Tải bản đầy đủ

Bai tap lập trình c++

Bài 1: Tính tổng
Tên file chương trình tong.pas
Cho một dãy số nguyên gồm n số, hãy tính tổng của dãy số này.
Dữ liệu vào:
- Dòng đầu ghi số nguyên dương n (n <= 100)
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên, mỗi số có trị tuyệt đối không vượt quá 1000.
Kết quả: ghi ra 1 số nguyên là tổng tìm được
Ví dụ
Input
4
1 2 3 4
2
-5 5

Output
10
0

Bài 2: Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất
Tên file chương trình maxmin.pas
Cho một dãy số nguyên gồm n số, hãy tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của dãy số này.

Dữ liệu vào:
- Dòng đầu ghi số nguyên dương n (n <= 100)
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên, mỗi số có trị tuyệt đối không vượt quá 1000.
Kết quả: ghi ra 2 số nguyên trên một dòng lần lượt cho biết giá trị lớn nhất và giá trị
nhỏ nhất của dãy số, các số cách nhau 1 dấu cách.
Ví dụ
Input
4
1 2 3 4
6
6 3 8 4 7 2

Output
4 1
8 2


Bài 3: Đếm số chẵn số lẻ
Tên file chương trình chanle.pas
Cho một dãy gồm n số nguyên dương, hãy đếm số lượng các số chẵn, số lẻ trong dãy
số này.
Dữ liệu vào:
- Dòng đầu ghi số nguyên dương n (n <= 100)
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên dương, mỗi số có giá trị không vượt quá 1000.
Kết quả: ghi ra 2 số nguyên trên một dòng lần lượt cho biết số lượng số chẵn và số lẻ
của dãy số, các số cách nhau 1 dấu cách.
Ví dụ
Input
4
1 2 3 4
6
6 3 8 4 7 2

Output
2 2
4 2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×