Tải bản đầy đủ

Sach phat trien tu duy toan hoc cung tho mat ToHOC TOAN QUA TRO CHOI

Tham quan thành phố
Cách chơi 1: Bố mẹ đưa con đi từng nơi theo thứ tự để về đích.
Cách chơi 2: Bố mẹ và con cùng tung xúc xắc để hoàn thành trò chơi nhé!
Cách chơi 3: Bố mẹ thi tung xúc xắc với con, xem ai chơi xong trước nào!

Bảo

t

th
mỹ
g
àn

Rạp

uật

chiế

Lối vào thành phố

dưới lòng đất

u ph

im

c phẩm


Cửa hàng th

Siêu thị
Nhảy đến ô 49

Nhà của Cừu Chăm Ngoan
Cửa

ép
hàng nước

Mất 1 lượt

Cửa hàng
đồ chơi
Sân thể thao

Nhà của Rồng
Dũng Mãnh

Phòng tập thể dục

Nhà của Thỏ Mặt To

Nông trại

Cửa hàng hoa

quả
Nhà


k ính


Về đích

Công viên Rừng Rậm
Khu vui chơi
Hiệu

ảnh

Nhảy tới ô 45

Mất 1 lượt
ình
uyền h
r
t
p
á
Th

Bãi tập bắn

Sân chơi chung

Lùi về ô 31

Mất 1 lượt

Trạm cứu hỏa

Cửa hàng
quần áo
Cửa hàng
giặt là
Cửa h
à
ăn nh ng
anh

Quảng trường
Vườ
n
quả hoa

Cửa hàng kem
rau
Vườn

Cửa hàng pizza
Lùi về ô 16

Cửa hàng
bánh ngọt


Pháttriển
triểntưtưduy
duyToán
toánhọc
họccùng
cùngThỏ
thỏMặt
mặt to
Phát
To

%ӝViFK3+È775,ӆ17Ѭ'8<72È1+Ӑ&&Ô1*7+Ӓ0Һ772Qj\VӁWҥRFKRWUҿKӭQJWK~

%ӝViFK3+È775,ӆ17Ѭ'8<72È1+Ӑ&&Ô1*7+Ӓ0Һ772VӁWҥRFKRWUҿKӭQJWK~YӟL
YӟLP{Q7RiQWURQJJLDLÿRҥQWLӅQWLӇXKӑFNtFKWKtFKSKiWWULӇQWѭGX\EӗLGѭӥQJNKҧQăQJJLҧL
P{Q7RiQWURQJJLDLÿRҥQWLӅQWLӇXKӑFNtFKWKtFKSKiWWULӇQWѭGX\NKҧQăQJTXDQViWSKkQ
TX\ӃWFiFYҩQÿӅWKӵFWӃFӫDWUҿ%ӝViFKJӗPSKҫQGjQKFKRWUҿWӯÿӃQWXәLPӛLSKҫQ
WtFKWәQJKӧSYjEӗLGѭӥQJNӻQăQJJLҧLTX\ӃWFiFYҩQÿӅWKӵFWӃFӫDWUҿ%ӝViFKJӗPSKҫQ
JӗPWұSYӟLÿӝNKyWăQJGҫQQӝLGXQJÿӅFұSÿӃQFiFNKiLQLӋP7RiQKӑFQKѭSKkQORҥLVR
GjQKFKRWUҿWӯÿӃQWXәLPӛLSKҫQJӗPWұSYӟLÿӝNKyWăQJGҫQQӝLGXQJÿӅFұSÿӃQFiF
ViQKÿӕLFKLӃXÿӃPKuQKVӕOѭӧQJWKӡLJLDQNK{QJJLDQ1KӳQJÿLӅXQj\VӁSKiWWULӇQNKҧ
NKiLQLӋP7RiQKӑFQKѭSKkQORҥLVRViQKÿӕLFKLӃXÿӃPKuQKVӕOѭӧQJWKӡLJLDQNK{QJ
QăQJTXDQViWSKkQWtFKWәQJKӧSYjQăQJOӵFWѭGX\WәQJKӧSFӫDWUҿJL~SWUҿFyWKӇYұQ
JLDQ
GөQJSKѭѫQJSKiSWRiQKӑFÿӇJLҧLTX\ӃWFiFYҩQÿӅWKӵFWLӉQ
7KLӃWNӃNKRDKӑF7KLӃWNӃQӝLGXQJGӵDYjRÿһFÿLӇPSKiWWULӇQFӫDWUҿFK~WUӑQJEӗL
7KLӃWNӃNKRDKӑF1ӝLGXQJFӫDEӝViFKÿѭӧFWKLӃWNӃGӵDYjRÿһFÿLӇPSKiWWULӇQFӫD
GѭӥQJQăQJOӵFWѭGX\
WUҿFK~WUӑQJEӗLGѭӥQJQăQJOӵFWѭGX\
3KRQJFiFKYӁWD\PӟLOҥ%ӝViFK3+È775,ӆ17Ѭ'8<72È1+Ӑ&&Ô1*7+Ӓ0Һ772
3KRQJFiFKYӁWD\PӟLOҥĈk\OjEӝViFKSKiWWULӇQWѭGX\7RiQKӑFÿҫXWLrQÿѭӧFYӁWD\
ÿҫXWLrQÿѭӧFYӁWD\KRjQWRjQSKRQJFiFKPӟLOҥQpWYӁÿҽSPҳW
KRjQWRjQSKRQJFiFKPӟLOҥQpWYӁÿҽSPҳW
%ҧQÿӗWUzFKѫL0ӛLTX\ӇQVӁFyPӝWEҧQÿӗWUzFKѫLSKKӧSYӟLKLӇXELӃWFӫDWUҿӣOӭD
%ҧQÿӗWUzFKѫL0ӛLFXӕQViFKWURQJEӝVӁFyPӝWEҧQÿӗWUzFKѫLSKKӧSYӟLKLӇXELӃW
WXәLÿyÿӇWUҿFyKӭQJWK~KѫQÿӗQJWKӡLFyWKӇPӣUӝQJYӕQKLӇXELӃWYӅWKӃJLӟL[XQJ
FӫDWUҿӣÿӝWXәLWѭѫQJÿѭѫQJWӯÿyNtFKWKtFKWUҿKӭQJWK~KѫQJL~SPӣUӝQJYӕQKLӇX
TXDQK
ELӃWYӅWKӃJLӟL[XQJTXDQK
+uQKWKӭFEәWUӧSKRQJSK~1KLӅXKuQKWKӭFEәWUӧQKѭGiQJLҩ\FҳWGiQPrFXQJJKpS
+uQKWKӭFEәWUӧSKRQJSK~%ӝViFKFyQKLӅXKuQKWKӭFEәWUӧQKѭFҳWGiQJLҩ\Pr
KuQKW{PjXYӁ«JL~SWUҿSKiWWULӇQNKҧQăQJWKӫF{QJ
FXQJJKpSKuQKW{PjXYӁ«JL~SWUҿSKiWWULӇQNKҧQăQJWKӫF{QJ
0{LWUѭӡQJVӱGөQJ&iFWUzFKѫLNK{QJFKӍSKKӧSYӟLJLDÿuQKPjFzQFyWKӇVӱGөQJ
0{LWUѭӡQJVӱGөQJ&iFWUzFKѫLWURQJViFKNK{QJFKӍSKKӧSYӟLJLDÿuQKPjFzQFyWKӇ
ӣFiFQKjWUҿKѫQQӳDFyWKӇFKRQKLӅXWUҿFQJFKѫLPӝWO~FKRһFFKX\ӇQWKjQKJLiRiQ
VӱGөQJӣFiFQKjWUҿKѫQQӳDFyWKӇFKRQKLӅXWUҿFQJFKѫLPӝWO~FKRһFFKX\ӇQWKjQK
WUzFKѫLWKӵFWӃ
JLiRiQWUzFKѫLWKӵFWӃ

4


2. Đi theo những hình tròn
có về được nhà không nhỉ?

Bé giúp Thỏ Mặt To tìm đường về nhà
bằng cách đi theo những vật hình tròn
đi nào!
Nhìn kỹ nhé, bé có thể kể tên những vật
hình tròn có trong bức tranh không?
(Dùng những thứ quen thuộc trong cuộc sống
là cách tốt nhất để giúp trẻ nhận biết được
hình dạng. Lưu ý, khi giúp trẻ nhận biết hình
tròn, bố mẹ cần chuẩn bị nhiều đồ vật hình
tròn hơn các hình khác.)

6


Nhận biết hình tròn

7


Nhận biết ngày - đêm

19


21. Quả bầu xếp hàng thế nào nhỉ?

Sắp xếp theo kích cỡ

Thỏ Mặt To và mẹ đến vườn ươm. Nho và bầu ở đây lớn thật là nhanh. Bé có thể xếp hàng cho
nho theo trật tự giống như bầu không? (dán giấy)

28


39. Bé có biết mặc quần áo cho Sâu Đo

Phân loại theo hình dạng

không?

Sâu Đo mua một bộ quần áo mới nhưng vẫn chưa mặc xong. Bé hãy nhìn quy
luật màu rồi mặc nốt những ô còn trống trên người Sâu Đo nhé! (tô màu)
(Sắp xếp theo đặc tính tuần hoàn giúp trẻ phát triển khả năng suy luận. Ở nhà có thể để trẻ
vẽ sâu và cây trên giấy trắng rồi trang trí. Điều này cũng có lợi cho sự phát triển về khả năng
nhận thức và các nhóm cơ nhỏ của trẻ.)

47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×