Tải bản đầy đủ

Tìm min bài toàn lớp 9

Tìm min:
S=x 2 − xy + y 2
x + y + 2zTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×