Tải bản đầy đủ

Đề cương semino Môn CNSXCM vô cơ

Đề cương Semino
Môn CNSXCM vô cơ – Lớp HC12VS
--------------Đề tài 1 : Màu sắc và chất màu ( Piqment)
1. Đại cương về màu sắc và chất màu.
2. Lựa chọn và phân loại chất màu
3. Những tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chất màu
4. Độc tính và vấn đề môi trường
5. Câu hỏi:
5.1:Trong ba quá trình giúp ta nhận biết màu sắc của vật: Vật lý-Hấp thụ chọn lọcTâm sinh lý
a)Quá trình nào tạo ra màu sắc của vật
b)Quá trình nào tạo ra sự khác biệt màu sắc giữa các vật.
5.2:Trong hai thuộc tính cơ bản của vật chất:Hình dạng-Màu sắc
Thuộc tính nào khách qua và thuộc tính nào là chủ quan
5.3 Sự khac biệt giữa pigment phản quang và phát quang.
Đề tài 2 : Chất màu dùng trong CN polime
1. Tiêu chuẩn chất màu dùng trong CN polime
2. Các phương pháp sản xuất
3. Một quy trình sản xuất chất màu dùng trong CN sản xuất sơn, chất dẻo,…
4. Vấn đề độc tính và môi trường
5. Câu hỏi:
5.1:Tại sao chât màu dùng cho polime thường ít tương tác với polime

5.2 Sự khác biệt giữa pigment và dye, Màu dùng cho polime thường thuộc loại nào
5.3 Có bao nhiêu phương pháp tạo màu cho polime
Đề tài 3 : Chất màu dùng trong CN gốm sứ
1. Tiêu chuẩn chất màu dùng trong gốm sứ
2. Các phương pháp sản xuất
3. Một quá trình sản xuất chất màu trong sản xuất gốm sứ
4. Vấn đề độc tính và môi trường
5. Câu hỏi
5.1 Gốm sứ là gì,khác biệt cơ bản giữa gốm và sứ
5.2 Pigment dùng cho gốm sứ cần các tiêu chuân gì khác với các ngành khác
5.3 Tại sao ít dùng pigment gốc hữu cơ trong gốm sứ
Đề tài 4 : Lý thuyết màu sắc
1. Đại cương về lý thuyết màu sắc
2. Các hệ thống đánh giá so sánh màu sắc
3. Hệ thống đo màu phổ biến hiện nay
4. Kết luận, đánh giá
5. Câu hỏi
5.1 Nhưng yếu tố nào làm thay đổi màu sắc của vật,yếu tố nào quan trọng nhất
5.2 Các đại lượng đặc trưng của màu tác động như thế nào tới màu của vật
5.3 Màu của vật là do vật hấp thụ chọn lọc bức xạ chiếu vào ,vậy thay đổi nguồn
bức xạ có làm thay đổi màu cuả vật hay không,tại sao?
Đề tài 5 : Chất màu trong SX vật liệu xây đựng
1. Tiêu chuẩn đánh giá


Các phương pháp sản xuất
Một quy trình SX chất màu dùng trong ngành VLXD
Vấn đề môi trường
Câu hỏi
5.1 Giữa vật liệu và nguyên liệu có sự giống và khác nhau như thế nào?
5.2 Sự khác biệt giữa pigment dùng trong ngành vật liệu xây dựng và ngành gốm sứ
5.3 Vai trò của các thành phần trong sơn?

2.
3.
4.
5.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×