Tải bản đầy đủ

Năm thủ thuật kinh doanh sms

5
 THỦ
 THUẬT
 KIẾM
 NHIỀU
 TIỀN
 HƠN
 VỚI
 DOWNLOAD
 SMS
 
by
 Danny
 Nguyen
 
http://kiemtientrenmangaz.com
 

 
Hey,
 Chào

 bạn,
 mình
 là
 Danny.
 Và
 đầu
 tiên
 là
 Bonus
 các
 mạng
 Mobile
 HOT
 hiện
 nay
 

 bạn
 có
 thể
 tham
 gia
 làm
 việc
 để
 kiếm
 tiền
 với
 Mobile
 

 
1. Kichhoat.net
 
2. Mwork.vn
 
3. Taoviec.com
 

 


OK,
 và
 tiếp
 theo
 là
 5
 thủ
 thuật
 giúp
 bạn
 kiếm
 nhiều
 tiền
 hơn
 với
 Download
 SMS
 

 
Bước
 1:
 Tạo
 ra
 tài
 liệu,
 software….
 Hấp
 dẫn.
 Bạn
 có
 thể
 tìm
 và
 download
 để
 tạo
 
resource
 cho
 mình.
 
 Tài
 liệu
 của
 bạn
 phải
 đặc
 biệt,
 hiếm
 thì
 kết
 quả
 sẽ
 tốt
 hơn
 

 
Bước
 2:
 Upload
 lên
 1
 host
 bất
 kỳ
 như
 Dropbox,
 Mediafire
 hay
 Box….
 
 

 
Bước
 3:
 Tạo
 1
 file
 text
 ghi
 link
 download
 ở
 bước
 2
 và
 sử
 dụng
 file
 text
 này
 cho
 SMS
 
Download
 (Vì
 dung
 lượng
 của
 SMS
 download
 chỉ
 có
 2MB)
 
 

 
Bước
 4:
 Tạo
 1
 web
 page
 đơn
 giản
 giới
 thiệu
 về
 File
 download
 của
 bạn,
 bài
 giới
 thiệu
 
càng
 hay
 thì
 khả
 năng
 họ
 Download
 càng
 lớn
 

 
Sau
 khi
 hoàn
 thành
 4
 bước
 trên,
 bạn
 áp
 dụng
 5
 thủ
 thuật
 sau
 để
 tăng
 thu
 nhập
 từ
 
Download
 SMS.
 
 

 
1. Forum
 Seeding:
 Tìm
 các
 Forum
 liên
 quan
 đến
 tài
 liệu
 của
 bạn,
 đặt
 link
 chữ
 ký
 
với
 lời
 tựa
 hấp
 dẫn
 và
 trỏ
 link
 về
 Page
 bạn
 tạo
 ở
 Bước
 4,
 hoặc
 bạn
 có
 thể
 tạo
 1
 
bài
 viết
 chất
 lượng
 ở
 Forum
 và
 tất
 nhiên
 sau
 đó
 sẽ
 giới
 thiệu
 về
 tài
 liệu
 của
 
bạn
 

 
2. Blog
 comment:
 Tìm
 các
 Blog
 liên
 quan
 đến
 file
 download
 của
 bạn,
 comment
 
chất
 lượng
 với
 name
 là
 lời
 tựa
 hấp
 dẫn
 và
 web
 site
 là
 link
 page
 ở
 B4
 

 

 
3. Nếu
 bạn
 có
 Blog
 với
 lượng
 truy
 cập
 khá
 thì
 hãy
 tìm
 tài
 liệu
 mà
 đọc
 giả
 của
 bạn
 
yêu
 thích,
 sau
 đó
 viết
 bài
 giới
 thiệu
 sơ
 về
 tài
 liệu
 và
 tác
 dụng
 của
 nó.
 Đọc
 giả
 
của
 bạn
 sẽ
 không
 ngần
 ngại
 mà
 download
 nó.
 Ghi
 nhớ
 hãy
 tạo
 niềm
 tin
 trước
 
bằng
 cách
 cung
 cấp
 các
 hướng
 dẫn
 miễn
 phí
 và
 bổ
 ích
 rồi
 hãy
 giới
 thiệu
 sau.
 

 
4. Xây
 dựng
 Email
 list
 từ
 những
 người
 trong
 thị
 trường
 mà
 tài
 liệu
 của
 bạn
 
nhắm
 đến,
 Email
 cho
 họ
 những
 thong
 tin
 FREE
 bổ
 ích,
 sau
 đó
 hãy
 giới
 thiệu
 
về
 tài
 liệu
 của
 bạn
 và
 cách
 mà
 nó
 có
 thể
 giúp
 cho
 họ.
 
 

 

 


5. Xây
 dựng
 1
 trang
 Resources
 tổng
 hợp
 tất
 cả
 các
 tài
 liệu
 quý
 hiếm
 của
 bạn,
 sau
 
đó
 nghiên
 cứu
 keyword
 và
 SEO
 trang
 đó
 lên
 cho
 các
 keyword
 lien
 quan
 đến
 
tài
 liệu
 của
 bạn,
 họ
 sẽ
 vào
 từ
 Google
 và
 download
 tài
 liệu
 mà
 bạn
 cung
 cấp.
 
Nhớ
 rằng
 hãy
 tạo
 long
 tin
 trước
 bằng
 cách
 đưa
 ra
 những
 chỉ
 dẫn
 miễn
 phí
 
đầu
 tiên
 

 
Trên
 đây
 là
 5
 thủ
 thuật
 mà
 bạn
 có
 thể
 vận
 dụng
 để
 Tạo
 nguồn
 thu
 nhập
 với
 
Download
 SMS.
 Ngoài
 ra
 còn
 có
 1
 số
 cách
 Black
 hat
 nhưng
 mình
 sẽ
 không
 đề
 cập
 ở
 
đây.
 Hi
 vọng
 sẽ
 giúp
 được
 bạn
 phần
 nào.
 
 

 
Chúc
 bạn
 thành
 công
 với
 Download
 SMS!
 

 
Danny
 Nguyen
 
http://kiemtientrenmangaz.com
 

 

Ngu n t web: hocchoivui.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×