Tải bản đầy đủ

EBOOK XAY DUNG HE THONG BAN HANG TU DONG

SÁCH DÀNH CHO NGƯỜI BÁN HÀNG XUẤT SẮC


MỤC LỤC
TÂM THƢ .................................................................................................................. 4
LỜI GIỚI THIỆU ....................................................................................................... 6
GIỚI THIỆU TÁC GIẢ ............................................................................................. 8
LỜI CÁM ƠN ............................................................................................................ 9
CHƢƠNG 1: NGHỀ BÁN HÀNG .......................................................................... 12
BÁN HÀNG LÀ KỸ NĂNG MÀ BẤT KỲ AI CŨNG CẦN PHẢI CÓ ... 13

1.

2. BÁN HÀNG LÀ MỘT NGHỀ CÓ NGƢỜI THAM GIA ĐÔNG NHẤT
THẾ GIỚI. ............................................................................................................ 15
NGƢỜI BÁN HÀNG LÀ NGƢỜI CAO QUÝ TRONG XÃ HỘI. ........... 16

3.

4. 04 LÝ DO CHỨNG TỎ NGHỀ BÁN HÀNG LÀ NGHỀ CAO QUÝ
NHẤT TRONG NHỮNG NGHỀ CAO QUÝ ..................................................... 18

5. CÂU CHUYỆN VUI SO SÁNH NGHỀ BÁN HÀNG VÀ NGHỀ NHÀ
GIÁO .................................................................................................................... 20
CHƢƠNG II: NGƢỜI BÁN HÀNG XUẤT SẮC................................................... 24
1. Một số kẻ giống ngƣời bán hàng nhƣng thực chất không phải ngƣời bán
hàng. ..................................................................................................................... 24
2.

Ngƣời bán hàng chuyên nghiệp ................................................................... 24

3.

Ngƣời bán hàng xuất sắc. ............................................................................ 25

CHƢƠNG 3: HỆ THỐNG BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG .............................................. 27
PHẦN 1: CÔNG THỨC 4T- BIẾN KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG THÀNH
KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH ..................................................................... 27
1.

Khách hàng tiềm năng: ............................................................................. 28

2.

Khách hàng tiềm năng nhất: ..................................................................... 33

3.

Khách hàng thực tế ................................................................................... 48

4.

Khách hàng trung thành: .......................................................................... 49

PHẦN 2- ÁP DỤNG CÔNG THỨC 4T ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN
HÀNG TỰ ĐỘNG TRÊN INTERNET ............................................................... 52
1

10 BƢỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÁN HÀNG TỰ ĐỘNG ............ 52

2. XÂY DỰNG WEBSITE .............................................................................. 59
2
2.1: Tìm hiểu sơ lƣợc về website ..................................................................... 59
2.2. Thực hành xây dựng website thƣơng hiệu ................................................ 62
2.3 Thực hành làm website dạng Landing Page .............................................. 64
2.4 Xây dựng website thƣơng mại điện tử ....................................................... 76
2.5 Chiến lƣợc sử dụng website đỉnh cao ........................................................ 76
3.

EMAIL MARKETING TỰ ĐỘNG ......................................................... 76

3.1 Giới thiệu sơ lƣợc ....................................................................................... 76
3.2 Thực hành ................................................................................................... 77
3.3

Chiến lƣợc tự động hóa Email marketing đỉnh cao .............................. 77

4.

BÁN HÀNG TRÊN YOUTUBE ............................................................. 77

5.

BÁN HÀNG TRÊN FACEBOOK ........................................................... 78

6.

BÁN HÀNG TRÊN GOOGLE ................................................................ 78

3


TÂM THƢ
Tôi là Hán Quang Dự, ngƣời chịu trách nhiệm về hiệu quả của cuốn
sách này khi nó đƣợc xuất bản.
Hiện tại, tôi có gần 200 học viên đã đầu tƣ rất nhiều tiền để tham dự
hầu hết các khóa học của tôi liên quan đến bán hàng trên internet và phát
triển bản thân. Tôi thấy rằng: Trong thời gian diễn ra khóa học, hầu hết
trong số họ mới chỉ thực hành đƣợc khoảng 30% những kiến thức mà tôi
truyền đạt. 70% còn lại vì rất nhiều lý do mà họ chƣa thể áp dụng vào
thực tế. Tôi luôn mong muốn giúp họ trang bị 70% kiến thức đó để phát
triển kinh doanh một cách mạnh mẽ hơn. Tôi muốn rằng, bất kỳ lúc nào
họ cần, họ đều có thể thực hành. Đó là lý do tôi viết cuốn sách này.
Nếu bạn là ngƣời chƣa từng đầu tƣ hàng chục triệu để tham gia các
chƣơng trình đào tạo của tôi nhƣng vẫn may mắn đọc đƣợc cuốn sách
này thì hãy TẠ ƠN Thƣợng Đế vì đã ban may mắn này cho bạn. Bạn
chẳng cần phải đóng học phí, cũng chẳng cần phải dành hàng tuần để
đến lớp học. Cứ ngồi nhà bên cạnh chiếc laptop, chỉ sau chƣa đầy 20

4


tiếng, bạn sẽ có đƣợc hệ thống bán hàng mà hàng ngàn ngƣời ở ngoài kia
phải khao khát.
CÓ 01 QUY TẮC mà tôi muốn nhắc bạn: KHÔNG ĐƢỢC truyền bá bất
kỳ kiến thức nào trong tài liệu này ra ngoài, cho đến khi bạn thực hành từ
A-Z và tạo ra thành quả.

5


LỜI GIỚI THIỆU
Bạn sẽ không thể ngờ rằng mình sẽ tiết kiệm đƣợc bao nhiêu tiền
và kiếm về thêm đƣợc bao nhiêu tiền từ việc đọc và ứng dụng quyển
sách tuyệt vời Xây dựng hệ thống bán hàng tự động này đâu cho đến
khi bạn đọc và làm theo nó.
Tôi nói rằng bạn tiết kiệm đƣợc rất nhiều tiền bởi:
- Đây là toàn bộ kiến thức mà bạn chắc chắn phải học mới có thể
kinh doanh, bán hàng thành công. Trƣớc sau gì bạn cũng phải học,
học sớm thì thành công sớm và bây giờ bạn đƣợc học.
- Để có thể viết nên quyển sách bán hàng này đây tôi đã phải bỏ ra
hàng trăm triệu để tham dự các khóa đào tạo hàng đầu tại Việt Nam
cũng nhƣ trên thế giới và nhiều thời gian để áp dụng thực tế để tìm
ra công thức thành công. Việc của bạn chỉ là áp dụng tất cả các
kiến thức liên quan đến thiết kế website, youtube, fanpage, email
marketing sẽ đƣợc dạy trong cuốn sách đặc biệt này.
Tôi nói bạn sẽ kiếm đƣợc rất nhiều tiền bởi:

6


- Những thứ bạn sắp đọc và áp dụng sẽ là một hệ thống tự động hóa,
nó giúp bạn tiếp cận khách hàng tự động, nó giúp bạn ghi nhận
khách hàng tự động, chăm sóc khách hàng tự động và bán hàng tự
động.Việc có đƣợc hàng ngàn khách hàng mỗi tháng với bạn sẽ là
chuyện hết sức đơn giản.
- Hệ thống này chỉ cần xây dựng một lần, bạn sẽ nhận đƣợc thành
quả mãi mãi về sau này.
- Có hệ thống này bạn sẽ bán đƣợc rất nhiều sản phẩm (bán đƣợc bất
cứ thứ gì bạn muốn). Đó là điều kỳ diệu nhất mà tôi muốn bạn phải
đạt đƣợc.

7


GIỚI THIỆU TÁC GIẢ
Chào bạn, tôi là Hán Quang Dự - ngƣời truyền cảm hứng – hiện
tại tôi đang là Giám đốc Học viện Doanh nhân INCIP, P. Giám Đốc
công ty CP đào tạo Salemaster. Tôi đã từng là ngƣời bán hàng thất bại và
tôi hiểu cảm giác bế tắc khi không bán đƣợc hàng là nhƣ thế nào? Tôi
may mắn vì đã đƣợc gặp những ngƣời thầy vĩ đại và đƣợc làm việc cùng
các cộng sự tuyệt vời. Và tôi may mắn có đƣợc hệ thống bán hàng tự
động trƣớc bạn, hiện tại tôi đang sở hữu rất nhiều thông tin khách hàng
và số lƣợng ngày càng gia tăng một cách tự động. Đó là lý do tôi luôn có
doanh thu hàng ngày một cách đều đặn.
Hai năm về trƣớc tôi chƣa bao giờ dám nghĩ mình làm đƣợc điều
này. Nhƣng bây giờ tôi đã sở hữu nó – tôi tin bạn chỉ cần 30 ngày, chỉ 30
ngày thôi bạn có thể làm đƣợc điều này mà không cần mất đến 2 năm
nhƣ tôi.

8


LỜI CÁM ƠN
Lời cảm ơn sâu sắc nhất tôi dành cho những khó khăn đã xảy đến
với tôi trong 4 năm làm kinh doanh vừa qua và những khó khăn sắp tới
sẽ xảy đến với tôi. Chính khó khăn đã tôi luyện ra tôi và giúp tôi có đƣợc
trí tuệ cũng nhƣ thành quả nhƣ ngày hôm nay. Cảm ơn khó khăn đã giúp
tôi lớn mạnh.
Tôi gửi lời cám ơn đến thầy Ngô Minh Cách và các thầy cô trong tổ
bộ môn Maketing – Học Viện Tài Chính. Họ là những ngƣời đã dạy dỗ
và đồng hành cùng tôi trong suốt 4 năm đại học. Tôi không chỉ đƣợc học
kiến thức về Maketing mà còn đƣợc các thầy cô luôn luôn động viên,
luôn bên cạnh tôi, trợ giúp tôi những lúc tôi khó khăn, thất bại trong
công việc. Bởi niềm tin tuyệt đối mà các thầy cô trao tặng giúp tôi có
động lực bƣớc tiếp.
Tôi gửi lời cảm ơn đến Luật sƣ Cao Bá Chung (Giám đốc hãng luật
Incip) và chuyên gia cao cấp Trần Văn Nghĩa. Hai anh là những ngƣời
đã dìu dắt tôi những bƣớc chân đầu tiên trong thời kỳ khởi nghiệp. Tôi

9


đƣợc học từ các anh tính kỷ luật và tƣ duy kinh doanh, bán hàng. Đó là
những thứ kiến tạo nên con ngƣời tôi của ngày hôm nay.
Cảm ơn anh Nguyễn Trọng Thơ (Giám đốc Học viện Inet) ngƣời thầy
đầu tiên của tôi về Internet maketing – một ngƣời thầy ân cần và có tâm,
tôi gặp anh khi đang trong tình trạng bế tắc bán hàng và may mắn đƣợc
anh dạy cho kiến thức kinh doanh online khi tôi tham gia hầu hết các
khóa học của anh.
Và ngƣời ảnh hƣởng đến tôi nhất trong 2 năm qua đó là Luật sƣ, diễn
giả Phạm Thành Long. Tôi vẫn luôn coi anh nhƣ một ngƣời thầy vĩ đại,
ngƣời đã chấp cánh cho tôi khát khao làm giàu và là ngƣời thầy đầu tiên
của tôi trong lĩnh vực đào tạo. Rất nhiều nội dung trong cuốn sách đƣợc
tôi tổng hợp từ các kiến thức siêu đẳng mà anh đã dạy cho tôi tại các
chƣơng trình đào tạo cao cấp.
Và những lời cám ơn từ trái tim, tôi xin dành tặng cho chuyên gia Tạ
Nguyễn, ngƣời tƣ vấn thiết kế nhận diện thƣơng hiệu cho các cuốn sách
của tôi.

10


Cảm ơn Thành Nguyễn Tất, ngƣời cộng sự đã thức trắng nhiều đêm
cùng tôi hoàn thiện cuốn sách này.
Cảm ơn Minh Adam (Giám đốc Salemaster) và các anh, em cộng sự
tại Salemaster đã luôn đồng hành, cổ vũ để cuốn sách đƣợc ra đời.
Cảm ơn 2 cô em Hán Thị Hồng Nhung và Hằng Bimbim luôn chăm
sóc để tôi có sức khỏe cũng nhƣ thời gian để hoàn thiện cuốn sách này.
Lời cám ơn sâu sắc nhất tôi gửi tặng bạn, ngƣời đang đọc cuốn sách
tuyệt vời này. Nhờ vào việc đọc nó, bạn chắc chắn sẽ đạt thành quả cao
hơn trong công việc bán hàng. Nhƣ vậy, bạn đã giúp tôi hoàn thành đƣợc
sứ mệnh trao giá trị, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn khi đã giúp đƣợc bạn.

Xin chân thành cảm ơn!
11


CHƢƠNG 1: NGHỀ BÁN HÀNG
Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về chính bản thân mình ở thời
điểm đầu tiên mà tôi bƣớc vào ngƣỡng cửa Đại học. Tôi là sinh viên của
trƣờng Học Viện Tài Chính, một trong những trƣờng danh giá tại Việt
Nam. Tuy nhiên chuyên ngành mà tôi theo học thì cực kỳ mới lạ. Đó là
chuyên ngành Marketing, khoa Quản trị Kinh doanh.
Thời điểm đó:
- Chính tôi không hiểu gì về tiếp thị và nghề bán hàng
- Bạn bè, sinh viên khác kỳ thị về nghề marketing và bán hàng
- Thầy cô, bộ môn, liên tục tổ chức các buổi gặp mặt để động viên,
khích lệ sinh viên rằng: Hãy yêu ngành marketing và bán hàng.
Điều đó làm chính tôi tăng thêm sự nghi ngờ về ngành học này.
Trong khi mỗi ngành học đều tƣơng ứng với 01 nghề (học kế toán làm
nghề kế toán, học kiểm toán ra làm kiểm toán) thì Marketing và Bán
hàng giƣờng nhƣ chỉ là 01 trong số kỹ năng chứ không phải 01 nghề.
Tuy nhiên càng học càng hay và đến thời điểm hiện tại, khi đã là chuyên
gia trong lĩnh vực bán hàng, tôi càng thấy may mắn, biết ơn vô cùng.
12


1. BÁN HÀNG LÀ KỸ NĂNG MÀ BẤT KỲ AI CŨNG CẦN
PHẢI CÓ
Trong các chƣơng trình đào tạo tôi thƣờng hỏi: Bao nhiêu trong số các
bạn đã từng bán hàng? Luôn luôn có rất nhiều ngƣời giơ tay và cũng
có những ngƣời không giơ tay.
Khi tôi hỏi những ngƣời giơ tay thì tôi biết đƣợc rằng họ đang kinh
doanh một sản phẩm gì đó ngoài thị trƣờng: hữu Ví dụ nhƣ thời trang,
bảo hiểm, du lịch...
Khi tôi hỏi những ngƣời không giơ tay: Có ngƣời bảo “Tôi làm nghề kế
toán”, có ngƣời bảo “ tôi là kỹ thuật viên”…và “chƣa từng bán hàng”
Theo bạn ngƣời làm nghề kế toán có liên quan gì đến việc bán hàng
hay không?
Xin thƣa với bạn rằng: Kế toán hay nhân viên bán hàng đều là ngƣời bán
hàng.
Ví dụ: Bạn là nhân viên bán hàng thời trang hay bạn là kế toán của công
ty thời trang thì đều bán chung 1 sản phẩm, đó là thời gian và trí tuệ của
mình.
13


Số tiền bạn kiếm đƣợc (thu nhập hàng tháng) tƣơng đƣơng với giá trị mà
bạn tạo ra cho doanh nghiệp của mình.
Có sự khác biệt nho nhỏ giữa hình thức biểu hiện giá trị mà thôi:
Ngƣời làm công việc kế toán: Giá trị mà họ tạo ra đƣợc đo lƣờng bằng
hiệu quả của việc giải quyết các vấn đề liên quan đến thu chi, sổ sách,
chứng từ.. giúp doanh nghiệp có đƣợc thông tin chính xác về tình hình
tài chính của mình và đƣa ra đƣợc các quyết định tài chính hợp lý.
Ngƣời kế toán giải quyết đƣợc càng nhiều vấn đề liên quan đến kế toán
cho doanh nghiệp thì chứng tỏ thời gian và trí tuệ của ngƣời đó đã mang
lại giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp. Ngƣời đó xứng đáng có THU
NHẬP CAO.
Ngƣời đang làm nghề bán hàng: Giá trị mà họ tạo ra đƣợc đo lƣờng
bằng việc cùng doanh nghiệp giải quyết vấn đề của khách hàng.
Ngƣời bán hàng nào càng bán đƣợc nhiều sản phẩm thì chứng tỏ càng
giải quyết đƣợc nhiều vấn đề cho khách hàng, tức là tạo ra giá trị lớn và
kết quả là THU NHẬP CAO.

14


*** Dù bạn đang làm nghề bán hàng hay không phải nghề bán hàng
thì cũng cần phải biết kỹ năng bán hàng***

2. BÁN HÀNG LÀ MỘT NGHỀ CÓ NGƢỜI THAM GIA
ĐÔNG NHẤT THẾ GIỚI.
Theo thống kê không chính thức của hầu hết các cơ quan, tổ chức uy tín,
trong 02 năm gần đây, số ngƣời tham gia vào nghề bán hàng tăng đột
biến. Điều đó có thể đƣợc kiểm chứng bởi ngày càng có nhiều doanh
nghiệp đƣợc mở ra và hầu nhƣ doanh nghiệp nào cũng cần có những
ngƣời làm nghề bán hàng.
03 lý do để nghề bán hàng trở thành nghề có số lƣợng đông đảo:
- Rào cản ra nhập ngành rất thấp: Một ngƣời không cần vốn, thậm
chí không cần đƣợc đào tạo bài bản vẫn có thể tham gia vào nghề
bán hàng một cách nhanh chóng
- Nghề bán hàng giúp tạo ra nguồn thu nhập đột phá hơn bất kỳ một
ngành nghề nào khác
- Ngƣời làm nghề bán hàng sẽ có cơ hội phát triển bản thân cực kỳ
mạnh mẽ .

15


3. NGƢỜI BÁN HÀNG LÀ NGƢỜI CAO QUÝ TRONG XÃ
HỘI.
Nghiên cứu, vai trò, vị thế của ngƣời bán hàng trong xã hội:
Xã hội chỉ có thể phát triển nhanh vƣợt bậc khi có các hoạt động thƣơng
mại, trao đổi, mua bán diễn ra. Và trong mối quan hệ mua bán đó có 3
chủ thể:

Nhà sản xuất

Khách hàng

Sản phẩm

Tiền
Ngƣời bán hàng

Lợi ích

Nhu cầu

Giải pháp

Vấn đề.

Hãy tƣởng tƣợng xem điều gì sẽ diễn ra nếu không có ngƣời bán
hàng
16


Tất cả chúng ta đều là khách hàng bởi chúng ta mua sắm hàng ngày. Hãy
nhớ lại lý do gì đó mà bạn mua một sản phẩm gì đó.
Vì bạn có tiền?  Đúng nhƣng chƣa đủ.
Vì bạn có nhu cầu? Đúng nhƣng chƣa đủ.
Chính xác, bạn mua hàng là vì bạn gặp một vấn đề cần giải quyết hoặc
bạn đang sợ 1 vấn đề gì đó sắp xảy ra. Và lý do mua hàng của hầu hết
khách hàng cũng là nhƣ vậy. Hoặc là khách hàng đang có vấn đề cần
giải quyết ngay hoặc là họ sợ nếu không mua hàng thì có vấn đề nào
đó sẽ xảy ra.
Ví dụ: Bạn mua 1 chiếc khăn mùa đông: Lý do là bạn đang gặp vấn đề
là bị lạnh hoặc bạn đang sợ vấn đề rằng nếu không có chiếc khăn mùa
đông này thì bạn sẽ bị lạnh.
Hãy xem một ngày chúng ta đang có bao nhiêu vấn đề nhƣ thế.
- Khi Ngủ: Vấn đề là làm sao để có 1 giấc ngủ ngon.
- Khi Thức giấc: Làm sao để có răng miệng thơm tho, mặt sạch sẽ.

17


- Khi Đi làm : Làm sao để quần áo tƣơm tất, phƣơng tiện di chuyển
nhanh chóng
Nhờ có ngƣời bán hàng mà vấn đề của bạn và tất cả những ngƣời khác
đƣợc giải quyết. Vì thế, hãy biết ơn những ngƣời bán hàng vì họ đã góp
phần kiến tạo cuộc sống cho bạn. NGHỀ BÁN HÀNG THẬT CAO
QUÝ.

4. 04 LÝ DO CHỨNG TỎ NGHỀ BÁN HÀNG LÀ NGHỀ
CAO QUÝ NHẤT TRONG NHỮNG NGHỀ CAO QUÝ
- Nghề bán hàng giải quyết vấn đề của chính ngƣời bán hàng:
Mỗi ngƣời bán hàng cũng là một khách hàng của rất nhiều sản
phẩm, dịch vụ khác. Ngƣời bán hàng cũng có vấn đề liên quan đến
cá nhân, gia đình của họ nên họ cần tiền để mua các giải pháp –
giải quyết vấn đề mà họ muốn.
Nhờ có trình độ bán hàng xuất sắc, ngƣời bán hàng có đƣợc thu
nhập tốt để chi tiêu cho cá nhân và gia đình. Họ đầu tƣ nhiều tiền
hơn để nâng cao chất lƣợng học tập cho con mình, họ đầu tƣ nhiều
tiền hơn cho việc phát triển bản thân. Chính điều này đã trực tiếp
làm cho cuộc sống của ngƣời bán hàng và gia đình họ tốt hơn. Từ
18


đó gián tiếp tạo ra sự phát triển cho xã hội (Gia đình là tế bào của
xã hội).
- Nghề bán hàng giải quyết vấn đề của khách hàng: Nhờ có nghề
bán hàng phát triển mà hầu hết các vấn đề của khách hàng đều
đƣợc giải quyết. Thậm chí còn đƣợc giải quyết tốt hơn sự mong
đợi.
Mỗi khi có ngƣời gặp vấn đề thì ở đâu đó đã có doanh nghiệp
nghiên cứu ra giải pháp và ngƣời bán hàng nhanh chóng mang giải
pháp đã để giải quyết vấn đề cho khách hàng của mình. Điều này
làm cho cuộc sống của khách hàng tiện nghi hơn, hạnh phúc hơn.
-

Nghề bán hàng giải quyết vấn đề của Doanh nghiệp: Hãy tƣởng
tƣợng xem chuyện gì xảy ra nếu Doanh nghiệp cứ tạo ra sản phẩm
mà không thể đƣa sản phẩm đó đến tay khách hàng?
Vấn đề lớn nhất của 01 Doanh nghiệp đó là thực hiện chu trình:
Sản xuất sản phẩm – cung cấp đến khách hàng – thu về vốn và lợi
nhuận – Sản xuất sản phẩm tuyệt vời hơn – cung cấp đến khách
hàng- thu về vốn và lợi nhuận…

19


Chỉ có khâu bán hàng mới có thể giải quyết triệt để vấn đề lớn nhất
này của Doanh nghiệp.
- Ngƣời bán hàng giải quyết vấn đề của Xã hội, Nhân loại: Chính
tôi cũng thực sự bất ngờ khi nhìn vào sự đóng góp của nghề bán
hàng cho xã hội.
Cụ thể: Sự phát triển của nghề bán hàng khiến cho doanh nghiệp
phát triển hơn. Từ đó mở rộng quy mô kinh doanh, cở sở kinh
doanh và thuê thêm nhiều nhân viên. Đây chính là quá trình giải
quyết đƣợc công ăn việc làm cho rất nhiều ngƣời trong xã hội.
Nghề bán hàng đã giúp cho nhân loại giải quyết đƣợc vấn đề an
sinh xã hội!

5. CÂU CHUYỆN VUI SO SÁNH NGHỀ BÁN HÀNG VÀ
NGHỀ NHÀ GIÁO
Khi nói đến nghề nhà giáo, nhiều ngƣời thƣờng mặc định rằng đây là
nghề có tính chất ổn định. Phần lớn ngƣời làm nghề giáo đều có cuộc
sống nghèo hoặc trung lƣu. Nếu ai đó GIÀU thì sẽ là hiện tƣợng lạ và
đƣợc nhìn nhận ở góc độ tiêu cực. Hãy xem sự khác nhau giữa ngƣời
giàu và ngƣời nghèo khi làm nghề nhà giáo.

20


Nhà giáo nghèo: Dạy đủ số lƣợng tiết học mà nhà trƣờng phân công,
tham gia các hoạt động tại trƣờng, tận tâm với học sinh trong trƣờng
Nhà giáo giàu: Dạy đủ số lƣợng tiết học mà nhà trƣờng phân công , mở
lớp dạy thêm tại nhà cho những học sinh có nhu cầu, mở lớp ôn thi vào
những dịp thi cử + nhận dạy riêng cho cá nhân hoặc nhóm học sinh cá
biệt (rất giỏi hoặc rất dốt) + Tạo ra nhiều sản phẩm thông tin (sách +
video và sử dụng các công cụ truyền thông để giúp cho thật nhiều học
sinh giải quyết đƣợc vấn đề của họ.
*Thầy giáo cũng là ngƣời bán hàng và học sinh chính là khách hàng*
*Sự khác biệt giữa giàu và nghèo đến từ việc lựa chọn khách hàng.
- Ngƣời giáo viên nghèo vì chỉ chọn khách hàng là những học sinh
trên trƣờng. Những ngƣời đó thƣờng có động lực học tập ở mức
trung bình, số tiền chi cho học tập trên trƣờng bị giới hạn bởi số
tiền cố định đã nộp cho nhà trƣờng.
- Ngƣời giáo viên giàu bởi họ chọn thêm đƣợc nhóm đối tƣợng
khách hàng có ý thức học tập cao hơn, sẵn sàng chi ra số tiền tƣơng

21


đƣơng với giá trị nhận đƣợc. Số tiền này không bị giới hạn bởi nhà
trƣờng mà luôn tỷ lệ thuận với tài năng của ngƣời giáo viên.
*Thầy giáo giàu là thầy giáo có tài năng và chọn ra đƣợc thật nhiều
ngƣời xứng đáng để trao đi tài năng đó và nhận về khoản tài chính tƣơng
ứng.
Điều này chứng tỏ:
Nghề nhà giáo + Kỹ năng bán hàng  Giàu có.
Nghề nhà giáo - Kỹ năng bán hàng  Nghèo khó.
 Đi ngƣợc vấn đề: Ngƣời bán hàng có kỹ năng của nhà giáo thì chuyện
gì sẽ xảy ra?
Ngƣời bán hàng hiện đại ngoài kỹ năng giao tiếp, tạo thiện cảm, biết
cách khen ngợi còn cần kỹ năng đào tạo khách hàng.
Hãy thử nghĩ xem khi bạn muốn mua điện thoại, bạn đến 2 siêu thị:
- Siêu thị A: Bày trí sẵn các sản phẩm trên tủ kính, bạn phải tự chọn
cái mà bạn thích rồi cầm ra quầy thanh toán.

22


- Siêu thị B: Bạn đƣợc ngƣời nhân viên tƣ vấn tận tình từ cách chọn
điện thoại phù hợp với thu nhập, bền, đẹp theo yêu cầu. Bạn đƣợc
tƣ vấn cách để sử dụng các tính năng quan trọng của điện thoại…
Sau khi vào siêu thị B, bạn hoàn toàn có thể không cần mua hàng
và sử dụng những kiến thức mà bạn vừa đƣợc trang bị để sang cửa
hàng khác mua điện thoại. Tuy nhiên, với tôi, lựa chọn siêu thị B là
sự lựa chọn tin cậy.
Nghề bán hàng + kỹ năng đào tạo = Ngƣời bán hàng siêu đẳng (vì
trở thành chuyên gia trong tâm trí khách hàng).

23


CHƢƠNG II: NGƢỜI BÁN HÀNG XUẤT
SẮC
1. Một số kẻ giống ngƣời bán hàng nhƣng thực chất không
phải ngƣời bán hàng.
Bạn có quen ai đó, cố gắng bán một sản phẩm nào đó cho khách hàng
của mình để rồi sau đó khách hàng bỏ ra số tiền mà không nhận đƣợc giá
trị tƣơng ứng. Tôi gọi đó là những kẻ vụ lợi. Bởi ngƣời bán hàng phải
đảm bảo đƣợc lợi ích 3 bên: Doanh nghiệp sản xuất, ngƣời bán hàng và
Khách hàng.
2. Ngƣời bán hàng chuyên nghiệp:
- Có kiến thức và kỹ năng để để có thể bán đƣợc sản phẩm của
công ty mình cho những khách hàng tiềm năng.
- Hầu hết mọi ngƣời đi học để đạt đƣợc điều này và phấn đấu chính
là diều này. Chính vì vậy, cho dù bán đƣợc sản phẩm nhƣng ngƣời
bán hàng thƣờng phải chật vật trong quá trình tạo ra doanh số của
mình. Bởi sản phẩm của công ty thƣờng có giới hạn (mỗi công ty
chuyên về 1 hoặc 1 nhóm sản phẩm). Trong khi đó chu kỳ khách
hàng mua sản phẩm thứ 2,3 của Doanh nghiệp thì khá là dài. Ngƣời
24


bán hàng luôn phải tìm cho mình khách hàng mới – và cứ nhƣ thế
để bán đƣợc hàng, phải uôn lập lại quá trình bán hàng từ đầu đến
cuối. Điều này sẽ gây nên sự nhàm chán trong công việc bán hàng!

3. Ngƣời bán hàng xuất sắc.
- Là ngƣời có thể bán đƣợc bất cứ sản phẩm nào mà họ thích
cho tệp khách hàng của mình.
 Bất cứ sản phẩm nào:
o Tức là không chỉ giới hạn sản phẩm của mình, công ty
mình đang có.
o Hoàn toàn có thể bán các sản phẩm công ty khác, đối tác
khác.
 Tệp khách hàng mà tôi muốn nói đến ở đây có thể hiểu đơn
giản là 1 nhóm những khách hàng đã từng mua một sản phẩm
nào đó của mình từ trƣớc. Hãy nhớ một ngƣời bất kỳ luôn có
hàng triệu nhu cầu và vấn đề. Một trong số công việc ngƣời bán
hàng xuất sắc là phải khai phá ra vấn đề tiếp theo mà khách hàng
cũ của mình gặp phải để bán cho họ những sản phẩm mới chứa
giải pháp tuyệt vời.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×