Tải bản đầy đủ

Các phương pháp tiêu chuẩn đánh giá chất trợ nghiền

đánh giá hiệu quả của phụ gia trợ nghiền DURA - 12
Dựa trên nguyên tắc so sánh, đối chứng để đánh giá hiệu quả của phụ gia trợ
nghiền. Các chỉ tiêu đánh giá là: Hiệu quả nghiền, độ linh động, tính chất cơ lý và tốc
độ suy giảm chất l-ợng xi măng trong quá trình bảo quản. Một số ph-ơng pháp cơ
bản đ-ợc tiến hành nh- sau:
1. Thông số vật lý của phụ gia
- Tỷ trọng của phụ gia đ-ợc đo trên dụng cụ đo tỷ trọng.
- Độ pH đo bằng pH mét hoặc giấy quỳ.
2. Hiệu quả nghiền xi măng khi sử dụng phụ gia
Sử dụng máy nghiền một ngăn có bộ phận khống chế thời gian nghiền tự động.
Nghiền từng mẻ với khối l-ợng nh- nhau và thời gian nghiền bằng nhau. Phụ gia trợ
nghiền đ-ợc pha loãng theo chỉ dẫn, đ-ợc định l-ợng t-ơng ứng với từng mẻ nghiền,
đ-ợc phun vào hỗn hợp nghiền ngay tr-ớc khi tiến hành nghiền.
Hiệu quả nghiền xi măng đ-ợc đánh giá qua l-ợng sót trên sàng No 008 ngay
sau khi nghiền:


Mo M p

M0
Trong đó:

: Hiệu quả nghiền xi măng sử dụng phụ gia trợ nghiền so với mẫu đối chứng.
Mo: L-ợng sót trên sàng No 008 của mẫu không sử dụng phụ gia trợ nghiền.
Mp: L-ợng sót trên sàng No 008 của mẫu sử dụng phụ gia trợ nghiền.

3. Đánh giá độ hút ẩm của các mẵu xi măng
Đ-ợc xác định bằng sự thay đổi liên tục khối l-ợng của các mẫu xi măng trong
môi tr-ờng có độ ẩm bão hoà.
Các mẫu xi măng sau khi sấy ở nhiệt độ 80oC trong 1h và để nguội trong bình
hút ẩm đ-ợc cân chính xác cùng một khối l-ợng, đ-ợc đ-a vào các đĩa petty có diện
tích nh- nhau. Các đĩa mẫu này đ-ợc đặt trên giá trên mức n-ớc trong chậu n-ớc có
diện tích mặt thoáng lớn có đặt sẵn một đĩa CuSO4 (đĩa CuSO4 đặt ở giữa, các đĩa xi
măng đặt xung quanh). Đậy kín chậu n-ớc lại và cứ sau một khoảng thời gian nhất
định tiến hành cân mẫu xác định độ hút ẩm của xi măng. Thí nghiệm dừng lại khi các
mẫu xi măng đông cứng (đóng rắn).
Dựng đồ thị quan hệ khối l-ợng xi măng thay đổi theo thời gian.
4. Độ linh động của xi măng
1


Độ linh động của xi măng đ-ợc xác định bằng đ-ờng kính chảy toả trung bình
mẫu xi măng khi rút côn có kích th-ớc: D = 63 mm, d = 35 mm, h = 60 mm.
Mẫu xi măng đ-ợc sấy ở nhiệt độ 80oC trong 1h và để nguội trong bình hút ẩm.
Xi măng đ-ợc đổ vào đầy khuôn hình côn ở trạng thái bình th-ờng (không nén ép và
không rung lắc). Dùng đũa thuỷ tinh gạt phẳng trên bề mặt. Rút côn theo ph-ơng
thẳng đứng (thao tác nhanh và đều tay). Đo đ-ờng kính chảy toả để xác định độ linh
động của xi măng. Kết quả là giá trị trung bình cộng của 10 lần đo.
5. Đánh giá chất l-ợng xi măng theo thời gian
5.1. Xác định độ vón của xi măng
Các mẫu xi măng không và có sử dụng phụ gia trợ nghiền đ-ợc đóng bao trong
vỏ bao của Công ty đang sử dụng, để trên kệ trong kho trong cùng điều kiện. Sau thời
gian nhất định (1 tháng, 2 tháng, 3 tháng...) tiến hành sàng bằng sàng No 008, xác
định l-ợng sót trên sàng để đánh giá độ vón của xi măng.
5.2. Xác định các chỉ tiêu cơ lý của xi măng
Xi măng không và có sử dụng phụ gia trợ nghiền đ-ợc đóng bao trong vỏ bao
của Công ty đang sử dụng, để trên kệ trong kho trong cùng điều kiện. Sau thời gian
nhất định (1 tháng, 2 tháng, 3 tháng...) tiến hành xác định các chỉ tiêu cơ lý theo các
TCVN đã ban hành. Kết quả thực tế đ-ợc đối chiếu với TCVN và đ-a ra nhận xét,
đánh giá.
* Độ mịn xác định theo TCVN 4030 - 1985
* Thời gian đông kết theo TCVN 6017 - 1995.


* Độ ổn định thể tích theo ph-ơng pháp Le Chartelie theo TCVN 6017 1995.
* Hàm l-ợng mất khi nung theo TCVN 141- 1998.
* C-ờng độ xi măng theo TCVN 6016 1995.
* Các chỉ tiêu đánh giá theo TCVN 6260 -1997 và TCVN 2682 - 1999
6. Sử dụng các ph-ơng pháp phân tích hoá lý
Các ph-ơng pháp phân tích hoá lý nhằm mục đích nghiên cứu sâu bản chất của
vật liệu để chứng minh rõ hơn về hiệu quả của phụ gia trợ nghiền xi măng.
- Phân tích laser để xác định thành phần hạt xi măng.
- Dùng kính hiển vi điện tử, phân tích nhiệt vi sai (DTA) hay chụp Rơnghen
của các mẫu xi măng dùng phụ gia (xác định ở tuổi 28 ngày trong điều kiện
tiêu chuẩn) để xác định các khoáng, cấu trúc của đá xi măng.
- Phân tích sắc kí để xác định các chất trợ nghiền trong xi măng...

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×