Tải bản đầy đủ

ĐỒNG HỒ ĐO COS PHI SELEC MP14

QBB Auto Tech

ĐỒNG HỒ ĐO COS PHI SELEC MP14

1
HÃNG-MÃTB/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Phụ lục:
Khái niệm và bản chất đồng hồ đo cos phi: .......................................................................................... 3

I.
1.

Khái niệm: ......................................................................................................................................... 3

2.

Bản chất và ý nghĩa hệ số công suất như sau: ................................................................................... 3


II- Cấu tạo và thông số kỹ thuật của MP14................................................................................................... 4
1.

Cấu tạo chung: .................................................................................................................................. 4

2.

Thông số kỹ thuật MP14 ................................................................................................................... 4

III- Đèn trạng thái và nguyên lý hoạt động ................................................................................................... 5
1.

Đèn trạng thái và tính năng: .............................................................................................................. 5

2.

Nguyên lý hoạt động: ........................................................................................................................ 5

IV- Bài tập thực hành .................................................................................................................................... 5
1.

Lựa chọn các thiết bị cần sử dụng trong mạch:................................................................................. 5

2.

Vẽ sơ đồ nguyên lý: .......................................................................................................................... 7

3.

Lắp đặt thiết bị thực tế: ..................................................................................................................... 7

4.

Kiểm tra và ghi lại giá trị đo được: ................................................................................................... 9

2
HÃNG-MÃTB/ QBB-15/05/2018-V1.0QBB Auto Tech

I.

Khái niệm và bản chất đồng hồ đo cos phi:
1. Khái niệm:
-

Hệ số công suất là tỷ số giữa công suất tác dụng và công suất biểu kiến cosφ = P/S =
P/sqrt(P2+Q2)=P:[sqrt(3)*U*I) bản chất nó xuất phát từ tam giác công suất không phải từ tam
giác tổng trở R;L;C . Tuy nhiên hai cái này có tương quan với nhau.

2. Bản chất và ý nghĩa hệ số công suất như sau:
-

-

Hệ số công suất tức thời là hệ số công suất tại một thời điểm nào đó đo được nhờ các dụng cụ, hệ
số này luôn luôn biến động.
Hệ số công suất trung bình là cosφtb trong một quảng thời gian nào đó ( ngày, tháng, năm )
thường được xác định thông qua đo đếm điện năng cosφtb = Ahc / sqrt( Ahc2 + Avc2 ) trong đó
Ahc; Avc là điện năng tác dụng; điện năng phản kháng đo đếm trong chu kỳ cần xác định.
Hệ số công suất tự nhiên là hệ số cosφtb tính cho cả năm khi không có thiết bị bù, cái này thường
là cơ sở để tính chọn dung lượng bù.
P: công suất tác dụng P= I^2*R ( hữu công ) chính là công suất điện năng được biến thành cơ
năng hoặc nhiệt năng trong các máy dùng điện (được thể hiện trên R). Như vậy nó sinh công nên
còn gọi là công suất hữu công. Tất cả các tải trong hệ thống sẽ đều tiêu tốn công suất thực P

-

-

Q: Công suất phản kháng Q= I^2*X ( vô công ) là công suất từ hóa trong các máy điện xoay
chiều nó không sinh ra công (cơ hay nhiệt...) và nó được thể hiện ở X. Trong hệ thống điện, tải
thuần trở như bóng đèn dây tóc (chỉ tiêu tốn P) là rất ít, hệ thống gồm rất nhiều các động cơ,
MBA...các động cơ điện nói chung này sẽ cần một lượng Q để khởi động được, vậy nên Q không
có tác dụng sinh công nhưng nó có tác dụng lớn đối với hệ thống điện. Q là nền để tạo ra P, thực
tế người ta muốn tạo ra lượng P thật lớn mà chỉ tiêu tốn một lượng Q nhỏ có thể
Loại tiêu tổn Q nhiều nhất là động cơ không đồng bộ sau đó đến các MBA ….
Quá trình trao đổi công suất phản kháng giữa máy phát điện và hộ dùng điện là một quá trình dao
động. Trong một chu kỳ của dòng điện Q đổi chiều 4 lần. Trong ½ chu kỳ trị trung bình Q = 0
cho nên việc tạo công suất phản kháng không đòi hỏi tiêu tốn năng lượng động cơ sơ cấp MFĐ.
Mặt khác công suất phản kháng có thể sãn xuất tại chổ ( bù ) cho nên để tránh việc phải truyền tải
một lượng Q khá lớn trên đường dây người ta bù tại các hộ tiêu thụ.
Khi bù công suất phản kháng hoặc cải thiện là giảm nhu cầu công suất phản kháng tại tải sẽ làm
cho góc lệch pha giảm đi từ đó hệ số công suất tăng lên cái này người ta gọi là cải thiện hệ số
công suất hoặc nâng cao hệ số công suất.

3
HÃNG-MÃTB/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech
-

Vậy nâng cao hoặc cải thiện hệ số công suất tại hộ tiêu thụ đồng nghĩa với việc giảm truyền tải Q
trên lưới chuyên sẽ có hiệu quả:
+) Giảm tổn thất công suất truyền tải từ công thức ΔP = (P2+Q2)*R:U2.
+) Giảm tổn tất điện áp ΔU = (P*R+Q*X):U.
+) Giảm Q => Giảm I nên tăng khã năng chuyển tải của đường dây.

II- Cấu tạo và thông số kỹ thuật của MP14
1. Cấu tạo chung:
-

Kích thước đồng hồ MP14:

Chú thích:
-

Chân (1) và (2) tương ứng là (N) và (L) là 2 chân cấp nguồn AC220V.
Chân (3) và (4) mắc lần lượt vào chân (S1) và (S2) của biến dòng.

2. Thông số kỹ thuật MP14
-

Hiển thị được 4 số bằng led 7 thanh.
Độ phân giải hiển thị: 0.001
Dùng để đo cho nguồn điện 1 pha 2 dây.
4

HÃNG-MÃTB/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech
-

Dòng chịu được: 0.250 – 6A AC
Tần số nguồn điện: 50/60Hz
Sai số phép đo: +/-0.5% (+/-1 số)
Nguồn cấp: 240V AC ±20% (50/60 Hz) , 110V AC ±20% (50/60Hz)

III- Đèn trạng thái và nguyên lý hoạt động
1. Đèn trạng thái và tính năng:
-

MP14 có màn hình hiển thị với 4 led 7 thanh hiển thị cho 4 chữ số.
Không có nút bấm cài đặt.

2. Nguyên lý hoạt động:

Bản vẽ sơ đồ chân và sơ đồ đấu nối

-

Cấp nguồn AC 220V vào chân 1 và 2 tương ứng với N và L
Kết nối chân 3 và 4 tương ứng vào S1 và S2 của biến dòng
Đồng hồ hiển thị kết quả đo lên màn hình ví dụ: 0.849

IV- Bài tập thực hành
 Đo hệ số cos ϕ của nguồn điện trong nhà với tải là quạt điện.
- Các bước thực hiện:

1. Lựa chọn các thiết bị cần sử dụng trong mạch:
-

Đồng hồ MP14

-

Biến dòng

5
HÃNG-MÃTB/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

-

Quạt điện

6
HÃNG-MÃTB/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

2. Vẽ sơ đồ nguyên lý:

3. Lắp đặt thiết bị thực tế:

7
HÃNG-MÃTB/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

Nguyên lý hoạt động của mạch:
-

Khi cấp nguồn AC220 V vào mạch, đồng hồ MP14 có điện và hiển thị đèn với giá trị
0.000. Vì lúc này quạt chưa chạy và chưa có tải.

-

Khi bật quạt ở mức số 1 (yếu), đồng hồ bắt đầu hiển thị với hệ số cos phi ví dụ là 0.898

-

Khi bật quạt ở mức số 2 (vừa), đồng hồ hiển thị ví dụ: 0.789

8
HÃNG-MÃTB/ QBB-15/05/2018-V1.0


QBB Auto Tech

-

Khi bật quạt ở mức số 3 (mạnh), đồng hồ hiển thị ví dụ: 0.730

4. Kiểm tra và ghi lại giá trị đo được:
-

Cấp nguồn điện, đọc giá trị đo được trên màn hình hiển thị và ghi lại theo từng số trên
quạt để xem sự thay đổi của hệ số công suất.

9
HÃNG-MÃTB/ QBB-15/05/2018-V1.0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×