Tải bản đầy đủ

Quản Lý Dự Án cho kỹ sư

Chương 9

Quản Lý Dự Án


C9. Quản lý Dự án
1.

Đặc tính của một dự án

2.

Giới thiệu về Quản lý dự án

3.

Giới thiệu về nhà quản lý dự án

4.

Các công cụ hoạch định và lập tiến độ dự án


5.

Phân bổ nguồn lực
2


1. Đặc tính của một dự án
1.1. Khái niệm về dự án
1.2. Sự khác biệt giữa Chương trình, Dự án và Nhiệm vụ
1.3. Sự khác biệt giữa Dự án và Phòng ban chức năng
1.4. Các loại dự án

3


1. Đặc tính của một dự án (tt)
1.1. Khái niệm về dự ánDự án là một quá trình gồm các công việc, nhiệm vụ
có liên quan với nhau, được thực hiện nhằm đạt được
mục tiêu đã đề ra trong điều kiện ràng buộc về thời
gian, nguồn lực và ngân sách.Đặc điểm

• Mục tiêu rõ ràng
• Thời hạn nhất định
• Nguồn lực sử dụng hạn chế
• Độc đáo
4


1. Đặc tính của một dự án (tt)
1.1. Khái niệm về dự án (tt)
Các giai đoạn của dự án

5


1. Đặc tính của một dự án (tt)
1.1. Khái niệm về dự án (tt)Nỗ lực thực hiện dự án

6


1. Đặc tính của một dự án (tt)
1.1. Khái niệm về dự án (tt)Ước tính chi phí dự án

7


1. Đặc tính của một dự án (tt)
1.2. Sự khác biệt giữa Chương trình, Dự án và Nhiệm vụChương trình

• Một kế hoạch dài hạn, bao gồm nhiều dự án.


Dự án

• Một quá trình bao gồm các công việc, nhiệm vụ có liên quan
nhau, được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra trong
điều kiện ràng buộc về thời gian, nguồn lực và ngân sách.Nhiệm vụ

• Nỗ lực ngắn hạn trong vài tuần/vài tháng được thực hiện bởi
một tổ chức nào đó.

• Có thể kết hợp các nhiệm vụ khác để thực hiện dự án.
8


1. Đặc tính của một dự án (tt)
1.2. Sự khác biệt giữa Chương trình, Dự án và Nhiệm vụ (tt)

9


1.Đặc tính của một dự án (tt)
1.3. Sự khác biệt giữa Dự án và Phòng ban chức năng
DỰ ÁN

PHÒNG BAN CHỨC NĂNG

1.Có chu kỳ hoạt động rõ ràng
1.Tồn tại lâu dài
2.Thời điểm bắt đầu và kết thúc theo 2.Không có đặc điểm cụ thể liên quan
ngày.
đến ngày (trừ ngân sách tài chính
hàng năm)
3.Dự án có thể kết thúc đột ngột khi 3.Tồn tại liên tục
không đạt mục tiêu
4.Công việc không bị lặp lại
4. Thực hiện các công việc và chức
năng đã biết
5. Nỗ lực tổng hợp được hoàn thành 5. Công việc tối đa được thực hiện
với ngân sách trần hàng năm
trg RB về thời gian và nguồn lực
6. Việc dự báo thời gian hoàn thành 6. Tương đối đơn giản
và chi phí gặp khó khăn
7. Liên quan đến nhiều kỹ năng và 7. Chỉ liên quan đến một vài kỹ năng
nguyên tắc trong nhiều tổ chức và và nguyên tắc trong một tổ chức
thay đổi theo giai đoạn dự án
8. Tỷ lệ và loại chi phí thay đổi liên tục 8. Tương đối ổn định
9. Bản chất năng động
9. Bản chất ổn định
10


1. Đặc tính của một dự án (tt)
1.4. Các loại dự án

• Dự án hợp đồng
• Dự án nghiên cứu và phát triển
• Dự án xây dựng
• Dự án hệ thống thông tin
• Dự án đào tạo và quản lý
• Dự án bảo dưỡng lớn
• Dự án viện trợ phát triển/phúc lợi công cộng
11


2. Giới thiệu về Quản lý dự án
2.1. Quản lý dự án
2.2. Các tiêu chuẩn đánh giá việc quản lý dự án
2.3. Những trở lực trong quản lý dự án
2.4. Các chức năng quản lý dự án

12


2. Giới thiệu về Quản lý dự án (tt)
2.1. Quản lý dự án: Một quá trình hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm
tra các công việc và nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu đã định.

2.2. Các tiêu chuẩn đánh giá
việc quản lý dự án

13


2. Giới thiệu về Quản lý dự án (tt)
2.3. Những trở lực trong quản lý dự án

• Độ phức tạp của dự án
• Yêu cầu đặc biệt của khách hàng
• Cấu trúc lại tổ chức
• Rủi ro trong dự án
• Thay đổi công nghệ
• Kế hoạch và giá cả cố định
14


2. Giới thiệu về Quản lý dự án (tt)
2.4. Các chức năng quản lý dự án

• Hoạch định

• Chúng ta cần làm gì?

• Tổ chức

• Công việc nên được thực hiện như thế nào? 5W+H

• Lãnh đạo

• Động viên, hướng dẫn phối hợp, xử lý mâu thuẫn… nhằm đạt
mục tiêu.

• Kiểm soát

• Đảm bảo hoạt động thực hiện theo kế hoạch và hướng đến mục
tiêu.

15


3. Giới thiệu về nhà quản lý dự án
3.1. Vai trò và trách nhiệm của nhà QLDA
3.2. Các kỹ năng và phẩm chất của PM

16


3. Giới thiệu về nhà quản lý dự án (tt)
3.1. Vai trò và trách nhiệm của nhà QLDA

• Vị trí của nhà quản lý

• Nhiệm vụ của PM
 Giải quyết mâu thuẫn

• Các dự án cạnh tranh về nguồn lực
• Mâu thuẫn giữa các thành viên
• Thay đổi yêu cầu từ khách hàng
• Ban lãnh đạo muốn giảm chi phí
17


3. Giới thiệu về nhà quản lý dự án (tt)
3.1. Vai trò và trách nhiệm của nhà QLDA

• Các bên tham gia dự án
• Ban lãnh đạo, nhà quản lý chức năng, tổ dự án
• Khách hàng, nhà thầu phụ, nhà tư vấn, cơ quan chính quyền,
các tổ chức khác
VAI TRÒ

ĐÓNG GÓP

Nhà quản lý dự án

Định nghĩa, hoạch định, điều khiển, kiểm soát dự án

Tổ dự án

Kỹ năng, nỗ lực để thực hiện các nhiệm vụ

Nhà bảo đảm

Quyền lực, hướng dẫn, duy trì những ưu tiên của dự án

Khách hàng

Yêu cầu của sản phẩm và ngân quỹ

Nhà quản lý chức năng

Hỗ trợ xây dựng chính sách công ty và cung cấp nguồn
lực để hoàn thành mục tiêu
18


3. Giới thiệu về nhà quản lý dự án (tt)
3.2. Các kỹ năng và phẩm chất của PM
 Kỹ

năng của PM

19


3. Giới thiệu về nhà quản lý dự án (tt)
3.2. Các kỹ năng và phẩm chất của PM (tt)

• Phẩm chất của PM
• Thật thà, chính trực
• Khả năng ra quyết định
• Hiểu biết các vấn đề về con người
• Linh hoạt, đa năng, nhiều tài
20


3. Giới thiệu về nhà quản lý dự án (tt)
3.2. Các kỹ năng và phẩm chất của PM (tt)
Lựa chọn PM
Đảm bảo có những
kỹ năng yêu cầu.
Cam kết với mục
tiêu của dự án.
Sẵn sàng làm việc
với thời gian biểu
không ổn định, với
những ràng buộc mâu
thuẫn nhau.
21


4. Các công cụ hoạch định
và lập tiến độ dự án
4.1. Biểu đồ mốc thời gian
4.2. Sơ đồ Gantt (Sơ đồ thanh ngang)
4.3. Sơ đồ mạng
4.3.1. Phương pháp CPM
4.3.2. Phương pháp PERT

22


4. Các công cụ hoạch định
và lập tiến độ dự án (tt)
4.1. Biểu đồ mốc thời gian


Được sử dụng để xác định các thời điểm quan trọng và
các sự kiện chính trong bảng tiến độ thực hiện dự án.Giúp nhà quản lý dễ dàng đánh giá các sự kiện và thời hạn
của chúng được thể hiện trên dòng thời gian (time line) và
tiến độ chung các công việc thực hiện.

23


4.2. Sơ đồ Gantt (Sơ đồ thanh ngang)
C.VIỆC
A
B
C
D
E
F
G
H

MÔ TẢ
Xây dựng bộ phận bên
trong
Sửa chữa mái và sàn
Xây ống gom khói
Đổ bê tông và xây khung
Xây cửa lò chịu nhiệt
Lắp đặt hệ thống kiểm soát
Lắp đặt thiết bị lọc khí
Kiểm tra và thử nghiệm

C.VIỆC TRƯỚC

THỜI GIAN

A
B
C
C
D, E
F, G

2
3
2
4
4
3
5
2

Sơ đồ Gantt của dự án theo triển khai sớm

24


Sơ đồ Gantt của dự án theo triển khai sớm

Sơ đồ Gantt của dự án theo triển khai chậm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×