Tải bản đầy đủ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI
Viện Kinh tế & Quản lý
----- oOo -----

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Dành cho sinh viên hệ đào tạo văn bằng 2
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Hà Nội, 2013


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI
Viện Kinh tế & Quản lý
----- oOo -----

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Dành cho sinh viên hệ đào tạo văn bằng 2

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

Đã được Hội đồng khoa học và đào tạo thông qua
Ngày ….. tháng …. năm 2014

Hà Nội, 2013
Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

2


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

MỤC LỤC

QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ............................................................. 4
THỨ TỰ TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP .................................................................. 5
MẪU BÌA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ....................................................................................... 8
MẪU TRANG PHỤ BÌA ĐỒ ÁN ........................................................................................ 9
MẪU TRANG MỤC LỤC ................................................................................................. 10
MẪU TRÌNH BÀY NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP ............................................ 11
MẪU TRÌNH BÀY NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .............................. 12
MẪU TRÌNH BÀY NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DUYỆT ......................................... 13
HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................. 15
HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP .......................................... 17
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MẪU ............................................................................................. 23

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

3


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đồ án tốt nghiệp là một công trình nghiên cứu bước đầu của sinh viên về một vấn đề thực
tế hoặc lý thuyết có ý nghĩa bổ sung, làm hoàn chỉnh, làm phong phú thêm vốn kiến thức
đã học trong nhà trường, bước đầu tập sự giải quyết vấn đề thực tiến bẵng sức sáng tạo
của sinh viên dưới sự hướng dẫn của Giáo viên hướng dẫn.


Đồ án cần được trình bày ngắn gọn, nhưng mang tính tổng hợp, hệ thống, rõ ràng, mạch
lạc, logic, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, số bảng biểu, hình vẽ. Một bản
đồ án tốt nghiệp hoàn chỉnh được trình bày theo quy định sau:
-

Đồ án được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297mm), nội dung chính trình
bày trong phạm vi từ 52-75 trang.

-

Đồ án đóng bìa mềm, màu xanh da trời nhạt, khổ 210 x 297 mm.

-

Đồ án sử dụng chữ Times New Roman cỡ 12 hoặc 13 Hệ soạn thảo Microsoft Word
hoặc tương đương; mật độ chữ bình thường (normal), không được nén hoặc kéo dãn
khoảng cách giữa các chữ; dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 2 cm; lề dưới 2 cm;
lề trái 3,5 cm, lề phải 2 cm, căn lề đều 2 bên (justified). Số trang được đặt bên trái,
phía dưới trang giấy.

-

Các bảng biểu, đồ thị, hình vẽ … nếu trình bày theo chiều ngang của khổ giấy thì cần
được đóng ngay đầu bảng biểu… vào gáy của quyển khóa luận. Các công thức, ký
hiệu … nếu phải viết thêm bằng tay thì cần viết bằng mực đen, rõ ràng, sạch sẽ.

-

Trình bày Header và Footer:
• Khoảng cách từ Header tới mép giấy (Header) = 1,25 cm.
• Khoảng cách từ Footer tới mép giấy (Footer) = 1,25 cm.

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

4


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

• Nội dung Header: ghi “Đồ án tốt nghiệp” bên trái và “Viện Kinh tế và Quản lý”
bên phải. Phông chữ: Times New Roman 11 point, in nghiêng.
• Nội dung Footer: ghi tên sinh viên bên trái, phông chữ Times New Roman 11
point, regular, không đậm, không nghiêng. Đánh số trang bên phải, phông chữ là
phông chữ chính.
• Lưu ý: Nếu bạn sử dụng Office 2007 hoặc Office 2010, khi chèn Header và Footer
thường bị chèn thêm một dấu Enter (xuống dòng), làm cho Footer hay Header của
bạn bị đẩy cao lên, làm cho văn bản của bạn trình bày không đúng quy định và
xấu. Do đó, cần lưu ý kiểm tra xem Footer hay Header có bị chèn dấu Enter không,
tức là có bị chèn thêm một dòng trắng vào phía dưới phần text mà bạn gõ vào hay
không. Nếu có thì cần Delete nó đi.
-

Các bảng biểu, đồ thị, hình vẽ phải đánh số thứ tự theo từng chương (VD: Bảng 1.1.,
Hình 1.1,..) và các bảng biểu ghi đại lượng, số đo… phải có đơn vị tính. Tên Bảng
biểu ghi bên trên bảng, tên Hình vẽ, Đồ thị, ghi bên dưới hình vẽ, đồ thị.

-

Các số liệu, tài liệu thu thập thực tế phải ghi rõ nguồn cung cấp số liệu ngay bên dưới
Bảng biểu, hình vẽ.

-

Trích dẫn tài liệu tham khảo trình bày theo mẫu (tên tác giả, năm phát hành). Nếu tên
tác giả là người Việt Nam cần ghi đầy đủ tên tác giả, ví dụ: (Nguyễn Văn A, 2013).

THỨ TỰ TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1. Trang bìa đồ án (theo Mẫu đi kèm)
2. Bản "Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp" (theo mẫu đi kèm).
3. Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn (theo mẫu đi kèm).
4. Nhận xét của Giáo viên duyệt (theo mẫu đi kèm).
5. Mục lục của đồ án: Ghi chi tiết từng chương mục và số trang của chương mục đó.
6. Danh mục Bảng biểu
Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

5


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

7. Danh mục Hình vẽ
8. Danh mục từ viết tắt (nếu có)
9. Nôi dung đồ án: (Độ dài phần chính gồm cả phần mở đầu và kết luận trình bày trong
phạm vi từ 60 - 80 trang). Trình bày rõ các vấn đề theo trình tự:
9.1.

Phần mở đầu (độ dài từ 3 - 5 trang)

-

Tính cần thiết của đề tài: tại sao lại chọn đề tài này?

-

Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: đề tài nhằm đo lường, đánh
giá hay giải quyết vấn đề gì? Đối tượng chính lựa chọn để nghiên cứu trong đề tài
(Công ty, bộ phận phòng ban nào thuộc công ty, …) là gì? Quy mô nghiên cứu,
phạm vi về số liệu đến đâu?

-

Phương pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu: cần trình bày thẳng vào phương
pháp nghiên cứu cụ thể hơn như: nghiên cứu tài liệu thứ cấp, phỏng vấn sâu (indepth interview), thảo luận nhóm chuyên đề (focused-group discussion), điều tra
phỏng vấn (survey), nghiên cứu thực nghiệm … Các phương pháp phân tích dữ
liệu đã sử dụng có thể là so sánh giản đơn, thay thế liên hoàn, phân tích tương
quan, hồi quy, phân tích đa biến … Lưu ý là đồ án có sử dụng cái gì thì trình bày
cái đó, chứ không phải liệt kê tất cả.

-

Các kết quả chính của đồ án / khoá luận.

-

Các hạn chế của đồ án / khoá luận và hướng nghiên cứu tiếp tục.

9.2. Nội dung:
- Chương 1: Độ dài từ 15 - 17 trang
- Chương 2: Độ dài từ 25 - 35 trang
- Chương 3: Độ dài từ 15 - 18 trang
9.3. Kết luận (từ 2 - 5 trang): Những kết luận về kết quả nghiên cứu của đồ án; trong
đó, chú ý trình bày những điểm chính sau đây:
- Nhắc lại mục tiêu của đề tài.
Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

6


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

- Tóm lược những nội dung đã làm được của đề tài.
- Một số đề xuất kiến nghị khi áp dụng đề tài.
- Hạn chế của đề tài.
10. Danh mục tài liệu tham khảo (đọc thêm phần hướng dẫn ở dưới). Tài liệu tham khảo
sử dụng trong đồ án NÊN sử dụng tài liệu gần thời điểm in đồ án (khoảng 10 năm tính
tới thời điểm in đồ án).
11. Phụ lục: Các bảng, đồ thị, kết quả xử lý dữ liệu, hình ảnh của sản phẩm, chương trình
quảng cáo chi tiết mà sinh viên thấy rằng nếu đưa vào các phần chính sẽ làm rối rắm
cho việc trình bày, nhưng có thể cung cấp những thông tin bổ sung thú vị hay làm
tăng độ tin cậy của các phân tích, thì nên đưa vào phụ lục.
• Một số tài liệu sau đây thường được đưa vào phụ lục
-

Các bảng báo cáo tài chính chi tiết và nguyên gốc của doanh nghiệp (cần trình
bày photocopy các báo cáo tài chính trong ít nhất 2 năm trước thời điểm in đồ
án, bản có dấu tròn của Công ty/Tổ chức nghiên cứu).

-

Các bảng định mức lao động, tiêu hao vật tư chi tiết

-

Các bảng chấm công chi tiết

-

Bảng câu hỏi phục vụ cho điều tra phỏng vấn

-

Bảng dòng tiền chi tiết

-

Các quảng cáo, hình ảnh về sản phẩm và doanh nghiệp

-

Các tài liệu có liên quan khác

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

7


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

MẪU BÌA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Viện Kinh tế & Quản lý
----- oOo -----

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Ngành: .......................................................

Họ và tên sinh viên: …………………………………………
Lớp, khóa: …………………………………………………….

Hà Nội – Năm

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

8


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

MẪU TRANG PHỤ BÌA ĐỒ ÁN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Viện Kinh tế & Quản lý
----- oOo -----

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Chuyên ngành: .......................................................

Tên đề tài: ……………………………………………………
………… …………………………………………………….

Họ và tên sinh viên: …………………………………………
Lớp, khóa: …………………………………………………….
Người hướng dẫn: …………………………………………………….

Hà Nội – Năm

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

9


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

MẪU TRANG MỤC LỤC
MỤC LỤC
Trang
Lời cam đoan
Danh mục bảng biểu
Danh mục hình vẽ
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1 – CƠ SỞ LÝ LUẬN ..
1.1 …..
1.2 …..
Chương 2 - …
2.1 …..
2.1.1 …..
2.1.2 …..
2.2 …..
…..

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

10


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

MẪU TRÌNH BÀY NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP
TRƯỜNG ĐHBK HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Viện Kinh tế & Quản lý

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------

----- oOo -----

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP
Họ và tên sinh viên: ...........................................................................................................
Lớp:.............................................................. Khóa:............................................................
Họ và tên giáo viên hướng dẫn: .........................................................................................
1. Tên đề tài tốt nghiệp: .....................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Các số liệu ban đầu: .......................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán (tên của các chương)
Chương 1: .................................................................................................................
Chương 2: .................................................................................................................
Chương 3: .................................................................................................................
4. Ngày giao nhiệm vụ thiết kế:

……/…../20…….

5. Ngày hoàn thành nhiệm vụ:

……/…../20…….
Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20……

Trưởng Bộ môn

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

Người hướng dẫn

11


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

MẪU TRÌNH BÀY NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
Họ và tên sinh viên: ...........................................................................................................
Lớp:.............................................................. Khóa:............................................................
Tên đề tài tốt nghiệp: .........................................................................................................
...........................................................................................................................................
Tính chất của đề tài:...........................................................................................................
I. Nội dung nhận xét:
1. Tiến trình thực hiện đồ án: ............................................................................................
2. Nội dung của đồ án: ......................................................................................................
. Cơ sở lý thuyết: .........................................................................................................
. Các số liệu, tài liệu thực tế: ......................................................................................
. Phương pháp và mức độ giải quyết các vấn đề: .......................................................
3. Hình thức của đồ án: .....................................................................................................
. Hình thức trình bày: ..................................................................................................
. Kết cấu của đồ án: ....................................................................................................
4. Những nhận xét khác: ...................................................................................................
II. Đánh giá và cho điểm:
. Tiến trình làm đồ án:

……/20

. Nội dung đồ án:

……/60

. Hình thức đồ án:

……/20

Tổng cộng:

……/100 (Điểm: ……)
Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20……
Người hướng dẫn

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

12


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

MẪU TRÌNH BÀY NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN DUYỆT

NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI DUYỆT
Họ và tên sinh viên: ...........................................................................................................
Lớp:.............................................................. Khóa:............................................................
Tên đề tài tốt nghiệp: .........................................................................................................
...........................................................................................................................................
Tính chất của đề tài:...........................................................................................................

I. Nội dung nhận xét:
1. Nội dung của đồ án: ......................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

13


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2. Hình thức của đồ án: .....................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
3. Những nhận xét khác: ...................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
II. Đánh giá và cho điểm:
. Nội dung đồ án:

……/80

. Hình thức đồ án:

……/20

Tổng cộng:

……/100 (Điểm: ……)
Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20……
Người duyệt

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

14


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận án theo thông lệ của từng
nước:
-

Xếp thứ tự theo tên của tác giả đầu tiên trong danh sách

-

Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.

-

Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ
tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.

-

Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban
hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo
dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v….

2. Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… ghi đầy đủ các
thông tin sau:


tên các tác giả (không có dấu phẩy hoặc chấm cuối phần tên)(năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)“tên bài báo”, (đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)tập (không có dấu ngăn cách)(số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)các số trang, (gạch ngang giữa hai chữ số, dấu chấm kết thúc)
(xem ví dụ trang sau tài liệu số 1 và 2).

Tài liệu tham khảo là sách, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:


Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu phẩy hoặc chấm cuối
phần tên)

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

15


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp(năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn)tên sách, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên)nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản)nơi xuất bản, (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).
(xem ví dụ trang sau tài liệu số 3 và 4).

Cần chú ý những chi tiết về trình bày nêu trên. Nếu tài liệu dài hơn một dòng thì nên
trình bày sau cho từ dòng thứ hai lùi vào so với dòng thứ nhất 1 cm để phần tài liệu tham
khảo được rõ ràng và dễ theo dõi.
Dưới đây là ví dụ về cách trình bày trang tài liệu tham khảo:

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]

Anderson, J.E., (1985), “The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case”,
American Economic Review, 75(1), pp. 178-90.

[2]

Borkakati R.P., Virmani S.S., (1997), “Genetics of thermosensitive genic male
sterility in Rice”, Euphytica 88, pp. 1-7.

[3]

Boulding, K.E. (1955), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London.

[4]

Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban
Households in Vietnam, Department of Economics, Economic Research Report,
Hanoi.

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

16


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
1. Những việc cần làm trước khi bảo vệ ĐATN
Ở giai đoạn cuối của khoảng thời gian làm ĐATN, SV sẽ phải làm những việc sau:
1) Chuẩn bị in quyển ĐATN và một đĩa CD chứa toàn bộ nội dung đồ án
2) Chuẩn bị bộ slide thuyết trình
3) Chuẩn bị bài thuyết trình
4) Chuẩn bị trả lời câu hỏi của Hội đồng Chấm ĐATN
Sau đây là những yêu cầu và hướng dẫn chi tiết đối với từng việc.

2. Chuẩn bị quyển ĐATN
1) Cần nộp quyển ĐATN theo lịch của Viện KT&QL.
2) Cần trình bày quyển ĐATN theo đúng những yêu cầu của Viện KT&QL (xem
phần Quy định trình bày đồ án tốt nghiệp) và của người hướng dẫn. Những sai sót
thường gặp là ở Trang Bìa, Trang Phụ bìa, Trang Nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp,
Trang Nhận xét của người hướng dẫn, Trang Nhận xét của người duyệt, Mục lục,
Phụ lục và Tài liệu tham khảo.
3) Những trường hợp sau đây sẽ bị xử lý nặng: (1) toàn bộ hoặc phần lớn ĐATN là
sao chép của người khác; (2) sử dụng số liệu cũ, nhưng sửa chữa năm tháng để trở
thành số liệu mới; (3) nộp ĐATN chậm hơn thời điểm quy định; (4) trình bày
ĐATN sai quy cách của Viện KT&QL.
4) Thông thường, người hướng dẫn sẽ yêu cầu nộp 2 quyển ĐATN: 1 quyển nộp cho
Hội đồng Chấm ĐATN, 1 quyển người hướng dẫn lưu. Quyển nộp cho Hội đồng
Chấm ĐATN phải là bản in, không được phép là bản photocopy.
5) Người hướng dẫn có quyền và có thể yêu cầu nộp tệp tin (file) ĐATN thay cho
quyển ĐATN hoặc nộp cả quyển ĐATN lẫn tệp tin ĐATN.
Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

17


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

6) Ngoài (những) quyển ĐATN đã nộp, SV cần có thêm một bản copy cho riêng
mình để chuẩn bị bộ slide thuyết trình và trả lời câu hỏi.
7) SV có thể hỏi thêm người hướng dẫn về những yêu cầu khi trình bày một ĐATN.

3. Chuẩn bị bộ slides
1) Sinh viên chuẩn bị bộ slides phục vụ buổi thuyết trình và được phê duyệt bởi người
hướng dẫn
2) Tổng số slides là 20 – 25, trong đó có 3 slides trình bày tổng quan về đồ án tốt
nghiệp, 1 - 2 slides Giới thiệu doanh nghiệp, 14 slides về Phân tích thực trạng, 2-6
slides trình bày về giải pháp.
3) Các slides cần được đánh số thứ tự từ 1 đến hết.
4) Nội dung trình bày trên mỗi slides thường là: (1) những bảng, hình vẽ, sơ đồ quan
trọng trong ĐATN; (2) những kết luận quan trọng trong phân tích; (3) những biện
pháp chủ yếu (tên biện pháp, mục tiêu của biện pháp, vắn tắt nội dung, ước tính
hiệu quả biện pháp mang lại).
5) Nên trình bày chủ yếu là những số liệu, những phân tích, những kết quả quan trọng
nhất. Không nên trình bày những diễn giải dài dòng. Tránh trình bày quá nhiều chữ
hoặc những chữ và số trên slide (tối đa 7 gạch đầu dòng, cỡ font chữ nhỏ nhất lựa
chọn cho trình bày là 18pts). Những phân tích, diễn giải dưới dạng chữ cần phải do
SV nói trước Hội đồng chấm, chứ không nên trình bày ở slides.

4. Chuẩn bị bài thuyết trình
1) Mỗi Hội đồng chấm ĐATN có ít nhất 3 thành viên, bao gồm 1 Chủ tịch HĐ, 1 Thư
ký HĐ và một (số) Uỷ viên HĐ. Theo quy định hiện hành của Viện KT&QL,
người hướng dẫn của SV sẽ không có mặt trong Hội đồng chấm ĐATN của SV đó.
2) Trước buổi bảo vệ ĐATN đầu tiên, mỗi SV sẽ biết mình thuộc Hội đồng nào và ở
thứ tự bao nhiêu trong danh sách các SV trong Hội đồng đó. Nếu các SV không có
ý kiến gì về thứ tự bảo vệ, các SV sẽ bảo vệ ĐATN theo thứ tự được ghi trong

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

18


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

danh sách này. Nếu một SV muốn thay đổi thứ tự bảo vệ, cần xin phép Chủ tịch
Hội đồng vào đầu của buổi bảo vệ ĐATN đầu tiên.
3) Phần bảo vệ tốt nghiệp của mỗi SV sẽ diễn ra không dài hơn 50 phút (trường hợp
đặc biệt có thể dài hơn), gồm 3 phần nhỏ: phần thuyết trình (10-15 phút), phần đọc
nhận xét của giáo viên duyệt (5-10 phút) và phần trả lời các câu hỏi của hội đồng
(25-30 phút).
4) Cần tập rượt cho bài thuyết trình thật kỹ trong giới hạn thời gian cho phép. Tránh
thuyết trình quá ngắn (dưới 10 phút) vì sẽ bị đánh giá là không biết thuyết trình,
cũng tránh thuyết trình quá dài (trên 15 phút) vì sẽ bị Chủ tịch Hội đồng ngắt lời và
phải dừng lại.
5) Có thể tập thuyết trình với các trang slides trong một phòng nhỏ. Nên mời một số
bạn tới để cùng giúp nhau tập thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nên sử dụng đồng hồ
bấm thời gian và máy ghi âm (nếu có máy ghi âm) để thực hành kiểm soát thời
gian và nội dung thuyết trình.
6) Phần thuyết trình phải to, rõ ràng, truyền cảm, lô-gíc. Tránh nói quá nhỏ hoặc quá
nhanh khiến hội đồng không nghe rõ những gì SV muốn nói. Tránh nói quá chậm
vì sẽ không đảm bảo trình bày hết nội dung trong thời gian cho phép và vì sẽ bị
Hội đồng đánh giá thấp. Tránh nói trùng lắp hoặc không lô-gíc. Cũng tránh đọc lại
những số liệu trong bảng.
7) Phần thuyết trình cần thể hiện những đóng góp của sinh viên trong việc thu thập số
liệu, phân tích thực trạng, nhận dạng vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải, và các đề
xuất, giải pháp.
8) Vì thời gian hạn chế, thường không trình bày phần Cơ sở lý thuyết, còn phần giới
thiệu chung về doanh nghiệp nên hết sức cô đọng, chỉ đưa những thông tin có liên
quan mật thiết tới đề tài tốt nghiệp.
9) Phần chào hỏi mở đầu bài thuyết trình nên ngắn gọn, tránh rông dài vì sẽ mất thời
gian trình bày những phần trọng tâm là phần phân tích và biện pháp. Thí dụ, “Kính
thưa thày Chủ tịch hội đồng và các thày (cô) trong hội đồng, thưa toàn thể các
Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

19


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

bạn. Em là Nguyễn Văn A. Hôm nay em xin trình bày đồ án tốt nghiệp của mình
với tên đề tài là XYZ. Vì lý do thời gian hạn chế, em xin phép không trình bày phần
Cơ sở lý thuyết, mà chỉ giới thiệu rất cô đọng về doanh nghiệp, và tập trung vào
phần phân tích và biện pháp.”
10) Nên sử dụng bút laser khi thuyết trình để giúp chỉ chính xác những số liệu mà sinh
viên muốn trình bày.
11) Cần tập tác phong thuyết trình đúng: (1) đứng thẳng, tránh lòng khòng, tránh ngả
nghiêng, tránh đút tay vào túi quần; (2) quay mặt về phía hội đồng, tránh úp mặt
vào bảng trình bày slides.
12) Trang phục cần chỉnh tề. Nam SV nên bỏ áo trong quần, có thể đeo cà-vạt. Nữ SV
có thể mặc áo dài hoặc đồ âu. Tránh mặc quần áo quá sặc sỡ hoặc quá ngắn.
13) Sau khi trình bày xong biện pháp cuối cùng, sinh viên cần có câu kết thúc bài
thuyết trình, chẳng hạn như: “Em đã trình bày xong đồ án tốt nghiệp của mình.
Trong một khoảng thời gian ngắn và với năng lực hạn chế, chắc chắn đồ án không
tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được ý kiến của các thày (cô) để bản
đồ án của em được hoàn thiện hơn.” Sau đó, đi về phía bục thuyết trình, chuẩn bị
giấy bút nghe giáo viên đọc duyệt đồ án đọc nhận xét và ra câu hỏi.
14) Tuyệt đối tránh: (1) đọc số liệu có trên slides hoặc (2) đọc từ tài liệu chuẩn bị trước
mà không nhìn vào slides.

5. Chuẩn bị trả lời câu hỏi
1) Sau khi thuyết trình xong, sinh viên cần chú ý lắng nghe nhận xét của người phản
biện. Đừng quá vui mừng trước những lời khen của người phản biện, vì sau đó là
những lời chê. Cũng không nên quá lo lắng về những lời chê của người phản biện,
vì nói chung không có một bản đồ án nào là hoàn hảo. Cần tập trung vào những
câu hỏi của người phản biện và của các thành viên trong Hội đồng.
2) Sau khi người phản biện đặt câu hỏi, thông thường vị Chủ tịch Hội đồng chấm
ĐATN sẽ nói “Mời các thày (cô) khác trong Hội đồng ra câu hỏi.” Nếu không có

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

20


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

ai ra câu hỏi ngay lúc đó, vị Chủ tịch này thường nói: “Xin mời SV suy nghĩ trả lời
câu hỏi của người phản biện trước, sau đó Hội đồng sẽ hỏi thêm.”
3) Sinh viên cần có một bản copy đồ án tốt nghiệp, ngoài những bản đã gửi cho người
hướng dẫn và hội đồng. Trong trường hợp giáo viên đọc duyệt yêu cầu giải thích
một số từ ngữ, công thức đã trình bày ở một trang nào đó trong đồ án, sinh viên ghi
lại yêu cầu và sau khi giáo viên đọc duyệt kết thúc sẽ mở đồ án ra để giải thích.
4) Sinh viên cần chuẩn bị giấy bút để ghi lại các câu hỏi của giáo viên đọc duyệt và
của các thành viên khác trong hội đồng. Cần ghi tất cả các câu hỏi, sau đó lựa chọn
trả lời câu nào trước cũng được, không nhất thiết phải theo thứ tự hỏi. Tránh trả lời
ngay khi giáo viên đọc duyệt mới đặt xong một câu hỏi.
5) Các trả lời cần to, rõ ràng, ngắn gọn, tập trung đúng vào ý mà người hỏi muốn hỏi.
Tránh trả lời loanh quanh, không đúng câu hỏi. Nếu vấn đề nào SV cảm thấy chưa
chắc chắn, nên thẳng thắn thừa nhận: “Thưa thày (cô), em chưa tìm hiểu kỹ vấn đề
này. Nhưng theo những gì em biết thì đó là ABC.”
6) Nếu SV cảm thấy mình chưa rõ câu hỏi, hãy mạnh dạn hỏi lại Hội đồng một cách
khéo léo: “Thưa thày (cô), ý thày (cô) muốn hỏi có phải là XYZ hay không?”.
Người ra câu hỏi hoặc các thành viên khác trong Hội đồng sẽ làm rõ câu hỏi và có
thể gợi ý cách trả lời.
7) Các câu hỏi có hai dạng: câu hỏi lý thuyết (định nghĩa khái niệm này, liệt kê các
nhân tố ảnh hưởng trong lý thuyết, phương hướng cải tiến/hoàn thiện trên lý thuyết
..) và câu hỏi ứng dụng (giải thích cách xác định các số liệu, những xu thế biến
động trên các bản vẽ, các nhân tố ảnh hưởng thực tế tới chỉ tiêu phân tích, tính khả
thi của biện pháp ...). Cần chuẩn bị trả lời tốt cả hai dạng câu hỏi này.
8) Các câu hỏi thường gặp là: (1) Câu hỏi định nghĩa: A là gì? (2) Câu hỏi phân biệt:
A có gì giống/khác với B? (3) Câu hỏi đo lường: A được xác định như thế nào,
bằng cách nào? (4) Câu hỏi nguyên nhân: Tại sao A lại cao/thấp/biến động như
vậy? (5) Câu hỏi đề xuất: Vậy cần làm gì để cải tiến A/biến đổi A theo chiều
hướng tốt hơn? (6) Câu hỏi điều kiện: Trong điều kiện nào thì có thể áp dụng A?
Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

21


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

6. Cần làm gì để có được điểm Thiết kế tốt nghiệp cao?
Điểm đồ án tốt nghiệp của sinh viên sẽ là trung bình cộng của 3 điểm:
1) Điểm hướng dẫn, do người giáo viên hướng dẫn chấm. Tuy nhiên, Hội đồng Chấm
ĐATN có quyền điều chỉnh điểm này (nâng lên hoặc hạ xuống) nếu như xét thấy
điểm đó phản ánh không đúng năng lực của SV đó;
2) Điểm duyệt, do giáo viên phản biện (đọc duyệt) chấm; và
3) Điểm bảo vệ ĐATN, do Hội đồng Chấm ĐATN đưa ra. Điểm này là trung bình
cộng của các điểm do các thành viên Hội đồng chấm. Điểm này bao gồm cả điểm
thuyết trình và điểm trả lời câu hỏi của Hội đồng Chấm ĐATN.
Do đó, để có điểm Thiết kế tốt nghiệp cao, cả ba điểm trên đều phải cao. Cần làm như sau
để có điểm Thiết kế tốt nghiệp cao:
1) Nghiêm túc thực hiện các nội dung của ĐATN và tuân thủ lịch trình mà người
hướng dẫn yêu cầu;
2) Đảm bảo hình thức của ĐATN đúng quy định, trình bày sạch và đẹp mắt;
3) Chuẩn bị bản vẽ thuyết trình cẩn thận theo hướng dẫn. Cần phải đưa người hướng
dẫn duyệt bản vẽ trước khi thuyết trình để khắc phục sai sót.
4) Tập thuyết trình kỹ càng trước buổi bảo vệ. Đảm bảo thuyết trình lô-gíc, đúng thời
lượng quy định và thuyết phục.
5) Chủ động chuẩn bị trước các câu hỏi trong phạm vi đề tài của ĐATN và trả lời
được tất cả các câu hỏi đó.
6) Tạo quan hệ thân mật và đúng mực với người hướng dẫn và những thành viên của
Hội đồng Chấm ĐATN.
7) Khắc phục tâm lý lo lắng, sợ hãi. Cần tự tin vào những gì bạn đã làm. Dành thời
gian nghỉ ngơi để đảm bảo sức khoẻ tốt trước buổi bảo vệ. Một sức khoẻ tốt sẽ
đem lại cho bạn sự minh mẫn trong thuyết trình và phản ứng nhanh nhẹn trước các
câu hỏi của Hội đồng.
Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

22


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MẪU

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

23


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY XYZ
Phần mở đầu
1. Lý do lựa chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Bố cục của đồ án
Chương 1. Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.1.

1.2.

1.3.

Khái niệm và phân loại hiệu quả kinh doanh
1.1.1.

Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh

1.1.2.

Phân biệt hiệu quả và kết quả kinh doanh

1.1.3.

Phân loại hiệu quả hoạt động kinh doanh

1.1.4.

Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh

Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.1.

Hiệu quả sử dụng lao động

1.2.2.

Hiệu quả sử dụng tài sản

1.2.3.

Hiệu quả sử dụng nguồn vốn

Phương pháp phân tích hiệu quả kinh doanh
1.3.1.

Phương pháp so sánh

1.3.2.

Phương pháp phân tích nhân tố

1.3.3.

Phương pháp liên hệ cân đối

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

24


Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp

1.4.

1.5.

1.3.4.

Phương pháp phân tích chi tiết

1.3.5.

Một số phương pháp khác

Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh
1.4.1.

Nhân tố thuộc môi trường vĩ mô

1.4.2.

Nhân tố thuộc môi trường vi mô

1.4.3.

Nhân tố nội tại của doanh nghiệp

Một số hướng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Chương 2. Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty XYZ
2.1. Khái quát về Công ty XYZ
2.1.1. Giới thiệu về Công ty XYZ
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty XYZ
2.1.3. Cơ cấu tổ chức Công ty XYZ
2.1.4. Một số kết quả kinh doanh trong những năm gần đây
2.2. Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty XYZ
2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động
2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định
2.5. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn
2.6. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty XYZ
2.7. Nhận xét chung
(*) Chú ý: Số liệu phân tích các phần trong chương 2 cần được so sánh giữa các năm, so
sánh với doanh nghiệp tương đồng hoặc trung bình ngành, so sánh với kế hoạch

Viện Kinh tế & Quản lý, Trường ĐHBK Hà Nội

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×