Tải bản đầy đủ

BC khuyenhochuyen 6 thángdau2018,

UBND HUYỆN NGỌC HỒI
HỘI KHUYẾN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 23/BC-HKH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngọc Hồi, ngày 4 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO
Sơ kết hoạt động công tác Hội Khuyến
học 6 tháng đầu năm 2018
Thực hiện Công văn số 28/HKH-VP ngày 23/5/2018 của Hội Khuyến học tỉnh
Kon Tum về việc báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2018.
Hội Khuyến học huyện Ngọc Hồi báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm
2018 như sau:
I. Kết quả các hoạt động
1. Tổ chức, xây dựng, phát triển hội
- Số hội cơ sở: 08
- Số chi hội: 106

- Ban khuyến học: 36
- Tổng số hội viên: 10874, trong đó số hội viên mới phát triển thêm là 124.
- Số người chuyên trách Hội Khuyến học huyện: Không.
- Số người chuyên trách Hội Khuyến học xã, thị trấn: Không.
- Kiện toàn tổ chức Hội Khuyến học huyện, xã, thị trấn: 100%.
- Khen thưởng thực hiện theo quy định.
- Kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ hội: Không
2. Triển khai Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch
189/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập
suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 tỉnh Kon Tum; Quyết
định số 448/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam:
Trên cơ sở Kế hoạch số 517/KH-UBND ngày 8/7/2015 của UBND huyện về
việc triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia
đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Công văn số 1009/UBND-TH ngày
24/8/2016 của Uỷ ban nhân dân huyện Ngọc Hồi về việc triển khai đánh giá, công
nhận các danh hiệu xã hội học tập. Hội Khuyến học huyện đã chỉ đạo Hội Khuyến
học các xã thị trấn tổ chức đăng ký xây dựng các mô hình học tập trong gia đình,
dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập.
3. Các công tác khác
Liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội, các cơ sở giáo dục
triển khai các hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh
thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh hoạt động thăm


hỏi, ốm đau, hiếu hỉ,...cho các hội viên.
II. Kinh phí hoạt động
1. Kinh phí hoạt động Hội Khuyến học huyện, chia ra:
1.1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ: Không
1.2. Kinh phí do tổ chức nước ngoài tài trợ: Không
1.3. Hội tự huy động từ các nguồn khác tính đến 30/5/2018: Không.
2. Kinh phí hoạt động của Hội khuyến học cơ sở (xã, phường, thị trấn), chia
ra:
1.1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ: Không
1.2. Kinh phí do tổ chức nước ngoài tài trợ: Không
1.3. Hội tự huy động từ các nguồn khác: 70.1 triệu đồng
3. Việc sử dụng kinh phí hoạt động của Hội Khuyến học huyện, Hội Khuyến
học xã, thị trấn dành cho cấp học bổng, khen thưởng 95.9 triệu đồng/1004 suất.
III. Những hạn chế, nguyên nhân
1. Hạn chế
- Phong trào khuyến học tuy đã được phát triển, song chưa đồng đều về quy


mô giữa các xã, thị trấn, giữa khu vực dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp; công tác
vận động đóng góp kinh phí cho công tác khuyến học còn khiêm tốn; phong trào
hiếu học, khuyến học tại một số thôn, tổ dân phố chưa phát triển sâu rộng.
- Công tác tổ chức thực hiện ở một số đơn vị chưa thực sự kịp thời, đầy đủ;
việc phát triển hội viên còn ít so với quy mô dân số; quỹ khuyến học các cấp hội còn
thấp so với tiềm năng; hình thức khuyến học, khuyến tài còn đơn điệu chủ yếu vẫn
chỉ là trao thưởng, phát quà cho học sinh, giáo viên,... Hiện nay vẫn còn không ít tổ
chức hội hoạt động chưa toàn diện, hiệu quả còn thấp.
2. Nguyên nhân hạn chế
- Một số thôn, tổ dân phố có đông bà con người dân tộc thiểu số, điều kiện
kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí không đồng đều. Nên chưa có
nhiều đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, củng như xây dựng các mô hình học tập
trong gia đình, dòng họ.
- Công tác phổ biến, quán triệt Quyết định 448/QĐ-KHVN ngày 01/12/2015;
Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 ở một số xã, cơ quan chưa thực
sự sâu rộng, thường xuyên. Nên trong quá trình triển khai thực hiện còn lúng túng.
Một số cơ quan, doanh nghiệp,…chưa thực sự quan tâm đầy đủ, kịp thời về xây dựng
phong trào xã hội học tập; chưa tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho chi hội, hội viên
Hội Khuyến học hoạt động và phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học,
khuyến tài xây dựng xã hội học tập ở cơ sở. Cán bộ Khuyến học từ cấp xã đến cấp
huyện đều là kiêm nhiệm, nên kỹ năng, kinh nghiệm tổ chức và quản lý hội còn
nhiều hạn chế.


IV. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018
1. Mục tiêu chung
- Thực hiện thành công Nghị quyết Đại Hội Khuyến học huyện lần thứ III,
nhiệm kỳ 2013-2018 của Hội khuyến học huyện Ngọc Hồi. Liên kết, phối hợp với
các tổ chức, các lực lượng xã hội, các cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động khuyến
học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện
giáo dục và đào tạo. Tập hợp, đoàn kết hội viên và các lực lượng xã hội đẩy mạnh
các hoạt động khuyến học, khuyến tài thực hiện công bằng xã hội và tạo cơ hội cho
mọi công dân được học tập thường xuyên, học suốt đời nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ. Kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoạch định
chính sách tạo động lực cho các hoạt động khuyến học của Hội.
- Tham mưu các cấp kiện toàn nhân sự Ban chấp hành và chuẩn bị công tác
Đại hội đại biểu Hội Khuyến học các cấp lần thứ V nhiệm kỳ 2018-2023.
2. Nhiệm vụ cụ thể
a) Công tác tuyên truyền, vận động
- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình, người dân,
các cơ quan, đoàn thể hiểu rõ và ủng hộ công tác khuyến học, khuyến tài, bởi công
tác tuyên truyền có một ý nghĩa hết sức quan trọng của Hội, giúp hội viên và nhân
dân thấu hiểu những chủ trương của Đảng và nhà nước coi giáo dục và khoa học
công nghệ là quốc sách hàng đầu.
- Tuyên truyền một cách tốt hơn, sâu rộng hơn về công tác khuyến học bằng
nhiều hình thức như: Cổ động, viết bài phóng sự, băng rôn, áp phích,…Tuyên truyền
cho cán bộ và nhân dân hiểu mục đích và nhiệm vụ của Hội để mọi người cùng tích
cực tham gia, ủng hộ cổ vũ phong trào khuyến học, khuyến tài.
b) Công tác củng cố, xây dựng và phát triển Hội và hội viên
- Tiếp tục kiện toàn và phát triển Hội khuyến học từ huyện tới cơ sở; tổ chức
triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Khuyến học huyện lần thứ III,
nhiệm kì 2013-2018. Xây dựng phong trào quần chúng sâu rộng tham gia khuyến
học khuyến tài thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục, góp phần từng bước xây
dựng xã hội học tập .
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BCH, kiện toàn tổ
chức nhân sự các chi hội cơ sở; Tiếp tục kiện toàn BCH Hội Khuyến học cũng như
tại các Hội cơ sở; bổ sung kịp thời các thành viên trong BCH khi có sự thay đổi; duy
trì tốt hoạt động của Hội.
c) Công tác vận động xây dựng Quỹ khuyến học và việc cấp học bổng cho học
sinh, khen thưởng cho giáo viên, học sinh
- Tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm
trên địa bàn huyện.


- Triển khai, thực hiện thành công kế hoạch vận động quỹ năm 2016. Hàng
năm các cơ quan ban ngành, các thôn làng, tổ dân phố đều tổ chức đóng góp cho quỹ
khuyến học huyện và nộp vào tài khoản của Hội tại kho bạc nhà nước huyện.
- Tổ chức phát thưởng cho GV, học sinh giỏi các cấp; phát học bổng cho HS
có thành tích xuất sắc, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; động
viên, khen thưởng kịp thời thầy, cô giáo và học sinh đạt thành tích cao trong công tác
dạy và học, học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi thể dục thể thao; học sinh đậu
điểm cao trong các kì thi tuyển đại học…
d) Công tác vận động, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng
học tập ở cơ sở
Chỉ đạo Hội Khuyến học xã, thị trấn làm tốt công tác xây dựng gia đình hiếu
học, phát động phong trào nhà nhà làm khuyến học, người người làm khuyến học,
toàn xã hội làm khuyến học, xây dựng xã hội học tập đáp ứng chỉ tiêu trong Kế
hoạch số 517/KH-UBND ngày 8/7/2015 của UBND huyện Ngọc Hồi về việc triển
khai thực hiện "Đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ,
cộng đồng đến năm 2020" trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.
e. Đính kèm báo cáo có biểu mẫu số 01, số 02 gửi kèm.
Hội Khuyến học huyện Ngọc Hồi báo cáo để quý cấp biết, chỉ đạo thực hiện./.
Nơi nhận:
- HKH tỉnh(b/c);
- UBND huyện(b/c);
- UBMT huyện (b/c);
- Phòng Nội Vụ;
- Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VP-HKH.

CHỦ TỊCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×