Tải bản đầy đủ

TIEU LUAN TRIET HOC CON NGUOI

L/O/G/O

Chủ đề 4: Vấn đề con người trong tư tưởng triết học
Hồ Chí Minh và vấn đề phát huy nhân tố con người
trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay


Nội dung

Vấn đề con người trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

Những ưu điểm và nhược điểm của con người
Việt Nam trong lịch sử

Vấn đề phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp đổi
mới ở Việt Nam hiện nay


Vấn đề con người trong tư tưởng triết học Hồ Chí Minh

Quan niệm về con người


Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của
cách mạng và tiến bộ xã hội

Phương thức sử dụng và phát huy vai trò động lực con
người


Quan niệm về con người
Con người là một chỉnh thể thống nhất giữa mặt sinh học và mặt xã hội, là chủ thể của các mối quan hệ xã hội trong
lịch sử, là chủ thể sáng tạo và hưởng thụ các giá trị vật chất và tinh thần của xã hội.
Con người như một chỉnh thể thống nhất về tâm lực, thể lực, trí lực và các hoạt động đa dạng của nó luôn vươn tới
Chân-Thiện-Mỹ.
Con người trong sự thống nhất của hai mặt đối lập: thiện - ác, hay - dở, tốt và xấu, hiền và dữ,…bao gồm cả mặt xã
hội và mặt sinh vật. Tuy nhiên, “dù là tốt hay xấu, văn minh hay dã man đều có tình”


Quan niệm về con người
Con người là một thực thể mang tính xã hội
Hồ Chí Minh đưa ra một định nghĩa độc đáo về con người: “Chữ người, nghĩa hẹp là gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. Nghĩa rộng là đồng bào cả nước. Rộng nữa là cả
loài người”.

Con người trước hết là người lao động, nhân dân lao động – chủ thể đích thực sáng tạo ra lịch sử xã
hội

Con
Con người
người là
là chủ
chủ thể
thể sáng
sáng tạo
tạo mọi
mọi giá
giá trị
trị vật
vật chất,
chất, tinh
tinh thần;
thần; lao


lao động
động sáng
sáng của
của người
người là
là giá
giá trị
trị cao
cao nhất,
nhất, nhân
nhân bản
bản nhất
nhất của
của người,
người, đó
đó là
là giai
giai cấp
cấp công
công nhân,
nhân, nông
nông dân,
dân, trí
trí
thức, bộ đội….họ là chủ thể sáng tạo xã hội mới. Chính vì vây, Hồ Chí Minh cho rằng “trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân”

Con người là sự thống nhất giữa con người cá nhân và con người xã hội

Kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, lợi ích gần và lợi ích xa, lợi ích vật chất và lợi ích tinh thần….tạo nên động lực nhằm tích cực hóa nhân tố con người. Vì
vậy,
vậy, phải
phải biết
biết phát
phát huy
huy tinh
tinh thần
thần tập
tập thể
thể và
và khơi
khơi dậy
dậy phẩm
phẩm chất
chất tốt
tốt đẹp
đẹp trong
trong mỗi
mỗi con
con người.
người.


Quan niệm về con người

Con người thống nhất giữa tính giai cấp, tính dân tộc và tính nhân loại

Con người bao giờ cũng thuộc về một chủng tộc, sắc tộc, dân tộc, thuộc về một quốc gia nhất định. Con người giai cấp như “người bị áp bức”, “Người bị bóc lột”, “tên
tư bản”, “ nhà độc tài”, “công nhân”, “ nông dân”, “thợ thuyền”… Hồ Chí Minh khẳng định, trên thế giới này, chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người
lao động và nhấn mạnh tình hữu ái giai cấp. Người luôn đặt mình về phía các giai cấp lao động nói lên tiếng nói phản đối áp bức, bóc lột, đấu tranh để giải phóng con
người khỏi mọi sự tha hóa.

Đấu tranh giai cấp là phương tiện để giải phóng con người

Đối với, Hồ Chí Minh, giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức bóc lột, xây dựng XHCN – một xã hội dân giàu ,nước mạnh,dân chủ, công bằng, văn minh – luôn luôn là
một
một tiêu
tiêu cao
cao nhất,
nhất, xuyên
xuyên suốt,
suốt, trở
trở thành
thành hoài
hoài bão
bão phấn
phấn đấu
đấu suốt
suốt cuộc
cuộc đời
đời hoạt
hoạt động
động cách
cách mạng
mạng của
của Người
Người


Quan niệm về con người

Sự nghiệp cách mạng Việt Nam mà Hồ Chí Minh phấn đấu là giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội và góp
phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng nhân dân thế giới. Đó là sự kế hợp nhuần nhuyễn mục tiêu giải phóng giai
cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng nhân loại.


Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của cách
mạng và tiến bộ xã hội

Con người tự do và hạnh phúc của con người là vấn đề trung tâm trong tự trưởng Hồ Chí Minh

-

Hồ Chí Minh khẳng định, mục tiêu của cách mạng là giải phóng con người, mang lại tự do, hạnh phúc cho con người. Suốt cuộc đời mình, Người đã luôn
đấu
đấu tranh
tranh vì
vì mục
mục tiêu
tiêu đó.
đó. Người
Người nói:
nói: “Tôi
“Tôi chỉ
chỉ có
có một
một ham
ham muốn,
muốn, ham
ham muốn
muốn tột
tột bậc
bậc là
là làm
làm sao
sao cho
cho nước
nước ta
ta được
được hoàn
hoàn toàn
toàn độc
độc lập,
lập, nhân
nhân dân
dân được
được hoàn
hoàn
toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. “ Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có
nghĩa lý gì” “Đi từ giải phóng những người nô lệ mất nước, những người lao động cùng khổ đến giải phóng con người” .


Click to add title
A title about content
PowerPoint Diagrams designed by ThemeGallery.

Text in here

••
••

B

Description
Descriptionof
ofthe
thecontents
contents
Description
Descriptionof
ofthe
thecontents
contents

A

PowerPoint Diagrams designed by ThemeGallery.

••
••

Description
Descriptionof
ofthe
thecontents
contents
Description
Descriptionof
ofthe
thecontents
contents

Text in here


Click to add title
PowerPoint Diagrams designed by ThemeGallery. Only available
PowerPoint2007.

Title in here
PowerPoint Diagrams
designed by ThemeGallery.

Title in here
Title in here
Title in here
PowerPoint Diagrams
designed by ThemeGallery.

PowerPoint Diagrams
designed by ThemeGallery.

PowerPoint Diagrams
designed by ThemeGallery.


Click to add title
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

1.

PowerPoint Diagrams designed by ThemeGallery.

Only available PowerPoint2007.

2.

PowerPoint Diagrams designed by ThemeGallery.

Only available PowerPoint2007.

Title in here

Title in here

Title in here


Click to add title
A title about content

PowerPoint Diagrams designed by

PowerPoint Diagrams designed by

PowerPoint Diagrams designed by

ThemeGallery. Only available

ThemeGallery. Only available

ThemeGallery. Only available

PowerPoint2007.

PowerPoint2007.

PowerPoint2007.

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

PowerPoint Diagrams designed by

PowerPoint Diagrams designed by

PowerPoint Diagrams designed by

ThemeGallery. Only available

ThemeGallery. Only available

ThemeGallery. Only available

PowerPoint2007.

PowerPoint2007.

PowerPoint2007.


Click to add title
“Add your title in here”

Description of the sub contents

Description of the sub contents

Description of the sub contents

Description of the sub contents

Add title in here
Description of the sub contents

Description of the sub contents

Description of the sub contents

Description of the sub contents

ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.


Click to add title
Description of the contents

ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

Description of the contents

Description of the contents

Title in here

Title in here

Title in here

PowerPoint Diagrams

PowerPoint Diagrams

PowerPoint Diagrams

designed by ThemeGallery.

designed by ThemeGallery.

designed by ThemeGallery.


Click to add title
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

Your
Your
Text
Text
inin
Here
Here
PowerPoint Diagrams

YourText
TextininHere
Here
Your

designed by ThemeGallery.

PowerPoint Diagrams
designed by ThemeGallery.

Only available

Only available

PowerPoint2007.

PowerPoint2007.

LOGO
PowerPoint Diagrams
designed by ThemeGallery.
Only available
PowerPoint2007.

PowerPoint Diagrams
designed by ThemeGallery.
Only available
PowerPoint2007.


Click to add title

PowerPoint Diagrams designed by ThemeGallery.

PowerPoint
PowerPoint Diagrams
Diagrams designed
designed by
by ThemeGallery.
ThemeGallery. Only
Only available
available PowerPoint2007.
PowerPoint2007.

PowerPoint
PowerPoint Diagrams
Diagrams designed
designed by
by ThemeGallery.
ThemeGallery. Only
Only available
available PowerPoint2007.
PowerPoint2007.

PowerPoint Diagrams
designed by ThemeGallery.

PowerPoint
PowerPoint Diagrams
Diagrams designed
designed by
by ThemeGallery.
ThemeGallery. Only
Only available
available PowerPoint2007.
PowerPoint2007.

PowerPoint
PowerPoint Diagrams
Diagrams designed
designed by
by ThemeGallery.
ThemeGallery. Only
Only available
available PowerPoint2007.
PowerPoint2007.


Click to add title
A title about content
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

PowerPoint Diagrams designed by

PowerPoint Diagrams designed by

PowerPoint Diagrams designed by

PowerPoint Diagrams designed by

ThemeGallery. Only available

ThemeGallery. Only available

ThemeGallery. Only available

ThemeGallery. Only available

PowerPoint2007.

PowerPoint2007.

PowerPoint2007.

PowerPoint2007.

Title in here

Title in here

Title in here

Title in here


Click to add title
Title in here

Title in here

100
85

70

70

60

30

Title in here

Title in here
PowerPoint Diagrams
designed by ThemeGallery.

PowerPoint Diagrams
designed by ThemeGallery.
Only available
PowerPoint2007.

Title in here
PowerPoint Diagrams
designed by ThemeGallery.

Only available

Only available

PowerPoint2007.

PowerPoint2007.


Click to add title
A title about content

Contents

Description of the sub contents

Contents

Contents

Contents

Contents

30%

Description of the sub contents

Description of the sub contents

40%

50%

Description of the sub contents

Description of the sub contents

Add
Add title
title in
in here
here

10%

20%

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0


Click to add title
A title about content

Text in here

C

B

Text in here

Text in here

D

A
10%
25%

20%
45%

PowerPoint Diagrams designed by ThemeGallery.
Only available PowerPoint2007.

Text in here


Click to add title

“PowerPoint Diagrams designed by ThemeGallery”

Text in here

Text

Text

Text in here

Text

Text

Content

50

O

Content

50

O

Content

30

X

Content

30

X

Content

60

O

Content

60

O

Content

10

X

Content

10

X

Content

50

O

Content

50

O

Content

5

X

Content

5

X

Content

89

O

Content

89

O

Content

30

X

Content

30

X

Total

Text

Text

Total

Text

Text


Click to add title
ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

 A title about content
Contents

 Contents Title in here
Series 1

Series 2

Series 3

Text in here

$5,000

$4,000

$3,000

Text in here

1,000

2,000

1,000

Text in here

500

1,000

700

* ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild

Series 1

Series 2

Series 3

Text in here

$5,000

$4,000

$3,000

Text in here

1,000

2,000

1,000

Text in here

500

1,000

700

* ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild

15,000
15,000

Text in here

13,000
13,000

Text in here

10,000
10,000

Text in here

7,500
7,500

Text in here

7,000
7,000

Text in here

6,000
6,000

Text in here

5,500
5,500

Text in here

5,000
5,000

Text in here

Design Inc.

 A title about content
Contents

(Unit :

Design Inc.

* ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall developed by Guild Design Inc.

$)


Click to add title
Title in here

Title in here

Title in here

Title in here

Title in here

Title in here

Title in here

Title in here

Text in here

Text in here

Text in here

Text in here

Text in here

Text in here

Text in here

Text in here

Text in here

Text in here

Text in here

Text in here

This design used “Theme Color” which is changed according to the theme to be used.


L/O/G/O

Thank You!
www.themegallery.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×