Tải bản đầy đủ

Chương 6 Tác động tổng hợp của đô thị hóa và biến đổi khí hậu đến ngập lụt

TÁC ĐỘNG TỔNG HỢP
CỦA ĐÔ THỊ HÓA VÀ BIẾN ĐỔI
KHÍ HẬU ĐẾN NGẬP LỤT


6.1. Tình hình đô thị hóa và tác động
đến môi trường


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường
- Khái niệm:
+ Đô thị: điểm tập trung dân cư với mật độ cao, chủ
yếu là lao động phi nông nghiệp, có hệ thống cơ sở hạ
tầng thích hợp.
+ Đô thị hóa: quá trình tập trung dân số vào các đô thị,
là sự hình thành nhanh chóng điểm dân cư đô thị trên
cơ sở phát triển sản xuất và đời sống.


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường


Đô thị đông đúc
(nguồn: https://environsolutions.wordpress.com)


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường
+ Mức độ đô thị hóa:
tỷ lệ phần trăm giữa số
dân đô thị trên tổng số
dân hoặc giữa diện tích
đô thị trên diện tích
một vùng hay một khu
vực.
+ Tốc độ đô thị hóa: tỷ
lệ gia tăng của diện
tích đô thị hoặc dân số
đô thị theo thời gian.


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường

Quá trình đô thị hóa trên thế giới
(nguồn: https://urban-links.org/resources/)


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường
- Tình hình dân số đô thị:

Xu hướng dân số đô thị / nông thôn toàn cầu
(nguồn: https://en.wikipedia.org)


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường

Bản đồ đô thị hóa toàn cầu năm 2015
(nguồn: https://en.wikipedia.org)


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường

Tỷ lệ dân số đô thị


trên thế giới theo
kích thước đô thị
năm 2013
(nguồn:
www.newgeography.com)


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường
- Sư khác biệt giữa đô thị các nước phát triển và đang
phát triển:
+ Ở các nước phát triển:
# Nhân tố chiều sâu: tối đa lợi ích, hạn chế tiêu
cực của quá trình đô thị hóa;
# Quy hoạch phát triển đô thị khoa học có sử
dụng công nghệ kỹ thuật cao;
# Tốc độ phát triển theo diện tích và dân số
thường khá nhỏ.


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường
+ Ở các nước đang phát triển:
# Có quy mô rất lớn cả về diện tích và dân số;
# Phát triển không cân đối: mâu thuẫn giữa các
cấp của đô thị, giữa nông thôn và thành thị;
# Tồn tại nhiều vấn đề về quản lý và quy hoạch
đô thị.


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường

Sự phát triển dân số và đô thị hóa ở các nước (1990-2000)
(nguồn: www.intechopen.com)


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường

- Tác động của đô thị hóa đến
môi trường và xã hội:
+ Tác động tích cực:
# Đô thị đóng góp 80% tăng
trưởng kinh tế trong tương
lai (theo WB);
# Sự phát triển về về văn
hóa, khoa học, y tế…


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường
+ Tác động tiêu cực:
# Giảm tỷ lệ cây xanh và mặt nước, tăng quá trình bê
tông hóa;
# Phát sinh thêm ô nhiễm do tăng cường sản xuất công
nghiệp và tiểu thủ công nghiệp;
# Ô nhiễm do giao thông;
# Vấn đề về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dân cư;
# Mất cân đối trong sự phát triển hệ thống dân cư (di
dân).


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường

Vấn đề do đô thị hóa gây ra
(nguồn: https://gijsbertkoren.files.wordpress.com)


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường

Vấn đề do đô thị hóa gây ra
(nguồn: http://cornerstonemag.net)


Tình hình đô thị hóa và tác động đến môi trường

Vấn đề do đô thị hóa gây ra
(nguồn: http://www.npr.org)


6.2. Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị


Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị
- Lớp biên hành tinh:
+ Định nghĩa: Lớp biên hành tinh (PBL) là một bộ phận của
tầng đối lưu, thể hiện những ảnh hưởng trực tiếp từ bề mặt
trái đất và phản ứng lại những tác động từ bề mặt ảnh hưởng
tới PBL (lực ma sát, thông lượng nhiệt ẩm từ bề mặt, các
phát thải nhiệt, các chất ô nhiễm).


Biến đổi khí hậu khu vực đô thị
+ Đặc điểm thay đổi của PBL:
# Độ dày thay đổi theo thời gian (từ vài trăm mét đến vài
km);
# Độ cao PBL thay đổi ít trên biển và nhiều trên hoang mạc;
# Độ cao PBL thay đổi mạnh theo thời gian: nhỏ nhất vào
ban đêm mùa lạnh và lớn nhất vào ban ngày mùa nóng;


Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị
+ Cấu trúc PBL: 3 lớp.
# Lớp bề mặt: là nơi sản sinh năng lượng rối, dày khoảng
10% PBL gồm 3 phụ lớp (lớp canopy, lớp gồ ghề, lớp biên
nội);
# Lớp nhân: chuyển động rối mạnh mẽ;
# Lớp trung chuyển: chuyển động rối tắt dần để tiến tới
trạng thái khí quyển tự do.
+ Dạng PBL: 2 dạng được quan tâm.
# PBL cho khu vực đô thị (UBL).
# PBL cho khu vực nông thôn (RBL): độ dày thường
mỏng hơn UBL.


Hiệu ứng đảo nhiệt đô thị

(nguồn ảnh: www.researchgate.net)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×