Tải bản đầy đủ

skkn một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non định tường, năm học 2017 2018

MỤC LỤC
TT
A

TIÊU ĐỀ
MỞ ĐẦU

Trang
2-3

I
II
III
B
I
II
1
2
3
III
1.


Lý do chọn đề tài
Mục đích nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu
NỘI DUNG
Cơ sở lý luận
Thực trạng
Thuận lợi.
Khó khăn
Kết quả khảo sát.
Các biện pháp thực hiện
Biện pháp 1: : Tạo môi trường Xanh- Sạch – Đẹp cho

2-3
3
3
3-5
3-4
4
4
4
5
5
5-6

2.

trẻ khi đến trường
Biện pháp 2: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông
qua các hoạt động trên ngày.

7-10

3.

5

Biện pháp 3: : Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ
bằng cách xây dựng nề nếp, thói quen
Biện pháp 4: : Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua


hoạt động lao động
Biện pháp 5: Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ

12-13

6
IV
C

thông qua ngày hội, ngày lễ.
Biện pháp 6 Phối kết hợp với phụ huynh
Hiệu quả đạt được
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

14-15
14-15
15-16

4

10-11
12-13

A. MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
Ngày nay, xã hội ngày càng phát triển cùng với đó chúng ta đang sống
trong một thế giới có nhiều biến đổi về môi trường. Theo báo cáo của WHO, ô
nhiễm môi trường đã gây ra cái chết của 12,6 triệu người hàng năm. Ô nhiễm
môi trường có tác động nhiều nhất đến trẻ dưới 5 tuổi và người lớn tuổi từ 50
đến 75. Một trong những nguyên nhân cơ bản gây nên tình trạng trên là do sự
1


thiếu hiểu biết, thiếu ý thức của con người. Vì vậy giáo dục bảo vệ môi trường
đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng trong việc đào tạo thế hệ trẻ ở các trường
học và được quan tâm ngay từ bậc học đầu tiên: Giáo dục mầm non, “ Một môi
trường lành mạnh sẽ cũng cố cho một dân số khỏe mạnh” (tổng giám đốc WHO
Margret Trần) bình luận.
Chính vì thế mà Đảng và nhà Nước ta đã coi giáo dục mầm non là bậc học
nền móng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Vì vậy, giáo dục bảo vệ môi trường
ngay từ cấp học đầu tiên, để hình thành ý thức cho trẻ là một việc làm hết sức
quan trọng và ý nghĩa. Trẻ ở độ tuổi mầm non là giai đoạn vô cùng nhạy cảm
trước cuộc sống xung quanh trẻ, để giúp trẻ phát triển toàn diện thì không chỉ
dạy học và chăm sóc trẻ là đủ, trẻ có khỏe mạnh hay không là nhờ vào một phần
của yếu tố môi trường. Từ đó mỗi nhà giáo mầm non có nhiệm vụ thổi vào tâm
hồn trẻ những giá trị đầu tiên của nhân cách con người, cung cấp cho trẻ hiểu
biết ban đầu về môi trường sống của bản thân nói riêng và con người nói chung,
biết cách sống tích cực với môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh
về cơ thể và trí tuệ, biết thân thiện, với môi trường là con người có ích cho xã
hội mai sau.
Với trẻ mầm non việc giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ là cung cấp cho
trẻ những kiến thức sơ đẳng về môi trường phù hợp với khả năng nhận thức của
trẻ nhằm tạo ra thái độ, hành vi đúng của trẻ đối với môi trường xung quanh,
việc khám phá quy luật của tự nhiên nhằm mục đích bảo vệ môi trường có thể
bắt đầu từ lứa tuổi Mầm Non.
Như vậy giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ ở trường Mầm non là việc
làm cần thiết vì trẻ Mẫu giáo rất dễ nhạy cảm và mau chóng tiếp thu những điều
học được ở trường, hình thành dấu ấn lâu dài, giáo dục bảo vệ môi trường cho
trẻ Mẫu giáo sẽ góp phần quan trọng tạo ra lớp người mới có sự hiểu biết và có
thái độ đúng đắn đối với môi trường làm cho xã hội ngày càng phát triển.
Để trẻ có kiến thức cơ bản và ý thức trong việc bảo vệ môi trường, bản
thân tôi luôn suy nghĩ, tìm tòi những biện pháp, thủ thuật trong quá trình giáo
dục trẻ, lôi cuốn trẻ tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường một cách tích
cực và hiệu quả cao nhất. Vì vậy trong năm học này tôi đã chọn nghiên cứu đề
tài: “Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 4-5 tuổi ở trường
mầm non Định Tường năm học 2017-2018” làm đề tài nghiên cứu.
II. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu thực trạng hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường tại trường
mầm non để đưa ra một số biện pháp nhằm giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ môi
trường cho trẻ.
III. Đối tượng nghiên cứu
Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 4-5 tuổi trường
Mầm Non Định Tường.
IV. Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp nghiên cứu lí luận: Đọc tài liệu, phân tích, so sánh, khái
quát các tài liệu có liên quan.
2


- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: khảo sát đánh giá.
- Phương pháp thực hành trải nghiệm.
B. NỘI DUNG
I. Cơ sở lý luận
Môi trường là nơi nuôi dưỡng con người cả về vật chất lẫn tinh thần
nhưng cũng chính con người trong quá trình tồn tại và phát triển đã khai thác
cạn kiệt các nguồn tài nghuyên thiên nhiên, làm mất cân bằng sinh thái, ảnh
hưởng đến chất lượng cuộc sống. Một trong những nghuyên nhân cơ bản làm
suy thoái môi trường là do ý thức, nhận thức còn hạn chế của con người.
Vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay đang là mối quan tâm hang đầu của
nhiều quốc gia. Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tăng làm ảnh hưởng
nghiêm trọng tới đời sống của con người. Mặc dù đã có nhiều hoạt động kêu gọi
vì môi trường nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn ở mức báo động. Chính
vì vậy cần phải giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường ngay từ tuổi mầm non, giáo
dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non là cung cấp cho trẻ những hiểu
biết ban đầu về môi trường sống của bản thân trẻ, trẻ biết cách sống tích cực với
môi trường nhằm đảm bảo sự phát triển lành mạnh về cơ thể và trí tuệ. Mục
đích của việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường là nhằm vận dụng những kiến
thức và kỹ năng vào giữ gìn, bảo tồn, sử dụng môi trường đảm bảo bền vững
cho cả thế hệ hiện tại và tương lai.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ là việc chúng ta cung cấp cho
trẻ những kiến thức sơ đẳng về môi trường phù hợp với khả năng nhận thức của
trẻ. Đối với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ 4-5 tuổi các chức năng tâm lý đang
được hoàn thiện dần, trẻ bắt đầu có những nhận thức đúng đắn về ý thức bảo vệ
môi trường. Chính vì vậy việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ, luôn là
một hoạt động mang tính giáo dục cao, nó đòi hỏi chúng ta phải nhạy bén, linh
hoạt, tận dụng mọi hoạt động để giáo dục ý thức, hành vi cho trẻ, đặc biệt cho
trẻ được trải nghiệm nhiều với hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường như: Dạy
trẻ cất dọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi, đi vệ
sinh đúng nơi quy định, cùng cô làm đồ dùng, dụng cụ dạy học, đồ chơi tận
dụng từ nguyên vật liệu phế thải một cách đơn giản nhưng thể hiện rõ sự sáng
tạo và ý tưởng phong phú qua mỗi sản phẩm ... Xuất phát từ những trăn trở ấy
tôi đã quyết định lựa chọn đề tài “Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi
trường cho trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non Định Tường năm học 2017-2018”
nhằm đem lại cho trẻ những hiểu biết về mối quan hệ giữa con người với môi
trường sống, hình thành ý thức tốt trong việc bảo vệ môi trường.
II. Thực trạng
Năm học 2017 - 2018 tôi được phân công chủ nhiệm lớp Mẫu giáo 4-5
tuổi, trong quá trình thực có những thuận lợi và khó khăn sau:
1. Thuận lợi
* Đối với nhà trường: Là trường chuẩn Quốc gia nên có đầy đủ cơ sở
3


vật chất phòng học, các phòng chức năng, trang thiết bị đồng bộ cho từng nhóm,
lớp thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Khuôn viên trường đẹp, trồng
nhiều cây xanh bóng mát tạo điều kiện cho trẻ học tập vui chơi.
* Đối với trẻ: Với trẻ 4-5 tuổi là độ tuổi mà trẻ đã làm quen với các hình
thức cho hoạt động bảo vệ môi trường khác nhau trẻ đã có nhiều thói quen cần
thiết cho hoạt động bảo vệ môi trường như tập nhặt rác, nhổ cỏ, tập quét dọn, lau
giá đồ chơi, biết lắng nghe lời chỉ dẫn của cô giáo. Tỷ lệ chuyên cần đạt cao, nề
nếp và thể lực tốt.
* Đối với phụ huynh: Phụ huynh quan tâm cộng tác, góp phần tạo cảnh
quan xanh, sạch, đẹp cho trường lớp.
* Đối với bản thân: Là một giáo viên yêu nghề, mến trẻ, có trình độ
chuyên môn trên chuẩn, năng lực sư phạm vững vàng, luôn được ban giám hiệu
nhà trường và phụ huynh tin yêu.
2. Khó khăn
* Đối với trẻ:
- Vì Trẻ lớp tôi đa số là con em nông thôn nên sự hiểu biết về bảo vệ môi
trường còn nhiều hạn chế. Trẻ có những thói quen không tốt như còn chơi bẩn,
chưa có ý thức vệ sinh cá nhân, bỏ rác chưa đúng nơi qui định, chưa biết tiết
kiệm nước, chưa biết yêu quí cỏ cây hoa lá…
- Đa số trẻ chưa có thói quen bảo vệ môi trường xung quanh mình, chưa
có khả năng phản ứng với các hành vi của con người làm bẩn môi trường và phá
hoại môi trường.
- Việc hợp tác và chia sẽ với bạn bè và những người xung quanh trong
việc bảo vệ môi trường còn hạn chế.
* Đối với phụ huynh: Nhiều phụ huynh còn chưa thực sự quan tâm đến
việc giáo dục trẻ bảo vệ môi trường.
Với tình hình thực tế trên, tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng của trẻ
thông qua các hành vi nhằm tìm ra những biện pháp hữu hiệu giúp trẻ hình
thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ những ngày đầu tới lớp.
* Kết quả khảo sát thực trạng
Đối tượng khảo sát: Trẻ 4 -5 tuổi Trường mầm non Định Tường.
Tổng số trẻ khảo sát: 36 trẻ.
* Bảng khảo sát lần 1

TT

Nội dung khảo sát

1

Có hiểu biết về nội dung giáo dục
bảo vệ môi trường.
Thích tham gia các hoạt động giáo
dục bảo vệ môi trường

2

Tổng
số trẻ
khảo
sát
36

Kết quả khảo sát
Đạt Tỷ lệ Chưa Tỷ lệ
%
đạt
%
31

86,1

5

13,8

30

83,3

6

16,6

4


3

Có ý thức bảo vệ môi trường

29

74,8

7

25,2

4

Kết quả chung

30

81,4

6

18,6

Qua bảng khảo sát trên cho thấy, tỷ lệ trẻ chưa đạt còn khá cao. Từ đó
cho thấy ý thức bảo vệ môi trường, sự hiểu biết về môi trường của trẻ còn nhiều
hạn chế. Vì vậy, bản thân tôi vô cùng lo lắng về nhận thức cũng như thái độ thân
thiện với môi trường của trẻ. Để nâng cao chất lượng giáo bảo vệ môi trường
cho trẻ tôi đã nghiên cứu tìm tòi sáng tạo và áp dụng các biện pháp giáo dục phù
hợp giúp trẻ tiếp thu một cách nhẹ nhàng, thoải mái, giúp trẻ phát triển nhân
cách toàn diện.
III. Các giải pháp thực hiện
1. Biện pháp 1: Tạo môi trường xanh - sạch - đẹp an toàn cho trẻ khi
đến trường
Việc giáo dục rèn luyện trẻ theo các chuẩn mực góp phần hình thành cho
các em sự thống nhất giữa nhận thức và hành động để trẻ phân biệt được việc
làm đúng, sai. Giai đoạn phát triển này trẻ rất nhạy cảm trước cuộc sống xung
quanh, trẻ hay bắt trước việc làm của người lớn, thích khám phá điều mới lạ,
chính vì vậy việc tạo môi trường xanh- sạch- đẹp an toàn cho trẻ khi đến trường,
thay đổi theo từng chủ đề là một việc làm hết sức cần thiết và quan trọng, xác
định được tầm quan trọng đó bản thân đã thực hiện như sau:
+ Xây dựng môi trường trong lớp
Cùng với việc xây dựng xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp thì việc tạo
cảnh quan trong lớp học và môi trường xung quanh cũng cần được chú trọng. Để
giúp trẻ có hiểu biết và hành vi đúng trong việc bảo vệ môi trường tôi đã tổ chức
cho trẻ được tham gia trải nghiệm thực tế cùng với cô giáo tạo môi trường trong
lớp phù hợp. Đồ dung đồ chơi trong lớp tôi hướng dẫn trẻ sắp xếp gọn gàng phù
hợp với từng góc, tùng chủ đề. Mỗi kệ giá góc tôi cùng trẻ trang trí đẹp, sắp xếp
gọn gàng phù hợp. Việc cô và trẻ cùng tạo môi trường giáo dục đem lại không khí
ấm áp, gần gủi, thân thiên thiện; kích thích sự tìm tòi khám phá và phát hiện nhiều
điều mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống, các kiến thức, kĩ năng bảo vệ môi trường của
trẻ được củng cố và bổ sung, trẻ được lựa chọn hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm
tạo cơ hội cho trẻ bộc lộ khả năng của mình.
Ngoài việc hướng dẫn trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi ngăn nắp, tôi còn
hướng dẫn trẻ trang trí giá đồ chơi, biểu bảng phù hợp với từng chủ đề như :
Ví dụ: Chủ đề Bản Thân
Góc phân vai: Tôi đã khuyến khích trẻ trang trí các tranh ảnh về cơ thể
bé, tranh ảnh rửa tay rửa mặt, các bước rửa tay, rửa mặt.
Góc học tập: Trang trí ảnh cơ thể bé các hoạt động trong trường như bé
đánh răng, bé rửa tay. Bé thu dọn đồ dùng đồ chơi ngăn nắp sau khi chơi.
Góc nghệ thuật: Trang trí các lọai tranh về đồ dùng cá nhân của trẻ, trưng
bầy các sản phẩm do trẻ tự tạo..

5


Việc trang trí các hình ảnh phù hợp với chủ đề dễ gây được sự chú ý của
trẻ và từ đó giúp cô giáo lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường một cách dễ
dàng, giúp trẻ tiếp thu nhẹ nhàng thoải mái.
Góc thiên nhiên: Bổ xung các loại cây cảnh, hay các cây ngắn ngày như
cây đậu hành.. để trẻ được tự tay chăm sóc, quan sát quá trình sinh trưởng và
phát triển của cây giáo trẻ cách chăm sóc cây cũng chính là góp phần bảo vệ môi
trường xanh sạch đẹp.
- Bên cạnh đó tôi cũng đã tận dụng các phế liệu như: Chai nước rửa bát,
ống nhựa..., mà cô, trẻ, phụ huynh sưu tầm, để cùng trẻ cắt, dán tạo ra những
con vật, những loại quả… phục vụ cho các hoạt động học tập, hoạt động vui
chơi và trưng bày tại môi trường xung quanh lớp đẹp, hấp dẫn, phù hợp với chủ
đề như:
Ví dụ: Chủ đề thế giới thực vật: Tôi cùng trẻ làm bông hoa hướng
dương từ những chiếc đĩa giấy sinh nhật để trang trí làm kí hiệu tủ đồ dung cá
nhân cho trẻ. Qua đó phát triển năng khiếu thẩm mĩ, khả năng sáng tạo của trẻ,
giúp trẻ nhận thấy sự cần thiết có ý thức giữ gìn môi trường xung quanh.
Ví dụ: Chủ đề Giao thông: Tôi đã sử dụng từ các nguyên vật liệu có sẵn
từ địa phương, từ những hạt chiếu tre hỏng cô cùng trẻ ghép các loại phương
tiện giao thông như tàu hỏa, thuyền buồm. Từ các que kem trai lọ tôi cắt ghép
thành xe đạp, ô tô, xe máy và các biển báo giao thông để giới thiệu cho trẻ.
Với biểu bảng một ngày của bé tôi làm thành một cây hoa, cây nấm ngộ
nghĩnh và hấp dẫn trẻ có dán các hoạt động trong ngày của trẻ khi ở trường.
Qua quá trình thực hiện như vậy ở mỗi chủ đề khác nhau, tôi lại tạo môi
trường mới lạ sẽ gây hứng thú cho trẻ góp phần hình thành và nâng cao mối
quan hệ thân thiện tự nhiên giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với thiên
nhiên. Đồ dùng đồ chơi trong lớp cũng được tôi chú trọng, tôi luôn dùng những
đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ, không gây nguy hiểm cho trẻ như: Không sắc nhọn,
không dễ vỡ, không dùng vật liệu độc hại….Đồ dùng đồ chơi phải phù hợp với
từng chủ dề và mục đích giáo dục cho trẻ kích thích phát triển ngôn ngữ, nhận
thức, vận động tình cảm quan hệ xã hội.
+ Xây dựng môi trường ngoài lớp học
Không chỉ môi trường trong lớp học, môi trường ngoài lớp học cũng góp
phần quan trọng trong quá trình giáo dục trẻ. Đầu năm, nhà trường đã phát động
phong trào “ Trường học thân thiện- học sinh tích cực” triển khai cho giáo
viên trồng cây cảnh, hoa, vệ sinh xung quanh lớp. Chính vì vậy lớp tôi cũng hòa
chung vào phong trào của trường phát động của nhà trường nên lớp tôi luôn sạch
sẽ, phía ngoài được bài trí hấp dẫn, khoa học và mang đậm màu sắc tuổi thơ.
Ngoài hiên lớp tôi có góc “Chơi với cát, với nước”, có nhiều chậu hoa cây
cảnh…hàng ngày tôi cho trẻ khám phá về nguồn nước, tạo môi trường xanh,
sạch, đẹp, an toàn bên ngoài lớp học.
Ví dụ: Tôi cho trẻ quan sát khám phá về sự thay đổi của nước và hai vật
thí nghiệm (là hai chậu nước sạch và một chai nước phẩm mầu khi cô dùng chai
nước phẩm mầu đổ một ít vào chậu nước sạch) Tôi để trẻ tự thảo luận, trải
6


nghiệm xem điều gì sẽ xảy ra khi nước phẩm mầu đổ vào chậu nước sạch, trẻ
thảo luận trả lời: vì sao chậu nước lại bị đổi mầu, nước đổi mầu có dùng được
không? nước đổi mầu là có từ đâu? còn nước có từ đâu? nước sạch dùng để làm
gì? Cứ như vậy trẻ đặt ra hàng loạt câu hỏi vì sao? tại sao? từ đâu? từ câu hỏi đó
mà trẻ thu thập được kiến thức mới lạ, hấp dẫn trong cuộc sống xung quanh
mang lại, làm trẻ càng thích thú hơn khi quan sát, trải nghiệm. Qua đó giáo dục
trẻ biết bảo vệ nguồn nước sạch, biết tiết kiệm khi sử dụng nước.
Ngoài ra tôi còn tận dụng môi trường ở góc thiên nhiên để giúp trẻ có
cách ứng sử đơn giản hiệu quả nhất, hướng dẫn trẻ tham gia hoạt động một cách
có khoa học để giúp trẻ có kĩ năng ý thức bảo vệ môi trường.
Ví dụ: Ở góc thiên nhiên tôi đặt các chậu hoa hình con giống như hình
thiên nga, hình chú mèo, chó con rất gần gũi để kích thích hứng thú của trẻ tham
gia trồng cây gieo hạt, chăm sóc cây. Khi trẻ được tham gia hoạt động gieo hạt,
quan sát sự nảy mầm của cây, tưới nước, chăm sóc cho cây. Trong khi trẻ chơi,
tôi cùng trẻ trò chuyện về việc bảo vệ môi trường, sự cần thiết của cây xanh với
môi trường sống của con người, quan sát nước sạch, nước bẩn và sự cần thiết
của nước đối với đời sống của con người. Nhà trường có vườn thiên nhiên cho
trẻ hoạt động, tôi thường cho trẻ quan sát cây xanh, cây hoa ở hoạt động ngoài
trời, giúp trẻ biết tên các loại cây, các loại hoa…Giáo dục trẻ biết không bẻ
cành, ngắt lá, không dẫm lên cỏ, lên cây… và biết cách chăm sóc, bảo vệ cây,
tích cực khám phá hoạt động. Với cách trang trí trong lớp và ngoài lớp như vậy,
tôi thấy trẻ của lớp mình thích đi học và bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của
môi trường xung quanh đối với con người.
Khi tạo được môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn đã giúp việc giáo dục
bảo vệ môi trường cho trẻ trở nên nhẹ nhàng hơn, gần gũi hơn trẻ được tham gia
trải nghiệm, được quan sát thực tế về môi trường. Từ đó trẻ tiếp thu kiến thức về
bảo vệ môi trường và hình thành cho trẻ thói quen chăm sóc cây xanh, có ý thức
bảo vệ môi trường xung quanh trẻ.
2. Biện pháp 2: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua các
hoạt động trên ngày
Để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ một cách phù hợp và hiệu
quả, đòi hỏi bản thân mỗi giáo viên phải nắm vững mục tiêu, nội dung chương
trình và phương pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ, đồng thời hiểu
rõ về đặc điểm từng trẻ. Nhận thức được điều đó trong năm qua, tôi đã tìm tòi,
nghiên cứu và xây dựng được kế hoạch giáo dục ý thức bảo vệ môi trường theo
từng chủ đề, từng thời điểm trên ngày nhằm cung cấp thêm kiến thức, hình thành
ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ.
* Thời điểm đón trả trẻ:
Đây là thời điểm mà cô giáo có nhiều cơ hội để giáo dục trẻ vệ sinh cá
nhân cũng như việc giữ gìn vệ sinh chung thông qua việc trò chuyện với trẻ về
nội dung giáo dục bảo vệ môi trường và khuyến khích trẻ tự trải nghiệm thực tế.
Ví dụ: với chủ đề “Bản thân” tôi đã lựa chọn nội dung giáo dục phù hợp
trò chuyện về cơ thể trẻ, cho trẻ thực hành trải nghiệm cho trẻ tự vệ sinh; để đồ
7


dung cá nhân đúng nơi quy định.
Ví dụ: Chủ đề “Trường Mầm Non ” tôi trò chuyện với trẻ về trường, Lớp
Mầm Non đồng thời giáo dục trẻ không vứt rác bừa bãi, không vẽ bẩn lên tường
giữ gìn trường, lớp luôn sạch đẹp, thường xuyên quét dọn, lau chùi đồ dùng đồ
chơi sạch sẽ, xắp đặt ngăn nắp, ngọn ngàng.
Ví dụ: Ở chủ đề “Thế giới thực vật” tôi trò chuyện với trẻ về các loại cây,
ích lợi của cây xanh với môi trường, đồng thời cho trẻ xem video có nội dung
như tác hại của việc chặt phá rừng, từ đó giáo dục trẻ chăm sóc cây không bẻ
cành , gắt lá….cho trẻ thực hành gieo hạt trồng cây.
* Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động có chủ
định
Đối với trẻ nhỏ vấn đề giáo dục ý thức bảo vệ môi trường việc thông qua
giờ hoạt động có chủ định là vô cùng quan trọng bởi với trẻ thơ là “ Học mà
chơi, chơi mà học” khi lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào
trong các hoạt động một cách nhẹ nhàng đơn giản giản, hấp đẫn, không gượng
ép và thật gần gũi với cuộc sống sung quanh trẻ.
- Trong giờ hoạt động tạo hình: Tập cho trẻ thói quen tận dụng các
nghuyên vật liệu phế thải: Vỏ hộp sữa, que kem, vỏ sũa chua, chai lọ…để tạo ra
các đồ dùng đồ chơi cho trẻ.
Ví dụ: Ở chủ điểm thực vật “Dán vườn hoa nhà bé” tôi đã hướng dẫn trẻ
sử dụng các vỏ cây khô dùng keo dán để tạo thành thân cây, dùng lá khô rụng
mà trẻ nhặt được từ ngoài sân trường làm lá, cánh hoa khô xếp lại với nhau tạo
thành những bông hoa khác nhau tạo nên vườn rực rỡ… Làm cho bài tạo hình
của trẻ thêm sinh động mà qua đó giúp trẻ biết cách tận dụng các nguyên vật
liệu bỏ đi để làm đồ chơi mà trẻ thích. Từ đó làm giảm lượng giác thải ra môi
trường.
- Trong giờ hoạt động âm nhạc: Việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi
trường cho trẻ được thực hiện một cách nhẹ nhàng tôi cho trẻ hát, nghe hát, vận
động một số bài hát có nội dung về môi trường sạch, đẹp, về những việc làm có
lợi cho môi trường như bài: Em yêu cây xanh, lý cây xanh; con chim non…
- Trong giờ khám phá khoa học: Tôi tổ chức cho trẻ quan sát , làm
những thí nghiệm đơn giản để trẻ được tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên, giúp
trẻ tìm hiểu khám phá những điều thú vị bổ ích từ môi trường
Ví dụ: Với đề tài “sự kì diệu của không khí” tôi cung cấp cho trẻ biết
được đặc điểm của không khí như không màu, không mùi, không vị, biết được
không khí có ở đâu, một số tác dụng đơn giản của không khí và nguyên nhân
gây ô nhiễm không khí và giáo dục trẻ ý thức trong bảo vệ môi trường không
khí.
Ví dụ: Với đề tài “Tìm hiểu một số phương tiện giao thông” ngoài giúp
trẻ tìm hiểu về đặc điểm của các phương tiện giao thông tôi còn giúp trẻ nắm
được phương tiện giao thông thải ra khói bụi làm ô nhiễm môi trường, các hành
vi văn minh khi tham gia giao thông
Ví dụ: Trẻ quan sát làm thí nghiệm đơn giản như “Lợi ích của nước”.
8


Giúp trẻ hiểu được sự cần thiết của nước đối với con người, động vật, cây cối;
làm thí nghiệm pha màu vào nước sạch làm cho nước bị biến màu; và làm thí
nghiệm lọc nước bẩn hoặc làm cho nước bị ô nhiễm . Rồi đưa ra các phương án
giải quyết trong các tình huống giả định.
- Trong giờ hoạt động làm quen với văn học: Qua các bài thơ câu
chuyện, tôi luôn lồng ghép giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường và các hành vi
tốt xấu của trẻ như hành vi thói quen tốt trong ăn uống, không ăn quà vặt ngoài
đường, giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.
Ví dụ: Với câu Truyện “Cậu bé mũi dài” tôi giáo dục trẻ phải chăm sóc
giữ gìn các bộ phận trên cơ thể như không dụi bẩn lên mắt, phải rửa mặt hàng
ngày bằng nước và khăn sạch; không cho tay bẩn vào tai, không dùng que ngoáy
tai của mình và các bạn…
Ví dụ: Để chuẩn bị cho hoạt động kể chuyện “Chiếc ấm sành nở hoa” tôi
chuẩn bị hai chậu, hướng dẫn trẻ gieo hạt vào hai chậu, một chậu để nơi thoáng
mát, đủ ánh sáng và tưới đủ nước, một chậu không được tưới nước đầy đủ. Giờ
học sau cho trẻ quan sát xem các chậu cây phát triển thế nào. Qua thí nghiệm trẻ
hiểu về nội dung câu chuyện một cách sâu sắc hơn.
Bằng hình thức quan sát trực tiêp như vậy tôi đã lồng ghép giáo dục bảo
vệ môi trường qua các giờ học khác nhau, nhằm cung cấp những hiểu biết về
môi trường cho trẻ, giúp trẻ tiếp nhận một cách nhẹ nhàng và sâu lắng.
* Với hoạt động góc
Không chỉ lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường vào các hoạt động có
chủ định, việc tổ chức hoạt động góc tạo điều kiện để trẻ tiếp thu và phản ánh
những hiểu biết của mình về môi trường vào hoạt động hết sức quan trọng.
Thông qua hoạt động góc trẻ được tiếp xúc với các đồ vật, đồ chơi, vui
chơi tạo điều kiện để trẻ tự học hỏi nhau, thể hiện sự hiểu biết của mình về bảo
vệ môi trường. Qua hoạt động góc tôi tạo điều kiện để trẻ được chơi với đồ chơi
tự tạo từ các phế liệu, những đồ chơi tự tạo thu hút được sự chú ý của trẻ, trong
quá trình trẻ chơi tôi đã giới thiệu với trẻ các loại đồ chơi này được tạo ra từ phế
liệu, không tốn tiền mua lại tiết kiệm, lại giảm bớt được rác thải ra môi trường.
Sau khi chơi tôi giáo dục trẻ thu dọn đồ dùng, đồ chơi để đúng nơi qui định.
Để trẻ có thêm nhận thức, ý thức về bảo vệ môi trường việc tổ chức cho
trẻ hoạt động góc ở tất cả các góc hoạt động giúp trẻ được trải nghiệm hoạt động
của người lớn, trẻ được làm thí nghiệm, từ đó giúp trẻ hiểu biết thêm về môi
trường và bảo vệ môi trường, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường.
Ví dụ: Thông qua trò chơi “ Đầu bếp tí hon” tôi đã chú ý dạy trẻ có ý thức
tiết kiệm nước và các nguyên vật liệu chế biến món ăn, thu dọn đồ dùng gọn
gàng sau khi chơi.
Ví dụ: Trò chơi “Mẹ con” trẻ đóng vai con hỏi trẻ đóng vai mẹ "Mẹ ơi,
mẹ đang làm gì đấy?", mẹ trả lời: "Mẹ đang tắm cho em". “Để con giúp mẹ bỏ
quần áo bẩn vào chậu nhé”. “ Được con hãy bỏ quần áo vào chậu và vặn nước
để ngâm cho mẹ” “Nhớ vặn vừa đủ để tiết kiệm nước nhé” Từ đó giúp trẻ có kỹ
năng có ý thức trong việc bảo vệ môi trường.
9


Khi trẻ được tham gia chơi ở góc phân vai trẻ được trực tiếp chơi với đồ
chơi, trẻ tham gia lau chùi đồ chơi, giữ gìn đồ chơi. Từ đó giúp trẻ có thói quen
vệ sinh sạch sẽ, trẻ biết hợp tác cùng với bạn bè trong quá trình vệ sinh đồ dùng
đồ chơi.
Qua chơi ở góc xây dựng giúp trẻ biết làm cho môi trường xanh sạch
thông qua trò chơi xây dựng công viên xanh, vườn cây, rau…
Được chơi ở góc thiên nhiên trẻ lại được trực tiếp gieo hạt trồng và chăm
sóc cây rau quả, chăm sóc các con vật nuôi. Từ đó giúp trẻ có những hành vi tốt
nhằm bảo vệ môi trường.
Trẻ chơi ở góc học tập, góc nghệ thuật trẻ được được tạo ra những bức
tranh về môi trường, phân biệt môi trường sạch, môi trường bẩn, tô mầu hành vi
đúng, gạch bỏ hành vi sai, được đọc thơ, ca dao, đồng dao, vè… về bảo vệ môi
trường.
Với trẻ được chơi được trực tiếp tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế
từ đó giúp trẻ có thêm hiểu biết về môi trường, có những hành vi đúng nhằm bảo
vệ môi trường, trẻ biết chia sẻ hợp tác với bạn bè và những người xung quanh.
Trẻ có phản ứng với các hành vi của con người làm bẩn môi trường và làm phá
hoại môi trường.
* Thời điểm chơi, hoạt động ngoài trời
Việc cho trẻ tham gia chơi, hoạt động ngoài trời cũng có ý nghĩa rất quan
trọng, trẻ được trực tiếp tham quan, dạo chơi ngoài trời, giúp trẻ có thêm kiến
thức về môi trường xung quanh, trực tiếp quan sát môi trường xung quanh, tạo
cơ hội để trẻ được tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ môi trường.
Ví dụ: Khi cho trẻ quan sát vườn cây cô cho trẻ được trực tiếp tham gia
trồng rau, nhổ cỏ, tưới nước cho cây…
Ví dụ: Cô tạo cơ hội để trẻ được nhận xét về ngôi trường, đồ chơi, sân
trường mà trẻ được vui chơi từ đó cho trẻ được nói lên cảm nhận của mình về
môi trường xung quanh trường, lớp. Cô cho trẻ được trực tiếp tham gia quét dọn
sân trường nhặt lá rơi… Vệ sinh sân trường làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp
và an toàn. Bằng những việc làm đó giúp trẻ khắc sâu, nhớ lâu và luôn có ý thức
bảo vệ môi trường, tạo môi trường xung quanh xanh, sạch, đẹp hơn, an toàn
hơn.
3. Biện pháp 3: Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ bằng cách xây
dựng nề nếp, thói quen
Việc rèn cho trẻ có một số nề nếp, thói quen ngay từ lứa tuổi mầm non là
việc làm hết sức cần thiết giúp trẻ hình thành nhân cách tốt và một số kĩ năng
giúp trẻ phát triển toàn diện. Tại lớp tôi chủ nhiệm phần lớn trẻ thuộc con em
nông thôn, nên phần nào đó trẻ cũng bị ảnh hưởng bởi môi trường sống của gia
đình, không gọn gàng, ngăn nắp. Vì vậy việc rèn các thói quen, nề nếp cho trẻ là
việc làm hết sức vất vả và kiên trì, để thực hiện tốt biện pháp này tôi đã xây
dựng kế hoạch rèn luyện sau:
- Ở giờ đón trẻ tạo thói quen cho trẻ cất gọn đồ dùng cá nhân khi đến lớp.
Ví dụ: Tôi luôn nhắc trẻ cất gọn đồ dùng của mình ngăn nắp vào tủ cá
10


nhân, đổi dép đi ở ngoài và thay dép ở trong lớp.
- Ở giờ học dạy trẻ biết sắp xếp đồ dùng, đồ chơi vào đúng nơi quy định
khi học xong.
Ví dụ: Trẻ biết thu dọn đồ dùng học tập để ngay ngắn vào đúng nơi quy
định.
- Ở giờ hoạt động ngoài trời dạy trẻ biết nhặt rác xung quanh sân trường
bỏ vào thùng rác, nhặt lá cây, biết chăm sóc cây như bắt sâu, tưới cây, trồng và
chăm sóc cây xanh để môi trường mát mẻ hơn. Nhặt lá rụng để tạo thành các
con vật.
Ví dụ: Làm con sâu từ lá chuối, con trâu từ lá mít hoặc lá xà cừ…
Đó là những việc làm nhỏ nhưng góp phần bảo vệ môi trường, hình thành
ở trẻ ý thức bảo vệ môi trường một cách nhẹ nhàng, gần gủi với trẻ và phù hợp
khả năng của trẻ.
- Trong giờ hoạt động góc, tôi tạo cho trẻ các thói quen biết giữ gìn đồ
chơi khi chơi, khi chơi xong xếp đồ chơi vào giá gọn gàng ngăn nắp, biết lau rửa
đồ chơi cùng cô, lau giá đồ chơi, quét lớp cùng cô…
- Trong giờ ăn, ngủ: Đây là hoạt động nhằm hình thành các nề nếp thói
quen trong sinh hoạt, đáp ứng sinh lí trẻ được thoải mái vui vẻ. Trước khi ăn tôi
cho trẻ rửa tay bằng xà phòng , quần áo gọn gàng và ngồi ngay ngắn vào bàn ăn,
để khăn lau tay vào bàn ăn. Khi trẻ ăn tôi nhắc trẻ: Khi ăn không được nói
chuyện, khi ho phải lấy tay che miệng và quay ra ngoài, không dùng tay bốc
thức ăn, không làm cơm rơi vải. Sau khi ăn song hướng dẫn trẻ xếp bát, thìa vào
chậu một cách gọn gàng và rửa tay sạch sẽ, đánh răng, lau miệng và không được
làm lãng phí nguồn nước.
Nhắc trẻ giữ gìn vệ sinh phòng học sạch sẽ, đi vệ sinh phải đi đúng nơi
quy định, đi vệ sinh xong để dép lên giá xếp ngay ngắn theo tổ.
Song song với việc giáo đục trẻ bảo vệ môi trường tôi luôn trò chuyện
trao đổi cùng trẻ về sức khỏe của trẻ, muốn được khỏe mạnh là nhờ một phần
vào môi trường, tạo cho trẻ có thói quen chia sẻ với cô, để cô và trẻ trử thành
người bạn tốt của nhau.
4. Biện pháp 4: Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua hoạt động lao
động
Đối với trẻ 4-5 tuổi, để củng cố các kĩ năng lao động tự phục vụ, việc tạo
cho trẻ sự hứng thú, ý thức sẵn sàng tham gia lao động, mối quan hệ tốt đẹp của
các bạn trong quá trình lao động; sự đoàn kết cùng nhau chia sẻ để hoàn thành
nhiệm vụ. Tôi đã tổ chức cho trẻ tham gia lao động tự phục vụ và lao động trực
nhật, giúp trẻ vừa có kĩ năng trong lao động vừa có thêm kiến thức và thói quen
bảo vệ môi trường.
- Với hình thức tổ chức trò chơi “Thi xem ai khéo” tôi đã khéo léo tạo
nhiều cơ hội cho trẻ hoạt động lao động tự phục vụ cất đồ dùng cá nhân: ba lô,
mũ, dày, dép …. Gọn gàng ngăn nắp đúng nơi quy định, tự gấp quần áo, tự đánh
răng, rửa mặt, chải tóc… gọn gàng sạch sẽ. Những việc làm thiết thực đó đã
giúp trẻ ngày càng có ý thức hơn, có hành vi đúng đắn hơn để bảo vệ môi
11


trường.
- Không chỉ lao động tự phục vụ bản thân tôi còn hướng dẫn trẻ phân
công nhiệm vụ trong nhóm: Hướng dẫn trẻ bày bát đĩa chia cơm, lau chùi bàn
ăn, thu dọn đồ chơi khi chơi xong, vệ sinh đồ dùng, đồ chơi cùng cô giáo, cùng
cô quét dọn lớp thu dọn bàn nghế sau khi học, giúp cô thu dọn gối, chiếu, sạp
giường sau khi ngủ dạy…cùng cô chăm sóc vườn rau cây cảnh làm môi trường
trong và ngoài lớp luôn xạch đẹp tạo cảm giác thoải mái và thân thiện. Qua đó
hình thành cho trẻ ý thức tự lập, tự giác và tinh thần đoàn kết cùng nhau bảo vệ
môi trường.
Ví dụ: Vào các buổi thứ 6 cuối tuần tôi cho trẻ lao động vệ sinh môi
trường xung quanh trường lớp như:
Tổ 1: Sắp xếp đồ chơi đúng nơi quy định.
Tổ 2:Lau chùi đồ dùng đồ chơi và các giá đồ chơi của lớp.
Tổ 3: Thu gom rác, nhặt lá nhổ cỏ cho các chậu hoa, cây cảnh…
Sau mỗi tuần nhiệm vụ các nhóm lại đổi cho nhau để tất cả các trẻ đều
biết làm mọi việc vừa giáo dục kĩ năng cho trẻ vừ giúp trẻ tạo được thói quen
giữ gìn vệ sinh môi trường.
5. Biện pháp 5: Giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ thông qua ngày
hội, ngày lễ
Tổ chức ngày hội, ngày lễ ở trường mầm non là một trong những hoạt
động giáo dục trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, nó có tác động tích cực
đến quá trình phát triển trí tuệ, thể chất và hình thành nhân cách trẻ. Thông qua
các hoạt động lễ hội: Ngày hội bé đến trường, Tết trung thu, ngày 20/10, 20/11,
ngày lễ mừng xuân…Các hội thi mà nhà trường tổ chức. Để giáo dục ý thức bảo
vệ môi trường cho trẻ. Từ ý nghĩa của những ngày lễ lớn, tôi đã tổ chức các hoạt
động văn nghệ, xem tranh, đi tham quan... để chào mừng, cho trẻ xem những đoạn
Video clip do tôi sưu tầm trên máy...Thông quá đó để giáo dục ý nghĩa của các các
ngày lễ hội, đồng thời khéo léo giáo dục nội dung bảo vệ môi trường cho trẻ.
Ví dụ : Với ngày 8/3 tôi cho trẻ biểu diễn các bài hát “ Quà 8/3”, bài “Ra
vườn hoa em chơi”….Tôi đã khéo léo giáo dục trẻ, để có vườn hoa đẹp chúng mình
cần phải chăm sóc hoa không bẻ cảnh ngắt lá….Từ đó trẻ có ý thức hơn trong việc
bảo vệ môi trường.
Ví dụ : Ngày lễ, ngày tết nguyên đán, tôi phát động phong trào “tết trồng
cây” cho trẻ cùng trẻ sưu tầm cây xanh, cây cảnh về trồng...và cùng tổ chức tưới
cây, chăm sóc cây.
Để củng cố kiến thức về bảo vệ môi trường cho trẻ thông qua các hôi thi “ Bé
tập làm nôi trợ” “ Bé với an toàn giao thông và bảo vệ môi trường” .“Bé khỏe bé
ngoan”, “Bé khỏe bé tài năng” …tôi cũng đã khéo léo giáo dục bảo vệ môi
trường cho trẻ như cho trẻ tham gia đóng kịch có nội dung về bảo vệ môi
trường, cho trẻ đọc các bài thơ, vè, hát các bài hát có nội dung bảo vệ môi
trường, tổ chức cho trẻ tham gia các trò chơi tập thể “ chọn hành vi đúng, sai về
môi trương theo yêu cầu của cô” “ Tô màu hành vi đúng gạch bỏ hành vi sai về
bảo vệ môi trường” và một số trò chơi khác có nôi dung về bảo vệ môi trường.
12


Ví dụ: Thông qua hội thi “Bé với môi trường” chúng tôi cho trẻ tạo bức
tranh về nội dung bảo vệ môi trường: Như trồng cây, tưới cây, quét rác…theo sự
hiểu biết và khả năng tạo hình của trẻ. Hay tổ chức cho trẻ chơi trò chơi, gắn
hình ảnh hành vi đúng về bảo vệ môi trường bên mặt cười, gắn hình ảnh hành vi
sai bên mặt khóc…
Bên cạnh đó, tôi còn tổ chức các hoạt động tập thể như: Chơi trò chơi dân
gian, trò chơi vận động … qua các trò chơi đó cô khéo léo lồng ghép nội dung giáo
dục bảo vệ môi trường cho trẻ.
Chính trong quá trình tham gia vào các ngày lễ, hội các hoạt động tập thể
hình thành ở trẻ các kĩ năng thái độ, hành vi tích cực về môi trường, biết bảo vệ giữ
gìn môi trường, tạo thói quen giữ gìn môi trường, bảo vệ môi trường một cách tích
cực nhất.
6. Biện pháp 6: Phối kết hợp với phụ huynh
Cùng với mục tiêu xã hội hóa giáo dục, vai trò của phụ huynh góp phần
không nhỏ trong việc giáo dục trẻ. Sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường là vô
cùng quan trọng, đặc biệt là với cô giáo chủ nhiệm sẽ đi đến sự thống nhất về
mục đích chung, về nội dung hình thức giáo dục đến trẻ, mang lại hiệu quả trong
công tác chăm sóc giáo dục trẻ nói chung và hoạt động “giáo dục bảo vệ môi
trường” nói riêng. Vì vậy, tôi đã lên kế hoạch lựa chọn nhiều hình thức phong
phú như: Thông qua các buổi họp phụ huynh, thông qua góc trao đổi với phụ
huynh, tranh thủ trao đổi với phụ huynh trong giờ đón trả trẻ để tuyên truyền
đến phụ huynh giúp phụ huynh hiểu hơn về tầm quan trọng của việc giáo dục
bảo vệ môi trường cho trẻ, đồng thời để phụ huynh tích cực cùng cô cũng cố
kiến thức, rèn ý thức, thói quen cho trẻ về bảo vệ môi trường.
Tôi đã khéo léo tuyên truyền về tầm quan trọng của việc giáo dục bảo vệ
môi trường. Từ đó phụ huynh hiểu rõ hơn và phối hợp cùng cô giáo rèn nề nếp
thói quen cho trẻ ở gia đình.
Ví dụ: Ở nhà phụ huynh hướng dẫn trẻ cách gấp quần áo để vào tủ của
mình, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, cách quét nhà, để đồ dùng trong gia đình đúng
nơi quy định, biết chăm sóc cây xanh, tưới nước, nhổ cỏ, bắt sâu, chăm sóc các
con vật, bảo vệ các con vật, …
Thông qua các hoạt động hàng ngày đó giúp trẻ vừa cũng cố được kiến
thức học ở trường, vừa rèn được kĩ năng, dần dần hình thành thói quen và hành
vi bảo vệ môi trường.
Để thu hút phụ huynh hưởng ứng cùng cô, tôi cũng đã khéo léo trưng bày
các góc chơi, sản phẩm của trẻ về môi trường để giới thiệu với phụ huynh.
Tuyên truyền bằng các góc tranh ảnh ngoài cửa lớp học về các khu vực ô nhiễm
môi trường, khu rác thải chưa được xử lý hay những cánh đồng lạm dụng thuốc
trừ sâu…Được xem những sản phẩm do con em mình tạo ra phụ huynh rất phấn
khởi đã tích cực cùng cô tham gia giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ.
Trao đổi với phu huynh qua giờ đón trẻ và trả trẻ, tuyên truyền cho phụ
huynh về ý thức trách nhiệm của mình đối với môi trường trong việc giáo dục
con cái. Môi trường trong lành sẽ giúp cho trẻ phát triển khỏe mạnh, đồng thời
13


người lớn làm tấm gương cho trẻ noi theo, biết bỏ rác đúng nơi quy định và
phân loại rác thải, tái chế thành những vật dụng cần thiết cho gia đình. Ngoài ra
tôi còn tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh tham gia thu gom các loại phế
liệu như: Các võ hộp sữa, các lon nước ngọt, lon bia, sách báo cũ, chai nhựa…
mang đến cùng giáo viên và trẻ sử dụng vào việc làm đồ chơi cho trẻ đồng thời
làm phong phú ngân hàng đồ chơi cho trẻ. Tôi còn vận động được những phụ
huynh khéo tay tham gia cùng tôi và trẻ tạo môi trường dự hôi thi “Xây dựng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” kết quả lớp tôi đạt giải nhất cấp
trường.
Ngoài ra tôi còn phát động phụ huynh tham gia tổng vệ sinh đường làng,
gõ xóm, ủng hộ chậu hoa cây cảnh tạo môi trường bên ngoài lớp học đẹp, phong
phú, kết quả cả lớp ủng hộ được 30 chậu hoa cây cảnh.
Việc tuyên truyền phối hợp với phụ huynh đã giúp trẻ có thêm kiến thức
mới, cũng cố kiến thức đã học, rèn thói quen, ý thức bảo vệ môi trường có hiệu
quả. Kết quả phụ huynh đã tích cực thu gom phế liệu để cô và trẻ làm đồ chơi,
tích cực tham gia vệ sinh môi trường, ủng hộ chậu hoa cây cảnh làm phong phú
góc thiên nhiên cho lớp cùng cô giáo tạo môi trường bên ngoài lớp học xanh,
sạch đẹp. Qua đó phụ huynh cũng đã quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục bảo
vệ môi trường cho trẻ. Góp phần giúp trẻ có hành vi, thói quen tốt trong việc bảo
vệ môi trường.
IV. Hiệu quả của vấn đề
Sau một thời gian áp dụng một số biện pháp trên tôi thấy ý thức bảo vệ
môi trường của trẻ tăng lên rõ rệt. Tỷ lệ trẻ có ý thức vệ sinh cá nhân trước khi
đến lớp cao hơn so với đầu năm học, trẻ biết vệ sinh cá nhân, biết kê bàn ghế
gọn gàng, trẻ biết nhặt rác thu rọn lớp sạch sẽ, trẻ không còn mang quà vặt đến
lớp và vứt rác bừa bãi. Trẻ tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường,
trẻ nhận ra những hành động đúng và sai, có phản ứng với người làm bẩn phá
hoại môi trường. Điều này được thể hiện rất cụ thể qua bảng khảo sát sau:
* Bảng khảo sát lần 2
Tổng
Kết quả khảo sát
số trẻ Đạt Tỷ lệ Chưa Tỷ lệ
TT
Nội dung khảo sát
khảo
%
đạt
%
sát
1 Có hiểu biết về nội dung giáo dục
36
100
0
0
bảo vệ môi trường.
36
2 Thích tham gia các hoạt động giáo
35 97,2
1
2,8
dục bảo vệ môi trường
Có ý thức bảo vệ môi trường
34 94,4
2
5,6
3
Kết quả chung
35 97,2
1
2,8
4

C. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
14


I. Kết luận
Giáo dục bảo vệ môi trường cần được quan tâm đúng mức ngay từ tuổi
mầm non vì trẻ ở độ tuổi này rất thích tiếp xúc với thế giới tự nhiên và cuộc
sống xung quanh, qua đó hình thành cho trẻ những hiểu biết về môi trường sống
của con người. Trẻ có kỹ năng thói quen bảo vệ môi trường và có thái độ tình
cảm tốt đẹp yêu quý gần gũi với thiên nhiên, tham gia vào các hoạt động bảo vệ
môi trường ở lớp học nhà trường và gia đình.
Để giúp trẻ có những kiến thức và kĩ năng thực hành bảo vệ môi trường,
bản thân tôi phải luôn phải nắm chắc nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, có
thái độ tích cực trao đổi kinh nghiệm, cải tiến và vận dụng linh hoạt các phương
pháp giảng dạy, có ý thức tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào
trong các hoạt động chăm sóc trẻ hàng ngày.
Từ đây nhằm giúp cho giáo viên có kiến thức về môi trường, ô nhiễm môi
trường. giáo viên phải là người làm gương cho trẻ, luôn có ý thức hướng dẫn và
nhắc nhở trẻ kiên trì thực hiện những việc làm hàng ngày để giáo dục trẻ biết
yêu quý gần gũi với môi trường. Mỗi giáo viên là một tuyên truyền viên về giáo
dục bảo vệ môi trường trong nhà trường, các bậc phụ huynh và cộng đồng.
Từ những việc làm đó những hành vi, thói quen tốt của trẻ được hình
thành như: Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học không vứt rác bừa bãi,
biết sắp xếp đồ dùng đồ chơi sau khi sử dụng. Biết giữ gìn khuôn viên trường
lớp sạch sẽ. Biết chăm sóc tưới nước cho cây, nhặt rác bỏ vào thùng. Hình thành
cho trẻ kỹ năng thói quen chăm sóc các con vật nuôi, hình thành cho trẻ thái độ
thân thiện với môi trường. Qua việc rèn ý thức bảo vệ môi trường thông qua các
biện pháp mà bản thân đã áp dụng trẻ được tự rèn luyện nề nếp qua các hoạt
động trên ngày, qua các hoạt động lồng ghép tích hợp, qua trãi nghiệm ... phần
nào đã góp phần thực hiện tốt chuyên đề “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ
làm trung” của lớp tôi trong năm học 2017-2018.
II. Kiến nghị
Để hoạt động giáo dục và bảo vệ môi trường nhà trường cần làm tốt công
tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường trang thiết bị tối thiểu và tạo môi trường
phong phú đa dạng để kích thích sự tham gia tích cực của trẻ.
Nên có thêm nhiều những thùng rác ngộ nghĩnh để ở sân trường cho trẻ
bỏ rác thay bằng những túi nilong vừa giảm được lượng rác thải từ túi nilong lại
tạo mỹ quan ở sân trường.
Trên đây là đề tài mà tôi nghiên cứu trong khi trường tôi đang xây dựng
và hoàn thiện, với một khía cạnh nhỏ như vậy nhưng cũng góp phần hình thành
ở trẻ biết thân thiện với môi trường hơn và có ý thức bảo vệ môi trường cho mai
sau. Rất mong được sự góp ý của đồng nghiệp để sáng kiến của bản thân tôi
được hoàn thiện hơn.
XÁC NHẬN CỦA
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Yên Định, ngày 05 tháng 4 năm 2018
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết,
không sao chép nội dung cuả người khác.
15


NGƯỜI VIẾT SKKN

Lê Thị Thu b

Tài liệu tham khảo
1. Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo nhỡ (4-5).
Tác giả TS Lê Thu Hương- PGS.TS Lê Thị Ánh Tuyết. Nhà xuất bản giáo
dục. Năm 2009.
2. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non. Nhà xuất bản Hà
Nội. Năm 2005

16


3. Giáo trình giáo dục học mầm non. Tác giả Đinh Văn Vang. Nhà xuất bản
giáo dục. Năm 2008
4. Tài liệu trên mạng Internet

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×