Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường nhằm hình thành nhân cách ban đầu cho trẻ, lứa tuổi 3 4 tuổi c, tại trường mầm non thị trấn 2, ngọc lặc

I. MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Bác Hồ kính yêu của chúng ta khi còn sống Bác rất quan tâm đến mọi
người, nhất là các cháu thiếu nhi, Bác chú trọng từng bữa ăn, giấc ngủ và sự tiến
bộ của các cháu. Bác nói:
“Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan’’ [1].
Hiện nay Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước. Công tác phát triển giáo dục được coi là quốc sách hàng đầu trong
hệ thống giáo dục Quốc dân của đất nuớc ta. Ngành giáo dục Mầm non chính là
một bộ phận không thể thiếu được của sự nghiệp giáo dục nói chung và của cả
nước nói riêng.
Môi trường có vai trò hết sức quan trọng đối với con người. Môi trường là
nơi chứa đựng tài nguyên cần thiết cho đời sống sản xuất của con người. Và
cũng là nơi chứa đựng các phế thải do con người tác động.
Trong thực tế hiện nay đã có nhiều hồi chuông cảnh báo về vấn đề môi
trường đang bị ô nhiễm, đang hủy hoại nghiêm trọng gây nên sự mất cân bằng
sinh thái ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Một trong những nguyên nhân
gây nên tình trạng trên là do sự thiếu hiểu biết, thiếu ý thức của con người.
Để đảm bảo cho con người sống trong môi trường lành mạnh thì việc giáo
dục ý thức bảo vệ môi trường được hình thành và rèn luyện từ rất sớm ở lứa tuổi

mầm non, giúp trẻ có những khái niệm ban đầu về môi trường sống của bản thân
mình nói riêng và con người nói chung là cần thiết. Từ đó, trẻ biết cách sống tích
cực với môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh của cơ thể đối với môi
trường. “Giáo dục bảo vệ môi trường” là giúp cho con người có nhận thức đúng
đắn về những hành vi đúng, sai, sạch đẹp…Từ đó biết cách chăm sóc, bảo vệ và
giữ gìn sức khoẻ cho bản thân, cho xã hội. Mặt khác sẽ đem đến cho mọi người
mối quan hệ giữa thiên nhiên với con người, giữa người với người và với môi
trường sống, Đây chính là gốc rễ để nuôi dưỡng và hình thành ở trẻ một tâm hồn
trong sáng, một nền văn hoá cộng đồng. Nó tạo điều kiện củng cố, mở rộng và
chính xác thêm những hiểu biết của trẻ về môi trường sống xung quanh ta.
Trong chương trình giáo dục mầm non mới hiện nay. Hoạt động khám phá
môi trường xung quanh của trẻ ở lứa tuổi Mẫu giáo nói chung và ở lớp Mẫu giáo
3 - 4 tuổi C nói riêng, nó đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nó cung cấp
những hiểu biết ban đầu về môi trường sống của con người với thế giới xung
quanh. Nó còn phát triển ở trẻ về mặt nhận thức, trí tuệ và thẫm mỹ.
Xác định được vai trò quan trọng với quan điểm, làm thế nào để giáo dục
đứa trẻ sớm nhận thức đúng đắn về một môi trường xanh, sạch, đẹp. Bản thân
tôi trước hết phải xác định được môi trường sạch là gì? Làm thế nào để có một
môi trường sạch? Bản thân chúng ta đã đóng góp được gì để cho môi trường
ngày càng trong sạch hơn?...Điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố để giáo dục.
Là một giáo viên hàng ngày đang được trực tiếp với trẻ, những thế hệ
tương lai của đất nước tôi nhận ra một điều rất quan trọng trong công việc của
mình là cần phải giáo dục trẻ ngay từ bậc học Mầm non về ý thức bảo vệ môi
trường ở tất cả các hoạt động trong ngày, từ lúc đón trẻ cho đến trả trẻ. Điều này
1


là vô cùng quan trọng trong sự hình thành đời sống sau này của đứa trẻ vì khi trẻ
có ý thức bảo vệ môi trường thì trẻ sẽ có ý thức về một thế giới tốt đẹp, mặt
khác sẽ khắc sâu vào cuộc sống của trẻ ngay từ tuổi ấu thơ. Qua đó tạo nền tảng
vững chắc để hình thành nhân cách cho trẻ sau này. Thực tế hiện nay ở lớp tôi
trẻ ở độ tuổi bé ý thức được bảo vệ môi trường còn kém, công tác tự phục vụ
còn phụ thuộc vào cô, người lớn như: Rửa tay, mặt, tự xúc cơm, tự thu dọn đồ
dùng sau khi chơi xong…Đây là vấn đề tôi cần quan tâm.
Chính vì thế, bản thân quyết định chọn đề tài “Một số biện pháp giáo dục
trẻ bảo vệ môi trường, nhằm hình thành nhân cách ban đầu cho trẻ, lứa tuổi 3 4 tuổi C, trường Mầm non Thị Trấn 2, Ngọc Lặc” nhằm tìm ra những biện pháp
thực sự thiết thực để đưa “Giáo dục vảo vệ môi trường” vào các hoạt động trong
ngày cho trẻ.
2. Mục đích nghiên cứu:
Nắm vững yêu cầu, nội dung của việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ


mẫu giáo bé 3 - 4 tuổi C nhằm hình thành nhân cách ban đầu cho trẻ.
Nhằm mục đích tìm ra các biện pháp giáo dục hiệu quả về ý thức bảo vệ
môi trường cho trẻ, giúp cho giáo viên có thể sáng tạo để tổ chức các hoạt động
giáo dục, đồng thời phát triển nhận thức đúng đắn, tính kỷ luật về bảo vệ môi
trường, hiệu quả nhất.
3. Đối tượng nghiên cứu:
“Một số biện pháp giáo dục trẻ bảo vệ môi trường nhằm hình thành nhân
cách ban đầu cho trẻ, lứa tuổi 3 - 4 tuổi C, trường Mầm non Thị Trấn 2, Ngọc
Lặc”. Năm học 2017 - 2018.
4. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp nghiên cứu cơ sở lý luận:
Nghiên cứu tài liệu sách, báo, các thông điệp về bảo vệ môi trường...để thu
thập các cơ sở lý luận, để phân tích tổng hợp tìm hiểu đặc điểm tâm lý của trẻ
mẫu giáo 3 - 4 tuổi C.
- Phương pháp điều tra thực tiễn và thu thập thông tin:
Điều tra, khảo sát tình hình thực tiễn về việc bảo vệ môi trường, những kết
quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, từ đó sẽ lựa chọn các biện
pháp phù hợp phát huy tính tích cực trong giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ.
- Phân tích, thống kê, thực nghiệm và sử lý số liệu.
Đánh giá kết quả, phân tích kết quả, sử lý số liệu phù hợp và so sách kết
quả trước và sau khi áp dụng biện pháp.

2


II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
1. Cơ sở lý luận của sáng kiến kinh nghiệm
Có thể cho rằng! Việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường là yếu tố quan trọng
và cần thiết của đất nước mà hiện nay đang bị hậu quả của thiên tai gây ra cho
môi trường.
Chính vì đều đó mà Bộ chính trị đã khẳng định! Tăng cường công tác bảo
vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước đã đưa ra
những biện pháp cơ bản để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường như: “Thường
xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng thói quen, nếp sống và phong tràò quần
chúng bảo vệ môi trường” và “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào chương
trình giáo dục của tất cả các bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân” [2].
Trẻ lứa tuổi mầm non rất thích hoạt động khám phá, thích tiếp xúc với
thiên nhiên, dễ hình thành nề nếp, thói quen, thái độ ứng sử đúng đắn có văn
hóa [3]. Đây là những yếu tố thuận lợi cho việc giáo dục bảo vệ môi trường cho
trẻ.
Chính vì vậy, việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường đối với trẻ Mầm non có ý
nghĩa vô cùng quan trọng, vì nó giúp trẻ tìm hiểu môi trường xung quanh một
cách chủ động, tích cực, trẻ biết sử dụng hết các giác quan để tiếp thu kiến thức
đồng thời phát triển nhận thức đúng đắn của trẻ trong việc bảo vệ môi trường.
Đối với trẻ mẫu giáo bé còn hạn chế về nhận thức, ý thức để bảo vệ môi
trường, trẻ chưa hiểu về đúng, sai...để điều chỉnh trong các hoạt động mà trẻ
được khám phá...
Đặc biệt nhu cầu nhận thức và phản ánh thế giới xung quanh của trẻ mẫu
giáo 3 - 4 tuổi C do tôi phụ trách còn hạn chế, bởi lứa tuổi này trẻ còn nhỏ chủ
yếu phụ thuộc vào cha mẹ. cô giáo, người lớn xung quanh trẻ. Trẻ luôn muốn
biết mọi thứ và thường đặt ra các câu hỏi để tìm hiểu các sự vật, hiện tượng
xung quanh nhưng chưa có ý thức hay nhận biết về bảo vệ môi trường.
Là một giáo viên phụ trách lớp 3 - 4 tuổi C tại Trường Mầm Non Thị Trấn
2. bản thân tôi nhận thấy việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường ngay từ khi trẻ còn
nhỏ là rất cần thiết, giúp cho trẻ có những nhận thức, hành vi đúng đắn từ những
việc làm nhỏ nhất như: Nhặt rác bỏ vào thùng rác, tự xúc cơm ăn không là rơi
vải, giữ gìn đồ chơi khi chơi... nhằm mục đích dần dần hình thành ý thức cho
trẻ, giúp trẻ biết bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Chính vì vậy, để giúp trẻ có
nhận ban đầu về môi trường tôi thường đặt nhiều câu hỏi làm thể nào để trẻ có
nhận thức đúng đắn về môi trường? Biết cái đẹp, cái sạch, cái gọn gàng ngăn
nắp?...Biết về các hành vi đúng, hành vi sai để giải quyết các vấn đề xung quanh
của môi trường?...mà trẻ đang sống. Để làm được điều này bản thân nhận thấy
việc giáo dục bảo vệ môi trường rất quan trọng để giúp cho đứa trẻ ngay từ bé
để sớm hình thành nhân cách đúng đắn cho trẻ.
Xác định được nhiệm vụ và trách nhiệm của người giáo viên Mầm non
trong việc giáo dục và bảo vệ môi trường là cần thiết đối với xã hội nói chung và
trẻ Mầm non nói riêng. Đặc biệt với lớp 3 - 4 tuổi C do tôi phụ trách. Bản thân
luôn cố gắng tìm tòi học hỏi, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, tìm biện pháp giáo
dục tốt nhất, hiệu qủa nhất, để được kết quả cao nhất.
3


2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu một số biện pháp “Giáo dục trẻ
bảo vệ môi trường, nhằm hình thành nhân cách ban đầu cho trẻ, lứa tuổi 3
- 4 tuổi C, trường Mầm non Thị Trấn 2, Ngọc Lặc”.
Trong quá trình nghiên cứu để đưa ra một số biên pháp giáo dục trẻ bảo vệ
môi trường tôi đã gặp một số thuận lợi và khó khăn như sau:
2.1. Thuận lợi:
Trường Mầm non Thị trấn 2 thành lập năm 2014, tuy mới thành lập được
gần 4 năm song nhà trường luôn được các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện
thuận lợi đầu tư trang bị cơ sở vật chất, phòng học, các thiết bị phục vụ cho việc
học tập tương đối đầy đủ.
BGH nhà trường có chuyên môn và quản lý giỏi luôn chỉ đạo và thực hiện
nghiêm túc quán triệt chương trình theo qui định, thực hiên các chuyên đề trong
hè và nhất là chuyên đề giáo dục bảo vệ môi trường đến đội ngũ giáo viên.
Ban giám hiệu, công đoàn nhà trường luôn chỉ đạo sát sao việc thực hiện
chỉ thi số 29 CT/HU Về việc cải tạo vườn tạp và vệ sinh môi trường; Kết luận số
14 - KL/HU của Ban thường vụ Huyện Ủy Ngọc Lặc; Thông báo số 62-TB/ĐU
của Đảng ủy Thị Trấn Ngọc Lặc; Kế hoạch số 07/KH-CBTT2 ngày 15/04/2017
của Chi bộ trường Mầm non Thị trấn 2, Ngọc Lặc về việc thực hiện phong trào
chỉnh trang khuôn viên, trụ sở cơ quan, đơn vị, đến toàn thể cán bộ giáo viên,
nhân viên nhà trường.
Nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Trong những năm qua
đã được các cấp các ngành quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất tương đối đầy đủ
phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
Lớp mẫu giáo bé do tôi phụ trách luôn được sự quan tâm của Ban giám
hiệu nhà trường, đặc biệt sự chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu trong việc thực
hiện nhiệm vụ năm học. Trong tất cả các chương trình hoạt động chăm sóc và
giáo dục trẻ đều được Ban giám hiệu tạo điều kiện để giáo viên linh hoạt vận
dụng trong việc giáo dục bảo vệ môi trường. Thường xuyên tổ chức dự giờ thao
giảng rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ cũng như nghiệp vụ sư phạm cho
từng giáo viên.
Năm học 2017 - 2018 tôi được phân công phụ trách lớp 3 - 4 tuổi C với
tổng số là 28 trẻ, có tới 16 % số trẻ trong lớp là dân tộc Mường. Bản thân có
trình độ nghiệp vụ vững vàng, luôn tận tụy yêu nghề mến trẻ không ngừng học
hỏi kinh nghiệm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Bản thân luôn quan tâm phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh để tạo thêm
nguồn hỗ trợ về đồ dùng, đồ chơi, quyên góp nguyên vật liệu sẵn có và lao động
tạo ra môi trường cho trẻ hoạt động trong lớp và ngoài lớp học như: Tạo vườn
hoa, cây cảnh, vườn rau,...Để tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được tiếp xúc với
môi trường, từ đó có cơ sở để giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường.
Bản thân nghiêm túc tiếp thu các chuyên đề do phòng giáo dục, nhà trường
tổ chức. Vận dung sáng tạo chuyên đề “Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường trong
trường Mầm non” vào các hoạt động hàng ngày.

4


2.2. Khó khăn
Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số khó khăn như: Một số
trẻ qua lớp nhà trẻ nên chưa có nề nếp, khả năng nhận thức không đồng đều nên
việc tiến hành các hoạt động giáo dục còn gặp nhiều khó khăn.
Với diện tích rộng, nhà trường đang trong quá trình xây dựng chuẩn nên
cảnh quan môi trường, khuôn viên một số chưa hoàn chỉnh.
Hiện nay trong tình trạng thiếu giáo viên quá nhiều đối với lớp tôi mới đạt
1,4 cô/lớp, dẫn đến việc tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục nhất là hoạt
động giáo dục thể chất hiện nay.
Trẻ trong độ tuổi 3 - 4 tuổi đặc điểm tâm sinh lý của trẻ rất dễ nhớ nhưng
cũng chóng quên, trẻ chưa ý thức được việc cần phải bảo vệ môi trường, vệ sinh
cá nhân và vệ sinh môi trường xung quanh.
Một số phụ huynh còn xem nhẹ chưa nhận thức về việc giáo dục trẻ bảo
vệ môi trường, cho rằng trẻ còn nhỏ để nhận thức được.
2.3. Kết quả thực trạng trước khi nghiên cứu một số biện pháp “Giáo
dục trẻ bảo vệ môi trường, nhằm hình thành nhân cách ban đầu cho trẻ,
lứa 3 - 4 tuổi C, trường Mầm non Thị Trấn 2, Ngọc Lặc”.
Xuất phát từ thực tế kết quả đầu năm học tôi đã khảo sát, hầu như trẻ chưa
nhận thức được việc chăm sóc bảo vệ môi trường, chưa biết phân biệt hành vi
đúng, sai với môi trường, giữ gìn vệ sinh, cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi qui định
và tiết kiệm trong sinh hoạt…Kết quả cụ thể như sau:
Kết quả
Nội dung

Trẻ hứng thú, tích cực khi tham
gia hoạt động bảo vệ môi trường
Biết chia sẻ, hợp tác với bạn bè
xung quanh về công tác bảo vệ
môi trường
Trẻ biết phân biệt hành vi đúng,
sai với môi trường
Trẻ có thói quen sống gọn gàng
ngăn nắp, vệ sinh cá nhân, vệ sinh
môi trường
Trẻ biết cất đồ dùng đồ chơi đúng
nơi qui định
Trẻ biết tiết kiệm trong sinh hoạt
hàng ngày của trẻ

Số trẻ
KS

Đạt

Chưa đạt

Số
cháu

Tỷ lệ
%

Số
cháu

Tỷ lệ %

28

22

78,6

6

21,4

28

20

71,4

8

28,6

28

21

75

7

25

28

20

71,4

8

28,6

28

21

75

7

25

28

19

67,9

9

33,1

Như vậy, nhìn lên bảng trên kết quả đạt được chưa cao đối với sáng kiến
giáo dục trẻ bảo vệ môi trường. Chính thực tế đó là điều làm cho tôi luôn trăn
5


trở, suy nghĩ làm thế nào? Tổ chức ra sao? Vì sao? Làm thế nào để kích thích sự
hứng thú, tính tích cực, chủ động trong bảo vệ môi trường?. Để từ đó phát triển
nhận thức, trí tuệ và tính kỷ luật ở trẻ, có như vậy mới giúp trẻ phát triển toàn
diện hơn.
3. Các biên pháp tổ chức thực hiện một số biện pháp “Giáo dục trẻ bảo
vệ môi trường” nhằm hình thành nhân cách ban đầu cho trẻ, lứa tuổi 3 - 4
tuổi C, trường Mầm non Thị Trấn 2, Ngọc Lặc”.
3.1. Biện pháp 1: Xây dựng cảnh quan, tạo môi trường, sưu tầm
nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động là cơ sở giáo dục bảo
vệ môi trường một cách tích cực, hiệu quả.
Việc xây dựng cảnh quan, tạo môi trường và sưu tầm các nguyên vật liệu
làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ tham gia các hoạt động nhằm tạo cơ sở thói quen
cũng như giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường rất quan trọng và hết sức cần
thiết. Hiểu được tầm quan trọng của nó, bản thân tôi luôn cùng với đồng nghiệp
dưới sự chỉ đạọ của ban giám hiệu để xây dựng cảnh quan tạo môi trường, lựa
chọn những đồ dùng, đồ chơi đơn giản được tận dụng từ nguyên vật liệu phế
thải để tạo cơ hội cho trẻ có điều kiện để hoạt động và là cơ sở để giáo giáo dục
trẻ hiểu biết và ý thức bảo vệ môi trường. Cụ thể: Trong năm 2017 - 2018 lớp tôi
đã tham gia hội thi “Xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm” Đạt giải Nhất
cấp trường và cùng với đồng nghiệp tham gia tích cực vào việc đầu tư làm đồ
dùng, đồ chơi, xây dựng các cảnh quan môi trường…Kết quả đã đạt giải nhất
hội thi cấp huyện vào tháng 2 năm 2018 và đã được tham gia hội thi cấp tỉnh.
Ví dụ 1: Để có cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp đẹp hấp dẫn và có
cơ sở để tổ chức các hoạt động, đặc biệt là nội dung giáo dục bảo vệ môi trường
cho trẻ. Mặt khác tạo động lực thu hút trẻ tham gia các hoạt động bảo vệ môi
trường. Chính vì vậy, tôi đã qua tâm tạo môi trường trong lớp, cùng giáo viên
tạo môi trường ngoài lớp sạch đẹp, gọn gàng, đa dạng, phong phú, hấp dẫn…
Mỗi khi tổ chức cho trẻ các hoạt động thì việc lồng các nội dung giáo dục bảo vệ
môi trường trẻ sẽ có sự chủ động, hứng thú hơn, cảm nhận về môi trường sẽ
khác hơn, Cụ thể: Ở trong lớp tôi đã bố trí hài hòa, gọn gàng, đẹp mắt…Ngoài
lớp tôi với góc thiên nhiên tôi đã xây dựng nhiều các loại cây hoa khác nhau,
mỗi lần trẻ hoạt động ở góc thiên nhiên, ngoài việc được hít thở không khí trong
lành trẻ còn được khám phá các nội dung của bài học và được chăm sóc cây…
Từ đó việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường sẽ hiệu quả hơn…
Ví dụ 2: Từ những vỏ ngao, sò, hay vỏ trai sưu tầm được cô và trẻ có thể
làm nên những con cua con cá hay từ những họa báo cô hướng dẫn trẻ sẽ cắt
được những bộ quần áo thời trang thật ngỗ nghĩnh và đáng yêu.
Tôi luôn là người gợi mở, định hướng, trẻ là người chủ động khi khám phá
các nguyên vật liệu và tự tay mình làm những món đồ chơi mà mình thích. Từ
đó giáo dục trẻ ý thức biết tiết kiệm, thu gom những phế liệu cần thiết còn sử
dụng được. Những phế liệu không sử dụng được giáo dục trẻ thu gom bỏ vào
thùng rác đúng quy định.
Ví dụ 3: Với việc cho trẻ ăn quà chiều ở lớp tôi sau khi trẻ uống sữa tôi
luôn định hướng cho trẻ với một vai trò chủ đạo trong việc giữ gìn và bảo vệ
môi trường. Khi ăn quà xong hầu như trẻ đã chủ động phân loại và giữ lại vỏ
6


hộp để cùng cô làm đồ dùng đồ chơi. Từ những vỏ hộp sữa tôi làm một đoàn tàu
hay từ vỏ hộp sữa nhựa su su, fishit…tôi hướng dẫn trẻ cùng làm những chú lợn
con thật ngộ nghĩn, hay làm nên những cái cốc, cái quạt thật xinh xắn cho trẻ
chơi. Tôi thấy, trẻ lớp tôi thực sự hứng thú khi được chơi với những đồ dùng, đồ
chơi mà cô và trẻ đã tạo ra, từ đó trẻ có ý thức khi uống sữa ở nhà hay nơi công
cộng trẻ sẽ thu gom mang đến lớp cho cô hoặc khi nhìn thấy bạn uống sữa trẻ sẽ
nhắc bạn để có cùng ý thức giống mình.
Tôi thiết nghĩ, từ những phế liệu tưởng chừng là bỏ đi nhưng lại có thể tạo
nên những sản phẩm để trẻ học, trẻ chơi vừa giáo dục khắc sâu kién thức vaud
giáo dục trẻ ý thức biết giữ gìn vệ sinh trường lớp nơi công cộng đó cũng là cách
giáo dục hiệu quả về ý thức trẻ bảo vệ môi trường.
Cụ thể: Trẻ cùng cô làm đồ dùng, đồ chơi từ phế liệu

3.2. Biện pháp 2: Tích hợp lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi
trường trong các giờ hoạt động có chủ đích.
Nhận thức được rằng, ở mỗi hoạt động có chủ đích đều có mục đích yêu
cầu khác nhau, chính vì thế, tôi luôn lồng ghép các nội dung giáo dục trẻ bảo vệ
môi trường một cách linh hoạt và sáng tạo vào trong các giờ hoạt động học.
Cụ thể như: Qua hoạt động âm nhạc tôi nhận thấy rằng giáo dục bảo vệ môi
trường có một mối liên hệ rất gần gũi khăng khít với hoạt động giáo dục âm
nhạc, việc kết hợp giáo dục âm nhạc vào bảo vệ môi trường giúp trẻ có hứng thú
học tập, đồng thời kích thích khả năng ghi nhớ củng cố rất nhiều kiến thức về
bảo vệ môi trường.
Ví dụ 1: Hát vận động bài “Em yêu cây xanh” thông qua bài hát trẻ cảm
nhận được giai điêu của bài hát, biết được cây xanh rất có ích đối với con người,
môi trường,, từ đó trẻ sẽ biết cần phải chăm sóc bảo vệ cây xanh.
Với hoạt động khám phá khoa học tôi tổ chức cho trẻ được gieo hạt, trẻ
quan sát sự phát triển của cây, cây cần gì để lớn lên, trẻ biết được một số kĩ năng
đơn giản khi trồng cây…
7


Ví dụ 2: Quan sát quá trình phát triển của cây trẻ biết được quá trình phát
triển của cây, tôi cho trẻ quan sát tranh kết hợp giải thích để trẻ hiểu các giai
đoạn như: Gieo hạt - nảy mầm - cây non - cây trưởng thành - cây ra hoa - cây
kết quả, sau đó tôi đặt một số câu hỏi cho trẻ như: Cây lớn lên nhờ gì? Cây cho
chúng ta lợi ích gì?... Để trẻ tư duy và biết được cây xanh rất cần thiết đối với
con người và môi trường sống như thế nào? Biết được lợi ích như vậy trẻ cần
phải làm gì để chăm sóc chúng…Từ đó tôi cho trẻ thực hành hàng ngày để trẻ có
cơ hội theo dõi sự phát triển của cây và việc giáo dục ý thức bảo vệ và chăm sóc
cây hiệu quả bằng thực tế trẻ được làm.
Ví dụ 3: Tìm hiểu về “Một số con vật sống dưới nước”
Tôi cho trẻ quan sát bể cá sau đó đặt những câu hỏi cho trẻ biết về đặc điểm
và lợi ích của cá. Điều gì sẽ xảy ra khi cá bị vớt lên khỏi mặt nước? Vì sao? Để
kích thích trẻ tôi đã gợi ý cho trẻ biết cách giải quyết các vấn đề khác nhau qua
đó giáo dục trẻ bảo vệ nguồn nước, giữ nguồn nước sạch. (Tôi cho trẻ thử
nghiệm với môi trường nước và cá), từ đó giáo dục trẻ bảo vệ con vật…
Ví Dụ 4: Qua các đồ dùng sử dụng “Bằng điện” trong gia đình, ở lớp. Trẻ
biết một số đồ dùng sử dụng bằng điện trong gia đình, ở lớp như: Bóng điện để
thắp sáng, quạt, tivi, đài, tủ lạnh... Tôi giáo dục trẻ chơi với những đồ dùng bằng
điện rất nguy hiểm khi không được phép của bố mẹ, người lớn hoặc cô giáo trẻ
không nên sử dụng. Vì nó rất dễ gây cháy nổ hay nguy hiểm khác. Giáo dục trẻ
biết tiết kiệm điện khi không cần thiết như: Bằng thực tế, tôi cho trẻ biết khi ra
khỏi phòng cần phải tắt đèn, tắt tivi, quạt...
Ví dụ 5: Tôi cho trẻ phám phá “Năm giác quan”. Cho trẻ khám phá thực
hành trải nghiệm các giác quan và qua đó giáo dục trẻ biết chăm sóc giữ gìn đôi
mắt, không dụi tay bẩn lên mắt, rửa mặt, tay hàng ngày bằng nước và khăn sạch.
Giáo dục trẻ biết giúp đỡ những bạn bị khiếm thị, bị cận...không cho tay bẩn vào
tai, không dùng que ngoáy tai của mình và của bạn, khi tắm gội chú ý không để
nước chui vào tai...Biết đội mũ, ô khi ra nắng và đeo khẩu trang, thường xuyên
đánh răng và không ăn những thức ăn quá nóng, quá lạnh phải giữ vệ sinh răng
miệng hàng ngày, tiết kiệm nước khi rửa tay...
Với những bài thơ, câu chuyện theo các chủ đề, tôi đọc cho trẻ nghe, giải
thích cho trẻ hiểu được nội dung hành động nào có ích, hành động, lời nói nào
gây tác hại với môi trường, đâu là việc tốt đối với môi trường và gái dục trẻ biết
hành động cho phù hợp.
Ví dụ 6: Thông qua bài thơ “Nghe lời cô giáo” trẻ cảm nhận được âm điệu
của bài thơ và thông qua bài thơ giáo dục trẻ có thói quen vệ sinh trước khi ăn
phải rửa tay, sau khi ăn phải lau mặt, từ đó hình thành cho trẻ thói quen sử dụng
nước tiết kiệm bằng cách vặn vòi nước vừa đủ. Đây là việc làm thường xuyên
tôi đã hướng dẫn hàng ngày để giáo dục trẻ.
Có thể nói, Đây là một kết quả khả quan nhất, bởi bằng những việc làm,
hành động thực tế hàng ngày trẻ được tiếp xúc, cùng với việc hướng dẫn trẻ chu
đáo kết hợp với việc giáo dục trẻ. Tôi thấy các cháu tuy còn là lứa tuổi bé nhưng
ý thức của trẻ trong việc biết bảo vệ, giữ gìn môi trường sạch sẽ khi các hoạt
động đuợc cô tổ chức thực sự hiệu quả.
8


3.3. Biện pháp 3: Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động
khác ở lớp 3 - 4 tuổi C, tại trường Mầm non Thị Trấn 2.
Có thể nói, các hoạt hoạt động của trẻ trong trường Mầm non đều là hoạt
động mang tính toàn diện ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Cụ thể:
Với hoạt động vui chơi: Được coi là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo.
Trẻ được trực tiếp chơi, mô phỏng phản ánh lại cuộc sống môi trường xung
quanh trẻ, chính vì vậy khi trẻ chơi hoạt động góc tôi luôn hướng dẫn gợi mở
cho trẻ rõ ràng, chi tiết, để trẻ hoạt động tích cực, tôi luôn chuẩn bị đồ dùng, đồ
chơi phong phú, đa dạng nhằm thu hút trẻ chơi, đặc biệt kết hợp giáo dục trẻ bảo
vệ môi trường trong hoạt động một cách phù hợp để qua đó trẻ có được hiểu biết
ý thức tốt khi tham gia bảo vệ môi trường.
Ví dụ 1: Ở góc phân vai:
Trẻ biết được các thao tác vai của người bán hàng, nấu ăn…nhưng quan
trọng hơn hết trẻ có ý thức thu dọn gọn gàng đồ dùng của mình sau mỗi vai chơi
Trẻ cất dọn đồ chơi sau khi chơi xong
Ở góc thiên nhiên:
Trẻ đóng vai một người bảo vệ môi trường với các thao tác như trồng cây,
tưới cây, cắt tỉa lá cho cây, khi chăm sóc xong thì trẻ biết thu dọn đồ dùng, cất
đúng nơi quy định…
Góc khám khoa học:
Tôi dạy trẻ cách tìm hiểu các hiện tượng tự nhiên của môi trường, phân biệt
môi trường sạch, môi trường bẩn và hành vi đúng, hành vi sai…Tôi cho trẻ quan
sát tranh để xác định về hành vi đúng, sai, môi trường sạch bẩn qua (thử nghiệm
nguồn nước…)
Tôi nhận thấy rằng hoạt động vui chơi chính là phương tiện giúp trẻ phát
triển toàn diện, đặc biệt là hình thành nhân cách cho trẻ. qua các buổi chơi trẻ ý
thức được rằng phải biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, lau chùi và cất dọn đúng nơi
quy định

Với hoạt động ngoài trời:
Tôi tổ chức cho trẻ dạo chơi, tham quan, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ
khám phá và tìm hiểu đáp ứng được nhu cầu tính tò mò và tính ham hiểu biết
của trẻ, cũng cố kiến thức cho trẻ về môi tường xung quanh, giáo dục cho trẻ
9


thói quen và hành vi nơi công cộng, trẻ biết nhặt rác bỏ vào thùng đúng nơi qui
định.
Qua hoạt động tôi cho trẻ được quan sát cây cối, các loại cây kết hợp với
việc nhặt rác, lá cây, với việc gọi tên lá cây, phân loại lá cây…cho trẻ giúp trẻ
phát triển về trí tuệ, nhận thức và còn giáo dục trẻ biết cách chăm sóc và bảo vệ
cây, không hái hoa, bẻ cành…
Ví dụ 1: Tôi cho trẻ quan sát vườn hoa trong trường, trẻ sẽ nói lên những
gì mà trẻ nhìn thấy đặc điểm của các loại hoa, ý nghĩa của nó như thế nào? Làm
sao để cây hoa có thể lớn và nở được nhiều hoa? Nếu không tưới nước, chăm
sóc thì chuyện gì sẽ sảy ra với các cây hoa? với những câu hỏi gợi mở như vậy
trẻ sẻ đưa ra các ý kiến của mình, đồng thời kích thích được tính ham hiểu biết ở
trẻ. Bên cạnh việc cho trẻ được quan sát và được tiếp xúc với thiên nhiên, được
tắm nắng gió hít thở không khí trong lành tôi còn cho trẻ được trải nghiệm và
thực hành chăm sóc vườn hoa cây cảnh trong trường trẻ tỏ ra rất thích thú và
thoải mái khi được vui chơi ngoài trời .

Hình ảnh bé đang chăm sóc vườn thiên nhiên
Điều đó chứng tỏ rằng khi cho trẻ tham gia hoạt động ngoài trời kiến thức
của trẻ sẽ được khắc sâu, nâng cao nhận thức hơn, trí tuệ ngày môt phát triển
hơn. Đấy cũng chính là nền tảng để trở thành một tuyên truyền viên tốt về cuộc
sống và bảo vệ môi trường sống xung quanh trẻ thơ.
Tất cả các hoạt động trong trường Mầm non đều là hoạt động mang ý nghĩa
giáo dục. Song họat động tổ chức cho trẻ trong giờ ăn, ngủ là một hoạt động
mang tính giáo dục ý thức vệ sinh cá nhân, vệ sinh thân thế…:
Trước khi ăn trẻ tự đi rửa tay, biết vặn nước nhỏ để tiết kiệm nước, tự đi lấy
ghế vào bàn ngồi, khi ăn không làm cơm rơi vãi, ăn hết xuất ăn, không nói
chuyện riêng…Sau khi ăn xong trẻ tự đi cất ghế, lau mặt, nhặt cơm rơi vải bỏ
vào đĩa… Đến giờ ngủ trẻ biết tự lấy gối theo ký hiệu của mình, khi ngủ không
nói chuyện và ngủ sâu giấc…
Ví dụ 2: Ở tôi tổ chức cho trẻ dưới dạng hội thi theo ý tưởng đặt ra “Bé với
hoạt động tạo hình” trẻ được tham gia các trò chơi rèn các kỹ năng quan sát, khả
năng nhanh nhẹn, nhưng điều quan trọng thông qua hội thi trẻ biết phân biệt
được các hành vi đúng, ghạch bỏ những hành vi sai, phát huy tính đoàn kết với
10


các bạn trong quá trình chơi để tạo nên nhưng bức tranh về bảo vệ môi trường.
Từ trãi nghiệm thực tế và những kiến thức đã được cô cung cấp, trẻ được nêu ý
tưởng về của đội qua bức tranh môi trường mà đội mình vừa hoàn thành…
Ví dụ 3: Vào các ngày hội ngày lễ trong năm học chúng tôi thường tổ chức
cho trẻ hát, múa văn nghệ, thi làm đồ dùng đồ chơi tự tạo ở các nhóm trẻ trong
lớp, với những bài hát mang nội dung ý nghĩa bảo vệ môi trường nhằm giáo dục
trẻ những kiến thức kỹ năng về bảo vệ môi trường.
Qua hoạt thực tế khi tổ chức cho trẻ thông qua các hoạt động khác, nhằm
giáo dục trẻ bảo vệ môi trường, tôi thấy được, trẻ rất chủ động trong việc tự bảo
về môi trường cá nhân cũng như phát triển ở trẻ tích tập thể rất cao. Nhận thức
của trẻ về môi trường được nâng lên rõ rệt, tính kỷ luật của trẻ cũng đã được
hình thành. Trẻ rất hứng thú để cùng cô và các bạn thực hiện các công việc đựơc
giao. Điều đó có thể khẳng định! Việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường đã giúp
cho đứa trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt.
3.4. Biện pháp 4: Tăng cường công tác tuyên truyền, phối kết hợp với
phụ huynh trong việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường là cơ sở quan trọng đẻ
hình thành nhân cách cho trẻ.
Tuyên truyền và phối hợp với phụ huynh trong công tác giáo dục ý thức
bảo vệ môi trường là một biện pháp không thể thiếu đối với trẻ Mầm non.
Chính vì vậy, để giúp trẻ nhận thức đúng đắn về việc bảo vệ môi trường tôi
thường xuyên trao đổi với phụ huynh thông qua giờ đón, trả trẻ, thông qua các
buổi họp phụ huynh trao đổi về hoạt động trên lớp của trẻ đặc biệt là qua các
hoạt động của trẻ ở gia đình, ở trường mầm non. Qua việc tìm tòi, khám phá,
trải nghiệm giúp cho trẻ tìm hiểu về môi trường thế giới xung quanh, các môi
trường tự nhiên, cỏ cây hoa lá… để trẻ biết yêu cái đẹp, loại bỏ cái xấu và hướng
tới những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống sau này như:
Ví dụ: Thi đồ dùng đồ chơi, tôi đã vận động phụ huynh sưu tầm các
nguyên vật liệu sẵn có cùng với cô giáo tạo ra những đồ dùng đồ chơi cho trẻ
khám phá, trải nghiệm, qua đó để giáo dục trẻ biết giá trị, công sức mà mọi
người đã làm cho mình, từ đó giáo dục trẻ thêm môi trường, yêu cha mẹ, cô, bạn
bè và người thân.
Ngoài ra ở gia đình vào những ngày lễ, ngày nghỉ, tôi thường trao đổi với
phụ huynh cho trẻ đi tham quan dạo chơi ở công viên. Đây cũng là hình thức
thông qua phụ huynh để cho trẻ trải nghiệm khám phá thế giới xung quanh trẻ,
qua các hoạt động vui chơi, giải trí được học hỏi và nhận thức tốt về môi trường.
Tôi luôn tìm và tải trên mạng các bài báo, phóng sự nêu cao ý thức bảo vệ
môi trường của người dân rồi dán vào bảng tin của lớp. Vào những lúc đón, trả
trẻ tôi trao đổi với phụ huynh về ý thức bảo vệ môi trường của mỗi chúng ta
không chỉ ở trong gia đình, ở làng, xóm, thôn bản, phố, phường mà còn ở toàn
xã hội cần chung tay với thông điệp “vì môi trường xanh sạch đẹp”…
Tuyên truyền, vận động phụ huynh về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi
trường trong cuộc sống hàng ngày và trao đổi về công việc hàng ngày ở gia
đình, phụ huynh không quên giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng sạch sẽ, khi ăn
quà cần phải thu gom rác thải bỏ vào đúng nơi qui định.
11


Có thể nói, phối kết hợp với phụ huynh trong việc giáo dục trẻ biết bảo vệ
môi trường là điều kiện tốt nhất để hình thành nhân cách cho trẻ. Trẻ có thái độ
gần gũi với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, yêu quý chăm sóc bảo vệ
cỏ, cây, hoa, lá... ở gia đình, nhà trường và ở xã hội, yêu quý chăm sóc bảo vệ
vật nuôi gần gũi. Phụ huynh bớt chút thời gian tạo cơ hội trẻ được trải nghiệm
với môi trường tự nhiên cũng như môi trường xã hội dần dần nâng cao ý thức và
cảm nhận của trẻ đói với môi trường xanh, sạch, đẹp.
Qua tuyên truyền phụ huynh, tôi cảm nhận được phụ huynh rất phấn khởi,
yên tâm khi thấy con em mình đến trường không chỉ có học múa, học hát và
chơi, mà đến trường trẻ còn được các cô giáo dục cho trẻ về một thế giới sạch
đẹp, ngoài ra trẻ còn được trải nghiệm với những kinh nghiệm đời thực, trong
thực tế về cuộc sống xung quanh trẻ. Đây chính là điều kiện tốt nhất để phát
triển toàn diện trong tương lai của trẻ.
4. Hiệu quả của kiến kinh nghiệm sau khi nghiên cứu một số biện pháp
“Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường nhằm hình thành nhân cách ban đầu cho
trẻ, lứa tuổi 3 - 4 tuổi C, trường Mầm non Thị Trấn 2, Ngọc Lặc”.
Qua quá trình tổ chức hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ với các
biện pháp tôi đã sử dụng, từ những kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy mà tôi
đã thành công, khi tổ chức cho trẻ lớp tôi trẻ đã rất hứng thú, mạnh dạn, tự tin,
tích cực trong tất cả các hoạt động, đặc biệt là ý thức vệ sinh cá nhân, có thói
quen sống gọn gàng ngăn nắp, vệ sinh môi trường được nâng lên một cách rõ
rệt, trẻ đã biết chia sẻ, hợp tác với bạn bè xung quanh, cất đồ dùng đồ chơi đúng
nơi qui định… Đều đó cho thấy, sau một năm tôi áp dụng các biện pháp trên
qua bảng đánh giá sau khi đưa ra sáng kiến, cụ thể như sau:

T
T

Nội dung khảo sát
1

1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

Trẻ hứng thú, tích cực khi
tham gia hoạt động bảo vệ
môi trường
Biết chia sẻ, hợp tác với
bạn bè xung quanh về công
tác bảo vệ môi trường
Trẻ biết phân biệt hành vi
đúng, sai với môi trường
Trẻ có thói quen sống gọn
gàng ngăn nắp, vệ sinh cá
nhân, vệ sinh môi trường
Trẻ biết cất đồ dùng đồ
chơi đúng nơi qui định
Trẻ biết tiết kiệm trong sinh
hoạt hàng ngày của trẻ

Trước khi áp dụng biện Sau khi áp dụng biện
pháp
pháp
Tổng
số trẻ
Đạt
Chưa đạt
Đạt
Chưa đạt
KS
Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ
cháu % cháu % cháu % cháu %
28

22

78,6

6

21,4

26

92,8

2

8,2

28

20

71,4

8

28,6

25

89,2

3

10,8

28

21

75

7

25

26

92,8

2

8,2

28

20

71,4

8

28,6

25

89,2

3

10,8

28

21

75

7

25

27

96,4

1

5,6

28

19

67,9

9

33,1

24

85,7

4

14,3

12


Nhìn vào bảng đánh giá trên cho thấy:
Kết quả khi tôi tổ chức cho trẻ hoạt động, trẻ tham gia rất tích cực, hứng
thú, biết chia sẽ và hợp tác với bạn bè, tạo được tính tập thể cao, trẻ nhận thức
tốt về hành vi đúng, sai, cái đẹp, cái xấu…đối với môi trường. Các thói quen
trong sinh hoạt hàng ngày về vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung…đã tác động rất
lớn đến với trẻ mỗi khi được giao nhiệm vụ, khi kiểm tra trẻ đều hoàn thành một
cách gọn gàng, ngăn nắp chu đáo. Đây chính là những điều tôi quan tâm, đã thực
sự trở thành hiện thực, đó là kết quả trên trẻ đạt khá cao so với đầu năm trước
khi tôi chưa đưa ra sáng kiến này. Tính kỷ luật, kiến thức, sự hiểu biết và tính
chủ động trong việc ý thức ở trẻ về việc bảo vệ môi trường tốt hơn, chất lượng
giáo dục được nâng lên rõ rệt. Từ đó giúp trẻ phát triển toàn diện cả về nhận
thức, trí tuệ và thẫm mỹ.
Sau khi nghiên cứu đề tài này bản thân rút ra kinh nghiệm, để đạt kết quả
cao trước hết tôi nắm vững được đặc điểm tâm sinh lý, nhận thức lứa tuổi, tài
liệu, sách báo và bằng thực tế kinh nghiệm của bản thân trong việc giáo dục trẻ
ý thức tốt trong việc bảo về môi trường, tính đoàn kết, thân thiện với bạn bè và
môi trường sống....Bản thân tôi đã cảm thấy rất phấn khởi sau khi thực hiện các
biện pháp giáo dục trẻ, trẻ không những có ý tốt trong việc bảo vệ môi trường
mà còn hình thành ở trẻ những đức tính tốt cao đẹp, tạo tiền đề cho trẻ trở thành
chủ nhân tương lai của đất nước.
Với đồng nghiệp từ các biện pháp đã nghiên cứu đã được đồng nghiệp quan
tâm và được áp dụng rộng rãi trong toàn trường và một số bạn bè đồng nghiệp ở
các trường trong huyện.
Với phụ huynh đây là vấn đề đã được hầu hết các bậc phụ huynh đặc biệt
quan tâm, bởi nó có ý nghĩa giáo dục tích cực tác động đến môi trường giáo dục
tại gia đình, nhà trường và xã hội. Chính vì vậy, bản thân tôi nhận thấy phụ
huynh hoàn toàn tin tưởng để gửi gắm con em trong trong việc chăm sóc và giáo
dục trẻ, giúp cho trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt sau này của trẻ.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
Có thể khẳng định rằng! Việc thực hiện một số biện pháp giáo dục bảo vệ
môi trường cho trẻ nhằm nâng cao nhận thức trong các hoạt động giáo dục cho
trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi C là một hoạt động vô cùng quan trọng mà không thể
thiếu được ở bất cứ hoạt động nào, nó là tiền đề cho sự phát triển trí tuệ và thẩm
mĩ, nhận thức. Cùng với việc giúp cho trẻ tự tin hơn, mạnh dạn hơn, có tinh thần
kỷ luật hơn trong môi trường được giáo dục. Qua quá trình vận dụng các biện
pháp nêu trên tôi đã rút ra một số kết luận như sau:
Trước hết cần nắm vững đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, biết tổ chức linh hoạt
và vận dụng nhiều biện pháp, phân tích, giải thích khích lệ, quan tâm chú trọng
về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ trước khi tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục
bảo vệ môi trường.
Tích cực nghiên cứu, sáng tạo, vận dụng các biện pháp vào tổ chức các
hoạt động giáo dục toàn diện cho trẻ đạt hiệu quả. Bên cạnh đó cần phải tìm tòi,
13


học hỏi để nâng cao trình độ hiểu biết về mọi mặt, nhằm trang bị cho mình
những kiến thức về môi trường cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện.
Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phối hợp với phụ huynh trong
quá trình giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ.
Làm tốt công tác tham mưu tích cực với BGH và phối kết hợp với các đoàn
thể trong nhà trường để cùng xây dựng kế hoạch, thống nhất các nội dung, chủ
đề, tăng cường xây dựng môi trường giáo dục về mọi mặt phù hợp là biện pháp
tốt nhất để phát huy tính chủ động, ý thức cao trong việc giáo dục bảo vệ môi
trường cho trẻ.
2. Kiến nghị
Để giáo dục bảo vệ môi trường luôn được quan tâm nhằm đáp ứng được
nhiệm vụ năm học đề ra, bản thân xin có một số ý kiến đề xuất như sau:
Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng,
đồ chơi trong lớp và môi trường hoạt động ngoài trời. Đảm bảo việc tổ chức các
hoạt động cho trẻ được trải nghiệm về môi trường trong trường, nhóm lớp là cơ
sở để giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường.
Cần tạo điều kiện cho giáo viên đi thăm quan, dự giờ của đồng nghiệp
nhằm học hỏi, đúc rút kinh nghiệm để giáo viên cần quan tâm về nôị dung bảo
vệ môi trường trong quá trình giảng dạy.
Tăng cường khuyến khích, động viên, khen thưởng kịp thời nhằm khuyến
lệ giáo viên tích cực nghiên cứu, sáng tạo có hiệu quả để phục vụ cho công tác
giảng dạy, đặc biệt giáo dục trẻ biết ý thức bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.
Bên cạnh đó đề nghị nhà trường tham mưu với các cấp quan tâm đặc biệt
bổ sung đủ định biên số giáo viên để đảm bảo thực hiện công tác chăm sóc giáo
dục tại nhóm lớp.
Nhà trường đề xuất với cấp trên để bổ sung thêm một số tài liệu, sách
báo… cho giáo viên tham khảo về kiến thức bảo vệ môi trường.
Trên đây là một số biện pháp “Giáo dục trẻ bảo vệ môi trường nhằm hình
thành nhân cách ban đầu cho trẻ, lứa tuổi 3 - 4 tuổi C, trường Mầm non Thị
Trấn 2, Ngọc Lặc” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, nhận thức và tinh thần
kỷ luật ở trẻ trong việc bảo vệ môi trường. Kính mong được sự quan tâm góp ý
của hội đồng khoa học, đồng nghiệp, các cấp và những người quan tâm đến sáng
kiến này, để trong quá trình công tác, tổ chức thực hiện chăm sóc giáo dục trẻ
ngày càng đạt hiệu quả tốt hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn./.
XÁC NHẬN
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................
.............................................................

Thị trấn, ngày 15 tháng 04 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của tôi
viết, không sao chép của người khác.
Người viết

Lê Thị Hà
14


NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................................................
...................................................................................................................................
........................................................................................................

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×