Tải bản đầy đủ

Cong van giai trinh tham dinh

Bảng giải trình các yêu cầu theo ý kiến của Sở GTVT Hà Nội về việc
điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường tỉnh 421B đoạn từ Thạch Thán đến Xuân Mai, huyện Quốc Oai
T
T

1

Cơ quan ý
kiến

Sở Giao
thông vận tải
Hà Nội

Số văn bản/
ngày ký

Nội dung yêu cầu chỉnh sửa, hoàn thiện

Ý kiến giải trình, chỉnh sửa


Tính toán, kiểm toán lại tính ổn định của nền
đường và khả năng chịu lực của các công trình Đã tính toán đảm bảo ổn định
cống, kè, tường chắn...
Đã tính toán tận dụng các khối lượng như móng cấp
Có giải pháp tận dụng kế thừa các hạng mục
phối đá dăm, khối lượng ốp mái ... đảm bảo không trùng
đã đầu tư, tránh trùng lặp, lãng phí
lặp và lãng phí
2879/SGTVT
-TĐ ngày
Có giải pháp thiết kế đam bảo ổn định áp lực
23/11/2012 sau lưng tường chắn, kè như bố trí các vị trí Bổ sung đầy đủ theo ý kiến công văn
về việc ý
tầng lọc ngược, bố trí đầy đủ cấu tạo khe lún...
kiến điều
Đề nghị giữ nguyên kết cấu áo đường cứng với lý do:
chỉnh Dự án
- Phạm vi điều chỉnh tuyến đường là vùng bãi sông Tích
đầu tư xây
được bao quanh bởi đê Tả Tích, là bụng chứa nước cho
dựng công
khu vực, về mùa mưa bão nước thường dâng cao và
Xem xét đến việc điều chỉnh kết cấu mặt
trình đường
thoát rất chậm cho nên khu vực có độ ẩm cao.
đường cứng sang kết cấu mặt đường mềm để
tỉnh 421B
- Tuyến đường đã được nâng cao theo văn bản chấp
đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên toàn
đoạn Thạch
thuận số 1624/SNN-ĐĐ của Sở NN&PTNN Hà Nội chỉ
tuyến.
Thán đến
nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đường khi mực nước
Xuân Mai
sông Tích trên báo động số 2. Tuyến đường có thể làm
đường tràn khi mực nước sông Tích dâng cao trên báo
động số 2.
Tính toán lại Tổng mức đầu tư của dự án trên
cơ sở phân khai các khối lượng đã thực hiện và Cập nhật tính toán lại theo yêu cầu công văn


các khối lượng bổ sung phát sinh.

1

Đề xuất/
kiến nghị
Bổ sung
thêm
Giữ nguyên

Bổ sung

Giữ nguyên
theo kết cấu
được duyệt

Bổ sung


2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×