Tải bản đầy đủ

ELLIPSOIDAL HEAD THICKNESS

HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF CHEMICAL ENGINEERING

ELLIPSOIDAL HEAD
THICKNESS


Giới thiệu
Tiêu chuẩn ASME
Tiêu chuẩn Việt Nam –
Hồ Lê Viên

www.website.com


NẮP ELIP


THEO TIÊU CHUẨN ASME


Điều kiện
làm việc

Chọn vật
liệu

Chọn các
thông số

Tính bề
dày tối
thiểu

Tính bề
dày thực

Kiểm tra


BƯỚC 1

Áp suất làm việc P
Nhiệt độ làm việc T
Sử dụng trong trường hợp gì, mục đích
Vd: Thiết bị chứa NH3

www.themegallery.com


BƯỚC 2
SA516 gr 70


BƯỚC 3Đường kính trong và ngoài : D0 , D
Chiều cao nắp : h0 , h
Bán kính góc thiết kế : R,R0
Các hệ số kèm theo : A,B, E , Cor…
Bề dày vỏ nắp : t , tf , t’ …

D= Do – 2tn (tn=tf – Cor)
h= D/4
ho = h +tn

www.themegallery.com


BƯỚC 4
Tính theo áp suất trongtheo áp suất ngoài

Ro = Ko Do

Pa>Pe thì chấp nhận
Chọn lại giá trị t , sao cho Pa ≥Pe


www.themegallery.com


BƯỚC 5
t’=t +Cor
t’≤ tf

BƯỚC 6
Tính Pmax
- Lấy t’ thay vào công th tính áp
suất tương ứng
- Pmax ≤ P hoặc Pe


THEO HỒ LÊ VIÊN
Tính nắp chịu áp suất trong:

Tính bề
dày tối
thiểu

Tính bề
dày thực

www.themegallery.com

Kiểm tra


BƯỚC 1: TÍNH BỀ DÀY TỐI
THIỂU
Nếu:

Nếu:
Thì:

Thì:

www.themegallery.com


BƯỚC 2: TÍNH BỀ DÀY
THỎA ĐIỀU KIỆN

Trong đó:

Bề dày thực phải thỏa:

www.themegallery.com


BƯỚC 3: KIỂM TRA ÁP
SUẤT
N/mm2

www.themegallery.com


Tính nắp chịu áp suất ngoài

Chon bề
dày

Tính toán
áp suất
ngoài cho
phép

www.themegallery.com

So sánh
với áp
suất làm
việc,tính
lặp


BƯỚC 1: CHỌN BỀ DÀY
Chọn bề dày nắp bằng với bề dày thân ở chỗ
hàn với nắp,dựa vào bài toán tính bề dày thân
trụ chịu áp suất ngoài.
Tìm Rt dựa vào chiều dày vừa chọn.

www.themegallery.com


BƯỚC 2: XÁC ĐINH ÁP SUẤT
NGOÀI CHO PHÉP TOÁN
Căn cứ vào :

Chỉ được dùng khi:

Chỉ được dùng khi:

www.themegallery.com


x=0.9 đối với thép cacbon và thép hợp kim
x= 0.7 đối với thép không gỉ

K là hệ số chọn:

www.themegallery.com


BƯỚC 3: SO SÁNH VỚI ÁP
SUẤT LÀM VIỆC.
Nếu áp suất ngoài cho phép xác định
theo các công thức lớn hơn hoặc bằng
áp suất ngoài tính toán
S chọn đúng
Ngược lại, tính lặp.

www.themegallery.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×