Tải bản đầy đủ

phieu lien lac chuẩn cuối năm

UBND HUYỆN ....
TRƯỜNG TH .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU LIÊN LẠC
HỌC KỲ I - NĂM HỌ: 2017- 2018
------ oOo -----

-Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Lớp: . . . . ..
-Ngày sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Giới tính: . . . . . . . . . . . . . . . .
I) KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH:

Môn học

Mức đạt được

Tiếng Việt
Toán

Ngoại ngữ

Điểm KT
HK I
Năng
lực

Tin học
Khoa học
Sử Địa
TN-XH
Đạo đức
Âm nhạc
Mỹ thuật
Thủ công
Thể dục

Mức đạt
được

Nội dung
Tự phục vu, tự quản
Hợp tác
Tự học, giải quyết vấn đề
Chăm học, chăm làm
Phẩm
chất

Tự tin, trách nhiệm
Trung thực, kỷ luật
Đoàn kết, yêu thương

Thành tích đạt được trong học kỳ I: . . . . . . . . . .
........................................
........................................
.........................................
.........................................
........................................

I) NHẬN XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH:- Kiến thức kỹ năng: ....................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- Năng lực: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
- Phẩm chất: .................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
HIỆU TRƯỜNG

..., ngày ... tháng .... năm 2017
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×