Tải bản đầy đủ

Đề thi thử THPTQG 2018 môn toán chuẩn cấu trúc của BGD PRO XPLUS Đề số 4

ĐỀ THAM KHẢO THPT QUỐC GIA 2018 MÔN TOÁN
(ĐỀ SỐ 04)
*Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam – website:
www.vted.vn
Video bài giảng và lời giải chi tiết chỉ có tại www.vted.vn

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Mã đề thi
004

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Trường: ...........................................
PRO XPLUS CHO TEEN 2K – DUY NHẤT TẠI VTED.VN
https://goo.gl/bTCZVE
Câu 1. Cho số phức z = 1− 2i. Điểm biểu diễn của số phức w = iz trên mặt phẳng toạ độ là điểm nào
dưới đây ?
A. M (1;2).
B. N (2;1).
C. P(1;−2).
D. Q(−2;1).
Câu 2. lim


x→+∞

x −3
bằng
x+2

3
B. 1.
C. −2.
D. 3.
A. − .
2
Câu 3. An muốn qua nhà Bình để cùng Bình đến chơi nhà Cường. Từ nhà An đến nhà Bình có 4 con
đường đi, từ nhà Bình đến nhà Cường có 6 con đường đi. Hỏi An có bao nhiêu cách chọn đường đi đến
nhà Cường ?

A. 24.
B. 10.
C. 16.
Câu 4. Thể tích của khối hộp chữ nhật có độ dài các cạnh bằng a,b,c là
1
1
C. V = abc.
A. V = abc.
B. V = abc.
6
2
Câu 5. Hàm số y = f (x) có đạo hàm f ′(x) = x(x −1)2 (x − 2),∀x ∈ !. Hàm
trên khoảng nào dưới đây ?
A. (2;+∞).
B. (0;2).
C. (−∞;0).

D. 36.
1
D. V = abc.
3
số y = f (x) nghịch biến

D. (1;+∞).Câu 6. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi parabol y = 3x 2 , trục
hoành và hai đường thẳng x = −1, x = 1 quanh trục hoành bằng

.
5

2 3π

.
.
C.
3
3
Câu 7. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên

A.

B.

D.


.
5

Cực đại của hàm số y = f (x) là
A. −1.
B. −2.
C. 4.
Câu 8. Hàm số nào dưới đây có tập xác định là khoảng (0;+∞)?

D. 3.


B. y = e x .

A. y = 3 x .

1
3

C. y = ln(x +1).

D. y = x .

C. e3x + C.

D.

Câu 9. Họ nguyên hàm của hàm số f (x) = e3x là
A.

1 x
e + C.
3

B. 3e3x + C.

1 3x
e + C.
3

Câu 10. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(−1;2;−1). Hình chiếu vuông góc của A
trên trục toạ độ x ′Ox là
A. M (0;2;−1).
B. N (−1;0;0).
C. P(0;2;0).
D. Q(0;0;−1).
Câu 11. Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?

A. y = −x 4 + 2x 2 + 2.

B. y = x 4 − 2x 2 + 2.

C. y = x 3 −3x 2 + 2.

D. y = −x 3 + 3x 2 + 2.

Câu 12. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng (α) : x + 2z + 3z −6 = 0. Hỏi điểm nào
dưới đây thuộc mặt phẳng (α)?
A. M (1;2;3).

B. N (1;1;1).

C. P(3;2;0).

D. Q(1;2;1).

Câu 13. Nghiệm của phương trình 22 x = 2 x+2018 là
2018
2018
C. x = −2018.
D. x = −
.
.
3
3
Câu 14. Cho hình nón có bán kính đáy bằng a, độ dài đường sinh bằng 2a. Góc ở đỉnh của hình nón
bằng

A. x = 2018.

B. x =

A. 300.

B. 1200.

C. 600.

D. 1500.

Câu 15. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d :
song với mặt phẳng nào dưới đây ?
B. x + z −1= 0.
A. 2x + y − 2z = 0.

x −1 y −1
z
=
=
. Hỏi d song
2
1
−2

C. x + 2 y + 2z −3= 0.

D. 2 y + z = 0.

Câu 16. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có tiệm cận đứng ?
A. y =

x2
.
x 2 +1

B. y = x 2 −1.

C. y =

1
x 2 −1

.

D. y =

Câu 17. Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ bên

Số nghiệm của phương trình f (x) = 2 là
A. 3.

B. 6.
1

Câu 18. Tích phân


0

D. 5.

1
dx bằng
x+3

4
3
2
2
Câu 19. Giá trị lớn nhất của hàm số y = x (x − 4) trên đoạn [−2;2] bằng
A.

1
.
12

C. 4.

4
3

B. ln .

C. log .

D.

7
.
144

x2 − x
.
x −1


A. 32.

B. −4.

C.

2.

D. 0.

Câu 20. Phương trình nào dưới đây nhận hai số phức 1+ 2i và 1− 2i làm nghiệm ?
A. z 2 + 2z + 3 = 0.
B. z 2 − 2z −3 = 0.
C. z 2 − 2z + 3 = 0.
D. z 2 + 2z −3 = 0.
Câu 21. Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M , N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD. Biết
AB = CD = AN = BN = CM = DM = a (tham khảo hình vẽ bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng
AB và CD bằng

a 3
a 3
a 3
a 2
.
.
.
.
B.
C.
D.
3
2
6
2
Câu 22. Ở địa phương X , người ta tính toán thấy rằng: nếu diện tích khai thác rừng hàng năm không
đổi như hiện nay thì sau 50 năm nữa diện tích rừng sẽ hết, nhưng trên thực tế thì diện tích khai thác
rừng tăng trung bình hàng năm là 6%/năm. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa diện tích rừng sẽ bị khai thác
hết ? Giả thiết trong quá trình khai thác, rừng không được trồng thêm, diện tích rừng tự sinh ra và mất
đi (do không khai thác) là không đáng kể.
A. 23.
B. 24.
C. 22.
D. 21.

A.

Câu 23. Chiếc kim của bánh xe trong trò chơi “Chiếc nón kì diệu” có thể dừng lại ở một trong 7 vị trí với khả
năng như nhau. Xác suất để trong ba lần quay, chiếc kim của bánh xe đó lần lượt dừng lại ở ba vị trí khác nhau
bằng

5
30
1
1
B.
C.
D.
.
.
.
.
49
49
24
144
Câu 24. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M (1;1;1) và
vuông góc với hai mặt phẳng (Oxy),(Ozx).
A. y −1= 0.
B. x −1= 0.
C. z −1= 0.
D. x + z − 2 = 0.
A.

Câu 25. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, SA = 3a và vuông góc với mặt đáy. Gọi M
là trung điểm cạnh SB (tham khảo hình vẽ bên). Côsin góc giữa hai đường thẳng AM và SC bằng

A.

5
.
16

B.

11
.
16

C.

5
.
8

D.

3
.
8

Câu 26. Với n là số nguyên dương để Cn1 ,Cn2 ,Cn3 theo thứ tự lập thành một cấp số cộng, số hạng không chứa

⎛ 4 2 ⎞⎟n
x trong khai triển của biểu thức ⎜⎜ x + 3 ⎟⎟ bằng
⎜⎝
x ⎟⎠
A. 560.

B. 672.

C. 280.

3 −1 3
≤ là
16
4
4

Câu 27. Tập nghiệm của bất phương trình log 4 (3x −1).log 1

A. S = (−∞;1⎤⎦ ∪ ⎡⎣ 2;+∞).

B. S = (1;2).

D. 448.

x

C. S = ⎡⎣1;2⎤⎦ .

D. S = (0;1⎤⎦ ∪ ⎡⎣ 2;+∞).


Câu 28. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M (−1;1;3) và hai đường thẳng
x −1 y + 3 z −1
x +1 y
z
=
=
, Δ′ :
= =
. Phương trình nào dưới đây là đường thẳng qua M và
3
2
1
1
3 −2
vuông góc với Δ và Δ′.
x +1 y −1 z −1
x
y −1 z −3
A.
B.
=
=
.
=
=
.
−1
1
3
−1
1
1
x +1 y −1 z −3
x +1 y −1 z −3
C.
D.
=
=
.
=
=
.
−1
−1
1
−1
1
1
Câu 29. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh bằng a. Gọi G là trọng tâm tam giác
SCD (tham khảo hình vẽ bên). Tang góc giữa đường thẳng AG và mặt phẳng ( ABCD) bằng
Δ:

A.

17
.
17

B.

2 5
.
5

C.

5
.
5

B. 99.
9
16

Câu 31. Cho1

dx =

2 17
.
17

x+m
nghịch biến trên khoảng (0;+∞).
x + x +1
C. 97.
D. 96.

Câu 30. Có bao nhiêu số nguyên m <100 để hàm số y =
A. 98.

D.

2

a − bln 2
a
với a,b,c là các số nguyên dương và tối giản. Giá trị
c
c

x +1 + x +1
của biểu thức a + b+ c bằng
A. 43.
B. 48.
C. 88.
D. 33.
Câu 32. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm liên tục trên !. Đồ thị của hàm số y = f (x) như hình vẽ
bên
0

4

Khi đó tổng


0

2

f ′(x − 2) dx + ∫ f ′(x + 2) dx bằng
0

A. 10.
B. −2.
C. 2.
D. 6.
Câu 33. Cho hình trụ (T ) có diện tích đáy bằng 48π và hai dây cung AB,CD lần lượt nằm trên hai
đường tròn đáy của (T ) sao cho ABCD là một hình vuông có độ dài cạnh bằng 10 và các cạnh của
hình vuông này không song song với đường sinh của (T ) (tham khảo hình vẽ bên). Tính thể tích của
khối trụ (T ).


A. 288π.

D. 384π.
B. 96 2π.
C. 192 2π.
4
2
Câu 34. Cho hàm số f (x) = ax + bx + c (a ≠ 0) có min f (x) = f (−1). Giá trị nhỏ nhất của hàm số
(−∞;0)

⎡1 ⎤
y = f (x) trên đoạn ⎢ ;2⎥ bằng
⎢⎣ 2 ⎥⎦

A. c + 8a.

B. c −

7a
.
16

C. c +

9a
.
16

D. c − a.

Câu 35. Phương trình −x 2 + 3x − 2.sin ⎡⎢ π(4x 2 + 2x)⎤⎥ = 0 có bao nhiêu nghiệm thực


A. 5.
B. 17.
C. 13.
D. 15.
x
x
2
x
3
Câu 36. Số thực m nhỏ nhất để phương trình 8 + 3x.4 + (3x +1)2 = (m −1)x 3 + (m−1)x có nghiệm
dương là a + eln b, với a,b là các số nguyên. Giá trị của biểu thức a + b bằng
A. 7.
B. 4.
C. 5.
D. 3.
2
Câu 37. Gọi (H ) là hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) : y = 8x − x và trục hoành. Các đường thẳng
y = a, y = b, y = c với 0 < a < b < c <16 chia (H ) thành bốn phần có diện tích bằng nhau. Giá trị của
biểu thức (16− a)3 + (16− b)3 + (16− c)3 bằng
A. 2048.
B. 3584.
C. 2816.
D. 3480.
Câu 38. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để tồn tại duy nhất số phức z thoả mãn
z.z = 1 và z −3− 4i = m. Tính tổng các phần tử thuộc S.
A. 10.

B. 42.

C. 52.

D. 40.

⎛ 5x ⎞
Câu 39. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f ′(x) = x(x −1)2(x − 2). Hỏi hàm số y = f ⎜ 2
đồng
⎝ x + 4 ⎟⎠

biến trên khoảng nào dưới đây ?
A. (−∞;−2).
B. (0;2).
C. (2;4).
D. (−2;1).
Câu 40. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm A(2;0;0), M (1;2;3). Có bao nhiêu mặt phẳng
qua A, M và cắt các trục toạ độ y ′Oy, z ′Oz lần lượt tại B,C khác gốc toạ độ O và toạ độ các điểm B
và C là các số nguyên.
A. 8.
B. 15.
C. 13.
D. 16.

⎧x = 0

Câu 41. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d : ⎨ y = t và điểm A(0;4;0). Gọi M
⎪z = 1

là điểm cách đều đường thẳng d và trục x ′Ox. Khoảng cách ngắn nhất giữa A và M bằng
A.

1
.
2

B. 3 2.

A.

3
.
2

B.

65
.
2
Câu 42. Tiếp tuyến tiếp xúc với đồ thị hàm số y = x 4 + 3x 3 + 2x 2 tại đúng hai điểm phân biệt M và
N với x M < x N . Giá trị của biểu thức x N − x M bằng
11
.
2

C. 6.

D.

C. 2 2.

D. 6.


Câu 43. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm f ′(x) = x 2 (x +1)(x 2 + 2mx + 4). Có bao nhiêu giá trị
nguyên âm của tham số m để hàm số y = f (x 2 ) có đúng một điểm cực trị.
A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 44. Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A′B′C ′D′ có AB = 4, AD = 5, AA′ = 6. Gọi M , N , P lần luợt là trung
điểm các cạnh A′D′, C ′D′ và DD′ (tham khảo hình vẽ bên). Côsin góc giữa hai mặt phẳng ( AB′D′) và
( MNP) bằng

19
120 13
60 61
C.
.
.
.
D.
469
469
469
Câu 45. Cho hai số phức z1 , z2 khác 0 thoả mãn z12 − z1z2 + z22 = 0. Gọi A, B lần lượt là các điểm biểu
A.

181
.
469

B.

diễn của z1 , z2 . Tam giác OAB có diện tích bằng

3. Tính môđun của số phức z1 + z2 .

C. 2.
D. 4.
A. 2 3.
B. 3.
Câu 46. Cho hai tam giác đều ABC và ABD có độ dài cạnh bằng 1 và nằm trong hai mặt phẳng vuông
góc. Gọi S là điểm đối xứng của B qua đường thẳng DC. Tính thể tích của khối đa diện ABDSC.
3
3
1
1
A. .
B. .
C. .
D. .
4
8
2
4
Câu 47. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm H (a;b;c) với a,b,c là các số thực thay đổi
thoả mãn ab+ bc + ca = −1. Mặt phẳng (α) qua H và cắt các trục Ox,Oy,Oz lần lượt tại A, B,C sao
cho H là trực tâm của tam giác ABC. Mặt cầu tâm O tiếp xúc với (α) có bán kính nhỏ nhất bằng
A. 1.
B. 2.
C. 2.
D. 3.
Câu 48. Bạn A chơi game trên máy tính điện tử, máy có bốn phím di chuyển như
hình vẽ bên. Mỗi lần nhấn phím di chuyển, nhân vật trong game sẽ di chuyển theo
hướng mũi tên và độ dài các bước đi luôn bằng nhau. Tính xác suất để sau bốn
lần nhấn phím di chuyển, nhân vật trong game trở về đúng vị trí ban đầu.
9
9
1
5
A.
B.
C. .
D. .
.
.
64
32
8
8
Câu 49. Cho hàm số y = f (x) có đạo hàm liên tục đoạn ⎡⎣0;1⎤⎦ thỏa mãn f (0) = 0, f (1) = 1 và
11
1+ x [ f ′(x)] dx =
. Tích phân
ln 2

A.

1 2
ln (1+ 2).
2

0

2

2

B.

1


0

f (x)
1+ x 2

2 −1 2
ln (1+ 2).
2

dx bằng

C.

1
ln(1+ 2).
2

D. ( 2 −1)ln(1+ 2).

Câu 50. Cho an là hệ số của x 2 sau khi khai triển thành đa thức của (1+ x)(1+ 2x)2 ...(1+ nx) n . Tìm số
tự nhiên n nhỏ nhất thoả mãn an − an−1 > 327.
A. 384.
B. 470.

C. 469.

D. 385.

------------------------ HẾT ------------------------


CÁC KHOÁ HỌC MÔN TOÁN DÀNH CHO 2K – 2K1 – 2K2 – 2K3 TẠI VTED
PRO X LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2019 CHO
TEEN 2K1
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-xluyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2019kh633150433.html

PRO XMAX – VẬN DỤNG CAO 2018 MÔN
TOÁN CHO TEEN 2K
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmaxchinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-montoan-kh266161831.html
PRO X LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN
TOÁN 2018 CHO TEEN 2K
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thptquoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html

PRO XPLUS – LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT
QUỐC GIA 2018 MÔN TOÁN
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xplus-luyende-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-mon-toankh644451654.html

PRO XMIN –BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018
MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÀ CÁC
SỞ ĐÀO TẠO
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-xmin-bo-de-thithu-thpt-quoc-gia-2018-mon-toan-cac-truongchuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-taokh084706206.html
PRO Y NỀN TẢNG TOÁN 11 VỮNG CHẮC CHO
TEEN 2K1
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-bam-sattoan-dien-chuong-trinh-toan-11-plus-11kh968641713.html


PRO O CHƯƠNG TRÌNH HỌC SINH GIỎI
TOÁN 11 CHO TEEN 2K1
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/olympic-toan-11kh071103157.html
PRO Z NỀN TẢNG TOÁN 10 VỮNG CHẮC CHO
TEEN 2K2
https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-z-nentang-toan-hoc-10-vung-chac-cho-teen-2k2kh546669683.html
ĐÁP ÁN
Thi và xem đáp án chi tiết tại khoá PRO XPLUS CHO TEEN 2K: https://vted.vn/khoahoc/xem/khoa-pro-xplus-luyen-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-mon-toan-kh644451654.html
1B
2B
3A
4C
5B
6D
7C
8D
9D
10B
11A
12B
13A
14C
15D
16C
17D
18B
19D
20C
21B
22B
23B
24B
25C
26A
27D
28D
29A
30B
31D
32D
33B
34D
35D
36D
37B
38A
39C
40B
41C
42B
43C
44A
45A
46D
47C
48A
49C
50BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×