cho giờ học.
Ví dụ: Ở chủ đề “Bản thân” trong giờ hoạt động góc tôi hướng dẫn cho
một nhóm trẻ : “Làm các đồ dùng, thời trang của bé từ các nguyên vật liệu” để
tạo ra những cái mũ, những đôi dép xinh, những bộ quần áo đẹp, những cái nơ
rực rỡ …Đến khi vào hoạt động chung tôi cho trẻ được trò chuyện, khám phá
những đôi dép, quần áo, mũ…Tôi còn có thể dùng vỏ trai, vỏ hến làm thành
những con rùa, con cá, con cua. Ngoài ra còn làm ra những chú lợn, chú mèo,
16


chú trâu những bộ ấm chén, bát, cái bàn, cái ghế xinh xắn từ những nguyên vật
liệu khác nhau cho trẻ được học .
Cứ như vậy tạo điều kiện để nhận thức của trẻ được phát triển , kích thích
khả năng tạo niềm vui và làm việc theo nhóm của trẻ.
3.3.5. Sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu, phế liệu
trong lĩnh vực phát triển tình cảm - kỹ năng xã hội:
Đồ dùng đồ chơi đối với trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi có vai trò cực kỳ quan
trọng trong việc phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ. Thông qua các đồ dùng
đồ chơi sẽ giúp cho trẻ hứng thú, nhận thức nhanh bài học và phát triển mạnh
mẽ về tư duy. Mặt khác, khi tham gia học tập và vui chơi, trẻ tiếp xúc nhiều với
đồ dùng, đồ chơi do chính sức lao động của mình tạo ra còn giáo dục cho trẻ ý
thức kỷ luật thái độ biết trân trọng, giữ gìn sản phẩm. Hình thành những kỹ năng
giao tiếp ứng xử một cách tự nhiên, nhẹ nhàng qua đó góp phần hình thành nhân
cách cho trẻ.
Ví dụ: Ở chủ đề "Gia đình”, ở hoạt động góc, khi chơi trò chơi “Bế em”
búp bê làm từ ruột gối hỏng, trẻ học cách bế em, biết cầm thìa dỗ cho em ăn.
Qua việc chơi với bạn bè bằng những đồ chơi tự tạo đó sẽ giúp trẻ phát
triển kỹ năng ngôn ngữ, bày tỏ cảm xúc, hay biết phân chia công việc… Đồng
thời giúp trẻ biết chấp nhận thất bại, vui mừng khi thành công, chấp nhận thử
thách, kiên trì qua những khó khăn… đó là những yếu tố vô cùng cần thiết cho
cuộc sống trong tương lai của trẻ.
3.4. Sử dụng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu, phế liêu cho trẻ qua
các hoạt động khác:
3.4.1. Trong giờ đón, trả trẻ:
Có thể nói “Trò chơi và tuổi thơ là hai người bạn thân thiết, không thể tách
rời ra được”. Chính trò chơi đã giúp cho sự phát triển của trẻ em được toàn diện,
cân bằng và nhịp nhàng, đó là phương tiện hiệu quả nhất để giúp trẻ phát triển,
Chơi đùa một cách thích thú, sẽ là cơ sở để trẻ học hỏi một cách tích cực.
Mỗi đứa trẻ biết phát huy những sáng kiến trong khi chơi, biết chủ động tạo
ra những tình huống, vận dụng một cách linh hoạt các công cụ khi chơi. Chính
trò chơi đã giúp cho sự phát triển của trẻ em được toàn diện. Bởi vui chơi là hoạt
động chủ đạo của trẻ mẫu giáo.
Chính vì vậy không phải trẻ chỉ chơi với đồ chơi ở ngoài trời, ở hoạt động
góc hay hoạt động có chủ định, mà trẻ có thể chơi và hoạt động với đồ chơi ở
nhiều các hoạt động trong ngày của trẻ, trong giờ đón và trả trẻ cũng không
17


ngoại lệ nhu cầu được chơi và sử dụng đồ chơi là hết sức cần thiết đối với trẻ.
Để thỏa mãn nhu cầu được chơi đó của trẻ, sau khi đón trẻ từ tay bố, mẹ hoặc
sau giờ hoạt động chiều tôi luôn đưa ra những gợi ý để trẻ tự vào góc và lấy đồ
chơi để chơi, ở mỗi góc chơi trẻ đều thấy hứng thú với các đồ chơi, khi được
chơi với những đồ chơi tự tạo trẻ sẽ có cảm giác thoải mái, vui vẻ và thân thiện
hơn.
Ví dụ: Trong giờ đón trẻ, trẻ còn bịn rịn với bố, mẹ không muốn vào lớp
tôi khéo léo nhắc trẻ: Con ơi các bạn thỏ đang buồn vì chưa có ai chơi đấy, con
vào chơi với bạn nào, khi nghe cô nói như vậy trẻ sẽ nhanh chóng vào góc để tự
lựa chọn đồ chơi để chơi và quên ngay việc không muốn vào lớp của mình và
vui vẻ chơi cùng các bạn trong lớp.

Trẻ chơi với đồ chơi tự tạo từ nguyên vật liệu, phế liệu trong giờ đón, trả trẻ.

3.4.2. Trong các hoạt động vui chơi:
Đồ chơi là người bạn không thể thiếu trong các trò chơi của trẻ và là nguồn
vui của trẻ thơ, là đồ vật giúp trẻ cầm, nắm một cách dễ dàng... Nếu không có đồ
chơi đủ cho trẻ chơi trẻ sẽ rất dễ chán và không muốn tham gia vào buổi chơi, vì
vậy để trẻ có thể được chơi một cách vui vẻ và thoải mái nhất ở bất kỳ chủ đề
nào tôi cũng thường xuyên có sự thay đổi về đồ dùng đồ chơi sao cho phù hợp
18


với chủ đề trẻ đang học. Như vậy thì hoạt động chơi mới thực sự có ý nghĩa đối
với trẻ.
Ví dụ: Trong chủ đề:" Thế giới động vật" ở góc xây dựng tôi cho trẻ chơi
xây dựng khu trang trại chăn nuôi. Ngoài những đồ chơi mua sẵn tôi còn làm
một số đồ chơi từ nguyên vật liệu tận dụng như: chai sữa su su, thìa sữa chua, vỏ
hến, vỏ chai nước giải khát..., để tạo ra các đồ chơi cho trẻ chơi. Khi được sự gợi
ý của cô trẻ bắt tay ngay vào việc xây dựng trang trại của mình và thả những con
vật được tạo bằng những lọ sữa chua su su rất ngộ nghĩnh và đáng yêu vào khu
vực chuồng mình vừa xây dựng song.
Như vậy với những đồ chơi tự tạo tự phế liệu có thể sử dụng cho trẻ được
hoạt động trong nhiều các hoạt động của trẻ vừa không tốn kém lại đem lại hiệu
quả cao trong giờ hoạt động của trẻ.
3.4.3. Thông qua các hoạt động ngoài trời:
Để trẻ được dạo chơi, tham quan, được tiếp xúc với thiên nhiên, với các sự
vật hiện tượng sảy ra xung quanh bé, tôi luôn tạo điều kiện cho trẻ được quan sát
được chơi với những cái mới để phát huy được khả năng tư duy và óc sáng tạo.
Ngoài những đồ chơi được cấp mà hằng ngày trẻ được chơi như đu quay,
cầu trượt, bập bênh…tôi cùng trẻ đã tạo ra những chiếc chong chóng bằng lá
dừa, bằng giấy, cho trẻ chơi thi đua chạy xem chong chóng ai quay nhanh hơn,
qua đó vừa rèn kỷ năng nhanh nhẹn vừa phát triển thể lực cho trẻ
Việc sử dụng đồ dùng đồ chơi bằng những nguyên vật liệu, phế liệu sẵn có
tại địa phương không những khuyến khích ở trẻ tính hăng say hoạt động tích cực
mà còn giúp cho trẻ tích lũy thêm cho mình những hiểu biết quý báu về cách
làm và sử dụng một số đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu, phế liệu khác nhau
trong học tập cũng như trong vui chơi.
4. Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm:
Qua kết quả khảo trên cho thấy ngay từ đầu năm học khi tôi tiến hành khảo
sát chất lượng trên trẻ khi chưa sử dụng đồ dùng tự tạo phục vụ cho các hoạt
động hằng ngày của trẻ chất lượng của hoạt động còn chưa đạt hiệu quả cao.
Nhưng sau khi tôi thực hiện: "Một số biện pháp sử dụng đô dùng đồ chơi tự tạo
cho trẻ hoạt động ở các hoạt động khác trong ngày thì đã có sự thay đổi một
cách rõ rệt điều đó thể hiện là: Trẻ rất hứng thú và say mê học tập, sáng tạo, say
mê tìm tòi, khám phá sự vật hiện tượng xung quanh trẻ một cách hứng thú và
say mê, cũng từ chính những đồ dùng đó đã mang lại kết quả của giờ học và
chơi có trẻ được nâng lên rõ rệt.
19


Đối với trẻ:
Kết quả khảo sát
TT

1
2
3
4

Nội dung

Trẻ biết làm đồ dùng, đồ
chơi từ các nguyên vật
liệu, phế liệu.
Trẻ có kỷ năng sử dụng đồ
dùng, đồ chơi tự tạo trong
hoạt động học tập
Trẻ có kỷ năng sử dụng đồ
dùng, đồ chơi tự tạo trong
hoạt vui chơi
Trẻ có kỷ năng sử dụng đồ
dùng, đồ chơi tự tạo trong
hoạt khác

Số trẻ

Chưa đạt

Đạt
Số
lượng

%

Số
lượng

%

30

29

96.7

1

3.3

30

30

100

0

0

30

29

96.7

1

3.3

30

30

100

0

0

Quá trình sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo cho trẻ hoạt động trẻ hứng thú
tham gia và chơi tích cực, tạo tâm lí thoải mái tự tin cho trẻ tạo cho trẻ phát triển
về mặt trí tuệ, có khả năng tư duy.
Sử dụng đồ chơi tự tạo vào các hoạt động của trẻ làm cho chất lượng của
các hoạt động giáo dục được nâng cao một cách rỗ rệt. Qua đó phát huy được
tính tích cực, tự lập của trẻ, trẻ sẽ thấy yêu thích khi đến lớp hơn.
Giáo dục cho trẻ tính tiết kiệm, yêu quý sức lao động, có ý thức bảo vệ môi
trường và bước đầu làm quen với phương pháp làm công việc.
Qua quá trình sử dụng đồ dùng đồ chơi tự tạo vào các hoạt động của trẻ đã
làm cho chất lượng trên trẻ tăng lên rõ rệt mà lại không phải mất nhiều tiền để
mua những sản phẩm đó cho trẻ hoạt động.
Chất lượng giáo dục trên trẻ cũng ngày một nâng lên. Như vậy việc sử dụng
đồ dùng đồ chơi băng nguyên vật liệu phế thải vào trong các hoạt động của trẻ là
một việc rất cần thiết và không thể thiếu trong quá trình chăm sóc, giáo dục và
rèn kỹ năng sống cho trẻ.
Đó là kết quả mà bản thân tôi mong đợi nhận được ở trẻ, vì thế từ bây giờ
và những năm học tiếp theo tôi sẽ cố gắng duy trì và phát triển hơn nữa cách
hướng dẫn trẻ làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liêu, phế liệu.
Đối với giáo viên:
20


Sưu tầm được nhiều nguyên vật liệu có trong thiên nhiên và có sẵn ở địa
phương để làm nhiều đồ dùng đồ chơi.
Hiểu sâu về đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ, về các kỹ năng của trẻ và gần gũi
trẻ nhiều hơn, hiểu được tâm tư và những mong muốn của trẻ trong quá trình sử
dụng đồ dùng đồ chơi phục vụ thiết thực cho các hoạt động của trẻ hằng ngày.
Gần gũi với phụ huynh nhiều hơn và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh
trong quá trình làm và sử dụng đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động.
Đối với phụ huynh:
Đã quan tâm sưu tầm được nhiều nguyên vật liệu tái sử dụng để mang đến
lớp cho giáo viên và cùng giáo viên làm một số đồ dùng phục vụ cho hoạt động
chăm sóc giáo dục trẻ tại lớp đạt hiệu quả cao.
Hiểu và thông cảm với công việc của những người làm công tác giáo dục
mầm non.
Yên tâm khi gửi con đến học tại các trường, lớp mầm non.
Đối với phụ huynh và nhà trường: Luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận
lợi cho cô và trẻ trong việc thu gom các nguyên vật liệu, phế liệu để làm đồ
dùng đồ chơi tự tạo cho trẻ.
C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ:
1. Kết luận:
Qua một thời gian nghiên cứu và thực hiện các phương pháp nêu trên tôi rút
ra những kết luận như sau:
Việc xây dựng kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi bằng nguyên vật liệu, phế liệu
cho trẻ hoạt động giúp tôi đưa ra được kế hoạch một cách cụ thể khi thực hiện
và sử dụng đồ dùng đó vào các hoạt động giáo dục. Và trước khi chuẩn bị bước
vào làm đồ dùng đồ chơi sử dụng cho các chủ đề, chủ điểm giáo viên phải nắm
được đặc điểm cách sử dụng đồ dùng đồ chơi đó rồi mới hướng dẫn trẻ hoạt
động. đưa ra các phương pháp sử dụng đồ dùng đồ chơi.
Sử dụng đồ dùng đồ chơi bằng nguyên vật liệu, phế liệu cho trẻ hoạt động
là một việc làm rất bổ ích đối với trẻ điều đó thể hiện là trẻ rất hào hứng thích
thú tham gia vào các hoạt động. Đồng thời giúp trẻ được thỏa mãn nhu cầu được
hoạt động tìm tòi, khám phá nhằm phát triển ở trẻ khả năng tư duy và tưởng
tượng cho trẻ. Qua đó có thể thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng của các
bậc phụ huynh vào các hoạt động của con em mình.
2. Kiến nghị:
21


2.1. Đối với nhà trường:
Để thực hiện tốt việc sử dụng một số đồ dùng đồ chơi tự tạo bằng phế thải
vào trong các hoạt động trong ngày của trẻ đạt được kết quả cao hơn bản thân tôi
xin có một số kiến nghị đề xuất như sau:
Đề nghị ban giám hiệu nhà trường đầu tư thêm kinh phí để mua thêm một
số đồ dùng phục vụ cho việc làm đồ dùng đồ chơi cụ thể như: Súng bắn nến,
kìm bấm lỗ, keo nến loại nhỏ, kéo răng cưa…và nhiều loại dụng cụ để cho cô có
thể tự làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động học và vui chơi của trẻ.
2.2. Đối với Phòng giáo dục:
Đề nghị với PGD&ĐT Huyện mở các lớp tập huấn làm đồ dùng, đồ chơi để
chúng tôi được học tập rút kinh nghiệm
Trên đây là một số kinh nghiệm và kiến nghị đề xuất của bản thân. Vì chỉ
mới nghiên cứu và thực hiện trong một thời gian ngắn, nên bản thân không tránh
khỏi những vướng mắc thiếu sót. Kính mong ban giám hiệu, hội đồng khoa học
trong nhà trường, cũng như hội đồng khoa học nghành giáo dục và đào tạo cấp
trên góp thêm ý kiến để giúp đỡ tôi có những phương pháp hướng dẫn tối ưu
hơn khi sử dụng một số đồ dùng đồ chơi tự tạo từ các nguyên vật liệu, phế liệu,
góp phần vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ trong trường Mầm Non đạt hiệu
quả cao .
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG

Hà Thị Huế

Cẩm long ngày 04 tháng 3 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết không sao chép nội dung của
người khác.
Người viết SKKN

Quách Thị Tuyết

22


Ý KIẾN NHẬN XÉT XẾP LOẠI CỦA HĐKH TRƯỜNG MN CẨM LONG
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

23


Ý KIẾN NHẬN XÉT XẾP LOẠI CỦA HĐ KHOA HỌC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ
ĐÀO TẠO HUYỆN CẨM THỦY
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

24


Ý KIẾN NHẬN XÉT XẾP LOẠI CỦA HĐ KHOA HỌC GIÁO DỤC CẤP TỈNH
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×