Tải bản đầy đủ

HỘI CHỨNG VÀNH CẤP: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ

HỘI CHỨNG VÀNH CẤP:
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐiỀU TRỊ
PGS.TS. Trương Quang Bình MD, PhD, FACC, FSCAI.
University Medical Center


TỶ LỆ NHẬP VIỆN Ở HOA KỲ DO
HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP
Acute Coronary
Syndromes*
1.57 Million Hospital Admissions - ACS
UA/NSTEMI†
1.24 million Admissions
per year

STEMI
0.33 million Admissions
per year

*Primary and secondary diagnoses. †About 0.57 million NSTEMI and 0.67 million UA.
Heart Disease and Stroke Statistics – 2007 Update. Circulation 2007; 115:69–171.Diễn tiến hội chứng vành cấp


Hội chứng mạch vành cấp
Lâm sàng

ECG

Men tim

Unstable
angina

Myocardial
infarction

PHÂN TẦNG NGUY CƠ

STEMI
ĐiỀU TRỊ NGAY


Chẩn đoán STEMI


Định Nghĩa NMCT Cấp Lần Thứ 3
của ESC/ACCF/AHA/WHF 2012ACUTE CORONARY
ISCHEMIC SYMPTOMS

Chest pain
- At rest
- > 20 mins
- Severe in intensity
- Severe symptoms


associated
- Not respond by
Nitroglycerine


ECG changes of new ischemia


ECG changes of new ischemia


Thời gian tăng các biomarker cơ tim
sau khi bị NMCT cấp

Shapiro BP, Jaffe AS. Cardiac biomarkers. In: Murphy JG, Lloyd MA, editors. Mayo Clinic Cardiology: Concise Textbook. 3 rd ed. Rochester, MN:
Mayo Clinic Scientific Press and New York: Informa Healthcare USA, 2007:773–80. Anderson JL, et al. J Am Coll Cardiol 2007;50:e1–e157, Figure 5.


ESC 2011: hs -TROPONINMen tim trở thành trung tâm
của tiêu chuẩn chẩn đoán


INTRA CORONARY THROMBUS


Thực tế việc chẩn
đoán STEMI:
LS + ECG


Hội chứng mạch vành cấp
Lâm sàng

ECG

Men tim

Unstable
angina

Myocardial
infarction

PHÂN TẦNG NGUY CƠ

STEMI
ĐiỀU TRỊ NGAY


Chẩn đoán nhanh NMCT cấp với
xét nghiệm hs Troponin (ESC 2011)


Rule-in và rule-out NMCT cấp bằng cTn

0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h
ECG
Trước đây

cTn

ESC 2011

hs-cTn

cTn
hs-cTn

Nghiên cứu:
hs-cTnT

X

X

Rút ngắn thời gian rule-out:  thời gian nằm cấp cứu,  chi phí,  sự lo lắng
của bệnh nhân và người nhà.
Rút ngắn thời gian rule-in:  tử vong & biến chứng.


Tổng hợp chứng cứ về giá trò của qui trình chẩn đoán nhanh
(trong vòng 1giờ) NMCT cấp với hs-cTnT
3038 bệnh nhân nhập viện vì đau ngực cấp

APACE-2012*,
APACE-2015**
TRAPID-AMI
2014***

0 h < 12 ng/L và
∆1 h < 3 ng/L

Khác

0 h ≥ 52 ng/L hoặc
∆1 h ≥ 5 ng/L

Rule out

Vùng quan sát

Rule in

60 - 63.4%

22.2 - 24%

14.4 -17%

NPV: 99.1 - 100%

NMCT cấp 8 - 22%

PPV: 77.2 - 8 4%

76-78% BN được rule in - rule out trong
vòng 1 giờ sau nhập viện
NPV: giá trò dự báo âm; PPV: giá trò dự báo dương.
* Reichlin et al (2012). Arch Intern Med 172:1211-1218; ** Reichlin T. et al., CMAJ. 2015, April, 187
(8); *** Mueller et al: Presented ESC 2014


ESC Guidelines 2015


ĐIỀU TRỊ
STEMI


ĐIỀU TRỊ STEMI:
- Điều trị cơ bản chung
- Điều trị tái tưới máu
- Điều trị các biến chứng
Thực hiện đồng thời, càng nhanh
càng tốt


Mức độ khuyến cáo


Mức độ bằng chứng


Guideline for STEMI

Routine Medical Therapies


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×