Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPTQG 2018 môn toán chuẩn cấu trúc của BGD PRO XPLUS Đề số 8

P = z + z + z − z .A. 3+ 3 3.
B. 3+ 3.
C. 3+ 3 2.
D. 6 + 3.
Câu 40. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1;−2;3),B(−3;0;1) và đường thẳng
A.

27
.
2

B.

1
.
6


C.

7
.
6

x − 2 y +1 z +1
d:
=
=
. Điểm M(a;b;c) thuộc d sao cho MA2 + MB 2 nhỏ nhất. Giá trị biểu thức
1
2
−2

a
+
b
+
c
bằng

A. −1.
B. 2.
C. 1.
D. −2.
Câu 41. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A′B ′C ′D′ có AB = 1,BC = 2, AA′ = 3. Côsin góc giữa hai mặt
phẳng (ACD′ ) và (BCD′A′ ) bằng

3
2 10
3 35
910
B. .
.
C.
.
D.
.
7


7
35
35
Câu 42. Cho các số thực x , y thoả mãn 2x+ y−1 3x+ y +1 = 3x + 3 y +1. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức

2
2
P = x + xy + y bằng
A.

(

)

3
1
1
B. 0.
.
C. .
D. .
4
4
2
3
2
Câu 43. Cho hàm số y = x +(m+ 3)x −(2m+ 9)x + m+ 6 có đồ thị (C ). Tìm tất cả các giá trị thực
của tham số m để (C) có hai điểm cực trị và khoảng cách từ gốc toạ độ O đến đường thẳng nối hai
điểm cực trị là lớn nhất.
A.

3 2
3 2
A. m = −6 ±
B. m = −3±
.
.
C. m = −3± 6 2.
D. −6 ± 6 2.
2
2


Câu 44. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(1;0;0),B(0;2;0),C(0;0;3). Mặt phẳng (P) chứa BC và
!
0
cùng tạo với hai mặt phẳng (ABC ),(OBC ) một góc α < 45 có một véctơ pháp tuyến n(a;b;c) với
a,b,c là các số nguyên và c là một số nguyên tố. Giá trị biểu thức ab + bc + ca bằng
A. 1.
B. 18.
C. 4.
D. 71.
Câu 45. Cho số phức z thoả mãn điều kiện z + z + z − z = 2 z 2 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

P = z − 3− 2i .

C. 2+ 5.
D. 5+ 2.
A. 19+ 37 .
B. 37 + 19.

3x +1
Câu 46. Cho hàm số y =
có đồ thị (C ). Gọi A,B là hai điểm thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của
x +1

(C) tại A,B song song với nhau. Các tiếp tuyến này lần lượt cắt tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của
(C) lần lượt tại M,N (tham khảo hình vẽ bên). Tứ giác MNPQ có chu vi nhỏ nhất bằng

Trang 5/6—Mã đề thi 008


A. 16.
B. 8.
C. 20.
D. 12.
Câu 47. Cho hàm số f (x) nhận giá trị dương và có đạo hàm liên tục trên đoạn [0;2] thoả mãn
2
( f ′(x))2

f
(0)
=
3,
f
(2)
=
12
∫0 f (x) dx = 6. Tính f (1).27
25
9
15
.
.
.
B.
C. .
D.
4
4
2
4
Câu 48. Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm 2 học sinh lớp A, 3 học sinh lớp B và 5 học sinh lớp C thành
một hàng ngang. Xác suất để không có học sinh lớp B nào xếp giữa hai học sinh lớp A bằng
3
1
2
4
A. .
B. .
C. .
D. .
5
5
5
5
Câu 49. Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(0;0;4),B(3;2;6),C(3;−2;6). Gọi M là điểm di động
!!!" !!!"
trên mặt cầu (S): x 2 + y 2 + z 2 = 4. Giá trị lớn nhất của biểu thức MA + MB + MC bằng

A. 24.
B. 30.
C. 22.
D. 26.
Câu 50. Cho tứ diện ABCD đều cạnh bằng 1. Gọi M,N lần lượt là trung điểm các cạnh AB,BC. Điểm
P trên cạnh CD sao cho PC = 2PD. Thể tích của khối đa diện BMNPQD bằng
A.

A.

11 2
.
216

B.

2
.
27

C.

5 2
.
108

D.

------------------------ HẾT ------------------------

7 2
.
216

CÁC KHOÁ HỌC MÔN TOÁN DÀNH CHO 2K – 2K1 – 2K2 – 2K3 TẠI VTED
PRO X LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 CHO
TEEN 2K1
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-xluyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2019kh633150433.html

Trang 6/6—Mã đề thi 008


PRO XMAX – VẬN DỤNG CAO 2018 MÔN
TOÁN CHO TEEN 2K
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmaxchinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-montoan-kh266161831.html
PRO X LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN
TOÁN 2018 CHO TEEN 2K
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thptquoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html

PRO XPLUS – LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT
QUỐC GIA 2018 MÔN TOÁN
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xplus-luyende-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-mon-toankh644451654.html

PRO XMIN –BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018
MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÀ CÁC
SỞ ĐÀO TẠO
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-xmin-bo-de-thithu-thpt-quoc-gia-2018-mon-toan-cac-truongchuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-taokh084706206.html
PRO Y NỀN TẢNG TOÁN 11 VỮNG CHẮC CHO
TEEN 2K1
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-bam-sattoan-dien-chuong-trinh-toan-11-plus-11kh968641713.html
PRO O CHƯƠNG TRÌNH HỌC SINH GIỎI
TOÁN 11 CHO TEEN 2K1
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/olympic-toan-11kh071103157.html
PRO Z NỀN TẢNG TOÁN 10 VỮNG CHẮC CHO
TEEN 2K2
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-z-nentang-toan-hoc-10-vung-chac-cho-teen-2k2kh546669683.html
ĐÁP ÁN

Trang 7/6—Mã đề thi 008


Thi và xem đáp án chi tiết tại khoá PRO XPLUS CHO TEEN 2K: https://vted.vn/khoahoc/xem/khoa-pro-xplus-luyen-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-mon-toan-kh644451654.html
1D(1)
2C(1)
3D(1)
4A(1)
5D(1)
6C(1)
7D(1)
8A(1)
9C(1)
10C(1)
11B(1) 12A(1) 13C(1) 14A(1) 15A(1) 16D(1) 17A(1) 18A(2) 19B(2) 20C(2)
21B(2) 22C(2) 23A(2) 24C(2) 25D(2) 26C(2) 27C(3) 28A(3) 29D(3) 30B(3)
31A(3) 32D(3) 33A(3) 34C(3) 35C(3) 36D(3) 37D(3) 38C(3) 39A(3) 40A(3)
41A(3) 42B(3) 43A(4) 44D(4) 45A(4) 46D(4) 47A(4) 48C(4) 49C(4) 50D(4)

Trang 8/6—Mã đề thi 008Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×