Tải bản đầy đủ

phiếu chấm thi kể chuyện 18

PHÒNG GD&ĐT….
TRƯỜNG THCS ….

PHIẾU CHẤM ĐIỂM PHẦN THI KỂ CHUYỆN
Điểm phong cách (20đ )
TT

Lớp Tên câu chuyện

1

6A

2

7A

3

7B


4

8A

5

8B

6

9A

7

9B

Tác
Hình thức
phong
(5đ)
(5đ)

…., ngày tháng
GIÁM KHẢO

Điểm nội dung (20đ)
Khả năng Nội dung
Ý nghĩa và bài học
Tổng
diễn
đạt câu chuyện được rút ra từ câu chuyện
(10đ)
(10đ)
(10đ)

năm 2018
……..ngày

tháng


năm 2017

GIÁM KHẢO
……..ngày tháng năm 2017
GIÁM KHẢOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×