Tải bản đầy đủ

Linh GIÁO án SH 11 bài 36 nâng cao 1

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA SINH HỌC
--- ---

GIÁO ÁN SINH HỌC 11
BÀI 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA
(Nâng cao - Dạy máy)

Giảng viên hướng dẫn
Ts. Đặng Thị Dạ Thủy

Sinh viên thực hiện
Nguyễn Thị Linh
Lớp: Sinh 3B
MSV: 15S3011043

Huế, tháng 4 năm 2018
GIÁO ÁN SINH HỌC 11BÀI 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA
(Nâng cao – Dạy máy)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Trình bày được ảnh hưởng của các nhân tố đến sự ra hoa: tuổi cây, ngoại cảnh,
quang chu kì, phitocrom, hormone.
- Phân tích được sự ra hoa phụ thuộc vào thời gian chiếu sáng và tối (quang chu kì)
với sự có mặt của phitocrom.
2. Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, phân tích, hình ảnh.
- Rèn luyện kỹ năng làm việc với sách giáo khoa.
- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.
3. Thái độ
- Giải thích được các hiện tượng về sự ra hoa của cây trong tự nhiên.
- Có ý thức vận dụng các kiến thức khoa học về điều khiển sự ra hoa của các loài
cây trong thực tiễn sản xuất, có ý thức bảo vệ, chăm sóc cây trồng hợp lý.
4. Năng lực hướng tới
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ, thuật ngữ sinh học
- Năng lực giải quyết vấn đề sinh học và sáng tạo (năng lực vận dụng kiến thức
Sinh học để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn trồng trọ
- Năng lực giao tiếp, hợp tác trong hoạt động nhóm.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: diễn đạt trình bày ý kiến, nhận định của bản thân.
II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM BÀI HỌC
- Quang chu kì.
- Phitocrom.
- Hormone ra hoa- florigen.
III. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC


- Máy chiếu, máy tính, sách giáo khoa SH 11(NC).
- Phiếu học tập (PHỤ LỤC)
IV. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
- Hỏi đáp – tìm tòi.
- Quan sát tranh - tìm tòi.
V. BẢNG MÔ TẢ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI/ BÀI TẬP ĐÁNH GIÁ
Nội dung
Nhận biết
Các nhân tố
- Nêu được các
chi phối sự ra nhân tố chi phối sự


hoa
ra hoa.
- Nêu được tác
động của tuổi cây,
vai trò của ngoại
cảnh đến sự ra hoa.
- Nêu được khái
niệm quang chu kì.
- Phát biểu được
khái niệm
phitocrom và nêu
được vai trò của
phitocrom đối với
sự ra hoa của cây.
Ứng dụng

- Nêu được một số
ứng dụng điều hòa
sự ra hoa.

* Hệ thống câu hỏi

Thông hiểu
- Trình bày
được bản chất
và cơ chế tác
động của
florigen đến
sự ra hoa.
- Trình bày
được tác động
của quang
chu kì đến sự
ra hoa của cây
ngày ngắn,
cây ngày dài
và cây trung
tính.

Vận dụng thấp

Vận dụng cao
- Giải thích
được một số
hiện tượng trong
tự nhiên như: tại
sao có cây ra
hoa vào mùa
hè? Có cây lại ra
hoa vào mùa
đông?
- Giải thích
được hiện tượng
xuân hóa.

- Giải thích
được cơ sở khoa
học của một số
cách người dân
thường làm
trong nông
nghiệp, trồng
cây như: chông
đèn vào ban
đêm cho hoa
cúc, thanh long.


1. Có những nhân tố nào chi phối sự ra hoa của cây?
2. Từ những ví dụ về sự ra hoa của cây cà chua, chuối, na và cây tre. Nhận xét về
sự ra hoa của những loài cây này?
3. Ông cha ta từ lâu đã có câu: “Trẻ trồng na, già trồng chuối”. Hãy giải thích câu
tục ngữ đó theo cách hiểu của mình?
4. Giải thích tại sao lại có hiện tượng: cây non nhiều lá ít rễ thì phát triển cho nhiều
hoa đực? Ngược lại cây non có nhiều rễ phụ thì phát triển cho nhiều hoa cái?
5. Thế nào là hiện tượng xuân hóa?
6. Có các yếu tố ngoại cảnh nào ảnh hưởng đến sự ra hoa của cây?
7. Thế nào là quang chu kì?
8. Đối vói cây ngày ngắn, nếu đặt cây trong điều kiện ngày ngắn nhưng ban đêm
có 1 tia lóe sáng lên, theo các em thì kết quả thí nghiệm như thế nào?
9. Đối với cây ngày dài, nếu đặt cây trong điều kiện ngày ngắn nhưng ban đêm có
1 tia lóe sáng lên, theo các em thì kết quả thí nghiệm như thế nào?
10. Thời kì sáng hay tối quyết định sự ra hoa?
11. Phitocrom là gì? Có mấy dạng tồn tại?
12. Vai trò của Phitocrom là gì?
13. Florigen được sản xuất ở đâu và vận chuyển đi đâu?
14. Người ta chong đèn vào ban đêm cho hoa cúc và thanh long để làm gì?
VI. DỰ KIẾN TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC TIẾT HỌC
1. Ổn định lớp (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ (3 phút)
Câu hỏi: Hãy nêu khái niệm hormone thực vật và phân loại hormone
Đáp án: Hormone là các chất hữu cơ có mặt ở trong cây với một lượng rất nhỏ,
được vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây. Điều tiết và đảm bảo sự hài
hòa của các hoạt động sinh trưởng.
- Hoocmon có 2 nhóm:


Kích thích sinh trưởng: Auxin, giberellin, xytokinin.
Ức chế sinh trưởng: Acit abxixic, etylen.
3. Tổ chức hoạt động dạy bài mới
* Đặt vấn đề (2 phút)
* Đặt vấn đề: Ở thực vật, bên cạnh việc tăng kích thước khối lượng của cây, các
hiện tượng đâm chồi nảy lộc, ra hoa cũng là biểu hiện của sự phát triển. Đặc biệt sự
hình thành hoa là dấu hiệu của việc chuyển tiếp của cây từ pha sinh dưỡng sang
pha sinh sản. Vậy sự ra hoa bị chi phối bởi những nhân tố nào? và con người đã
vận dụng những hiểu biết đó vào sản xuất nông nghiệp ra sao? Để trả lời cho
những câu hỏi đó thì hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài mới:
“BÀI 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA”
Thời Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học
Nội dung bài học
gian
sinh
Hoạt động 1: Tìm hiểu nhân tố tuổi cây và vai trò ngoại cảnh
*GV: chiếu hình ảnh về
HS: Quan sát hình
I. Các nhân tố chi phối sự ra
sự ra hoa của cây cà chua
hoa
(lấy hình 36 SGK CB) và
1. Tuổi cây và hormone.
yêu cầu học sinh trả lời
a. Tuổi cây
câu hỏi sau:
? Qua hình trên em hãy
+ Sự ra hoa liên quan đến tuổi
cho biết khi nào thì cây cà
cây.
chua ra hoa?
+ Mỗi giống cây, loại cây khác
HS: Cây cà chua khi
nhau có thời gian cần thiết để ra
có 14 lá thì ra hoa.
hoa là khác nhau.
*GV: chiếu thêm hình ảnh
+ Ví dụ: tre 50 năm, na 3 năm,
về sự ra hoa của một số
chuối 1 năm….
cây khác: chuối sau 1 năm
thì ra hoa, mãng cầu 3
năm, tre 50 năm…. Từ
những ví dụ trên em có
nhận xét gì về sự ra hoa
của những loài cây này?
HS: Các loài cây này
phải đến độ tuổi nhất
định thì mới ra hoa.
*GV bổ sung: Ở một số
loài cây đến một độ tuổi


nhất định sẽ ra hoa mà
không phụ thuộc vào điều
kiện ngoại cảnh. Tùy vào
giống loài đến một độ tuổi
xác định sẽ ra hoa.Và sự
ra hoa của các loài cây đó
chính là phụ thuộc vào
nhân tố tuổi cây.
*GV: Ông cha ta từ lâu đã
có câu: “Trẻ trồng na, già
trồng chuối” Vậy, các em
hiểu câu ca dao đó như thế
nào?
HS: Trồng na lâu thu
hoạch vì 4,5 năm cây
mới ra hoa, trồng
chuối mau thu hoạch
(1 năm) người già sớm
được hưởng được
thành quả của mình.
*GV bổ sung: Cây Na
nếu trồng bằng hột giống
đến 4-5 năm mới cho trái,
thời gian thu hoạch khá là
lâu nên người trẻ trồng là
thích hợp nhất, còn cây
chuối thì dễ trồng và được
thu hoạch sớm ngay một
năm. Những người đã lớn
tuổi, hay cần đầu tư ngắn
hạn, cần cho kết quả
nhanh nên trồng loại cây
này là thích hợp nhất.
*GV nêu hiện tượng:
Trong thực tế cây non có
nhiều lá ít rễ thì phát triển
cho nhiều hoa đực. Ngược
lại cây non có nhiều rễ
phụ thì phát triển cho
nhiều hoa cái. Dựa vào
b. Hormone
kiến thức đã học ở bài
- Các chất điều hòa sinh trưởng


trước các em hãy giải
thích tại sao lại có hiện
tượng đó?

HS: Do lá sản sinh
hoocmon Giberilin, rễ
sản sinh hoocmon
Xitokinin.Giberilin
kích thích cho ra hoa
đực. Xitokinin kích
thích cho ra hoa cái.

*GV bổ sung: Người ta
đã ứng dụng đặc điểm này
vào trong nông nghiệp đó
là muốn cho ra nhiều hoa
đực thì cắt bớt rễ, còn
muốn có nhiều hoa cái thì
kích thích cho ra nhiều rễ
phụ.
*GV: Vậy nếu cây vừa
nhiều rễ, vừa nhiều lá thì
tỷ lên hoa đực và hoa cái
trên cây theo em sẽ như
thế nào? Tại sao?
HS: tỷ lệ hoa đực và
hoa cái bằng nhau. Vì
có sự cân bằng giữa
hai loại hormone
giberelin và xitokinin.
*GV: Như vậy các chất
điều hòa sinh trưởng có
ảnh hưởng đến sự phân
hóa giới tính của hoa.
*GV bổ sung: Ngoài
giberelin và xitokinin còn
có auxin góp phần tạo nên
sự cân bằng trong biểu
hiện giới tính, etilen tạo
nên 100% hoa cái ở các
cây bầu bí.
*GV dẫn dắt: Như vậy sự

ảnh hưởng đến sự phân hóa giới
tính của hoa.
+ Giberelin nhiều → hoa đực
+ Xitokinin nhiều → hoa cái
+ Gib = Xit → hoa đực = hoa
cái.


ra hoa của cây liên quan
đến tuổi cây và lượng
hormone, tuy nhiên không
phải mọi thực vật khi đủ
tuổi thì chúng đều ra hoa.
Vậy sự ra hoa còn phụ
thuộc vào nhân tố nào nữa
? Để tìm hiểu điều đó ta
vào mục tiếp theo vai trò
của điều kiện ngoại cảnh.
*GV: Chiếu 1 số hình ảnh
về ảnh hưởng của nhiệt độ
đến sự ra hoa: cây lúa mì
hay bắp cải ra hoa kết hạt
sau khi trải qua một mùa
đông lạnh hoặc được xử lý
ở nhiệt độ thấp thích hợp
nếu gieo vào mùa xuân.
Các hiện tượng đó là gọi
là xuân hóa.
? Vậy xuân hóa là gì?
HS: là hiện tượng ra
hoa của cây phụ thuộc
*GV bổ sung: Như vậy có vào nhiệt độ thấp.
rất nhiều thực vật mà nhiệt
độ, đặc biệt là nhiệt độ
thấp, có ý nghĩa rất quan
trọng cho sự hình thành
hoa của chúng. Ví dụ như
đối với các cây hai năm
như su hào, bắp cải…nếu
thời kì dinh dưỡng của
chúng trải qua một mùa
đông lạnh thì sang năm
sau mới ra hoa. Còn nếu
như không có tác động
của nhiệt độ thấp thì
chúng giữ lại trạng thái
dinh dưỡng không xác

2. Vai trò ngoại cảnh
* Xuân hóa: là hiện tượng ra
hoa của cây phụ thuộc vào nhiệt
độ thấp.
* Ngoại cảnh ảnh hưởng tới:
+Thời điểm ra hoa của cây.
+ Ảnh hưởng tới sự phân hóa
giới tính hoa của cây:
Nhân tố môi trường → hormone
thực vật → bộ máy di truyền
(ADN) → giới tính đực, cái.


định.
*GV: Yêu cầu HS nghiên
cứu mục I.2 SGK/136 và
trả lời câu hỏi:
? Các yếu tố ngoại cảnh
nào ảnh hưởng đến sự
phân hóa giới tính của
cây?

HS: Nhiệt độ, độ ẩm,
ánh sáng, hàm lượng
CO2, dinh dưỡng
khoáng.

*GV: Các yếu tố đó ảnh
hưởng như thế nào tới sự
ra hoa của cây?
HS: Ảnh hưởng tới:
+ Thời điểm ra hoa
của cây.
+ Sự phân hóa giới
tính hoa của cây.
*GV: Nhận xét, chốt kiến
thức.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về quang chu kỳ, phitocrom và florigen
*GV dẫn dắt: Trong thực
3. Quang chu kì
tế, một số cây chỉ ra hoa
a. Khái niệm
vào mùa hè, một số cây
Quang chu kì là thời gian chiếu
chỉ ra hoa vào mùa đông,
sáng xen kẽ với bóng tối (độ dài
một số khác lại ra hoa
của ngày đêm) ảnh hưởng tới
quanh năm. Vậy nhân tố
sinh trưởng và phát triển của
nào đóng vai trò chính chi
cây.
phối sự ra hoa ở trên?
b. Phân loại cây theo quang
HS: Tương quan độ
chu kì.
dài ngày- đêm.
+ Cây ngày ngắn.
*GV thông báo: độ dài
+ Cây ngày dài.
chiếu sáng ban ngày và
+ Cây trung tính.
bóng tối ban đêm ảnh
hưởng tới sinh trưởng và
phát triển của thực vật gọi


là quang chu kỳ.
? Thế nào là quang chu
kỳ?

HS: Quang chu kì là
thời gian chiếu sáng
xen kẽ với bóng tối
ảnh hưởng tới sinh
trưởng và phát triển
của cây.

*GV: Dựa vào quang chu
kì người ta phân thành:
cây ngày dài, cây ngày
ngắn, cây trung tính
*GV: yêu cầu hs nghiên
cứu mục I.4 SGK/137 để
hoàn thành phiếu học tập
trong 5phút.
(Phiếu học tập- phụ lục)
*GV: gọi đại diện nhóm
trả lời và gọi nhóm khác
nhận xét bổ sung.
*GV: nhận xét hoàn chỉnh
phiếu học tập cho HS.
*GV: Đối với cây ngày
ngắn và cây ngày dài,
trong điều kiện đêm dài
nếu được chiếu sáng bổ
sung sẽ làm ảnh hưởng
đến sự ra hoa của cây.
*GV: chiếu hình 36.2
SGK/138.sự ra hoa của
cây ngày ngắn, cây ngày
dài và cây trung tính.
*GV: Tiến hành làm thí
nghiệm đối với cây ngày
ngắn như sau:

HS: thảo luận nhóm
để hoàn thành phiếu
học tập.


Trong điều kiện ngày dài,
đêm ngắn → cây không ra
hoa. Trong điều kiện ngày
ngắn, đêm dài → cây ra
hoa. Nếu đặt cây trong
điều kiện ngày ngắn
nhưng ban đêm có một tia
sáng lóe lên như trên, hãy
dự đoán kết quả thí
nghiệm như thế nào?
*Giáo viên đưa kết quả
*GV: Tương tự tiến hành
làm thí nghiệm đối với cây
ngày dài như sau:
Trong điều kiện ngày
ngắn, đêm dài→ cây
không ra hoa. Trong điều
kiện ngày dài, đêm
ngắn→ cây ra hoa. Nếu
đặt cây trong điều kiện
ngày ngắn nhưng ban đêm
có 1 tia sáng lóe lên như
trên, hãy dự đoán kết quả
thí nghiệm như thế nào?
*GV đưa ra kết quả
* GV: Cây ngày ngắn: phá
vỡ đêm dài → cây không
ra hoa→ cây ngày ngắn
cần đêm dài để ra hoa.
Cây ngày dài: phá vỡ đêm
dài thành đêm ngắn cây ra
hoa→ cây ngày dài cần
đêm ngắn ra hoa.
*GV: đối với cây trung
tính trong trường hợp nào
cũng ra hoa.

HS: Dự đoán kết quả
(ra hoa hoặc không).

HS: dự đoán kết quả
(ra hoa hoặc không).


*GV: như vậy thời kỳ
sáng hay tối quyết định sự
ra hoa?
HS: Thời kỳ tối quyết
định sự ra hoa.

*GV bổ sung: như vậy
thời kỳ tối quyết định sự
ra hoa, cây ngày ngắn là
cây cần đêm dài vì chúng
cần bóng tối dài hơn để
phân hóa hoa và ngược lại
cây ngày dài là cây cần
đêm ngắn vì chúng cần độ
dài tối ngắn hơn để ra hoa.
*GV nhấn mạnh: trong
HS: lắng nghe
đêm tối, chỉ cần có một
lóe sáng với cường độ rất
yếu đã có thể ức chế sự ra
hoa của cây ngày ngắn,
nhưng không ảnh hưởng
tới sự ra hoa của cây ngày
dài. Cường độ ánh sáng
yếu như vậy cho phép
nghĩ rằng quang chu kỳ
không thể phụ thuộc trực
tiếp vào quá trình quang
hợp, chứng tỏ không phải
do diệp lục ảnh hưởng đến
sự ra hoa của CNN và
CND mà do 1 nhân tố
khác đó là phitocrôm. Vậy
phitocrom có bản chất như
thế nào? Và vai trò của nó
ra sao? Chúng ta chuyển
sang mục 4. Phitocrom.
*GV: yêu cầu học sinh
nghiên cứu mục I.5
SGK/138 và cho biết:
? Phitocrom là gì?
? Có mấy dạng tồn tại?

4. Phitocrom
a. Đặc điểm


*GV bổ sung: P660 là
dạng bất hoạt, không có
tác dụng sinh lý. P730 là
dạng hoạt động, ức chế sự
ra hoa của cây ngày ngắn,
kích thích sự ra hoa của
cây ngày dài. 2 dạng này
có thể chuyển đổi theo sơ
đồ sau (như trong SGK).

- Là một loại protein hấp thụ
ánh sáng.
- Tồn tại ở 2 dạng:
HS:
+ Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ →
+ Là sắc tố enzim có ở Pđ (P660).
chồi mầm và chóp của + Dạng hấp thụ ánh sáng đỏ xa
lá mầm.
→Pđx(P730).
+ Tồn tại ở 2 dạng:
Chiếu sáng, đỏ
P660, P730.

P660

HS: lắng nghe

*GV: yêu cầu học sinh
nêu vai trò của phytocrom

*GV dẫn dắt: Trong điều
kiện quang chu kỳ thích
hợp, sự ra hoa còn phụ
thuộc vào một loại
hormone ra hoa, gọi là
Florigen. Đây là hợp chất
của Giberelin và antezin.
*GV: Nơi sản xuất và vận
chuyển của florigen?

P730

Tối, đỏ xa

b. Vai trò
+ Hấp thụ ánh sáng chi phối sự
ra hoa.
+ Tác dụng đến các vận động
cảm ứng.
+ Đóng mở khí khổng.
+ Kích thích hạt nảy mầm.

HS: + Hấp thụ ánh
sáng chi phối sự ra
hoa.
+ Tác dụng đến các
vận động cảm ứng.
+ Đóng mở khí khổng.
+ Kích thích hạt nảy
mầm.

5.Hormone ra hoa – Florigen
a. Bản chất florigen
+ Florigen là hormone kích
thích sự ra hoa.
HS: Florigen được sản + Florigen= giberelin + antezin
sinh từ lá và được vận b. Tác động của Florigen
chuyển vào đỉnh sinh + Florigen được sản sinh từ lá


trưởng của thân và
cành.

*GV bổ sung: Khi lá
nhận được quang chu kì
thích hợp thì lá hình thành
một chất gây phân hóa
mầm hoa => florigen và di
chuyển vào đỉnh sinh
trưởng của thân, lá, làm
cây ra hoa. Người ta
chứng minh sự có mặt của
florigen bằng thí nghiệm
ghép cành.
HS: lắng nghe
*GV: chiếu hình 36.1 và
mô tả thí nghiệm:
A là cây ngày dài, B là cây
ngày ngắn. Người ta ghép
cành giữa 2 cây này lại
với nhau và sau đó đặt 2
cây trong điều kiện ngày
dài, kết thúc thí nghiệm thì
cả hai cây đều ra hoa.
? Tại sao lại xảy ra hiện
tượng trên?

*GV: Vậy nếu vẫn giữ
nguyên thí nghiệm như
trên nhưng đặt chúng
trong điều kiện ngày ngắn
thì sẽ xảy ra hiện tượng
gì?

HS: Trong điều kiện
ngày dài, cây ngày dài
tạo ra Florigen kích
thích sự ra hoa, chất
này truyền qua chỗ
ghép sang cây ngày
ngắn kích thích cây
ngày ngắn ra hoa.

HS: Trong điều kiện

và được vận chuyển vào đỉnh
sinh trưởng của thân và cành để
kích thích sự ra hoa.
+ Có thể truyền qua chỗ ghép,
xử lý ra hoa ở một cây thì cây
còn lại cũng ra hoa.


*GV: nhận xét, chốt kiến
thức.

ngày ngắn, cây ngày
ngắn tạo ra Florigen
kích thích sự ra hoa,
chất này truyền qua
chỗ ghép sang cây
ngày dài kích thích
cây ngày dài ra hoa.

Hoạt động 3: Tìm hiểu về ứng dụng của các nhân tố chi phối đến sự ra hoa của
cây
*GV: chiếu một số hình
II. Ứng dụng
ảnh về chong đèn ở cây
- Dùng giberelin tạo đk cho sự
hoa cúc và cây thanh long, HS:
ra hoa.
và yêu cầu học sinh trả lời + Thanh long: kích
- Dinh dưỡng hợp lý (tỉ lệ C/N)
câu hỏi: họ chong đèn để
thích sự ra hoa của
cây ra hoa dễ dàng.
làm gì?
cây.
- Xử lí nhiệt độ thấp đối với các
+ Cúc: ức chế sự ra
cây 2 năm-> ra hoa trái vụ.
hoa của cây, giúp cây - Trồng cây với điều kiện quang
*GV: giải thích về cơ sở
nở hoa đúng thời điểm hợp nhân tạo.
khoa học về việc chong
mong muốn.
- Xen canh gối vụ.
đèn ở hoa cúc, thanh
- Trồng cây dựa vào yêu cầu
long…
ánh sáng của mỗi loại cây.
+ Cây thanh long là cây
ngày dài, cho nên chiếu
đèn sẽ có tác dụng kích
thích cây thanh long ra
hoa => tạo quả trái mùa.
+ Hoa cúc là cây ngày
ngắn nên chiếu sáng ban
đêm để ức chế sự ra hoa
của cây => cây ra hoa
đúng thời điểm mong
muốn).
4. Củng cố


Tổ chức trò chơi “Ai nhanh hơn”
Luật chơi: giáo viên chia lớp thành hai nhóm, mỗi nhóm sẽ được suy nghĩ trong 2
phút sau đó mỗi nhóm cử ra 5 người lên bảng nối cột A sao cho tương ứng với cột
B, đội nào nhanh hơn và trả lười chính xác sẽ dành chiến thắng.
Hãy nối những kiến thức ở 2 cột A và B sao cho phù hợp.
Cột A

Kết
quả

Cột B

1.

Florigen

1- c

a. Là sắc tố enzym có ở chồi mầm, tồn tại ở 2
dạng P660- hấp thụ AS đỏ và P730- hấp thụ AS đỏ
xa.

2.

Cây ngày dài 2- e

b. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ.

3.

Quang chu


3-d

c. Là hoocmon kích thích ra hoa, gồm giberellin
và antezin.

4.

Phitocrom

4-a

d. Là thời gian chiếu sáng xen kẻ với bóng tối ảnh
hưởng đến sinh trưởng và phát triển của thực vật.

5.

Cây ngày
ngắn.

5-b

e. Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng trên 12 giờ.

? Tại sao một số loài hoa khi mang từ Đà Lạt hoặc từ miền Bắc về trồng ở địa
phương mình thì cây vẫn sống nhưng không ra hoa hoặc ra hoa nhưng không đẹp?
(về nhà trả lời)
5. Dặn dò
1.

Trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa.

2.

Học bài cũ chu đáo và nghiên cứu trước bài mới.


PHỤ LỤC
Lớp:

Ngày…tháng…năm

Nhóm:
PHIẾU HỌC TẬP
BÀI 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA (NC)

1)

Quan sát hình và nội dung mục I.4, SGK/137, Sinh học 11NC để hoàn thành
bảng sau:
Điều kiện ra hoa

Ví dụ

Cây ngày ngắn
Cây ngày dài
Cây trung tính

2)

Tại sao phải thắp đèn ban đêm vào mùa đông ở các vườn trồng thanh long

Tờ nguồn phiếu học tập:


Lớp:

Ngày…tháng…năm

Nhóm:
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
BÀI 36: PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT CÓ HOA (NC)
1)

Quan sát hình và nội dung mục I.4, SGK/137, Sinh học 11NC để hoàn thành
bảng sau:
Điều kiện ra hoa

Cây ngày ngắn

Chiếu sáng <12h

Cây ngày dài
Chiếu sáng > 12h
Cây trung tính

Ở cả ngày dài và đêm dài

Ví dụ
Thược dược, đậu tương,
vừng, gai dầu, mía…
Hành, cà rốt, rau diếp, củ
cải đường, thanh long…
Cà chua, lạc, đậu, ngô,
hướng dương…..

2) Thời gian ban đêm quyết định quá trình ra hoa. Thanh long ra hoa vào mùa hè,
mùa có thời gian ban đêm ngắn hơn ban ngày. Còn vào mùa đông, Thanh long
không ra hoa vì có thời gian ban đêm lớn hơn ban ngày.
Để Thanh long có thể ra hoa trái vụ vào mùa đông, phải thắp đèn ban đêm để cắt
đêm dài thành hai đêm ngắn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×