Tải bản đầy đủ

143BC UB2013 V2CYw2dsZz

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

__________

________________________________________

Số: 143/BC-UBND

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 02 tháng 8 năm 2013

BÁO CÁO
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2013,
phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013
____________________

I. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện:
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Nghị quyết số 11/NQ-CP

ngày 24/02/2011 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Chính phủ về
tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công văn số 522/BTC-TTr
ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện công tác thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban
hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 01/4/2013 về thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí năm 2013 áp dụng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Uỷ ban nhân dân tỉnh
thường xuyên chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện công tác thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí thông qua các kỳ họp Uỷ ban nhân dân tỉnh, lồng ghép
trong văn bản chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2013 và các
quy định chế độ, định mức mới ban hành.
II. Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:
Điều hành ngân sách nhà nước theo đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân
dân tỉnh. Trong đó, ưu tiên nguồn lực để thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm
và các chính sách an sinh xã hội, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán và
tạm ứng vốn.
Tăng cường quản lý, bảo đảm tiết kiệm và hiệu quả ngân sách nhà nước.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước,
trước hết là đối với các hoạt động mua sắm phương tiện, chi đoàn ra, tiếp khách,
lễ hội và các khoản chi thường xuyên khác.
Chỉ đạo các ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối
hợp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp quản lý điều hành giá theo đúng
Luật Giá, kiểm tra giám sát để các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành đúng
các quy định về đăng ký giá, kê khai, niêm yết và bán theo niêm yết. Xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về quản lý giá.
Số liệu tính đến ngày 21/6/2013, cụ thể như sau:
1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân
sách nhà nước:
a) Tiết kiệm chi quản lý hành chính: tổng số tiền tiết kiệm là 4.175,94 triệu
đồng.
1


b) Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa phương tiện đi lại: tổng số tiền tiết
kiệm là 1.159,62 triệu đồng.
Từ đầu năm đến nay, các đơn vị trong tỉnh đã thực hiện mua sắm tài sản
với tổng giá trị 41.250 triệu đồng; thực hiện điều chuyển tài sản với tổng giá trị
bàn giao: 14.059 triệu đồng; thanh lý tài sản với tổng nguyên giá 8.866 triệu
đồng. Nhìn chung việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước của các
đơn vị đều thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục quy định.
c) Tiết kiệm do thực hiện cơ chế khoán chi, giao quyền tự chủ cho cơ quan,


tổ chức: tổng số tiền tiết kiệm là 5.131,98 triệu đồng.
Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, địa phương đã chủ động thực hiện rà soát, cắt giảm các cuộc họp,
hội nghị, tập huấn, tiếp khách, khánh tiết, bảo đảm thực hiện đúng định mức,
tiêu chuẩn, chế độ quy định hiện hành, không phô trương, hình thức, lãng phí;
không kết hợp tham quan, du lịch trong việc tổ chức hội nghị, tập huấn .v.v..;
tiếp tục xây dựng, cụ thể hoá quy chế làm việc, quy định chế độ trách nhiệm của
người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu để xảy ra tham nhũng, lãng phí, cụ thể hoá
quy chế tặng quà .v.v.. trong các đơn vị trên địa bàn tỉnh.
2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng các dự
án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước:
Về thẩm định, phê duyệt dự án: tính đến ngày 17/6/2013, thẩm định 26 hồ
sơ dự án, tổng vốn chủ đầu tư đề nghị 1.490.926 triệu đồng, tổng vốn đã thẩm
định 1.458.676 triệu đồng, giảm 32.250 triệu đồng.
Về thẩm tra quyết toán các dự án hoàn thành đến kỳ báo cáo: 77 công trình,
với tổng giá trị đề nghị là 557.320 triệu đồng, tổng giá trị thẩm tra 557.106 triệu
đồng, giảm 214 triệu đồng. Trong đó: giảm chi phí xây dựng 845 triệu đồng,
giảm chi phí quản lý 219 triệu đồng, giảm cấp phát 45 triệu đồng và tăng chi phí
thẩm tra phê duyệt quyết toán 894 triệu đồng.
3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng trụ sở
làm việc, nhà công vụ của cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước và công
trình phúc lợi công cộng:
Toàn tỉnh Đồng Tháp có 1.392 tổ chức quản lý, sử dụng trụ sở làm việc,
với tổng diện tích 11.285,5 ha (kể cả phần diện tích không xây dựng trụ sở làm
việc). Trong đó: sử dụng đúng mục đích: 11.270,6 ha; sử dụng không đúng mục
đích: 3,6 ha, bao gồm: cho thuê trái phép 0,4 ha, diện tích cho mượn 0,5 ha, diện
tích bị lấn, chiếm 01 ha, diện tích tranh chấp 0,9 ha, diện tích sử dụng vào các
mục đích khác 0,7 ha, diện tích lấn chiếm 0,06 ha; diện tích chưa sử dụng 11,2
ha.
4. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử
dụng tài nguyên thiên nhiên:
a) Tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch và quản lý, sử dụng đất:
2


Đã báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Đồng Tháp. Trong
6 tháng đầu năm đã nhận 20 phương án, đang thẩm tra 10 phương án với tổng
giá trị 53.988 triệu đồng, các phương án còn lại các đơn vị đang điều chỉnh, bổ
sung hồ sơ để thông qua Hội đồng thẩm định.
b) Về quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản:
- Về khai thác cát: đã cấp giấy phép khai thác cát cho 10 đơn vị. Hiện tại,
có 07 đơn vị đang khai thác cát, 03 đơn vị ngừng khai thác do vi phạm.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 220/QĐ-UBND.HC ngày
05/3/2013 về việc công bố khu vực đấu giá quyền khai thác cát sông và Quyết
định số 221/QĐ-UBND.HC ngày 05/3/2013 về việc công bố khu vực cấm khai
thác, khu vực không đấu giá khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh.
Sở Tài nguyên và Môi trường luôn theo dõi việc khai thác cát của các đơn
vị đảm bảo đúng theo quy hoạch và theo nội dung giấy phép được cấp nhằm bảo
đảm tính bền vững và lâu dài trong khai thác cát trên địa bàn tỉnh. Tình hình hút
cát trái phép tuy có giảm nhưng vẫn còn xảy ra ở một số nơi trong tỉnh, làm mất
trật tự trong giao thông thủy, gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng đến sạt lở bờ
sông.
- Về tài nguyên nước: trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức đoàn kiểm tra hoạt
động sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn 06 huyện, thành phố (Hồng Ngự,
Thanh Bình, Tam Nông, Tháp Mười, huyện Cao Lãnh và thành phố Cao Lãnh);
đồng thời, đã cấp 32 giấy phép, trong đó: thăm dò nước dưới đất: 07 giấy phép,
khai thác nước dưới đất: 18 giấy phép, khai thác nước mặt: 05 giấy phép, xả
nước thải vào nguồn nước: 01 giấy phép, hành nghề khoan: 01 giấy phép.
5. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đào tạo:
Đối với kinh phí đào tạo cho đối tượng đi học ngoài tỉnh: Sở Tài chính đã
từ chối thanh toán do chi không đúng chế độ, định mức quy định với số tiền
62,66 triệu đồng.
6. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn, tài
sản nhà nước tại doanh nghiệp:
Trong quản lý và sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nhà nước cũng đã
tiết kiệm chi phí nguyên, nhiên, vật liệu và chi phí quản lý do áp dụng cải tiến
kỹ thuật, với tổng số tiền: 7.129 triệu đồng. Cụ thể:
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây
dựng Đồng Tháp: tiết kiệm được 1.991 triệu đồng từ chi phí vật tư tiêu hao.
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng
Tháp: tiết kiệm được 11 triệu đồng từ khâu quản lý hao hụt nhiên liệu ở các kho.
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước và Môi trường đô
thị Đồng Tháp: tiết kiệm được 1.335 triệu đồng từ chi phí, giá thành sản xuất và
quản lý đầu tư xây dựng.
3


- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng
Tháp: tiết kiệm được 3.792 triệu đồng từ chi phí phát hành và chi phí quản lý.
7. Thực hành tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp:
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 21/02/2011, Quyết định số
512/QĐ-UBND.HC ngày 26/6/2012 và Công văn số 142/UBND-KTTH ngày
18/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Điện lực Đồng Tháp thực hiện tuyên
truyền tiết kiệm điện 144 lần trên các phương tiện như: hóa đơn tiền điện, sóng
phát thanh, thực hiện ký thỏa thuận với khách hàng về hạn chế công suất giờ cao
điểm, duy trì tủ trưng bày sản phẩm tiết kiệm điện.
Kết quả sản lượng điện tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn tỉnh
Đồng Tháp: 11.870.150 KWh, đạt 56% so với kế hoạch. Trong đó: công nghiệp
- xây dựng: 5.791.922 KWh, ánh sáng sinh hoạt: 4.980.284 KWh, chiếu sáng
công cộng: 700.812 KWh, hành chính sự nghiệp: 397.132 KWh.
8. Tình hình thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật
về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:
Trong 6 tháng năm 2013, toàn ngành thanh tra đã triển khai 799 cuộc thanh
tra, kiểm tra trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong đó: 49 cuộc thanh tra
hành chính; 750 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành;
Qua thanh tra phát hiện sai phạm số tiền 3.293,45 triệu đồng và 220,754 m 2
đất; kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước là 1.031,51 triệu đồng; kiến nghị
xử lý hành chính 06 tổ chức và 64 cá nhân; kiến nghị khác 300,04 triệu đồng; đã
thu hồi 2.085,94 triệu đồng.
9. Những vấn đề còn tồn tại, hạn chế:
Các đơn vị chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ về kết quả thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí: báo cáo chậm hoặc có đơn vị không báo cáo, nội dung
báo cáo của nhiều đơn vị chưa đầy đủ, chưa đúng mẫu biểu quy định đã gây khó
khăn cho việc tổng hợp báo cáo. Nguyên nhân là do mẫu biểu báo cáo theo quy
định rườm rà, phức tạp, khó tổng hợp số liệu đối với một cấp ngân sách.
III. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013:
1. Chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành
phố thực hiện tốt Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính
phủ và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước
năm 2013. Trong đó, thực hiện nghiêm việc tiết kiệm chi thường xuyên trong
những tháng còn lại của năm 2013.
2. Chỉ đạo điều hành, xử lý nhanh các vấn đề về tài chính - ngân sách. Đảm
bảo tập trung đầy đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách. Quản lý chặt chẽ
và khai thác hiệu quả tài sản công. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công
khai minh bạch tài chính - ngân sách ở các đơn vị hành chính và sự nghiệp.
4


3. Điều hành ngân sách đảm bảo tổng mức dự toán chi ngân sách nhà nước
năm 2013 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, quản lý chặt chẻ nguồn
dự phòng ngân sách để xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh như: phòng,
chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, v.v…
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát THTK, CLP theo quy
định. Xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với những hành vi vi phạm pháp
luật về THTK, CLP. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra,
nhất là công tác kiểm tra các đơn vị trong việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà
nước được giao, kiên quyết xử lý các hành vi và biểu hiện lãng phí. Tổ chức
kiểm tra việc chấp hành quy định của nhà nước về quản lý giá, bán theo giá
niêm yết.
5. Tăng cường công tác quản lý, giám sát việc khai thác, sử dụng đất đai,
tài nguyên bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả: kiên quyết thu hồi đất sử dụng không
đúng quy định lãng phí, kém hiệu quả. Xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ tăng
giá. Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản; không
gia hạn, bổ sung hoặc cấp mới giấy phép khai thác tài nguyên, khoáng sản cho
các doanh nghiệp không bảo đảm đúng các yêu cầu về bảo vệ tài nguyên môi
trường theo quy định của pháp luật.
6. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 21/02/2011,
Quyết định số 512/QĐ-UBND.HC ngày 26/6/2012 và Công văn số 142/UBNDKTTH ngày 18/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh; triển khai các phương án tiết
giảm điện hợp lý, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp. Theo dõi, tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định về sử dụng
điện tiết kiệm có hiệu quả đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng điện, kịp thời
phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện các biện pháp
tiết kiệm điện, các hành vi vi phạm sử dụng điện.
7. Chỉ đạo các Công ty Nhà nước phát huy vai trò nồng cốt, triển khai thực
hiện nghiêm túc, triệt để các giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiết kiệm
chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn./.
Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Digitally signed by Ủy
ban nhân dân Tỉnh
DN: c=VN, o=UBND tỉnh
Đồng Tháp, l=Đồng
Tháp, cn=Ủy ban nhân
dân Tỉnh
Date: 2013.08.02
16:54:10 +07'00'

- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Lưu VT + KTTH-NSương

Lê Minh Hoan

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×