Tải bản đầy đủ

MẪU GIẤY KHEN ĐẢNG NĂM 2018

ÛNG CỘNG SA
ĐA VIỆT NAM ÛN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TẶNG

GIẤY KHEN
CHI BỘ KHOA

Đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh năm 2017”
......., ngày 01 tháng 3 năm 2018
T/M ĐẢNG ỦY
Bí thư

Số khen thưởng: 282-QĐ/ĐU, ngày 01/3/2018
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×