Tải bản đầy đủ

Quản lý mạng lưới đường quận bắc từ liêm thành phố hà nội theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô hà nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

HOÀNG VĂN QUYỀN

QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG QUẬN BẮC TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO QUY HOẠCH CHUNG
XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 TẦM NHÌN
ĐẾN NĂM 2050

LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH

Hà Nội – 2018


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ XÂY DỰNG


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
HOÀNG VĂN QUYỀN
KHÓA: 2016-2018

QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG QUẬN BẮC TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO QUY HOẠCH CHUNG
XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030 TẦM NHÌN
ĐẾN NĂM 2050
Chuyên ngành: Quản lý đô thị và công trình
Mã số: 60.58.01.06
LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ CÔNG TRÌNH
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. NGUYỄN HỒNG TIẾN

XÁC NHẬN
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN
TS. PHẠM HỮU ĐỨC

Hà Nội – 2018


LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến thầy
giáo PGS.TS. Nguyễn Hồng Tiến đã dành rất nhiều thời gian và công sức
hướng dẫn cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn này.
Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Khoa sau Đại học, Ban giám hiệu
nhà trường cùng các thầy, cô giáo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã hướng
dẫn và giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình học tập.
Cuối cùng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn đến các đồng nghiệp, bạn bè
và người thân đã tạo điều kiện, động viên và giúp đỡ tôi trong công việc, cung
cấp tài liệu, khích lệ và trao đổi ý kiến trong suốt quá trình tôi thực hiện luận
văn.
Xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2018


Tác giả Luận văn

Hoàng Văn Quyền


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sỹ “Quản lý mạng lưới đường quận
Bắc Từ Liêm- thành phố Hà Nội theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà
Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050” là công trình nghiên cứu khoa
học độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là
trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.

Tác giả Luận văn

Hoàng Văn Quyền


MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các hình vẽ
Danh mục các bảng

Phần I .................................................................................................... 1
PHẦN MỞ ĐẦU .................................................................................. 1
* Lý do chọn đề tài ......................................................................... 1
* Mục đích nghiên cứu của đề tài ................................................... 2
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ................................ 2
* Phương pháp nghiên cứu ............................................................. 3
* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài...................................... 3
* Cấu trúc luận văn ......................................................................... 3
Phần II .................................................................................................. 4
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ................................................................. 4
CHƯƠNG 1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG
QUẬN BẮC TỪ LIÊM – THÀNH PHỐ HÀ NỘI .................................... 4
1.1. Thực trạng về quản lý mạng lưới đường trên địa bàn thành phố Hà Nội 4
1.1.1. Giới thiệu khái quát về Thành phố Hà Nội..................................... 4
1.1.2. Thực trạng về quản lý mạng lưới đường tại thành phố Hà Nội .......... 7
1.2. Giới thiệu chung về quận Bắc Từ Liêm ......................................... 19
1.2.1. Lịch sử hình thành ................................................................... 19
1.2.2. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên ................................................... 20
1.2.3. Đặc điểm dân cư, kinh tế - xã hội ............................................... 22
1.2.4. Thực trạng về xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật quận Bắc Từ Liêm
......................................... ............................................................................. 24
1.3. Thực trạng quản lý mạng lưới đường quận Bắc Từ Liêm theo quy hoạch
chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 ........... 26
1.3.1. Thực trạng về mạng lưới đường của quận Bắc Từ Liêm ................ 26


1.3.2. Thực trạng về đầu tư xây dựng mạng lưới đường quận Bắc Từ Liêm30
1.4. Thực trạng về tổ chức bộ máy quản lý mạng lưới đường quận Bắc Từ Liêm
............................................................................................................. 35
1.4.1. Chức năng, nhiệm vụ ......................................................... 35
1.4.2. Nguồn nhân lực: ................................................................. 36
1.5. Đánh giá chung ......................................................................... 37
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI
ĐƯỜNG QUẬN BẮC TỪ LIÊM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI..................... 37
2.1. Cơ sở lý luận ............................................................................. 38
2.1.1. Vai trò của giao thông trong phát triển đô thị ................................ 38
2.1.2. Nguyên tắc quản lý mạng lưới đường ......................................... 39
2.1.3. Nội dung quản lý mạng lưới đường ............................................ 41
2.1.4. Yêu cầu chung đối với mạng lưới đường..................................... 48
2.1.5. Yêu cầu trong quản lý mạng lưới đường ..................................... 54
2.1.6. Tổ chức quản lý mạng lưới đường ............................................. 57
2.2. Cơ sở pháp lý ............................................................................ 58
2.2.1. Các văn bản của trung ương................................................ 58
2.2.2. Các văn bản của Thành phố ................................................ 61
2.2.3. Khái quát quy hoạch phân khu ............................................ 62
2.3. Kinh nghiệm ở một số đô thị về quản lý mạng lưới đường ................ 64
2.3.1. Thành phố Chandigarh - Ấn Độ .......................................... 64
2.3.2. Kinh nghiệm của SEOUL - Hàn Quốc ................................ 65
2.3.3. Kinh nghiệm của Nhật Bản ................................................. 66
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ
MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG QUẬN BẮC TỪ LIÊM – THÀNH PHỐ HÀ NỘI68
3.1. Đề xuất giải pháp về quản lý quy hoạch ......................................... 68
3.1.1. Quản lý công tác quy hoạch chung xây dựng quận Bắc Từ Liêm
đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 ................................................. 68
3.1.2. Rà soát quản lý quy hoạch mạng lưới đường ...................... 71
3.1.3. Rà soát kết nối mạng lưới đường ........................................ 72
3.1.4. Quản lý sử dụng lòng, hè đường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
…………………………………………………………………72
3.2. Giải pháp quản lý xây dựng ......................................................... 73
3.2.1. Giải pháp quản lý giải phóng mặt bằng và cấp phép xây dựng73


3.2.2. Giải pháp quản lý trật tự xây dựng............................................76
3.3. Giải pháp về cơ chế chính sách, khung pháp lý quản lý mạng lưới đường.77
3.3.1. Tạo nguồn vốn đầu tư phát triển mạng lưới đường Quận Bắc Từ Liêm.77
3.3.2. Về cơ chế chính sách quản lý……………………………….……..79
3.4. Huy động sự tham gia của cộng đồng vào việc quản lý xây dựng và phát triển
mạng lưới đường đô thị........................................................................................................81
3.5. Giải pháp về tổ chức bộ máy quản lý mạng lưới đường quận Bắc Từ Liêm
..................................................................................................................................................82
3.5.1. Đề xuất cải cách bộ máy quản lý xây dựng mạng lưới đường quận Bắc Từ
Liêm........................................................................................................................................83
3.5.2. Đề xuất nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực……………...83
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................87
1. Kết luận.............................................................................................87
2. Kiến nghị...........................................................................................88
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt
BT
BOT
CSHT

Tên đầy đủ
Hợp đồng xây dựng - chuyển giao
Hợp đồng xây dựng – kinh doanh –
chuyển giao
Cơ sở hạ tầng

GDP

Thu nhập bình quân đầu người

HĐND

Hội đồng nhân dân

TT

Thông tư

GTVT

Giao thông vận tải

GPMB

Giải phóng mặt bằng

QLĐT

Quản lý đô thị

PPP

Hợp đồng đối tác công tư

TTGT

Thanh tra giao thông

UBND

Ủy ban nhân dânVành đai


DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Số hiệu hình

Tên hình

Hình 1-1

Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm
nhìn đến năm 2050

Hình 1-2

Mạng lưới đường đô thị của Đô thị trung tâm Thủ đô Hà Nội

Hình 1-3

Trụ sở Quận ủy – HĐND – UBND quận Bắc Từ Liêm

Hình 1-4

Ranh giới quận Bắc Từ Liêm

Hình 1-5

Mặt cắt ngang điển hình đường Phạm Văn Đồng khi hoàn
thành

Hình 1-6

Mặt cắt ngang điển hình đường Hồ Tùng Mậu

Hình 1-7

Mặt cắt ngang điển hình đường Văn Tiến Dũng

Hình 1-8

Mặt cắt ngang điển hình đường vành đai 4

Hình 1-9

Mô hình vận bộ phận quản lý của phòng QLĐT

Hình 2-1

Mạng lưới đường hình bàn cờ thành phố Newyork (Mỹ)

Hình 2-2

Mạng lưới đường hình xuyên tâm

Hình 2-3

Mạng lưới đường hình tam giác ở thủ đô Paris (Pháp)

Hình 2-4

Mạng lưới đường hình hỗ hợp ở Matxcơva (Nga)


DANH MỤC CÁC BẢNG
Số hiệu bảng

Tên bảng

Bảng 1 - 1

Giá trị GDP toàn thành phố theo khu vực kinh tế (theo giá
so sánh 2010)

Bảng 1 - 2

Cơ cấu lao động

Bảng 2 - 1

Chỉ tiêu đất giao thông tính trên một đầu người tùy thuộc vào loại đô
thị

Bảng 2 - 2

Mức độ không thẳng đường phố


1

Phần I
PHẦN MỞ ĐẦU
* Lý do chọn đề tài
Ngày nay đô thị hóa với tốc độ ngày càng cao là xu thế tất yếu của mọi
quốc gia trên thế giới. Ở nước ta, mặc dù mức độ đô thị hóa còn thấp chúng ta
còn đang trong giai đoạn đầu của quá trình này nhưng chủ trương của Nhà
nước đã rõ ràng: Không để đô thị hóa phát triển một cách tự phát, không kiểm
soát nổi mà phải phát triển đô thị hóa một cách vững chắc, có trật tự trong quy
hoạch "Đoàng hoàng hơn, to đẹp hơn" nhằm phát triển một xã hội công bằng
dân giàu nước mạnh có bộ mặt đô thị hiện đại hơn, to đẹp hơn.
Trong những năm qua thủ đô Hà Nội đã thu được nhiều thành tựu to
lớn trên mọi lĩnh vực, là thành phố đi đầu trong công cuộc xây dựng và phát
triển đô thị. Quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội là một trong những Quận
mới được thành lập từ cuối năm 2013 (Chia tách từ Huyện Từ Liêm cũ) có tốc
độ đô thị hóa cao, có nhiều tuyến phố cũng như mạng lưới đường mới phát
triển. Nhìn chung, công tác quản lý xây dựng mạng lưới đường tại Quận Bắc
Từ Liêm đã được các cấp ngành quan tâm và đạt được những thành công nhất
định. Nhiều tuyến phố mới được hình thành và phát triển góp phần làm cho
cảnh quan chung của Thành phố nói chung và Quận Bắc Từ Liêm nói riêng
được đổi mới và hiện đại hơn. Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được do
chuyển đổi mô hình từ Huyện lên Quận mạng lưới đường phố trên địa bàn
Quận vẫn chưa hợp lý chưa bắt kịp với tốc độ đô thị hóa nhanh của Hà Nội
như hiện nay. Cảnh quan kiến trúc đô thị dọc hai bên tuyến phố được xây
dựng và quản lý chưa tốt, hạ tầng kỹ thuật một số tuyến phố chưa hiện đại và
đồng bộ, công tác quản lý theo quy hoạch xây dựng còn nhiều bất cập chồng
chéo. Nhiều chỉ tiêu cơ bản của mạng lưới đường chưa đạt như: tỉ lệ đất dành
cho giao thông, chiều rộng mặt cắt ngang đường chưa tính đến định hướng


2

phát triển trong tương lai, các yêu cầu về quản lý và bộ mặt kiến trúc đô thị
còn cục bộ manh mún…Trật tự xây dựng còn lỏng lẻo, ý thức chấp hành các
quy định về quản lý đô thị của một số bộ phận dân cư còn kém, công tác quản
lý hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường, quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt
bằng còn nhiều tồn tại chưa phù hợp với thực tế. Mặc dù đã có được những
kết quả khả quan đáng khích lệ song quá trình cấp phép xây dựng vẫn gặp
nhiều khó khăn vì quy hoạch phân khu chưa được phê duyệt, trên bản đồ quy
hoạch tỷ lệ 1/2000 về giao thông việc xác định chỉ giới xây dựng ở các tuyến
đường có quy hoạch từ bản đồ ra thực tế thiếu chính xác. Các tuyến đường có
quy hoạch chỉnh trang tuyến phố, khu vực giáp ranh về địa giới hành chính
giữa Quận với Huyện khác chưa có những quy định hướng dẫn cụ thể nên
việc cấp phép xây dựng còn gặp nhiều khó khăn.
Đó là những vấn đề lớn và phức tạp, cần sớm được nghiên cứu để tìm
ra các giải pháp hợp lý về quy hoach và quản lý xây dựng mạng lưới đường
theo quy hoạch để Quận Bắc Từ Liêm cũng như Thành phố Hà Nội có thêm
nhiều con đường tuyến phố khang trang. Chính vì vậy việc nghiên cứu đề tài:
"Quản lý mạng lưới đường quận Bắc Từ Liêm- thành phố Hà Nội theo Quy
hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050"
là cần thiết và mang tính thực tiễn cao.
* Mục đích nghiên cứu của đề tài
Phân tích đánh giá thực trạng về quản lý mạng lưới đường tại Quận Bắc
Từ Liêm từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý mạng lưới
đường Quận Bắc Từ Liêm - thành phố Hà Nội theo Quy hoạch chung xây
dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.
* Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
Đối tượng: Quản lý mạng lưới đường.


3

Phạm vi nghiên cứu: Toàn bộ mạng lưới đường đô thị trên ranh giới
quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.
* Phương pháp nghiên cứu
- Phương pháp điều tra, khảo sát.
- Phương pháp phân tích, tổng hợp.
- Phương pháp kế thừa tài liệu, chuyên gia.
* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
Tổng hợp các cơ sở khoa học về quản lý mạng lưới đường theo quy
hoạch chung áp dụng cho một Quận mới được thành lập.
Từ các cơ sở khoa học trên làm rõ các vấn đề liên quan đến phát triển
mạng lưới đường theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm
2030 tầm nhìn đến năm 2050.
* Cấu trúc luận văn
Ngoài các phần MỞ ĐẦU, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, luận văn có
phần NỘI DUNG gồm ba chương:
- Chương 1: Thực trạng công tác quản lý mạng lưới đường quận Bắc
Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.
- Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý mạng lưới đường
quận Bắc Từ Liêm – thành phố Hà Nội.
- Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý mạng
lưới đường quận Bắc Từ Liêm – Thành phố Hà Nội.


THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN


87

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN
Quận Bắc Từ Liêm theo quy hoạch tổng thể thành phố Hà Nội là một trong
những vùng phát triển đô thị mới, có tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh cùng với việc xây
dựng chỉnh trang lại các khu vực đã xây dựng trong các năm qua. Quản lý mạng lưới
đường theo quy hoạch xây dựng chung là một công việc tổng hợp phức tạp và có liên
quan đến nhiều ngành khác nhau: địa chính, nhà đất, xây dựng, khoa học kỹ thuật, an
ninh, môi trường. Việc tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng là vấn đề cốt lõi
nhất của công tác quản lý quy hoạch xây dựng. Ta có thể nhìn nhận đánh giá tổng quan
công tác quản lý quy hoạch xây dựng mạng lưới đường trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm
như sau:
Những kết quả đã đạt được: Một số tuyến phố mới đã được quy hoạch và triển
khai theo quy hoạch xây dựng được duyệt, hình thành những tuyến phố đẹp, hiện đại,
đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan, giải quyết được các bất cập nảy sinh
do quá trình đô thị hóa mang lại. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng mạng lưới
đường đã bước đầu được chấn chỉnh và cải tiến phù hợp với thực tiễn. Người dân bước
đầu đồng thuận với những chủ trương chính sách mới của nhà nước.
Những tồn tại: Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác quản lý xây
dựng mạng lưới đường, thực tế cho thấy còn nhiều tồn tại cần khắc phục như ở một số
tuyến phố tình trạng xây dựng còn lộn xộn, không theo quy hoạch hoặc sai quy hoạch,
hiện tượng xây dựng tự phát dọc các tuyến phố còn phổ biến và chưa được ngăn chặn
kịp thời. Thực tế này đặt ra đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa công tác quản lý quy hoạch
xây dựng mạng lưới đường trên cơ sở tổ chức lại cơ quan quản lý trật tự xây dựng, cải
tiến công tác thanh tra giám sát việc xây dựng theo quy hoạch, bổ sung và hoàn chỉnh
các quy định, chế tài về xử phạt các vi phạm xây dựng tuyến phố.
Do vậy, đề tài "Quản lý mạng lưới đường quận Bắc Từ Liêm- thành phố
Hà Nội theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm


88

nhìn đến năm 2050" với mục tiêu đề xuất các giải pháp về quản lý nhằm nâng cao
hiệu quả của việc xây dựng mạng lưới đường theo quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội.
Đây là đề tài mang tính thực tiễn và tính khả thi cao nhằm thúc đẩy quá trình phát triển
đô thị hóa quận Bắc Từ Liêm, đồng thời cũng giải quyết được các tình trạng bất cập do
đô thị hóa mang lại. Ngoài ra, đề tài còn cụ thể hóa và hoàn chỉnh thêm các giải pháp để
quản lý việc xây dựng mạng lưới đường và cải tạo địa bàn, phục vụ thiết thực cho việc
phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của quận Bắc Từ Liêm theo quy hoạch chung Thủ đô
Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050.
2. KIẾN NGHỊ
- Trong đầu tư xây dựng mạng lưới đường ngoài việc xây dựng những tuyến
đường, hạ tầng kỹ thuật trong các khu đô thị mới, cần chú trọng đầu tư cho công tác cải
tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật với khu vực xây dựng hiện có.
- Các tuyến đường cần xác định tim đường và lộ giới đã được phê duyệt, công bố
công khai, quản lý chặt chẽ tránh tái lấn chiếm, vi phạm lộ giới.
- Cần sớm công khai, phổ biến cho nhân dân các quy hoạch mới được phê duyệt.
- Tăng cường năng lực quản lý cho cán bộ chuyên trách, bổ sung quyền hạn và
trách nhiệm cho cấp phường trong công tác quản lý xây dựng mạng lưới đường và quản
lý lộ giới đường.
- Cần thiết thống nhất quản lý công tác quy hoạch.
- Tăng cường công tác tuyên truyền trong việc giải phóng mặt bằng.
- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính
đảm bảo tính công khai, minh bạch, thông tin kịp thời; giảm thời gian, chi phí thực hiện
thủ tục hành chính; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ trình độ, năng
lực, phẩm chất, đạo đức với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phát triển con
người toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.


89

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Thế Bá (2004), Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị, NXB xây
dựng, Hà Nội.
2. Bộ Xây dựng (2008), Thông tư 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 về
hướng dẫn quản lý đường đô thị.
3. Chính phủ (2010), Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập,
thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
4. Chính phủ (2013), Nghị định số 100/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010
của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông
đường bộ.
5. Lâm Quang Cường (1993), Giao thông đô thị và quy hoạch đường phố,
Trường Đại học Xây dựng, Hà Nội.
6. Trần Thị Kim Đăng, Bài giảng quản lý và khai thác đường, Trường đại
học Giao thông Vận tải, Hà Nội.
7. Đinh Văn Hiệp, Bài giảng Kinh tế và quản lý khai thác đường, Trường
Đại học Xây dựng, Hà Nội.
8. Lê Hùng Lân và cộng sự (2012), Hệ thống giao thông thông minh, tập 1
và 1A, NXB Giao thông vận tải.
9. Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.
10. Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12.
11. Phạm Trọng Mạnh (2010), Quản lý hạ tầng kỹ thuật, NXB Xây Dựng,
tr.29, 30.
12. Trần Thế Quân (2010), Quản lý Xây dựng mạng lưới đường theo quy
hoạch chung xây dựng đến năm 2020 của Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà
Nội (Luận văn Thạc sỹ), Trường Đại học Kiến trúc, Hà Nội, tr. 49 - 59.


90

13. Quận Ủy Bắc Từ Liêm (2015), Báo cáo chính trị của ban chấp hành
Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm tại Đại hội Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm lần
thứ I, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hà Nội.
14. Lê Phục Quốc (2002), Sổ tay quy hoạch giao thông đô thị, Nhà xuất bản
xây dựng.
15. Sở Giao thông vận tải Hà Nội (2016), Quyết định số 2784/QĐ-SGTVT
ngày 02/12/2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ
chức Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Sở Giao thông Vận tải
Hà Nội, Hà Nội.
16. Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26
tháng 7 năm 2011 về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà
Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
17. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2016), Quy định về việc phân cấp
quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn
thành phố Hà Nội (Ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐUBND ngày 19 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà
Nội).
18. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2016), Quyết định số 33/2016/QĐUBND ngày 08/9/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở giao thông vận tải
thành phố Hà Nội.
19. Viện quy hoạch xây dựng (2013), Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ
1/2000 Địa điểm: Các Quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm.
20. Vũ Thị Vinh (2012), Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị, Nhà xuất
bản xây dựng, tr. 75 - 92.
21. Nguồn mạng internet, www.google.com.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×