Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập thành phố bến tre, bến tre ( Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ KIM THOA

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON
CÔNG LẬP THÀNH PHỐ BẾN TRE, BẾN TRE

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

HÀ NỘI, 2018


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu ghi
trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng công
bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả luận văn


Nguyễn Thị Kim Thoa


LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thiện luận văn, tác giả đã nhận
được sự động viên, khuyến khích và sự giúp đỡ nhiệt tình của quý Thầy giáo, Cô
giáo, các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp và gia đình.
Với tình cảm chân thành, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:
- TS. Lê văn Chín, người đã hướng dẫn luận văn và tận tình giúp đỡ tôi trong
quá trình thực hiện luận văn.
- Lãnh đạo Khoa Tâm lý – Giáo dục, Học viện Khoa học xã hội (thuộc Viện
Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Quý Thầy cô giáo đã giảng dạy lớp Cao học
Quản lý giáo dục K7 đợt I năm 2016, các phòng chuyên môn của Học viện đã tạo
điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.
- Ban lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT thành phố Bến Tre, lãnh đạo và
giáo viên các trường Mầm non, Mẫu giáo thành phố Bến Tre đã nhiệt tình cộng tác,
cung cấp thông tin, số liệu, góp ý và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình
nghiên cứu thực tế để hoàn thành luận văn.
Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi những
thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của Quý Thầy
Cô giáo, các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp để luận văn này có giá trịthực
tiễn.
Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, tháng 03 năm 2018
Tác giả

Nguyễn Thị Kim Thoa


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1
Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP ..........................................................9
1.1. Quản lý .............................................................................................................9
1.2. Hoạt động giáo dục ở trường mầm non công lập ..........................................11
1.3. Chương trình giáo dục mầm non ở trường mầm non công lập......................19
1.4. Quản lý hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập .......................20
1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục ở các trường mầm
non công lập ..........................................................................................................27


Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở CÁC
TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP THÀNH PHỐ BẾN TRE, BẾN TRE .....29
2.1. Một số nét về kinh tế - xã hội - giáo dục thành phố Bến Tre ........................29
2.2. Thực trạng hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập thành phố.. 36
2.3. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập thành
phố Bến Tre, Bến Tre ................................................................................................ 43
2.4. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động giáo dục ở các trường
mầm non công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre522.5. Nhận xét chung về thực
trạng quản lý giáo dục ở các trường mầm non công lập thành phố Bến Tre, Bến
Tre .........................................................................................................................53
Chương 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Ở CÁC
TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP THÀNH PHỐ BẾN TRE, BẾN TRE ......56
3.1. Một số nguyên tắc đề xuất biện pháp ............................................................56
3.2. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ở các trường mầm non
công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre ...................................................................57
3.3. Kiểm chứng nhận thức về tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp đề
xuất ........................................................................................................................65
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .........................................................................70
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................73


DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý .........................10
Sơ đồ 1.2: Mối quan hệ của các chức năng trong chu trình quản lý .........................11
Bảng 2.1. Quy mô trẻ học các trường ngoài công lập trong 5 năm học qua.... 30Bảng
2.2. Quy mô trường, lớp và trẻ ở các trường công lập trong 5 năm qua ...................30
Bảng 2.3. Đội ngũ cán bộ quản lý mầm non 5 năm qua ...........................................31
Bảng 2.4. Đội ngũ giáo viên mầm non 5 năm qua ...................................................32
Bảng 2.5. Số giáo viên mầm non ở các trường năm học 2017-2018 .......................33
Bảng 2.6. Độ tuổi bình quân CBQL và giáo viên mầm non trong năm học 20172018 ...........................................................................................................................34
Bảng 2.7. Tay nghề giáo viên giỏi và thành tích giáo viên các trường mầm non
thành phố Bến Tre .....................................................................................................34
Bảng 2.8. Mức độ thực hiện hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập
thành phố Bến Tre, Bến Tre ......................................................................................37
Bảng 2.9. Mức độ thực hiện hoạt động học của trẻ ở các trường mầm non công lập
...................................................................................................................................39
Bảng 2.10. Thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật và kinh phí phục vụ hoạt
động giáo dục ............................................................................................................40
Bảng 2.11: Mức độ thực hiện nội dung quản lý xây dựng kế hoạch dạy học theo
chương trình giáo dục mầm non ở các trường mầm non công lập ...........................42
Bảng 2.12: Đánh giá mức độ quản lý thực hiện kế hoạch giáo dục ở các trường mầm
non công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre. ...............................................................43
Bảng 2.13: Mức độ thực hiện nội dung quản lý mục tiêu giáo dục trẻ ở các trường
mầm non công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre .......................................................44
Bảng 2.14: Mức độ thực hiện quản lý nội dung, chương trình giáo dục trẻ ở các
trường mầm non công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre ...........................................45
Bảng 2.15: Mức độ thực hiện nội dung quản lý hoạt động giáo dục trên lớp của giáo
viên các trường mầm non công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre .............................47


Bảng 2.16: Mức độ thực hiện nội dung quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo
viên các trường mầm non công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre .............................48
Bảng 2.17: Mức độ thực hiện nội dung quản lý cơ sở vật chất hỗ trợ hoạt động giáo
dục ở các trường mầm non công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre ...........................49
Bảng 2.18: Mức độ thực hiện nội dung quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo
dục ở các trường mầm non công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre ...........................51
Bảng 2.19: Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan và khách quan tới quản lý
hoạt động giáo dục ở trường mầm non công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre.........52
Bảng 3.1. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết của các biện pháp quản lý
hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre. .66
Bảng 3.2. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động
giáo dục ở các trường mầm non công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre ...................67
Bảng 3.3. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp quản lý
hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre .68


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Cụm từ viết đầy đủ

TT

Ký hiệu

1

CBQL

Cán bộ quản lý

2

CSVC

Cơ sở vật chất

3

CNTT

Công nghệ thông tin

4

ĐTB

5

GD&ĐT

Giáo dục và Đào tạo

6

GDMN

Giáo dục mầm non

7

GVMN

Giáo viên mầm non

8

PPDH

Phương pháp dạy học

9

Nxb

Điểm trung bình

Nhà xuất bản


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay, giá trị con người ngày càng được nhận thức, đánh giá một cách
toàn diện và sâu sắc thì công tác chăm sóc, giáo dục mầm non ngày càng mang một
ý nghĩa nhân văn, càng trở thành một đạo lý của thế giới văn minh. Sự thành công
trong học tập của đứa trẻ sau này phụ thuộc rất nhiều vào sự chuẩn bị cho trẻ trong
5 năm đầu của cuộc đời. Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống
giáo dục quốc dân, đặt nền tảng cho sự phát triển nhân cách của trẻ, tạo tiền đề cho
phổ cập giáo dục tiểu học. Chăm sóc, giáo dục trẻ ngay từ khi còn bé, chính là sự
đầu tư lâu dài và ngay từ đầu góp phần tạo sự tăng tốc trong phát triển kinh tế - xã
hội tương lai.
Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 “Về đổi
mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”,
xác định: Đối với GDMN, giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ,
hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1.
Đứng trước yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nâng cao chất
lượng chăm sóc giáo dục trẻ là mối quan tâm hàng đầu không chỉ là trách nhiệm của
người làm công tác quản lý giáo dục mà là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân. Vì
vậy, yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, chất lượng giáo dục mầm non
nói riêng là yêu cầu luôn mang tính thời sự và cấp thiết. Chất lượng giáo dục phụ
thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó không thể thiếu vai trò quản lý của người cán bộ
quản lý nhà trường. Luật Giáo dục sửa đổi năm 2010 đã nêu rõ vai trò, trách nhiệm
của cán bộ quản lý giáo dục “Cán bộ quản lý giáo dục là chủ thể tham gia hoạt động
giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục có vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý,
điều hành các hoạt động giáo dục giúp cho hoạt động giáo dục diễn ra đúng pháp
luật”. Tuy không trực tiếp tham gia nhiều vào hoạt động dạy học, nhưng cán bộ
quản lý bằng những hoạt động của mình tác động vào quá trình giáo dục nhằm

1


hướng cho hoạt động dạy và học đạt được những mục tiêu, yêu cầu của giáo dục và
đảm bảo chất lượng giáo dục.
Tuy nhiên, chất lượng giáo dục trẻ còn một số bất cập. Đó là chất lượng giáo
dục trẻ chưa cao, việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục của
giáo viên trên lớp còn hạn chế, giáo viên đưa ra nội dung chương trình giáo dục còn
hạn hẹp, chưa phù hợp với đặc điểm tâm lý của trẻ. Xuất phát từ các lý do trên,
cùng với những kinh nghiệm công tác của bản thân, tôi đã lựa chọn đề tài nghiên
cứu “Quản lý hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập thành phố Bến
Tre, Bến Tre” để thực hiện luận văn thạc sĩ của mình.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Trong sự nghiệp giáo dục của nước ta, bậc học mầm non là bậc học đầu tiên
trong hệ thống giáo dục quốc dân và là bậc học quan trọng nhất. Chủ tịch Hồ Chí
Minh đã từng căn dặn: Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được thế thì
trước hết phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay quấy phải bền bỉ chịu khó mới dạy được
các cháu. Dạy trẻ như trồng cây non. Trồng cây non được tốt thì sau này càng lên
tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt.
Được sự quan tâm của Đảng, giáo dục mầm non đã từng bước vượt lên trên
thử thách, thể hiện một bản lĩnh phi thường để tồn tại, xây dựng và phát triển.
Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số
nội dung của chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số
17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo. Thời gian gần đây Bộ Giáo dục còn đưa ra Văn bản hợp nhất số
01/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 1 năm 2017 về việc ban hành chương trình giáo
dục mầm non. Thông tư này được áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục mầm non
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Những văn bản này đã ra đời cùng thời với việc
Đảng và Nhà nước ta chú trọng đến việc xây dựng nhà nước pháp quyền thể hiện
sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho sự phát
triển giáo dục mầm non một cách có hệ thống, lâu dài và bền vững.

2


Hoạt động giáo dục trong trường mầm non được tổ chức theo mục tiêu, nội
dung, nguyên tắc và có những yêu cầu đối với từng độ tuổi. Đây là những căn cứ
định hướng cho cán bộ quản lý, giáo viên trong quá trình thực hiện. Trong những
năm gần đây, trên quy mô toàn quốc có rất nhiều đề tài nghiên cứu về hoạt động
giáo dục mầm non như:
- Nguyễn Thị Thu An: “Quản lý hoạt động giáo dục trẻ mầm non tại các trường
mầm non công lập quận Hà Đông, Hà Nội”, năm 2016.
Các tài liệu trên có nhiều đóng góp cho giáo dục mầm non, đi sâu vào nghiên
cứu thực trạng việc quản lý hoạt động giáo dục ở một số địa phương có điều kiện
kinh tế phát triển. Tuy nhiên, các công trình đi sâu nghiên cứu việc quản lý hoạt động
giáo dục mầm non ở cấp Sở Giáo dục, cấp Phòng Giáo dục chưa nhiều; phần lớn là
những báo cáo kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn hoạt động của các phòng giáo dục và
đào tạo, các trường mầm non.
Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay công tác quản lý hoạt giáo dục thật sự là vấn
đề đáng lưu tâm và rất cần được nghiên cứu, thảo luận để việc thực hiện chương
trình đi vào chiều sâu. Do đó, các nhà nghiên cứu cần phải nghiên cứu việc quản lý
hoạt động giáo dục nhằm tìm ra các biện pháp chỉ đạo có hiệu quả nhất để góp phần
nâng cao chất lượng chất lượng giáo dục trẻ ở trường mầm non, góp phần phát triển
nền giáo dục mầm non nước nhà, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo
dục hiện nay.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng về quản lý
hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập trên địa bàn thành phố Bến Tre,
Bến Tre; đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục nhằm nâng cao
hiệu quả dạy học ở các trường mầm non công lập, góp phần nâng cao chất lượng
giáo dục và đào tạo của thành phố Bến Tre, Bến Tre.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

3


Xây dựng cơ sở lý luận quản lý hoạt động giáo dục ở các trường mầm non
công lập.
Phân tích thực trạng quản lý hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập
thành phố Bến Tre, Bến Tre và các yếu tố ảnh hưởng tới thực trạng quản lý này.
Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ở các trường mầm non
công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ở các trường mầm non công lập thành
phố Bến Tre, Bến Tre.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
4.2.1. Giới hạn về nội dung nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ở các
trường mầm non công lập thành phố Bến Tre với các nội dung sau:
- Quản lý công tác lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục ở
trường mầm non.
- Quản lý mục tiêu giáo dục trẻ ở trường mầm non.
- Quản lý nội dung chương trình giáo dục trẻ ở trường mầm non.
- Quản lý hoạt động trên lớp của giáo viên ở trường mầm non.
- Quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên
- Phối hợp giữa hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các tổ chuyên môn trong việc
xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục ở trường mầm non.
- Công tác kiểm tra, đánh giá, hoạt động giáo dục ở trường mầm non.
4.2.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu
Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý hoạt động giáo dục ở các trường
mầm non công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre.
Chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát 6 trường mầm non công lập trực thuộc thành
phố Bến Tre, Bến Tre.

4


5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận nghiên cứu
- Nguyên tắc hoạt động: Khi nghiên cứu hoạt động giáo dục ở các trường
mầm non công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre cần nghiên cứu về hoạt động quản
lý của hiệu trưởng và hoạt động giáo dục cho trẻ trong các trường mầm non công
lập của giáo viên để làm rõ biện pháp của hiệu trưởng đối với vấn đề giáo dục cho
trẻ trong các trường mầm non.
- Nguyên tắc tiếp cận hệ thống: Quản lý hoạt động giáo dục cho trẻ trong các
trường mầm non công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre chịu sự tác động của nhiều
yếu tố khác nhau: Yếu tố chủ quan và khách quan. Trong luận văn này, quản lý hoạt
động giáo dục ở các trường mầm non công lập của hiệu trưởng được xem xét như là
kết quả tác động của nhiều yếu tố. Tuy nhiên trong từng thời điểm, từng hoàn cảnh
khác nhau có yếu tố tác động trực tiếp, có yếu tố tác động gián tiếp, có yếu tố tác
động nhiều, có yếu tố tác động ít. Việc xác định đúng vai trò của từng yếu tố trong
hoàn cảnh cụ thể là điều cần thiết.
- Nguyên tắc phát triển: Khi nghiên cứu về quản lý hoạt động giáo dục ở các
trường mầm non công lập thành phố Bến Tre, Bến Tre của hiệu trưởng tại các trường
mầm non phải nghiên cứu trong sự vận động, biến đổi, tương tác qua lại giữa toàn bộ
các hoạt động trong quản lý và quá trình giáo dục tại các trường.
5.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể
5.2.1. Phương pháp nghiên cứu văn bản, tài liệu
- Mục đích của phương pháp: Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu
này nhằm mục đích tổng hợp, phân tích tài liệu và các văn bản có liên quan đến
quản lý hoạt động giáo dục trong trường mầm non công lập trong bối cảnh hiện nay.
- Nội dung của phương pháp: Phương pháp nghiên cứu được sử dụng nhằm
xây dựng khung lý thuyết nghiên cứu đề tài luận văn này gồm nội dung quản lý hoạt
động giáo dục trong trường mầm non và các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động
giáo dục.

5


Luận văn đầy đủ ở file:Luận văn Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×