Tải bản đầy đủ

Tính kinh tế của dự án

Chương 8:
Tính kinh tế của dự án

1

Chuong 8: Tinh kinh te cua du an

06/06/18


8.1. Giới thiệu


Ước tính chi phí là một lónh vực chuyên
môn và cần có tính chuyên nghiệp.
Tuy nhiên người kỹ sư thiết kế cần phải
có khả năng ước tính nhanh chi phí để

quyết đònh các phương án thiết kế và
đánh giá dự án khác nhau.
Nhà máy được xây dựng nhằm mục đích
lợi nhuận do đó cần phải ước tính vốn
đầu tư cũng như chi phí sản xuất cần
thiết để có thể đánh giá khả năng sinh
lợi của dự án.
2

Chuong 8: Tinh kinh te cua du an

06/06/18


8.2. Mục đích và tính
chính xác của việc
ước tính vốn đầu tư
Tính chính xác của việc ước tính phụ
thuộc:
lượng thông tin có được về thiết kế,
 số liệu về giá cả và
 thời gian thực hiện việc ước tính.


Trong các giai đoạn đầu của dự án
chỉ cần ước tính gần đúng, so sánh
và biện luận theo lượng thông tin có
được tiếp theo.
3

Chuong 8: Tinh kinh te cua du an

06/06/18


Ước tính vốn đầu tư có thể
được chia thành ba loại theo
mục đích và độ chính xác:Ước tính sơ bộ chính xác  30%, để xác đònh tính
khả thi, chọn lựa sơ bộ các phương án thiết kế
khác nhau. Ước tính sơ bộ dựa trên số liệu còn
giới hạn.
Ước tính tương đối chính xác (nộp cấp quyết đònh
về ngân sách) chính xác  10 - 15%.
 có nên xúc tiến thiết kế chi tiết, ước tính chi phí
chi tiết và chính xác hơn.
 bao gồm những khoản phát sinh để cho ra một
giá đấu thầu. Nếu thời gian cho phép thì có thể
nâng độ chính xác lên  5%
 cần sơ đồ đường ống và dụng cụ đo và kích
thước chủ yếu của các thiết bò chính.
Ước tính chi tiết (dự toán) chính xác  5 - 10% sử
dụng để kiểm tra chi phí dự án cũng như ký hợp
đồng, dựa trên thiết kế hoàn chỉnh, giá chính xác
của thiết bò và chi phí xây dựng
4

Chuong 8: Tinh kinh te cua du an

06/06/18


8.3. Vốn đầu tư
8.3.1. Vốn cố đònh
Vốn cố đònh là tổng số tiền cần có cho nhà
máy sẵn sàng khởi động, là chi phí trả cho
các nhà thầu.
Thiết kế và giám sát kỹ thuật, xây dựng
Tất cả các hạng mục thiết bò và lắp
đặt…
Tất cả các chi phí về đường ống, dụng cụ
đo và hệ thống kiểm soát…
Xây dựng nhà xưởng và các công trình
phụ trợ…
Các tiện nghi phục vụ sản xuất
Chi phí tốn một lần và không hồi phục khi
chấm dứt tuổi thọ của dự án.
5

Chuong 8: Tinh kinh te cua du an

06/06/18


8.3.2.Vốn lưu động
là phần vốn đầu tư bổ sung để
đưa nhà máy đi vào hoạt động cho
đến khi nhà máy thu được lợi
nhuận.Chi phí khởi động nhà máy
Chi phí cho chất xúc tác ban đầu
Nguyên liệu tồn kho và trên dây chuyền
sản xuất
Sản phẩm tồn kho
Tồn kho phụ tùng bảo trì và sửa chữa
Dự trữ tiền mặt tối thiểu và chi phí cho
khách hàng
Hầu hết vốn lưu động được thu hồi khi
chấm dứt dự án. Tổng vốn đầu tư cho dự
án là tổng vốn cố đònh và lưu động.

6

Chuong 8: Tinh kinh te cua du an

06/06/18


Vốn lưu động có thể chiếm tỷ
lệ:
 thay đổi từ 5% vốn cố đònh cho
những dự án đơn giản, chỉ có
một sản phẩm, qui trình sản
xuất đơn giản, có ít hoặc
không có sản phẩm tồn kho;
 đến 30% cho những dự án sản
xuất nhiều loại sản phẩm đáp
ứng thò trường phức tạp.
 nhà máy lọc hoá dầu tỷ lệ
này chiếm khoảng 15%.
7

Chuong 8: Tinh kinh te cua du an

06/06/18


8.4. Sự gia tăng của chi
phí (lạm phát)Chi phí nguyên vật liệu và lao động có xu
hướng gia tăng theo thời gian.
Tất cả các phương pháp tính toán chi phí
đều dựa vào số liệu trong quá khứ và
tiên đoán chí phí cho tương lai.
Phương pháp thường được sử dụng để
cập nhật hoá số liệu chi phí trong quá
khứ là sử dụng các chỉ số giá cả
thông dụng.
Các chỉ số này liên hệ giá cả hiện tại
với quá khứ trên cơ sở các số liệu về
giá cả lao động, nguyên vật liệu, năng
lượng từ các tạp chí thống kê chính thức.
8

Chuong 8: Tinh kinh te cua du an

06/06/18


8.5. Các phương pháp
ước tính nhanh vốn
đầu tư
Chi phí trong quá khứ
9

từ các số liệu về vốn đầu tư
của các dự án sử dụng cùng
một qui trình công nghệ đã
được thực hiện trong quá khứ .
có thể sử dụng trước khí thực
hiện bước xác đònh qui trình
công nghệ nhằm có thể ước
tính nhanh vốn đầu tư cần
thiết.
Chuong 8: Tinh kinh te cua du an

06/06/18

Để có kết quả ước tính tốt nhất, mỗi
công việc nên được tách ra riêng thành
các thành phần chi tiết như:
lao động, vật liệu, thiết bò … và sử dụng
các chỉ số riêng để biểu diễn.
Thông thường để thuận lợi các tạp chí
chuyên ngành phổ biến các chỉ số hỗn
hợp cho các ngành công nghiệp khác
nhau.
Ước tính chi phí tương lai cho nhà máy cần
phải tiên đoán tốc độ lạm phát trong
tương lai (các chỉ số lạm phát hàng năm
đều được thông báo trên các phương tiện
truyền thông đại chúng).
Sử dụng các chỉ số này cần thận trọng
vì nó còn phụ thuộc vào nhu cầu và
nguồn cung cấp.
Chỉ số lấy khoảng thời gian càng xa càng
kém tin cậy.

10

Chuong 8: Tinh kinh te cua du an

06/06/18


8.6. Ước tính chi tiếtĐể ước tính chính xác hơn, các hệ số chi
phí, giá cả cần phải được xem xét cụ thể.
Trong xây dựng nhà máy, chi phí thiết bò
cần phải bổ sung thêm các mục sau đây:
 Lắp đặt thiết bò tại hiện trường
 Đường ống bao gồm cách nhiệt và sơn.
 Điện năng, năng lượng các loại và
chiếu sáng.
 Dụng cụ đo, tại chổ và phòng kiểm
soát
 Nhà xưởng và các công trình phụ trợ …
 Kho chứa, nguyên liệu và thành phẩm.
 Các tiện nghi phục vụ sản xuất
 Mặt bằng xây dựng

11

Chuong 8: Tinh kinh te cua du an

06/06/18


Chi phí gián tiếpChi phí thiết kế và các dòch vụ kỹ thuật như
mua sắm, đấu thầu, giám sát, thường
chiếm từ 20 đến 30% chi phí trực tiếp.
Chi phí của nhà thầu thường chiếm từ 5 đến
10% chi phí trực tiếp.
Chi phí dự phòng thường dùng để trang trải
cho những chi phí không tiên đoán được (tranh
chấp lao động, điều chỉnh thiết kế, thời
tiết bất thường…) thường chiếm từ 5 đến
10% chi phí trực tiếp.
Vốn đầu tư cần thiết cho việc xây dựng nhà
máy và lắp đặt các tiện nghi phục vụ sản
xuất phụ thuộc vào mặt bằng mới hoàn
toàn hay được xây dựng trên mặt bằng cũ
và tận dụng một số tiện nghi cũ có thể.
12

Chuong 8: Tinh kinh te cua du an

06/06/18


Quy các dòng tiền thành
Giá trị hiện tại
Quy các dòng tiền trong tương lai thành
các giá trị hiện tại bằng cách sử dụng “tỷ
suất chiết khấu” để kết hợp:
Thu nhập mong đợi từ đầu tư và
Lạm phát
 Tỷ lệ nghịch với tính lãi suất


13

Chuong 8: Tinh kinh te cua du an

06/06/18


Quy các dòng tiền tương lai về thành giá
trị hiện tại
Thu nhập hàng năm
= ??
= ??
= ??

380.463.000$

Năm 1

Kết thúc dự án

380.463.000$

Năm 2

Năm 3

380.463.000$

Thời gian

Thời gian gốc
Số tiền ban đầu = 1.000.000.000$
14

Chuong 8: Tinh kinh te cua du an

06/06/18


Tính toán tỷ lệ lãi suất
Lãi suất là 20% thì sau 3 năm $1.000.000 hiện nay sẽ
bằng bao nhiêu?
Sau
năm thứ
1
2
3

15

$1.000.000 x 1,20
= $1.200.000
$1.000.000 x 1,20 x 1,20
= $1.440.000
$10.000 x 1,20 x 1,20 x 1,20 = $1.728.000

Chuong 8: Tinh kinh te cua du an

06/06/18


Hệ số giá trị hiện tại –
giá trị hiện tại của 1$ trong tương lai
Tỉ suất chiết khấu (d):10%
Sau năm thứ
1
0,9091
2
0,8264
3
0,7513
4
0,6830
5
0,6209
10
0,3855
20
0,1486
30
0,0573
16

20%
0,8333
0,6944
0,5787
0,4823
0,4019
0,1615
0,0261
0,0042

Chuong 8: Tinh kinh te cua du an

30%

40%

0,7692
0,5917
0,4552
0,3501
0,2693
0,0725
0,0053
0,0004

0,7142
0,5102
0,3644
0,2603
0,1859
0,0346
0,0012
0,0000
06/06/18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×