Tải bản đầy đủ

Hương dan dại hoi khuyen học nhiem kỳ 1823

(Mẫu 3_DS_đại biểu)

HỘI KHUYẾN HỌC
XÃ.......

DANH SÁCH
Đại biểu tham dự Đại hội Hội Khuyến học huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023
(Kèm theo báo cáo số
/BC-HKH ngày / /2018 Hội Khuyến học xã....)

TT
1

Họ và tên
Lý Tấn Sợi

Ngày, tháng,
năm
20/6/1974

Dân

tộc
Tày

Trình độ
học vấn

Trình độ
chuyên
môn

Chức vụ
hiện nay

12/12

Đại học

Chủ tịch

Cơ quan công tác
UBND thị trấn Plei Kần

Chức danh
HKH

Nơi ở hiện nay

Chủ tịch Hội

Thôn 5, thị trấn Plei Kần

2
3
4
5

Nơi nhận:
- ....
- ....
- Lưu: VP_HKH.,,,,, ngày tháng năm 2018
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×