Tải bản đầy đủ

Quy trình xu ly vi pham

CÔNG TY CỔ PHẦN ABC

QUY TRÌNH XỬ LÝ VI PHẠM LAO ĐỘNG
I. Mục đích:
Nhằm hướng dẫn trình tự xử lý vi phạm, kỷ luật lao động theo Bộ luật lao
động
II. Phạm vi áp dụng
Áp dụng đối với CBCNV đang công tác tại Công ty.
III. Nội dung:
1. Phát hiện sai phạm

Mọi thành viên trong công ty đều có quyền phát hiện sai lỗi về vi phạm lao
động.
Người phát hiện sai lỗi báo cho trưởng bộ phận hay phòng nhân sự tiến hành
lập biên bản sai phạm (biểu mẫu 1)
Sai phạm xuất phát từ việc người lao động làm sai, gây thiệt hại cho công ty,
như: không tuân thủ về an toàn lao động, vệ sinh lao động; không tuân thủ nội quy
công ty; không tuân thủ trình tự làm việc; làm những hành động trái luật (ăn cắp,
cố ý gây thương tích, tham ô, đánh bạc, sử dụng ma túy,....).
2. Tổ chức phiên họp và xử lý kỷ luật lao động
2.1. Tổ chức họp xử lý kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật, gồm có các

thành viên sau:
Giám đốc hoặc người được giám đốc ủy quyền là chủ trì phiên họp
Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở


Đương sự: người lao động đang bị xử lý kỷ luật
Người làm chứng (nếu có)
Người bào chữa cho đương sự (nếu có)
Những người tham gia khác do giám đốc quyết định (nếu có)
2.2. Nội dung của phiên họp:
phiên họp

Người chủ trì sẽ tuyên bố lý do phiên họp và các thành viên tham gia

Đương sự trình bày bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra. Trường
hợp không có bản tường trình của người lao động thì người chủ trì trình bày biên
bản xảy ra, Biên bản sai phạm hoặc sự việc xảy ra (phải ghi rõ lý do không có bản
tường trình của người lao động)
Người chủ trì trình bày hồ sơ xử lý kỷ luật lao động. Hồ sơ gồm có:
Bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra của người lao động; Biên bản sai phạm;
các hồ sơ tài liệu liên quan đến sai phạm; tài liệu chứng minh việc gửi thông báo
mà người lao động vẫn vắng mặt đối với trường hợp đương sự cố tình tránh mặt.
-

Người làm chứng trình bày (nếu có)

Người chủ trì phải chứng minh được lỗi của người lao động, và xác
định hành vi vi phạm tương ứng với hình thức kỷ luật lao động nào trong Luật lao
động, cũng như được cụ thể hóa trong nội quy lao động.
Người đại diện cho Ban chấp hành công đoàn trong đơn vị, đương sự
hay người bào chữa cho đương sự (nếu có) nhận xét về việc chứng minh lỗi mà
người chủ trì đã trình bày. Ngoài ra, còn xác định hành vi vi phạm ứng với hình
thức kỷ luật lao động là đúng hay sai theo quy định của pháp luật, nội quy công ty.
Kết luận của người chủ trì về hành vi vi phạm kỷ luật ứng với hình
thức kỷ luật lao động.
-

Thông qua và ký kết Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động3. Quyết định xử lý kỷ luật
Sau khi đã hoàn tất Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động thì người có
thẩm quyền (nên là Ban giám đốc) phải ra Quyết định xử lý kỷ luật lao động. Khi
ra quyết định xử lý thì cần phải thông báo cho toàn công ty.
Đối với hình thức sa thải, người sử dụng lao động cần phải trao đổi, và được
sự đồng ý của Ban chấp hành công đoàn. Nếu không nhất trí, thì Công đoàn cơ sở
phải báo cáo trực tiếp cho Công đoàn cấp trên; người sử dụng lao động phải báo
cáo cho Sở lao động - Thương binh và Xã hội. Trong thời gian 20 ngày kể từ khi
báo cáo cho Sở lao động - Thương binh và Xã hội, người sử dụng lao động mới có
quyền ra quyết định đối với kỷ luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Đối với việc sa thải, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định, người
sử dụng lao động cần phải gửi Quyết định xử lý kỷ luật lao động cho Sở lao động Thương binh và Xã hội, kèm theo Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động.
Ngoài ra, Công ty còn phải gửi Quyết định xử lý kỷ luật lao động cho Ban
chấp hành công đoàn và người lao động được biết.
4. Lưu trữ và theo dõi
Phòng nhân sự sẽ lưu lại hồ sơ về kỷ luật lao động như:
Bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra của người lao động
Biên bản sai phạm
Các tài liệu, chứng từ liên quan đến việc sai phạm
Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động (Biểu mẫu 2)
Quyết định xử lý kỷ luật lao động (Biểu mẫu 3)
Phòng nhân sự và các phòng ban phải có trách nhiệm theo dõi việc thi hành
xử lý kỷ luật lao động.
Đối với người lao động đã qua thời hạn xử lý kỷ luật thì sẽ được công ty ra
Quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật lao động (biểu mẫu 4).
IV. BIỂU MẪU
BM1: Biên bản sai phạm


BM2: Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động
BM3: Quyết định xử lý kỷ luật lao động
BM4: Quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật lao động.
………, ngày

tháng

năm 2015

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn A
BM1: Biên bản sai phạm
CÔNG TY ABC

BIÊN BẢN VI PHẠM
Hôm nay vào lúc ….. giờ

phút, ngày

tháng

năm Chúng

tôi gồm:
1. Họ tên người lập biên bản
2. Họ tên người làm chứng
3. Họ tên người có liên quan đến vụ việc
Tiến hành lập biên bản với những nội dung như sau:
Thời gian, địa điểm xảy ra sự việc

Diễn biến của vụ việc xảy ra

Thiện hại về vật chất hoặc vi phạm những qui định của công ty đề ra


Người có liên quan đến vi phạm

Giấy tờ tài liệu liên quan đến hành động sai phạm

Biên bản được lập và mọi người đều thống nhất với nội dung biên bản./.
Phụ trách bộ phận

Người vi phạm

Người làm chứng

Người lập biên bản

BM2: Biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động
CÔNG TY ABC
...., ngày.... tháng..... năm.....

BIÊN BẢN
Xử lý vi phạm kỷ luật lao động
Cuộc họp xem xét xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với ông (bà) bắt đầu lúc…..
giờ… ngày… tháng…. năm……
Địa điểm tại:............................................
I. Thành phần dự họp gồm:
1. Người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động uỷ quyền.
Họ tên:......................................
Chức vụ hoặc chức danh:..................................
Theo uỷ quyền ngày.... tháng.... năm.... (nếu có văn bản uỷ quyền).
2. Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành lâm thời trong đơn vị.
Họ tên:................................................................
Chức vụ hoặc chức danh:.....................................
3. Đương sự.
Họ tên:...............................................................


Chức vụ hoặc chức danh:...................................
Đơn vị làm việc:................................................
Công việc đang làm:...........................................
4. Cha hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp, nếu đương sự dưới 15 tuổi.
Họ tên:..............................................
Chức danh:.........................................
Nơi làm việc hoặc nơi thường trú:...................................................................
5. Người bào chữa cho đương sự (nếu có).
Họ tên:..................................................
Chức vụ hoặc chức danh:.......................................................
Đơn vị công tác:....................................................................
6. Người làm chứng (nếu có).
Họ tên:...............................................................................
Chức vụ hoặc chức danh:....................................................
Đơn vị công tác hoặc nơi cư trú:
7. Người được người sử dụng lao động mời tham dự.
Họ tên:............................................................................
Chức vụ hoặc chức danh:................................................
Đơn vị công tác:.............................................................
II. Nội dung:
1. Đương sự trình bày bản tường trình diễn biến sự việc (cần ghi rõ các nội dung) như:
Hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, nguyên nhân, hình thức kỷ luật lao động.... trong
trường hợp đương sự không có bản tường trình thì người sử dụng lao động trình bày
biên bản sự việc xảy ra hoặc phát hiện.
2. Người sử dụng lao động chứng minh lỗi của người lao động (cần ghi rõ một số nội
dung) như: Hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động..... Trường
hợp bồi thường trách nhiệm vật chất thì ghi mức độ thiệt hại (tính giá trị bằng tiền
Đồng Việt Nam), phương thức bồi thường....
3. Người làm chứng (nếu có) cần trình bày cụ thể những nội dung có liên quan đến sự
việc xảy ra.


4. Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành lâm thời trong
đơn vị, người bào chữa cho đương sự, đương sự (cần ghi rõ việc người sử dụng lao
động chứng minh lỗi của người lao động đúng hay sai với quy định của pháp luật).
5. Kết luận cuối cùng của người sử dụng lao động.
Hành vi vi phạm kỷ luật, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động. Trường hợp
bồi thường trách nhiệm vật chất: mức độ thiệt hại, mức bồi thường, phương thức bồi
thường.
6. Bảo lưu ý kiến của các thành phần tham dự (nếu có).
7. Kết thúc cuộc họp vào lúc.... giờ..... ngày.... tháng.... năm........
Đương sự
(ký tên, ghi rõ họ, tên)

Đại diện Ban chấp hành

Thủ trưởng đơn vị

Công đoàn cơ sở

(ký tên, ghi rõ họ, tên)

(ký tên, ghi rõ họ, tên)

CÔNG TY ABC
Số

………….., ngày

/QĐ

tháng

năm

QUYẾT ĐỊNH
V/v xử lý kỷ luật lao động

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ABC
BM3: Quyết định xử lý kỷ luật lao động
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Giám đốc Công ty
Căn cứ Quy chế kỷ luật của Công ty
Xét đề nghị của phòng nhân sự,


QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thi hành kỷ luật (hình thức kỷ luật)…. đối với Ông/
bà:
Sinh ngày:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị đang công tác:
Vi phạm khuyết điểm sau:
Điều 2. Hiệu lực thi hành kỷ luật lao động từ ngày

/ / đến ngày /

/

Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng…… và ông/ bà có tên tại điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC
BM4: Quyết định xóa bỏ hình thức kỷ luật lao động

CÔNG TY ABC
Số

/QĐ

………….., ngày

QUYẾT ĐỊNH
V/v xóa bỏ hình thức xử lý kỷ luật lao động

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ABC
Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Giám đốc Công ty
Căn cứ Quy chế kỷ luật của Công ty

tháng

năm


Căn cứ Quyết định số …….. v/v xử lý kỷ luật lao động
Xét đề nghị của phòng nhân sự,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay xóa bỏ hiệu lực kỷ luật đối với Ông/
bà:
Sinh ngày:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị đang công tác:
Điều 2. Chấm dứt hiệu lực thi hành kỷ luật lao động từ ngày

/ /

Điều 3. Các ông (bà) trưởng phòng…… và ông/ bà có tên tại điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×