Tải bản đầy đủ

Bai giang truyen nhiet

P – Áp suất
- Định nghĩa: là thông số trạng thái cho biết lực tác động theo phương pháp tuyến lên 1
đơn vị diện tích bề mặt chịu lực.
- Các loại áp suất: ( xét theo giá trị thấp cao)
 Áp suất tuyệt đối: là áp suất trong hệ thống ( còn gọi là áp suất tổng cộng)
 Áp suất chân không: là giá trị áp suất cho ta biết được áp suất tuyệt đối thấp
hơn áp suất khí quyển 1 giá trị là bao nhiêu.
 Áp suất dư: trong một hệ thống, là giá trị áp suất cho ta biết được áp suất
tuyệt đối cao hơn áp suất khí quyển 1 giá trị là bao nhiêu.
 Áp suất khí quyển tiêu chuẩn: là áp suất khí quyển đo được ở điều kiện tiêu
chuẩn( 00C, ở độ cao trung bình mặt nước biển), bằng 760mmHg
Ptuyệt đối > Pkhí quyển → Pdư
Ptuyệt đối

Pdư

Ptuyệt đối < Pkhí quyển → Pchân không
Pkhí quyển

Pkhí quyển


Ptuyệt đối= Pkhí quyển + Pdư

Pchân không

Ptuyệt đối

Ptuyệt đối= Pkhí quyển - Pchân không

- Chú ý: mọi thông số trạng thái, tính chất nhiệt vật lý mà phụ thuộc vào áp suất P ( xác
định theo áp suất) thì bắt buộc phải xác định ở áp suất suất tuyệt đối, không được xác
định ở áp suất dư hay áp suất chân không.
- Đơn vị: N/m2 = Pa; kPa; Mpa
Lưu ý:
 1 at (áp suất kỹ thuật) = 1 kg/cm2
= 735,5 mmHg
2
 1 atm(áp suất vật lý) = 1,033(3) kg/cm = 760 mmHg
 kg/cm2 = kgf/cm2 = KG/cm2 (kg : là kg lực, = 9.8065N ≈ 9.81N
BTVN: Hơi nước ở áp suất 2atm, có nhiệt độ 130oC. Lượng hơi nước là 10kg, được làm
nguội đến trạng thái bão hòa. Sau đó, lượng hơi nước trên tiếp tục tỏa nhiệt để chuyển
pha, ngưng tụ hoàn toàn thành nước. Hãy:
1. Tính lượng nhiệt hơi tỏa ra trước khi xảy ra quá trình ngưng tụ.
2. Tính lượng nhiệt hơi nước tỏa ra trong quá trình ngưng tụ.


Sửa BTVN: các điểm lưu ý
1. Q1 = m.CN.(t2 - t1)
CN tra tại tN = (t2 + t1)/2
2. Q2 = m.r
r : tra bảng 40, 41
3. Tổng nhiệt tb Q = ∑Q/∑T {T tính theo s} (W)
hay Q = G.CN.∆t = m.CN.∆t/T = Q/T (W) {G=m/T}
4. Tra bảng: phương pháp nội suy đồ thị:
X1,Y1 và X2,Y2 có trong bảng. Suy ra đường thẳng.
X,Y là giá trị cần tìm.
Từ đồ thị, ước lượng đc X,Y

Y2
Y


Y1

X1

X

X2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×