Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn vận hành máy phát tia X

Hướng dẫn vận hành
Hệ thống chiếu xạ tia X
MBR-1618R-BE
4.4.1.1 Dose Irradiation Test Method - Liều chiếu xạ Phương pháp thử [31]
Cách lắp đặt
Lắp vào: Ấn vào, đẩy lên
Tháo ra: Tháo ra, kéo xuống


Khi lắp tấm lọc

1.0mmAL
2.0mmAL
0.5mmAL+0.1mmCu
0.5mmAL+0.2mmCu
0.5mmAL+0.3mmCu

Khi kerma bức xạ không khí được đặt, nút chiếu xạ tia X sẽ thay đổi như hình dưới đây.


Dose Irradiation Test in Progress Screen

Màn hình thử nghiệm chiếu xạ liều

Dose Irradiation Test Completion Screen
Màn hình hoàn thành thử nghiệm chiếu xạ liều

Các mục cần kiểm tra khi hoàn thành [36]
(1) Đảm bảo rằng nút chiếu xạ tia X (1) –“ Start “ và “ X –ray OFF” đã thay đổi từ "sáng màu
đỏ" thành "sáng màu xanh lục".
(2) Kiểm tra các mục sau đây trên màn hình hiển thị trạng thái chiếu xạ tia X:
1) Đảm bảo rằng thanh hiển thị trạng thái chiếu xạ tia X cho thấy "X-quang OFF".
2) Đảm bảo rằng trường hiển thị thời gian còn lại hiển thị "00: 00: 00".
3) Đảm bảo rằng tổng liều phù hợp với giá trị số được đặt cho không khí chiếu xạ kerma.
* Nó có thể bao gồm một lỗi nhỏ, khi tỷ lệ liều cao.
Dose-converted Irradiation Test - Kiểm tra chiếu xạ chuyển đổi liều


(7) Hiển thị hướng dẫn công việc
Hiển thị các bước cần thiết để
chiếu xạ.
(8) Nút điều chỉnh Zero: Thực
hiện điều chỉnh bằng không để sử
dụng liều kế chính xác hơn.
Nó sẽ được thực hiện trước khi
tạo ra tia X.
(9) Nút chiếu xạ
Phát ra tia X trong điều kiện đặt.
(10) Dừng chính xác cao
nút
Giảm dòng điện ngay lập tức
trước khi hoàn thành chiếu xạ
để cải thiện độ chính xác của điểm
chiếu xạ.
Nó có hiệu quả ở 1 Gy / phút trở
lên.
(11) Tình trạng chiếu xạ tia X
Màn hình hiển thị
Hiển thị liều đo được trong quá
trình chiếu xạ tia X và chất chiếu

Settings Screen
4.5 Màn hình cài đặt
Đặt thời gian, chỉ định có hay không sửa liều kế và đặt khí quyển, nhiệt độ / áp suất, vv
(1) Nút Back-to-Menu-screen Chuyển sang màn hình Menu.
(2) Nút chuyển đổi Buzzer Bật / tắt buzzer.
(3) Thời gian chuông rung Đặt thời gian chuông rung.
(4) Nút cài đặt thời gian: Nút cài đặt tháng Đặt một tháng (M).
(5) Nút cài đặt ngày: Đặt ngày (D).
(6) Năm dương lịch: Đặt năm dương lịch (Y).
(7) Nút cài đặt giờ: Đặt giờ (h).
(8) Nút cài đặt phút: Đặt phút (m).
(9) Nút SET Phản ánh tháng, ngày, năm, giờ và phút được đặt trong(6)
(10) Nút áp lực: Đặt áp suất khí quyển.
(11) Cài đặt nhiệt độ: Nhập nhiệt độ khí quyển của căn phòng nơi máy chiếu xạ được đặt.
(12) Cài đặt áp suất: Nhập áp suất khí quyển của căn phòng nơi máy chiếu xạ được đặt.


Màn hình lịch sử chiếu xạ
Kiểm tra các điều kiện chiếu xạ được sử dụng trong quá khứ.
Nó cũng cho phép bạn tải các điều kiện chiếu xạ trong quá khứ.

(1) Màn hình Back-to-Menu - Di chuyển đến màn hình Menu.
(2) Trang hiển thị lịch sử chuyển tiếp
Thay đổi trang lịch sử được hiển thị (10 nhật ký / trang).
Số trang tối đa là 5 (0 đến 4 trang).
(3) Lịch sử Hiển thị màn hình Hiển thị lịch sử của các điều kiện thử nghiệm được sử dụng trong
quá khứ (ngày, ống điện áp, dòng điện, loại bộ lọc, liều lượng, thời gian và chiều cao của bảng).
Có thể hiển thị tối đa 50 nhật ký.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×