Tải bản đầy đủ

BẢN CAM kết AN TOÀN THỰC PHẨM

Mẫu số 06
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Y tế)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Kính gửi: Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An
Tên tổ chức/doanh nghiệp: Trường Mầm Non Diễn Hoàng
Tên người đại diện: Trần Thị Luyên
Quyết định thành lập trường số : 998 cấp ngày 10/6/2011
nơi cấp : Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu _ Nghệ An
Địa chỉ: Xóm 10 – Diễn Hoàng – Diễn Châu Nghệ An
Số điện thoại :0383678740
E-mail :mndienhoangdc.@gmail.com.
Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm chúng
tôi đã hiểu rõ các quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị Quý cơ
quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho chúng tôi theo quy định với danh sách
gửi kèm theo.
Diễn Hoàng, ngày 3 tháng 4 năm 2016
Hiệu trưởng

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
Trần Thị Luyên


Danh sách đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của Trường MN
Diễn Hoàng
TT

Họ và Tên

1
2
3
4
5
6
7

Võ Thị Út Huệ
Chu Thị Trà
Vũ Thị Hoa
Phạm Thị Hoa
Vũ Thị Hiền
Chu Thị Tân

Năm
Nam Nữ Số CMTND
sinh
1984
x
1994
x
1983
x
1988
x
1990
x
1981


x

Ngày, tháng,
Nơi cấp
năm cấp

Diễn Hoàng, ngày 3 tháng 4 năm 2016
Hiệu trưởng
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
Trần Thị LuyênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×