Tải bản đầy đủ

Giới thiệu sách Ôn luyện vào lớp 10 môn Tiếng Anh

BÙI THỊ KIỀU ANH (Chủ biên) – NGUYỄN HỒNG QUÂN (Đồng chủ bi

VŨ HỒNG LOAN – TRỊNH ĐAN LY – MAI ANH NGỌC – NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG – TỐNG THỊ KIM TƯƠI
NGUYỄN ĐÀ GIANG – QUÁCH THỊ LAN HƯƠNG – LÊ VŨ KIỀU LINH – NGUYỄN NGỌC PHÚC

ÔN LUYỆN THI VÀO LỚP 10
TIẾNG ANH

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


Các tác giả
TT

2

2

Họ tên

Cơ quan công tác


1

Bùi Thị Kiều Anh

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

2

Nguyễn Hồng Quân

Công ty Cổ phần Giáo dục Fermat

3

Vũ Hồng Loan

Phòng Giáo dục và Đào tạo Nam Từ Liêm

4

Trịnh Đan Ly

Phòng Giáo dục và Đào tạo Đống Đa

5

Mai Anh Ngọc

Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế

6

Nguyễn Thị Huyền Trang

Trường THPT Đại Từ, Thái Nguyên

7

Tống Thị Kim TươiTrường THPT Phạm Văn Nghị, Nam Định

8

Nguyễn Đà Giang

Phòng Giáo dục và Đào tạo Long Biên

9

Quách Thị Lan Hương

Phòng Giáo dục và Đào tạo Hà Đông

10

Lê Vũ Kiều Linh

Phòng Giáo dục và Đào tạo Hai Bà Trưng

11

Nguyễn Ngọc Phúc

Phòng Giáo dục và Đào tạo Cầu Giấy

ÔN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5
PHẦN I: CÁC CHỦ ĐỀ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 7
Chủ đề 1: Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác những từ còn lại. ��������������������� 7
Chủ đề 2: Chọn từ có trọng âm chính rơi vào âm tiết khác những từ còn lại.��������� 12
Chủ đề 3: Multiple choice questions������������������������������������������������������������������������������� 12
Chủ đề 4: Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành câu. ��������������������������� 13
Chủ đề 5: Điền giới từ vào chỗ trống để hoàn thành câu hoặc đoạn văn.���������������� 14
Chủ đề 6: Chọn từ đồng nghĩa với từ trong câu. ��������������������������������������������������������� 16
Chủ đề 7: Chia động từ. ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 16
Chủ đề 8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn.����������������������� 17
Chủ đề 9: Chọn từ cần điền thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn.����� 18
Chủ đề 10: Đọc đoạn văn rồi quyết định thông tin đưa ra là đúng (True) hay sai
(False).��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 19
Chủ đề 11: Đọc đoạn văn và chọn từ hoặc cụm từ cho trước điền vào chỗ trống. � 20
Chủ đề 12: Đọc đoạn văn và chọn tiêu đề phù hợp cho từng đoạn. ������������������������� 21
Chủ đề 13: Đọc đoạn văn và chọn phương án đúng để trả lời câu hỏi. ������������������� 22
Chủ đề 14: Viết lại câu sao cho nghĩa của câu không thay đổi. ��������������������������������� 24
Chủ đề 15: Dùng từ gợi ý viết thành câu có nghĩa.������������������������������������������������������� 24
Chủ đề 16: Chọn câu đúng được viết từ các từ hoặc cụm từ cho trước.������������������� 25
Chủ đề 17: Viết lại câu dùng từ cho trước mà không được biến đổi từ đó. ������������� 27
Chủ đề 18: Chọn phương án sai và sửa lỗi trong câu.������������������������������������������������� 27
PHẦN II: CÁC ĐỀ TỰ LUYỆN��������������������������������������������������������������������������������������� 29
ĐỀ SỐ 1������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
ĐỀ SỐ 2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
ĐỀ SỐ 3������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40
ĐỀ SỐ 4������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 46
ĐỀ SỐ 5������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52
ĐỀ SỐ 6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57
ĐỀ SỐ 7������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64
ĐỀ SỐ 8������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69
ĐỀ SỐ 9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 74
ĐỀ SỐ 10����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 80
ĐỀ SỐ 11����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 86
ĐỀ SỐ 12����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 91
ĐỀ SỐ 13����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 98
ĐỀ SỐ 14��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 104
ĐỀ SỐ 15��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 109
ĐỀ SỐ 16��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 116
ĐỀ SỐ 17��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 121
3

2


ĐỀ SỐ 18��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 127
ĐỀ SỐ 19��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 133
ĐỀ SỐ 20��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 139
ĐỀ SỐ 21��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 145
ĐỀ SỐ 22��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 151
ĐỀ SỐ 23��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 157
ĐỀ SỐ 24��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 164
ĐỀ SỐ 25��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 169
ĐỀ SỐ 26��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 175
PHẦN III: ĐÁP ÁN ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 182
ĐỀ SỐ 1����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 182
ĐỀ SỐ 2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 183
ĐỀ SỐ 3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 185
ĐỀ SỐ 4����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 187
ĐỀ SỐ 5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 189
ĐỀ SỐ 6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 190
ĐỀ SỐ 7����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 192
ĐỀ SỐ 8����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 194
ĐỀ SỐ 9����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 195
ĐỀ SỐ 10��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 197
ĐỀ SỐ 11��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 199
ĐỀ SỐ 12��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 200
ĐỀ SỐ 13��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 202
ĐỀ SỐ 14��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 204
ĐỀ SỐ 15��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 206
ĐỀ SỐ 16��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 207
ĐỀ SỐ 17��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 209
ĐỀ SỐ 18��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 211
ĐỀ SỐ 19��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 212
ĐỀ SỐ 20��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 214
ĐỀ SỐ 21��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 216
ĐỀ SỐ 22��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 217
ĐỀ SỐ 23��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 219
ĐỀ SỐ 24��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 221
ĐỀ SỐ 25��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 223
ĐỀ SỐ 26��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 224

4

4

ÔN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH


LỜI NÓI ĐẦU

Ôn luyện thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh là cuốn sách nằm trong bộ
sách ôn thi vào lớp 10 gồm các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh dành cho
học sinh lớp 9 trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Đây là bộ
sách được tổ chức biên soạn công phu, có sự tham gia của các giáo viên giỏi,
có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết và kinh nghiệm đến từ nhiều tỉnh,
thành và các cán bộ chỉ đạo môn học của các cơ sở giáo dục và đào tạo. Bộ sách
do Công ty Cổ phần Giáo dục Fermat đầu tư phát hành.

Ôn luyện thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh được biên soạn nhằm giúp
các thầy cô giáo và các em học sinh lớp 9 có một tài liệu ôn luyện và thi vào
lớp 10 hay và hiệu quả. Sách gồm ba phần như sau:

Phần I. Các chủ đề: Phần này bao gồm 18 chủ đề tương đương 18 dạng
bài thường xuất hiện trong các đề thi vào lớp 10. Sách cung cấp cách giải quyết
từng dạng bài với ví dụ minh họa và giải thích cụ thể cùng với những mẹo nhỏ
mà hay để các em học sinh có thể vận dụng giải quyết các bài thi tương tự.

Phần II. Các đề tự luyện: Phần này bao gồm 26 đề tự luyện được xây
dựng và biên soạn công phu, tỉ mỉ, bám sát cấu trúc đề những năm gần đây.
Những đề tự luyện này sẽ là tư liệu quý báu để các em học sinh ôn luyện,
chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới.

Phần III. Đáp án: Phần này cung cấp đáp án tham khảo của các đề
trong phần Đề tự luyện và Đề thi vào lớp 10 giúp các em học sinh có thể tự
kiểm tra xem phần bài làm của mình chính xác đến đâu.

Ôn luyện thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh được biên soạn dựa trên thực
tiễn của việc ôn tập thi vào lớp 10 hiện nay. Đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ
ích cho các thầy cô giáo và các em học sinh. Trong quá trình biên soạn bộ sách
này, chúng tôi đã nhận được sự động viên, khích lệ và giúp đỡ của các cá
nhân, tổ chức và các bạn đồng nghiệp. Cho phép chúng tôi được nói lời cảm
ơn đối với các tập thể và cá nhân trên.
5

4Dù các tác giả đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng cuốn sách
có thể vẫn còn thiếu sót và nội dung chưa hoàn thiện. Rất mong nhận được ý
kiến đóng góp quý báu của quý bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn khi
tái bản. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về:
Công ty Cổ phần Giáo dục Fermat
Địa chỉ: Số 6A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:  024.62734948. Hotline: 0977333961
Email: contact@fermat.edu.vn
Website: www.fermat.edu.vn
Các tác giả

6

6

ÔN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH


PHẦN I: CÁC CHỦ ĐỀ
Chủ đề 1: Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác những từ còn lại.
1.1. Cách làm bài: Viết phiên âm các từ ra giấy nháp, qua đó xác định chính xác cách
phát âm các từ trong các phương án, chú ý âm tiết được gạch chân để chọn từ có cách
phát âm khác.
1.2. Ví dụ minh họa:
1. A. there
2. A. grocery
3. A. crash
4. A. cities
5. A. sacred

B. appear
B. month
B. handbag
B. workers
B. decided

C. wear
C. comfort
C. dangerous
C. series
C. contaminated

D. prepare
D. money
D. sandwich
D. satellites
D. watered

Dễ dàng đưa ra đáp án (in đậm) thông qua phiên âm quốc tế của các phương án.
1. A. /ðeə(r)/
B. /əˈpɪə(r)/
C. /weə(r)/

D. /prɪˈpeə(r)/
2. A. /ˈɡrəʊsəri/
B. /mʌnθ/

C. /ˈkʌmfət/
D. /ˈmʌni/
3. A. /kræʃ/

B. /ˈhændbæɡ/
C. /ˈdeɪndʒərəs/
D. /ˈsænwɪtʃ/
4. A. /ˈsɪtiz/

B. /ˈwɜːkə(r)z/
C. /ˈsɪəriːz/ D. /ˈsætəlaɪts/
5. A. /ˈseɪkrɪd/
B. /dɪˈsaɪdɪd/
C. /kənˈtæmɪneɪtɪd/
D. /ˈwɔːtəd/
1.3. Mẹo:
- Nắm vững cách phát âm đuôi s/es của danh từ số nhiều và động từ ở thì hiện tại đơn
giản chia ở ngôi thứ 3 số ít.
+ Đọc là /s/
Từ gốc
cloth (n)
keep (v)
book (n)
laugh (v.n)
unit (n)

Phiên âm
/klɒθ/
/kiːp/
/bʊk/
/lɑːf/
/ˈjuːnɪt/

Âm cuối
/θ/
/p/
/k/
/f/
/t/

Thêm s/es
cloths
keeps
books
laughs
units

Phiên âm
/klɒθs/
/kiːps/
/bʊks/
/lɑːfs/
/ˈjuːnɪts/

Phiên âm
/bɒks/
/səˈpraɪz/
/wɒʃ/
/luːʒ/
/wɒtʃ/
/ɪnˈkʌrɪdʒ/

Âm cuối
/s/
/z/
/ʃ/
/ʒ/
/tʃ/
/dʒ/

Thêm s/es
boxes
surprises
washes
luges
watches
encourages

Phiên âm
/bɒksɪz/
/səˈpraɪzɪz/
/ˈwɒʃɪz/
/luːʒɪz/
/ˈwɒtʃɪz/
/ɪnˈkʌrɪdʒɪz/

+ Đọc là /ɪz/
Từ gốc
box (n)
surprise (v.n)
wash (v)
luge (n)
watch (v)
encourage (v)

PHẦN I - CÁC CHỦ ĐỀ

7


+ Các trường hợp còn lại đọc là /z/ (Từ tận cùng là nguyên âm hoặc các phụ âm hữu
thanh).
Từ gốc
sing (v)
dog (n)
know (v)
own (v)
love (v.n)
tree (n)
flower (n)
go (v)
cry (v)
stay (v)
travel (v.n)
storm (n)
breathe (v)
card (n)

Phiên âm
/sɪŋ/
/dɒɡ/
/nəʊ/
/əʊn/
/lʌv/
/triː/
/ˈflaʊə(r)/
/ɡəʊ/
/kraɪ/
/steɪ/
/ˈtrævl/
/stɔːm/
/briːð/
/kɑːd/

Thêm s/es
sings
dogs
knows
owns
loves
trees
flowers
goes
cries
stays
travels
storms
breathes
cards

Phiên âm
/sɪŋz/
/dɒɡz/
/nəʊz/
/əʊnz/
/lʌvz/
/triːz/
/ˈflaʊə(r)z/
/ɡəʊz/
/kraɪz/
/steɪz/
/ˈtrævlz/
/stɔːmz/
/briːðz/
/kɑːdz/

- Nắm vững cách phát âm đuôi -ed của động từ.
+ Đọc là /t/
Động từ
book
miss
watch
flip
laugh
wash
froth

Phiên âm
/bʊk/
/mɪs/
/wɒtʃ/
/flɪp/
/lɑːf/
/wɒʃ/
/frɒθ/

Âm cuối
/k/
/s/
/tʃ/
/p/
/f/
/ʃ/
/θ/

Thêm -ed
booked
missed
watched
flipped
laughed
washed
frothed

Phiên âm
/bʊkt/
/mɪst/
/wɒtʃt/
/flɪpt/
/lɑːft/
/wɒʃt/
/frɒθt/

Phiên âm
/ˈlænd/
/ˈpʌnt/
/ˈend/
/ˈwɒnt/
/ˈniːd/
/ˈrest/

Âm cuối
/d/
/t/
/d/
/t/
/d/
/t/

Thêm -ed
landed
punted
ended
wanted
needed
rested

Phiên âm
/ˈlændɪd/
/ˈpʌntɪd/
/ˈendɪd/
/ˈwɒntɪd/
/ˈniːdɪd/
/ˈrestɪd/

+ Đọc là /ɪd/
Động từ
land
punt
end
want
need
rest

8

8

ÔN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH


PHẦN II: CÁC ĐỀ TỰ LUYỆN
ĐỀ SỐ 1
A. PHONETICS
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of
the others by circling the letter A, B, C or D.
1. A. cleaned
B. caused
C. decided
D. studied
2. A. chemist
B. cheap
C. chair
D. child
3. A. fashion
B. nature
C. planet
D. sand
4. A. boxes .
B. watches
C. glasses
D. loves
5. A. celebrate
B. comic
C. city
D. exciting
II. Choose the word that has a different stress pattern from that of the others by
circling the letter A, B, C or D.
1. A. appliance
B. effective
C. adventure
D. average
2. A. device
B. pilot
C. absent
D. happen
3. A. exchange
B. travel
C. replace
D. collect
4. A. invitation
B. celebration
C. economic
D. experience
5. A. document
B. reference
C. pedestrian
D. energy
B. VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following sentences.
1. Would you like __________ some coffee?
A. drink
B. to drink
C. drinks
D. drinking
2. It’s the house __________ window is painted white.
A. whose
B. which
C. that
D. what
3. I suggested __________ in my car.
A. go
B. to go
C. goes
D. going
4. “I don’t want to go anywhere today,” he said; “I’d rather __________ at home.
A. stay
B. have stayed
C. stayed
D. will stay
5. The whole report is inaccurate. __________, it’s difficult to read.
A. Although
B. Such
C. Moreover
D. As a result
6. __________ people understand the difference.
A. Few
B. Little
C. Not
D. Much
7. How many car __________ in this factory every year?
A. make
B. makes
C. making
D. made
8. Summers are hot, with __________ averages above 26°C.
A. month
B. monthly
C. each
D. every
9. Between the two stories, this one is __________.
A. funnier
B. funniest
C. the funnier
D. the funniest
10. When I came home yesterday, my mother __________ dinner.
A. is cooking
B. was cooking
C. cooked
D. has cooked
PHẦN II - CÁC ĐỀ TỰ LUYỆN

29

28


11. __________ the job, I know how difficult it is.
A. To do
B. To have done
C. To be doing
12. They __________ entirely by self-interest.
A. motivate
B. are motivate
C. was motivated
D. are motivating
13. The floorboards were replaced prior to __________ of the sale.
A. complete
B. completion
C. completing
14. __________ if I wanted to drink beer or wine.
A. I knew
B. We told
C. They asked
15. His friends described him as an __________ person.
A. easy-going
B. easy-go
C. going-easy

D. Doing

D. completed
D. She said
D. go-easy

II. Give the correct forms of the words in brackets to complete the text.
Reading English is something you can do to help you learn on your own,
outside of the (1. CLASS) ____________. Have a dictionary with you to look up new
words and then write them down in a (2. NOTE) ____________. Try to use these new
words in (3. CONVERSE) ____________, it’s a great way to learn.
Newspapers are good for higher level (4. STUDY) ____________, so for
lower levels try reading children’s stories or books which have been (5. ESPECIAL)
____________ written for English (6. LEARN) ____________. You won’t learn much if
you choose a book that is too difficult or too easy. You should find something that will
be (7. CHALLENGE) ____________, fun, and you can learn well from.
When you read don’t worry about trying to understand every world, don’t
keep (8. REACH) ____________ for the dictionary every few seconds! Instead, try and
understand the general (9. MEAN) ____________ of the text first and then re-read it
for more detail. For words you don’t understand, try (10. LEARN) ____________ how
to guess the meaning from the context. Look at the other words in the sentence; they
will give you clues as to its meaning. Check to see if the English word is a verb, a noun
or an adjective. The internet is full of stuff you can read and learn from.

(Source: https://wwwecenglish.com)

III. Complete the following text by writing ONE suitable preposition in each gap.
A game that started I (1) __________ eighteen men in a YMCA gymnasium
(2) __________ Springfield, Massachusetts, has grown (3) __________ a game that
more than 300 million people play worldwide. The man who created this instantly
successful sport was Dr. James Naismith.
(4) __________ instructions from the head of physical education (5) __________
the School for Christian Workers, Naismith was given two weeks to invent an indoor
game that would provide an “athletic distraction” (6) __________ a rowdy class
through the brutal New England winter. His creation didn’t come easily. His first
intention was to bring outdoor games such as soccer and lacrosse indoors. These
games proved to be too physical and cumbersome.
(7) __________ brainstorming some new ideas, Naismith developed basketball’s
30

30

ÔN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH


PHẦN III: ĐÁP ÁN
ĐỀ SỐ 1
A. PHONETICS
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of
the others by circling the letter A, B, C or D.
1. C
2. A
3. B
4. D
5. B
II. Choose the word that has a different stress pattern from that of the others by
circling the letter A, B, C or D.
1. D
2. A
3. B
4. D
5. C
B. VOCABULARY AND GRAMMAR
I. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following sentences.
1. B
2. A
3. D
4. A
5. C
6. A
7. D
8. B
9. C
10. B
11. D
12. C
13. B
14. C
15. A
II. Give the correct forms of the words in brackets to complete the text.
1. classroom
2. notebook
3. conversation
4. students
5. especially
6. learners
7. challenging
8. reaching
9. meaning
10. learning
III. Complete the following text by writing ONE suitable preposition in each gap.
1. with
2. in
3. into
4. Under
5. at
6. for
7. After
8. of
9. with
10. on
IV. Circle the correct option (A, B, C or D) that is closest in meaning to the underlined
word.
1. B
2. C
3. A
4. D
5. C
C. READING
I. Read the passage and fill each gap with one suitable word.
1. be
2. more
3. the
4. after
5. happen
6. which
7. everything 8. and
9. cause
10. than
II. Choose the word (A, B, C or D) that best fits each of the blanks.
1. B
2. C
3. D
4. C
5. D
6. A
7. A
8. B
9. A
10. C
III. Read the text and decide whether the following statements are True (T) or False (F).
182

182

ÔN LUYỆN THI VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×