Tải bản đầy đủ

Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở quận thanh xuân, hà nội theo chuẩn nghề nghiệp ( Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN BÍCH THỦY

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở QUẬN THANH XUÂN,
HÀ NỘI THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

HÀ NỘI - 2018


VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN BÍCH THỦY


QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở QUẬN THANH XUÂN,
HÀ NỘI THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục
Mã số: 8.14.01.14

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. NGUYỄN THỊ MAI LAN

HÀ NỘI - 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng
tôi, các số liệu ghi trong luận văn là trung thực.Những kết luận
khoa học của luận văn chưa từng công bố trong bất kỳ công trình
nào khác.

Tác giả

Nguyễn Bích Thủy


LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thiện luận văn, tác giả đã nhận
được sự động viên, khuyến khích và sự giúp đỡ nhiệt tình của quý Thầy giáo, cô giáo,
các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp và gia đình.
Với tình cảm chân thành, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:
- PGS.TS Nguyễn Thị Mai Lan, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong
quá trình thực hiện luận văn.
- Lãnh đạo Khoa Tâm lí – Giáo dục, Học viện Khoa học xã hội (thuộc Viện Hàn
lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Quý Thầy cô giáo đã dạy học lớp Cao học Quản lý
giáo dục đợt 1 – K7 năm 2016, các phòng chuyên môn của Học viện đã tạo điều kiện
thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu.
- Ban lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, Hà Nội; lãnh
đạo và giáo viên các em học sinh tại các trường tiểu học quận Thanh Xuân, Hà Nội đã
nhiệt tình cộng tác, cung cấp thông tin, số liệu, góp ý và tạo điều kiện thuận lợi cho


tôi trong quá trình nghiên cứu thực tế để hoàn thành luận văn.
Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi những
thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành của Quý thầy cô
giáo, các nhà khoa học và các bạn đồng nghiệp để luận văn này có giá trị thực tiễn.
Xin chân thành cảm ơn và xin kính chúc các thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp luôn
mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Người thực hiện

Nguyễn Bích Thủy


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG
GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP ................................. 11
1.1. Giáo viên tiểu học và chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học............................ 11
1.2. Hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp .................... 14
1.3. Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp.............. 18
1.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học
theo chuẩn nghề nghiệp............................................................................................ 27
Chương 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT
ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Ở QUẬN THANH XUÂN,
HÀ NỘI THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP ............................................................. 30
2.1. Khái quát về Giáo dục -Đào tạo quận Thanh Xuân, Hà Nội ............................ 30
2.2. Tổ chức nghiên cứu thực trạng ......................................................................... 32
2.3. Kết quả nghiên cứu thực trạng .......................................................................... 34
2.4. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học quận Thanh
Xuân, Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp .................................................................... 40
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN
TIỂU HỌC QUẬN THANH XUÂN, HÀ NỘI THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP ... 56
3.1. Nguyên tắc xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên
tiểu học quận Thanh Xuân, Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp .................................. 56
3.2.Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học quận Thanh
Xuân, Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp .................................................................... 57
3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất ............. 67
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ............................................................................ 75
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................. 80
PHỤ LỤC...................................................................................................................... 1


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Mức độ tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học theo
chuẩn nghề nghiệp ............................................................................................... 34
Bảng 2.2: Mức độ thực hiện nội dung bồi dưỡng ....................................................... 36
Bảng 2.3: Mức độ thực hiện các hình thức bồi dưỡng ............................................... 37
Bảng 2.4: Mức độ thực hiện các phương pháp bồi dưỡng ......................................... 38
Bảng 2.5: Mức độ đáp ứng các nội dung bồi dưỡng so với mục tiêu bồi dưỡng ....... 39
Bảng 2.6: Quản lý mục tiêu bồi dưỡng ....................................................................... 40
Bảng 2.7: Mức độ quản lý nội dung, chương trình bồi dưỡng ................................... 42
Bảng 2.8: Mức độ thực hiện nội dung quản lý phương pháp bồi dưỡng .................... 43
Bảng 2.9: Mức độ quản lý hình thức bồi dưỡng ......................................................... 45
Bảng 2.10: Mức độ thực hiện nội dung quản lý cơ sở vật chất, kĩ thuật phục vụ
hoạt động bồi dưỡng ............................................................................................ 46
Bảng 2.11: Mức độ thực hiện nội dung quản lý kiểm tra đánh giá việc thực hiện
hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp ................ 48
Bảng 2.12: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố quản lý hoạt động bồi
dưỡng giáo viên tiểu học quận Thanh Xuân, Hà Nội theo chuẩn nghề
nghiệp .................................................................................................................. 49
Bảng 2.13: Mức độ thực hiện nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên
tiểu học quận Thanh Xuân, Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp .............................. 51
Bảng 3.1: Mức độ cần thiết của các biện pháp (%) .................................................... 70
Bảng 3.2: Mức độ khả thi của các biện pháp (%) ....................................................... 72


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất nước ta đang đang ở trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Do vậy, tất cả các bộ ban ngành đều cần phải có sự đổi mới căn bản và toàn diện để
đáp ứng được những yêu cầu mới của sự phát triển đất nước. Giáo dục là quốc sách
hàng đầu của đất nước ta, do vậy việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước
nhà là vấn đề rất cấp thiết và dành được sự quan tâm thích đáng cảu Đảng và Nhà
nước ta. Chính vì vậy, tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI
trong Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị đã nêu rõ: “Tập trung phát triển trí tuệ,
thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng
khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn
diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học,
năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng
sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời” [2]. Để có thể thực hiện tốt được chủ
trương này, toàn ngành giáo dục cần nỗ lực đổi mới trên mọi phương diện, từ chương
trình dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện kĩ thuật, cơ sở vật
chất dạy học, và đặc biệt là đội ngũ tham gia vào quá trình dạy học.
Đội ngũ giáo viên giữ vai trò quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà
trường. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và giỏi về chuyên môn sẽ tạo nên hiệu quả
và chất lượng cho hoạt động của bất cứ nhà trường nào. Do vậy, muốn nâng cao chất
lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trong nhà trường thì việc đào tạo và bồi dưỡng
đội ngũ giáo viên thường xuyên là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Việc tổ chức hoạt
động bồi dưỡng giáo viên nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng đã được các nhà
trường tổ chức thực hiện trong nhiều năm qua. Dựa trên việc đánh giá chất lượng đội
ngũ theo chuẩn của giáo viên tiêu học, các nhà trường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức,
chỉ đạo để thực hiện các hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học theo đúng nhu
cầu của giáo viên, tăng cường các hoạt động bồi dưỡng về chuyên môn, về kĩ năng về
những phẩm chất mà giáo viên còn hạn chế so với chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu
học cần phải đáp ứng. Kết quả của hoạt động này đã khẳng định được sự cần thiết
phải thường xuyên tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học để giáo viên
đáp ứng tốt nhất chuẩn nghề nghiệp theo quy định. Tuy nhiên, đứng trước những yêu

1


cầu mới và đòi hỏi đối với nghề của toàn xã hội, các nhà trường tiểu học cần phải
thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ này, xem nhiệm vụ này là nhiệm vụ trọng tâm của
từng nhà trường.
Có rất nhiều yếu tố góp phần tạo nên sự thành công và hiệu quả cho hoạt động
bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng được chuẩn nghề nghiệp. Tuy nhiên, yếu tố
quyết định sự thành công cho hoạt động này chính là yếu tố quản lý. Do vậy, việc
nghiên cứu lí luận, chỉ ra thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học
theo chuẩn nghề nghiệp là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Vì vậy, chúng tôi
chọn đề tài này làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ của mình.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Hoạt động bồi dưỡng giáo viên là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi nhà trường. Do
vậy, đây là một vấn đề dành được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học từ
trước đến nay. Dưới đây, chúng tôi sẽ tổng quan đôi nét về tình hình nghiên cứu trên
thế giới và ở Việt Nam về hoạt động bồi dưỡng giáo viên và quản lý hoạt động bồi
dưỡng cho giáo viên.
2.1.Những nghiên cứu về hoạt động bồi dưỡng giáo viên
2.1.1.Những nghiên cứu trên thế giới
Tác giả Malcom S.Knowles trong tác phẩm Lãnh đạo người lớn “Adragogy
not Pedagogy, Adult leadership” đã trình bầy rất cụ thể về 5 nội dung cơ bản của việc
học và việc bồi dưỡng cho người lớn. Trong đó, khẳng định người học là người tự
định hướng cho hoạt động học tập của mình; Người học sẵn sàng học tập và bồi
dưỡng để đáp ứng cho sự phát triển công việc của họ; Họ xác định được trọng tâm
của môn học và giải quyết triệt để những vấn để trọng tâm đó; Họ xác định động cơ
của việc học tập là nhằm phát triển toàn diện bản thân của họ [30].
A.Disteverg (1790 - 1886), trong bài viết của mình đã khẳng định rằng, mỗi cá
nhân luôn luôn phải tự học, tự bồi dưỡng và cần phải học tập suốt đời. Ng\ười thầy
giỏi không phải là người truyền đạt chân lý mà quan trọng hơn là việc người thầy đó
chỉ ra được cho học trò biết cách tìm ra chân lý, cách tự học, tự bồi dưỡng để nâng
cao trình độ của mình [dẫn theo 27].
Cùng với tư tưởng của nhà sư phạm A.Disteverg các tác giả Pextalodi (1746 1827) và Usinxki (1824 - 1870) cũng có đồng quan điểm: người học cần luôn luôn

2


học tập không ngừng, học tập theo hướng tích cực, đi lên. Người học cần chủ động
lĩnh hội tri thức, kinh nghiệm, kĩ năng bằng chính con đường tự học, tự khám phá, tự
bồi dưỡng các năng lực cho bản thân [dẫn theo 26].
Như vậy, các nghiên cứu về hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên ở nước ngoài
đều nhấn mạnh tới vai trò quan trọng cảu hoạt động bồi dưỡng. Cá nhân cần xem hoạt
động bồi dưỡng là hoạt động phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và tự giác
của chính bản thân. Cá nhân cũng cần xác định phải biến được quá trình bồi dưỡng
thành quá trình tự bồi dưỡng thì mới có thể nắm bắt và học hỏi được nhiều tri thức,
kinh nghiệm và kĩ năng cho bản thân.
2.1.2.Những nghiên cứu ở Việt Nam
Bàn về hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên cũng đã được bàn luận tới nhiều từ
các gốc độ khác nhau. Trong đó, các vấn đề được bàn luận nhiều nhất xoay quanh
chủ đề này đó là: vai trò quan trọng của hoạt động bồi dưỡng giáo viên; mục tiêu và
yêu cầu cần đạt được đối với hoạt động bồi dưỡng giáo viên; nội dung, phương pháp
bồi dưỡng cho giáo viên. Dưới đây chúng tôi sẽ nêu dẫn về các nghiên cứu này.
Trong cuấn sách chuyên khảo có nhan đề: “Vấn đề giáo viên- Những nghiên
cứu lý luận và thực tiễn”, tác giả Trần Bá Hoành đã dành một dung lượng khá lớn để
bàn luận về vấn đề đào tạo và bồi dưỡng giáo viên. Trong đó, tác giả đã nhấn mạnh
tới việc cần phải xác định rất rõ nhu cầu, mục tiêu, nội dung, hình thức bồi dưỡng sao
cho thật sự phù hợp và có ích nhất đối với người được bồi dưỡng. Tác giả bàn luận về
những nội dung này từ cả góc độ lý luận và thực tiễn nên có thể được sử dụng rộng
tại các nhà trường ở nước ta hiện nay [15].
Bàn luận về vấn đề bồi dưỡng giáo viên, tác giả Trần Khánh Đức trong cuốn
sách với tựa đề “Cải cách sư phạm và đổi mới căn bản mô hình đào tạo giáo viên” đã
bàn luận rất cụ thể về hoạt động bồi dưỡng cho người giáo viên từ góc độ lý luận và
thực tiễn. Tác giả khẳng định, người giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo
của mỗi nhà trường. Do vậy, muốn nhà trường có chất lượng tốt trong dạy học và giáo
dục học sinh thì cần nhất là sự tăng cường haotj động bồi dưỡng cho giáo viên. Trong
đó, các trường cần tập trung vào việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để họ hình thành và
phát triển năng lực nghề nghiệp, đáp ứng được chuẩn nghề nghiệp quy định [12].

3


Hoạt động bồi dưỡng giáo viên là hoạt động được xem là vô cùng quan trọng
để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong các nhà trường. Do vậy, đã có một số
đề tài nghiên cứu khoa học các cấp tiến hành nghiên cứu lý luận và thực tiễn về hoạt
động này. Kết quả nghiên cứu cảu các đề tài đã bước đầu chỉ ra được thực trạng và đề
xuất các biện pháp bồi dưỡng giáo viên nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động này.
Với đề tài cấp Bộ “Đánh giá thực trạng triển khai chương trình bồi dưỡng thường
xuyên cho giáo viên phổ thông”, chủ nhiệm đề tài Cao Đức đã tiến hành nghiên cứu lí
luận, đánh giá thực trạng triển khai chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo
viên phổ thông. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tất cả các trường được nghiên cứu đã
thực hiện thường xuyên nhiệm vụ bồi dưỡng cho giáo viên. Kết quả hoạt động bồi
dưỡng giáo viên đã đem lại những tín hiệu rất tích cực và sự thay đổi nhan chóng về
năng lực cho đội ngũ giáo viên. Trong đó, các nội dung bồi dưỡng được các trường
chú trọng đó là: lĩnh vực kiến thức, lĩnh vực kĩ năng và lĩnh vực tư tưởng, chính trị,
đạo đức lối sống của giáo viên [26].
Với đề tài nghiên cứu: “Quy trình xây dựng chủ đề tích hợp liên môn bồi
dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên trung học phổ thông” các tác giả
Phạm Thị Kim Giang, Nguyễn Hoàng Trang, Vũ Thị Thu Hoài, Phạm Thị Kiều
Duyên đã đi đến kết luận rằng, việc dạy học tích hợp liên môn rất quan trọng vì vậy
cần phải bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên năng lực dạy học tích hợp liên môn để đáp
ứng được yêu cầu của hoạt động dạy học hiện nay [13].
2.2.Những nghiên cứu về quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên
2.2.1.Những nghiên cứu trên thế giới
Trên thế giới, các nhà nghiên cứu rất quan tâm nghiên cứu về quản lý hoạt động bồi
dưỡng cho giáo viên ở tất cả các bậc học. Tổng quan tình hình nghiên cứu cho thấy, các
hướng nghiên cứu chính về vấn đề này gồm có: các nghiên cứu cứu về quản lý hoạt động
bồi dưỡng giáo viên dựa trên khung năng lực; quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên kết
hợp hài hòa và phân cấp hợp lý giữa trung ương, địa phương, các trường và tự bồi
dưỡng,… Dưới đây chúng tôi sẽ nêu dẫn cụ thể các nghiên cứu theo hướng này.
Tác giả D.J. Fiore (2004) trong cuốn “Giới thiệu những tiêu chuẩn quản lý
giáo dục, lý thuyết và thực hành”, đã đưa ra một số tiêu chuẩn của nhà quản lý giáo

4


dục, trong đó có nhiệm vụ thực hiện phát triển, bồi dưỡng năng lực giáo dục, năng
lực dạy học cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường [29].
Năm 1991, H. Wily đã viết cuốn sách: “Nanagement and its Linkages with
School Efecctiveness” (Quản lý và những kết nối của nó với hiệu quả học đường).
Trong đó, đã nêu lên mối quan hệ biện chứng của quản lý nhà trường với các yếu tố
mang lại hiệu quả trường học như: mục đích giáo dục, thiết chế giáo dục, hoạt động
của giáo viên, của học sinh, cơ sở vật chất và môi trường giáo dục. Sự phát triển của
các mối quan hệ biện chứng đó yêu cầu người giáo viên phải không ngừng tiếp cận sự
thay đổi, thông qua hoạt động tự học, tự bồi dưỡng [31].
2.2.2.Những nghiên cứu ở Việt Nam
Ở Việt Nam, các nghiên cứu về quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên đã
được tiến hành nghiên cứu tương đối nhiều. Kết quả nghiên cứu về vấn đề này được
thể hiện trong các sách chuyên khảo, các báo cáo tổng hợp đề tài nghiên cứu khoa
học các cấp, các bài báo khoa học, các luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ. Các nghiên
cứu này đề cập tới quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở tất cả các bận học khác
nhau; với các cách tiếp cận khác nhau. Cụ thể như sau:
Trong bài báo khoa học có tựa đề “Quản lý công tác của hiệu trưởng trường THPT
nhằm nâng cao chất lượng dạy học”, các tác giả Lê Thị Hoa và Đoàn Thị Bảy đã bàn
luận về các kết quả nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên của
người hiệu trưởng trường THPT. Tác giả đã chỉ ra rằng, hiệu trưởng các trường THPT
được nghiên cứu đã có những biện pháp quản lý cụ thể đối với hoạt động bồi dưỡng tại
trường mình. Tuy nhiên, các biện pháp quản lý đượchiệu trưởng sử dụng vẫn còn nhiều
bất cập nên chưa thật sự đem lại hiệu quả cao như mong muốn đối với hoạt động này.
Vì vậy, dựa trên kết quả nghiên cứu thực tiễn, các tác giả đã đưa ra một số giải pháp
quản lý hoạt động này nhằm đem lại hiệu quả cao hơn [14].
Cùng với hướng nghiên cứu của các tác giả Lê Thị Hoa và Đoàn Thị Bảy như
đã trình bầy ở trên, nhóm tác giả Bùi Văn Hùng, Trần Thanh Tùng và Lê Ngọc
Thuyết cũng đã có bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu Hội thảo khoa học, bài viết có
tựa đề: “Một số vấn đề thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng quản lý ở nhà
trường phổ thông Việt Nam”. Bài viết đã đi sâu vào việc phân tích và bàn luận về
những ưu điểm và hạn chế của quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tại nước ta hiện

5


nay và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý ở nhà trường phổ thông nói
chung và quản lý hoạt động bồi dưỡng tại nhà trường phổ thông nói riêng [17].
Tác giả Trần Kiểm với bài viết “Công tác quản lý của Hiệu trưởng trong việc
triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông”, tại bài viết này, tác giả đã
bàn luận tới thực trạng hoạt động bồi dưỡng giáo viên và chất lượng của việc quản lý
hoạt động bồi dưỡng giáo viên. Từ kết quả nghiên cứu của mình, tác giả đã đề xuất nâng
cao chất lượng nhận thức của giáo viên về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ
thông và đề xuất một số giải nâng cao chất lượng nhận thức của giáo viên thông qua hoạt
động bồi dưỡng cho giáo viên nhằm thực hiện chương trình đổi mới [18].
Với bài viết có tựa đề: “Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung
học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp ở một số tỉnh vùng Tây Bắc”, tác giả Nguyễn Tiến
Phúc đã chỉ ra thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông ở
một số tỉnh vùng Tây Bắc theo chuẩn nghề nghiệp. Tác giả cũng đã chỉ rõ những ưu điểm
và hạn chế của hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề
nghiệp ở một số tỉnh vùng Tây Bắc cũng như các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động
này và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên
trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp ở một số tỉnh vùng Tây Bắc [24].
Tác giả Lục Thị Nga với bài viết “Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về bồi
dưỡng và quản lý bồi dưỡng giáo viên”, đã khái quát được các hướng nghiên cứu trên thế
giới về vấn đề này. Đặc biệt là trình bầy được kinh nghiệm về bồi dưỡng và quản lý bồi
dưỡng giáo viên tại một số nước trên thế giới như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,
Nga, Anh, Pháp và Cu Ba. Tác giả khẳng định, mỗi một quốc gia đều có mục tiêu bồi
dưỡng, nội dung, hình thức và phương pháp bồi dưỡng giáo viên khác nhau. Việt Nam
có thể học hỏi và kế thừa các kinh nghiệm của các quốc gia này để thực hiện hoạt động
bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên hiệu quả nhất [21].
Một số luận án tiến sĩ ngành Quản lý giáo dục cũng đã được thực hiện với
nghiên cứu lý luận và thực tiễn về vấn đề này. Cụ thể như:
Luận án tiến sĩ của tác giả Trần Thị Hải Yến với đề tài: “Quản lý bồi dưỡng
năng lực dạy học cho giáo viên trường THPT theo chuẩn nghề nghiệp”. Từ kết quả
nghiên cứu lý luận và thực tiễn tác giả đã kết luận rằng, hoạt động bồi dưỡng là
nhiệm vụ quan trọng của mỗi nhà trường. Các trường được nghiên cứu đã có những

6


Luận văn đầy đủ ở file:Luận văn Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×