Tải bản đầy đủ

Tổ chức không gian tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư tại hà nội (tt)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
--------------------------------

NGUYỄN VIẾT DŨNG
KHÓA: 2016-2018

TỔ CHỨC KHÔNG GIAN TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG
TỔ TIÊN TRONG CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI HÀ NỘI
Chuyên ngành: Kiến trúc
Mã số : 60.58.01.02

LUẬN VĂN THẠC SĨ KIẾN TRÚC

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

XÁC NHẬN
CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN


Hà Nội – 2018


LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn tới Khoa sau Đại học-Trường Đại học Kiến trúc Hà
Nội đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành xong luận văn của mình.
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung,
người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình làm luận văn, cùng toàn thể
các thầy cô trong tiểu ban hướng dẫn đã đóng góp những ý kiến quý báu, đưa ra
những phương pháp, tìm hướng đi, giúp tôi hoàn thành luận văn này.
Sau cùng, tôi xin cảm ơn nhà trường, cơ quan công tác và toàn thể bạn bè đã
giúp đỡ tôi tìm kiếm tài liệu, thu thập tài liệu trong suốt quá trình thực hiện luận
văn.
Tác giả

Nguyễn Viết Dũng


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học độc
lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung thực và
có nguồn gốc rõ ràng.
Tác giả

Nguyễn Viết Dũng


MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục hình vẽ, sơ đồ, đồ thị
Danh mục bảng biểu

PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài……………………………………………………………………1
Mục đích nghiên cứu……………………………………………………………......2
Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………….2
Phạm vi nghiên cứu…………………………………………………………………2
Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………….……2


Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài……………………………………………3

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ KHÔNG GIAN TÍN NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ
TIÊN TRONG CĂN HỘ CHUNG CƯ CAO TẦNG TẠI HÀ NỘI ..........................4
1.1. Tổng quan về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ...........................................................4
1.1.1. Nguồn gốc của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ......................................................5
1.1.2. “Quan niệm” về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ..................................................11
1.1.3. Các nghi thức thờ cúng tổ tiên ........................................................................14
1.2. Thực trạng tổ chức không gian thờ cúng tổ tiên gắn với quá trình phát triển căn
hộ chung cư cao tầng tại Hà Nội ...............................................................................22


CHƯƠNG 2. CƠ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC TỔ CHỨC KHÔNG GIAN TÍN
NGƯỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI HÀ NỘI ...
……………………………………………………………………………………...27
2.1. Cơ sở pháp lý ......................................................................................................27
2.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn……………………………………………………..27
2.2.1. Ảnh hưởng của điều kiện khí hậu tại Hà Nội……………………………….27
2.2.2. Ảnh hưởng của điều kiện văn hóa-xã hội Hà Nội ...........................................30
2.2.3. Ảnh hưởng điều kiện kinh tế, dân cư, kỹ thuật ...............................................52
2.2.4. Yếu tổ tiện nghi và thẩm mỹ trong tổ chức không gian căn hộ nói chung và
không gian thờ cúng nói riêng...................................................................................55
2.3. Tổ chức không gian thờ cúng trong căn hộ chung cư tại Hà Nội và các vấn đề
tồn tại .........................................................................................................................56
2.4. Phân loại các giải pháp tổ chức linh hoạt cho không gian thờ cúng ..................62
2.4.1. Phân loại về mặt định tính ...............................................................................62
2.4.2. Phân loại về mặt định lượng ...........................................................................68
2.5. Xu hướng phát triển ...........................................................................................69
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHÔNG GIAN TÍN NGƯỠNG
THỜ CÚNG TỔ TIÊN TRONG CĂN HỘ CHUNG CƯ TẠI HÀ NỘI ..................71
3.1. Các nguyên tắc tổ chức không gian ...................................................................71
3.2. Sơ đồ bố trí không gian thờ cúng gắn với mặt bằng căn hộ linh hoạt ...............74
3.2.1. Sơ đồ bố trí căn hộ linh hoạt cơ sở..................................................................74
3.2.2. Các dạng căn hộ và phân khu cho không gian thờ cúng .................................75
3.3. Các giải pháp xử lý kỹ thuật cho không gian thờ cúng ......................................84
3.3.1. Giải pháp lựa chọn kích thước bàn thờ, tủ thờ ................................................84


3.3.2. Giải pháp ngăn chia không gian thờ cúng .......................................................87
3.3.3. Giải pháp tổ chức hệ thống kỹ thuật ...............................................................88
3.4. Các nguyên tắc thiết kế và giải pháp thiết kế sử dụng đồ đạc nội thất cho không
gian thờ cúng trong căn hộ chung cư tại Hà Nội ......................................................91
3.4.1. Các nguyên tắc thiết kế trong sử dụng đồ đạc nội thất không gian thờ cúng
trong căn hộ chung cư cao tầng tại Hà Nội ...............................................................91
3.4.2. Các giải pháp thiêt kế trong sử dụng đồ đạc nội thất không gian thờ cúng
trong căn hộ chung cư cao tầng tại Hà Nội ...............................................................93
3.5. Các thiết kế thực nghiệm.................................................................................100
3.5.1. Thiết kế thực nghiệm không gian thờ cúng tổ tiên căn hộ chung cư ở Home
City .........................................................................................................................101
3.5.2. Thiết kế thực nghiệm không gian thờ cúng tổ tiên chung cư Hồ Tùng Mậu
.................................................................................................................................103
3.5.3. Thiết kế thực nghiệm không gian thờ cúng tổ tiên chung cư Tân Hoàng MinhHoàng Cầu ...............................................................................................................105
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................................107
Kết luận ...................................................................................................................107
Kiến nghị .................................................................................................................108
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ
Số hiệu hình

Tên bảng

Số trang

Hình 1.1

Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương

13

Hình 1.2

Bàn thờ Vua Hùng

15

Hình 1.3

Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

16

Hình 1.4

Hình ảnh bàn thờ gia tiên

18

Hình 1.5

Hình ảnh bàn thờ khu tập thể Nguyễn Công Trứ

23

Hình 1.6

Hình ảnh bàn thờ khu tập thể Kim Liên

23

Hình 1.7

Hình ảnh bàn thờ khu tập thể Văn Chương

25

Hình 1.8

Hình ảnh bàn thờ ở chung cư Trung Hòa Nhân Chính

26

Hình 2.1

Thước Lỗ Ban

31

Hình 2.2

Bàn thờ bài trí mầu sắc hài hòa

32

Hình 2.3

Bàn thờ phù hợp với quan niệm dân gian

36

Hình 2.4

Tỷ lệ các tôn giáo ở Việt Nam theo điều tra chính thức

41

của Chính phủ năm 2011
Hình 2.5

Hình ảnh bàn thờ phật

46

Hình 2.6

Thờ cúng tổ tiên trong gia đình Phật giáo

47

Hình 2.7

Thờ cúng tổ tiên trong gia đình theo đạo Công giáo

50

Hình 2.8

Thờ Đạo Mẫu

51

Hình 2.9

Kết quả điều tra những phòng không cần độc lập

59

Hình 2.10

Kết quả điều tra nhu cầu kết hợp phòng khách với

59

không gian khác


Hình 2.11

Kết quả điều tra ưu tiên về tầm nhìn cảnh quan của

60

các phòng trong căn hộ chung cư
Hình 2.12

Kết quả điều tra nhu cầu sắp xếp phòng theo hướng

60

Hình 2.13

Nhu cầu bố trí phòng thờ riêng biệt

61

Hình 2.14

Nhu cầu chọn hướng bàn thờ tổ tiên

61

Hình 2.15

Không gian tâm linh chỉ thờ thần linh

63

Hình 2.16

Sơ đồ bố trí bàn thờ thần linh và gia tiên

64

Hình 2.17

Tổ chức không gian thờ cúng thần linh và gia tiên

65

Hình 2.18

Mô hình kết hợp thờ Đạo Phật và thờ gia tiên

66

Hình 2.19

Mô hình kết hợp thờ Thiên Chúa và thờ gia tiên

67

Hình 2.20

Bộ ba bát hương trong thờ cúng

68

Hình 3.1

Trình tự sắp xếp phân khu chức năng cho không gian

72

thờ tính từ lối vào căn hộ
Hình 3.2

Sơ đồ tổ hợp không gian chức năng hình thành căn hộ

75

linh hoạt cơ sở
Hình 3.3

Sơ đồ giải pháp căn hộ linh hoạt từ 1-3 phòng ngủ

76

Hình 3.4

Sơ đồ căn hộ linh hoạt cơ sở với các không gian chức

77

năng
Hình 3.5

Bố trí không gian thờ cúng trong phòng ăn, phòng

78

khách, tiền phòng
Hình 3.6

Sơ đồ giải pháp căn hộ linh hoạt ghép

79

Hình 3.7

Sơ đồ không gian căn hộ linh hoạt vượt tầng loại 1

80

Hình 3.8

Sơ đồ không gian căn hộ linh hoạt vượt tầng loại 2

81


Hình 3.9

Sơ đồ không gian căn hộ linh hoạt vượt tầng loại 3

81

Hình 3.10

Bố trí không gian thờ cúng thành phòng thờ riêng biệt

83

trong căn hộ Penthouse
Hình 3.11

Bố trí không gian thờ cúng kết hợp với không gian

83

sinh hoạt chung trong căn hộ Penthouse
Hình 3.12

Kích thước bàn thờ treo tường

86

Hình 3.13

Tủ thờ dạng hai tầng và dạng có ngăn kéo linh hoạt

87

Hình 3.14

Kệ thấp bên dưới có bánh xe di chuyển

87

Hình 3.15

Vách ngăn sử dụng cho không gian thờ cúng

88

Hình 3.16

Tác dụng của tấm chống ám khói bàn thờ

89

Hình 3.17

Quạt hút âm trần lắp đặt cho không gian thờ cúng

90

Hình 3.18

Giải phát lựa chọn hình dạng, kiểu dáng khu thờ

93

Hình 3.19

Lựa chọn các hoa văn, chi tiết trang trí truyền thống

94

cho khu vực thờ cúng tổ tiên
Hình 3.20

Cắt lớp cấu tạo gỗ công nghiệp làm vách ngăn bàn

95

thờ
Hình 3.21

Bảng mầu một số mẫu gỗ công nghiệp mfc

95

Hình 3.22

Bàn thờ sử dụng gỗ công nghiệp

96

Hình 3.23

Lư đồng trong thờ cúng tổ tiên

97

Hình 3.24

Một dạng liên kết được sử dụng trong gỗ công nghiệp

98

mfc
Hình 3.25

Đề xuất bố trí không gian thờ tại phòng khách

99

Hình 3.26

Đề xuất cách bố trí không gian thờ tại tiền phòng

99


Hình 3.27

Đề xuất bố trí không gian thờ đối với căn hộ linh hoạt

100

ghép
Hình 3.28

Mặt bằng căn hộ thực nghiệm 1715V4 Home City

101

Trung Kính
Hình 3.29

Phối cảnh không gian thờ cúng ở căn hộ 1715V4

102

Home City Trung Kính
Hình 3.30

Không gian thờ cúng trong thực tế

102

Hình 3.31

Chi tiết bàn thờ

103

Hình 3.32

Mặt bằng thực nghiệm căn hộ chung cư Hồ Tùng Mậu

103

Hình 3.33

Phối cảnh không gian thờ cúng ở căn hộ chung cư Hồ

104

Tùng Mậu
Hình 3.34

Không gian thờ cúng trong thực tế

104

Hình 3.35

Mặt bằng thực nghiệm căn hộ chung cư Tân Hoàng

105

Minh, Hoàng Cầu
Hình 3.36

Phối cảnh không gian thờ cúng căn hộ chung cư Tân
Hoàng Minh, Hoàng Cầu

105


DANH MỤC BẢNG, BIỂU
Số hiệu bảng,

Tên bảng, biểu

Trang

Kết quả đánh giá nhu cầu các không gian chức năng

57

biểu
Bảng 2.1

trong căn hộ


1

PHẦN MỞ ĐẦU
• LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI
“An cư thì mới lạc nghiệp”, đó là câu nói của cha ông ta từ xưa đến nay. Nhà ở
là vấn đề đầu tiên mà mỗi người đều phải nghĩ tới cho cuộc sống của mình. Đó
không chỉ là vấn đề của người có thu nhập cao mà còn của cả những người thu nhập
thấp, không chỉ những người thành thị mà cả những người nông thôn, không chỉ là
vấn đề của quá khứ hay hiện tại mà của cả tương lai sau này. Quỹ đất vốn có không
tăng hoặc tăng không đáng kể, trong khi dân số tăng một cách chóng mặt, điều đó
làm cho nhu cầu về nhà ở ngày càng bức thiết. Nhằm tiết kiệm quỹ đất ít ỏi, những
ngôi nhà cao tầng được con người xây dựng, đặc biệt ở các khu đông dân cư nơi các
thành phố lớn như thủ đô Hà Nội.
Trên thế giới, nhà cao tầng, siêu cao tầng và nhà chọc trời đã được xây dựng rất
nhiều trong đô thị các nước đã và đang phát triển. Đến nay, tại nhiều thành phố,
nhất là các thành phố có lịch sử phát triển nhà cao tầng lâu đời như Chicago, New
York… tốc độ phát triển nhà cao tầng chậm hẳn lại, ít có xây mới mà chủ yếu là cải
tạo để hoàn thiện hơn. Xây dựng mới nhà cao tầng ngày nay chỉ tập trung chủ yếu ở
các nước đang phát triển và chậm phát triển ở châu Á, châu Phi. Việt Nam cũng là
một đất nước đang phát triển mạnh nhà cao tầng. Trong khoảng thời gian gần đây,
loại hình nhà cao tầng được xây dựng nhiều, và ngày càng nhiều hơn. Còn rất nhiều
vấn đề bất cập và cấp bách trong thiết kế, xây dựng, thẩm định và quản lý chất
lượng công trình nhà cao tầng ở Việt Nam. Những căn hộ khi được bàn giao cho
người sử dụng thì đại đa số đều phải cải tạo lại, từ vấn đề chất lượng xây dựng đến
các không gian chức năng, đặc biệt là không gian tâm linh để phù hợp với văn hóa
lối sống của người Việt nhằm đáp ứng được nhu cầu thờ cúng tổ tiên vốn là nét văn
hóa tín ngưỡng đặc trưng của Việt Nam.
Đứng trước thách thức đó, cần có một nghiên cứu khoa học để chỉ ra được
những yếu tố văn hóa lối sống nào và biểu hiện của nó vào trong cách tiếp cận tổ
chức không gian tín ngưỡng trong mỗi căn hộ chung cư, nhằm gắn kết được mọi


2

thành viên, đẩy mạnh các giá trị truyền thống tốt đẹp, từ đó cải thiện các mối quan
hệ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, tiến tới một môi trường đô thị phát triển
hiện đại nhưng vẫn giữ được những đặc trưng riêng, phù hợp với văn hóa và truyền
thống đã hình thành qua nhiều thế hệ và sát với nhu cầu sử dụng thực tế của người
dân.
• MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
- Xác định đặc điểm, văn hóa tín ngưỡng và biểu hiện của nó trong cách tổ chức
không gian thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư.
- Xác định cơ sở khoa học cho việc tổ chức không gian tín ngưỡng thờ cúng tổ
tiên trong căn hộ chung cư. Từ đó đưa ra các nguyên tắc tổ chức không gian thờ
cúng tổ tiên một cách hợp lý và phù hợp với điều kiện thực tế ở các căn hộ chung cư
cao tầng trong phạm vi Hà Nội.
- Đề xuất giải pháp tổ chức không gian tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong căn hộ
chung cư ở Hà Nội. Tùy thuộc vào từng hình thức loại hình căn hộ chung cư mà
đưa ra giải pháp bố trí không gian thờ cúng tổ tiên cho phù hợp và tối ưu nhất.
• ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các dạng tổ chức không gian tín ngưỡng thờ
cúng tổ tiên trong các căn hộ chung cư.
• PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các dạng không gian thờ cúng tổ tiên trong căn
hộ chung cư tại Hà Nội.
• PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
- Phương pháp thu thập tài liệu về các đặc điểm văn hóa, tín ngưỡng trong lối
sống người Việt nói chung và người Hà Nội nói riêng, đặc điểm và sự phát triển của
các căn hộ chung cư cao tầng.


3

- Phương pháp tổng hợp, phân tích tài liệu để đưa ra những nhận định cụ thể hơn
về đặc điểm không gian thờ cúng tổ tiên tại căn hộ chung cư cao tầng ở Hà Nội. Từ
đó đưa ra những giải pháp bố trí không gian thờ cúng cho phù hợp.
- Khảo sát thực tiễn không gian thờ cúng tổ tiên một số căn hộ chung cư cao tầng
thực tế tại Hà Nội để đưa ra phương án bố trí không gian thờ cúng ở căn hộ chung
cư tại Hà Nội một cách tối ưu và hiệu quả nhất.
• Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN ĐỀ TÀI
- Nêu bật được các giá trị truyền thống cần khai thác trong việc tổ chức không
gian tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư tại Hà Nội.
- Đưa ra một nghiên cứu cụ thể về các yếu tố văn hóa truyền thống và biểu hiện
của nó trong việc tổ chức không gian tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong căn hộ
chung cư.
- Đề xuất những khía cạnh cần khai thác cho công tác tổ chức không gian tín
ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư tại Hà Nội, góp phần cải thiện đời
sống thể chất cũng như tinh thần của người dân.
- Tổng hợp nhu cầu, các dạng không gian thờ cúng trong chung cư như một tài
liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, thiết kế.
- Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu của đề tài, các nhà thiết kế nội thất, thiết kế
công trình chung cư có thể tham khảo, nghiên cứu để bố trí không gian thờ cúng tổ
tiên trong căn hộ chung cư ngay từ khâu thiết kế lập dự án.


THÔNG BÁO
Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội.
Email: digilib.hau@gmail.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN


107

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết luận
Kết quả nghiên cứu đề tài rút ra một số kết luận sau:
Thực trạng về tổ chức không gian thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư cao
tầng tại Hà Nội cho thấy:
- Vấn đề cốt lõi đặt ra trong thiết kế mặt bằng căn hộ chung cư cao tầng nói
chung và đặc biệt là không gian thờ cúng tổ tiên nói riêng là: Cần đảm bảo tính linh
hoạt cũng như phù hợp với điều kiện vi khí hậu tương đối khắc nghiệt của Hà Nội.
- Việc bố trí không gian thờ cúng tổ tiên trong căn hộ chung cư tại Hà Nội cần
đặc biệt lưu tâm bởi không chỉ yêu cầu đáp ứng được nhu cầu lưu giữ các nét đẹp
truyền thống văn hóa hướng về cội nguồn của dân tộc mà còn đảm bảo phù hợp với
nhịp sống hiện đại của con người, đặc biệt đối với một đô thị lớn-thủ đô của đất
nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ như thành phố Hà Nội.
- Đối với căn hộ chung cư cao tầng tại thành phố Hà Nội, việc lựa chọn bố trí
không gian tâm linh trong căn hộ là vấn đề thực sự cấp thiết nhưng đôi khi chưa
được quan tâm tìm hiểu và có những định hướng khoa học rõ ràng, linh hoạt.
Đề xuất những nguyên tắc bố trí không gian thờ cúng tổ tiên tại căn hộ chung
cư cao tầng tại Hà Nội với các căn hộ linh hoạt
- Mô hình căn hộ linh hoạt được đề xuất chỉ rõ về cấu tạo chung căn hộ linh hoạt
được phân chia thành 2 bộ phận chính là không gian ở linh hoạt (khu khô) và không
gian phụ trợ tập trung (khu ướt). Đặc biệt làm rõ và quan tâm tới vấn đề bố trí
không gian thờ cúng tổ tiên trong khu khô, đối với từng dạng căn hộ linh hoạt, cụ
thể là:
+ Căn hộ linh hoạt mẫu từ 1-3 phòng ngủ.
+ Căn hộ ghép và vượt tầng trên 3 phòng ngủ.
+ Căn hộ Penthouse.


108

- Tùy thuộc vào từng dạng căn hộ linh hoạt mà sẽ có phương án bố trí không
gian thờ cúng tổ tiên cho phù hợp. Theo đó, bố trí không gian này đặc biệt cần bố trí
trong khu khô với các nguyên tắc chung cụ thể như sau:
+ Bố trí không gian thờ cúng tổ tiên linh hoạt tại các vị trí: tiền phòng, phòng
khách, phòng ăn, phòng đa năng.
+ Ngăn chia linh hoạt không gian thờ cúng tổ tiên bằng hệ thống vách ngăn và sử
dụng các hệ thống cấu tạo kỹ thuật trang thiết bị khu thờ một cách chủ động và linh
hoạt.
+ Chú trọng biện pháp kỹ thuật như sử dụng các tấm chống ám khói, quạt hút
khói để đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như phù hợp với điều kiện của căn hộ chung cư
cao tầng.
+ Thiết kế, lựa chọn sử dụng đồ đạc nội thất phù hợp với mô hình căn hộ linh
hoạt, đặc biệt là không gian thờ cúng tổ tiên trong điều kiện chung cư cao tầng cũng
cần đáp ứng yêu cầu linh hoạt này.
+ Làm sáng tỏ vấn đề mối quan hệ giữa thờ cúng tổ tiên với tôn giáo, bố trí
không gian thờ cúng tổ tiên trong trường hợp này cho phù hợp.
Kiến nghị
Trong quá trình thực hiện đề tài, tôi thấy rằng cần có các nghiên cứu về:
- Việc lựa chọn vị trí bố trí không gian thờ cúng tổ tiên cần phát triển linh hoạt
phù hợp với quan niệm dân gian cũng như cấu trúc, mặt bằng căn hộ, tạo ra những
nét đặc trưng riêng cho từng căn hộ cụ thể.
- Ứng dụng cấu tạo, vật liệu, trang thiết bị kỹ thuật linh hoạt, phù hợp với xu thế
phát triển chung ngày nay nhằm cải thiện vi khí hậu.
- Cần xem xét đưa ra thiết kế vị trí phù hợp cho không gian thờ cúng tổ tiên ngay
trong giai đoạn thiết kế dự án chung cư cao tầng.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. Vũ Hồng Cương (2008), Tổ chức không gian nội thất nhà chung cư cao tầng tại
thành phố Hà Nội, Luận án Tiến sỹ Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
2. Lương Anh Dũng (2007), Thiết kế nhà ở cao tầng hiện nay – một số kiến nghị,
Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (số 04/2007),tr.32.
3. Đảng cộng sản Việt Nam : Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,
Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, tr.112.
4. Trịnh Hồng Đoàn, Nguyễn Hồng Thục, Khuất Tân Hưng (2003), Kiến trúc cao
tầng tập 1, Nxb Xây dựng, Hà Nội, tr.14-15.
5. Hội nghị nhà ở toàn quốc lần thứ III (2002), Giới thiệu một số mẫu chung cư cao
tầng. Nxb.Xây dựng, Hà Nội, tr.25-30.
6. Nguyến Trọng Khang (2003), Kiến trúc chung cư cao tầng phù hợp với các đặc
điểm kinh tế xã hội của Hà Nội đến năm 2020, Luận án Tiến sỹ kiến trúc, trường
Đại học Kiến trúc, Hà Nội, tr.153-159.
7. Hoàng Đạo Kính (2002), Di sản văn hóa bảo tồn và trùng tu, Nxb. Văn hóa
thông tin, tr. 35-37,119.
8. Nguyễn Thế Long, Truyền thống đạo đức, Nxb. Văn hóa thông tin, tr.152-156.
9. Nguyễn Việt Ninh (2002), Kiến trúc cao tầng sinh thái, Tạp chí Kiến trúc Việt
Nam (số 5/2002), tr.30.
10. Trần Ngọc Thêm, Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb. Tp. HCM
11. Nguyễn Đức Thiềm (2001), Nhà ở công cộng ‘ Nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà
dân dụng, nhà ở & nhà công cộng ‘. Nxb. Khoa học kỹ thuật Hà Nội, tr.5153,60.
12. Trương Thìn, Nghi lễ thờ cúng tổ tiên, đền chùa, miếu phủ, Nxb Hà Nội.
13. Khương Văn Thìn, Dịch học ứng dụng trong xây dựng, Nxb. Văn hóa thông tin,


tr. 606,609,623,624.
14. Tiêu chuẩn TCVN 40088-85, Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế, Tiêu chuẩn
Việt Nam về Xây Dựng – tập I (1992), Kỹ thuật chung, Hà Nội, tr. 9-193.
15. UBND Tp. Hà Nội (2010), Số liệu thống kê 1945 - 2010
16. UBND Tp. Hà Nội (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tới
năm 2030.
17. Viện nghiên cứu Kiến trúc (1997), Kiến trúc và khí hậu nhiệt đới Việt Nam,
Nxb. Xây dựng, Hà Nội, tr. 90-97 ; 194-173.
Cổng thông tin điện tử
18. www.baovatphongthuy.vn.
19. www.btgcp.gov.vn
20. www.commons.wikimedia.org
21. www.hanhtrinhtamlinh.com
22. www.giadinh.net.vn
23. www.mantico.hatvan.vn
24. www.nhaxinhcenter.com
25. www.niemphatthanhphat.wordpress.com
26. www.senvietdecor.com
27. www.suoitien.com
28. www.thuonghieucongluan.com.vn
29. www.tinphatgiao.com
30. www.tuongphatdep.net
31. www.vanhoahoc.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×