Tải bản đầy đủ

Bộ video miễn phí học SQL chất lượng của Stanford

Bạn sẽ có ngay bộ video miễn phí học SQL giúp bạn thành thạo về các câu lệnh SQL cơ bản
đến nâng cao, biết cách phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu chuẩn và tối ưu.
SQL (Structured Query Languge hay ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là một ngôn ngữ
mạnh mẽ dùng để quản lý dữ liệu. Các ngôn ngữ lập trình cấp cao hầu hết đều có hỗ trợ
SQL. Có thể kể ra như MS Access, MS Visual Basic, MS Visual Foxpro, DB2, DBase,
Paradox, Oracle.... Mọi ứng dụng hiện nay cũng đều sử dụng cơ sở dữ liệu và việc nắm
vững được các kiến thức cơ bản về SQL để quản lý cơ sở dữ liệu là một kỹ năng cần có
đối với mọi lập trình viên.
SQL thường được sử dụng để tạo ra các trang web động và các trang web này thường có
nội dung được lấy ra từ cơ sở dữ liệu. SQL có thể được dùng như sự kết hợp giữa cơ sở
dữ liệu và trang web. Trong cơ sở dữ liệu trên máy chủ SQL sẽ thực hiện việc truy cập
thông tin và khi người dùng yêu cầu kết quả hiển thị trên trang web. Và SQL cũng là
công cụ để cập nhật thông tin cho cơ sở dữ liệu đó.
Bài viết này sẽ hướng dẫn người mới bắt đầu làm quen với SQL và học SQL một cách
hiệu quả.


SQL là một ngôn ngữ rất phổ biến để thêm, sửa, xóa và lấy dữ liệu ra từ một hệ quản trị
cơ sở dữ liệu quan hệ.
- SQL bao gồm các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sau: MySQL, SQL Server, MS access, Oracle,
Sybase, Informix, Postgres...

Học SQL cơ bản có thể làm gì:
- Thực hiện truy vấn đối với cơ sở dữ liệu.
- Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (SELECT).
- Chèn các bản ghi trong cơ sở dữ liệu (INSERT).
- Cập nhật hồ sơ trong cơ sở dữ liệu (UPDATE).
- Xóa các bản ghi từ cơ sở dữ liệu (DELETE).
- Tạo cơ sở dữ liệu mới (CREATE).
- Tạo các bảng mới trong cơ sở dữ liệu (CREATE).
- Tạo các thủ tục (procedure) được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
- Tạo ra khung nhìn (VIEW) trong cơ sở dữ liệu.


- Đặt quyền truy cập vào các bảng, thủ tục và chế độ xem.

Hạn chế của SQL.
SQL có rất nhiều các phiên bản khác nhau và cũng chính vì thế nó sẽ có các câu lệnh
khác nhau mặc dù như các bạn đã biết SQL là một tiêu chuẩn. Nhưng các bạn hoàn toàn
không phải lo về điều đó bởi các hàm, câu lệnh cơ bản như INSERT, UPDATE, DELETE,
SELECT, WHERE ,.. nó sẽ giống nhau.
Cần gì để học SQL ?
Để học được SQL các bạn sẽ cần phải có những yếu tố sau:
- Máy của các bạn phải cài đặt một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên
- Nếu như bạn cần dữ liệu hiển thị một cách đẹp mắt thì bạn cũng cần phải có kiến thức
về front-end như HTML, CSS,..
Bạn muốn làm chủ hệ quản lý cơ sở dữ liệu SQL Sever, hãy tham khảo bộ video hướng dẫn học
SQL cơ bản tới nâng cao từ chuyên gia Stanford ngay hôm nay.
----STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0936 172 315 - 024. 6275 2212


Bạn sẽ có ngay bộ video miễn phí học SQL giúp bạn thành thạo về các câu lệnh SQL cơ bản
đến nâng cao, biết cách phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu chuẩn và tối ưu.
SQL (Structured Query Languge hay ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là một ngôn ngữ
mạnh mẽ dùng để quản lý dữ liệu. Các ngôn ngữ lập trình cấp cao hầu hết đều có hỗ trợ
SQL. Có thể kể ra như MS Access, MS Visual Basic, MS Visual Foxpro, DB2, DBase,
Paradox, Oracle.... Mọi ứng dụng hiện nay cũng đều sử dụng cơ sở dữ liệu và việc nắm
vững được các kiến thức cơ bản về SQL để quản lý cơ sở dữ liệu là một kỹ năng cần có
đối với mọi lập trình viên.
SQL thường được sử dụng để tạo ra các trang web động và các trang web này thường có
nội dung được lấy ra từ cơ sở dữ liệu. SQL có thể được dùng như sự kết hợp giữa cơ sở


dữ liệu và trang web. Trong cơ sở dữ liệu trên máy chủ SQL sẽ thực hiện việc truy cập
thông tin và khi người dùng yêu cầu kết quả hiển thị trên trang web. Và SQL cũng là
công cụ để cập nhật thông tin cho cơ sở dữ liệu đó.
Bài viết này sẽ hướng dẫn người mới bắt đầu làm quen với SQL và học SQL một cách
hiệu quả.


SQL là một ngôn ngữ rất phổ biến để thêm, sửa, xóa và lấy dữ liệu ra từ một hệ quản trị
cơ sở dữ liệu quan hệ.
- SQL bao gồm các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sau: MySQL, SQL Server, MS access, Oracle,
Sybase, Informix, Postgres...
Học SQL cơ bản có thể làm gì:
- Thực hiện truy vấn đối với cơ sở dữ liệu.
- Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (SELECT).
- Chèn các bản ghi trong cơ sở dữ liệu (INSERT).
- Cập nhật hồ sơ trong cơ sở dữ liệu (UPDATE).
- Xóa các bản ghi từ cơ sở dữ liệu (DELETE).
- Tạo cơ sở dữ liệu mới (CREATE).
- Tạo các bảng mới trong cơ sở dữ liệu (CREATE).
- Tạo các thủ tục (procedure) được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
- Tạo ra khung nhìn (VIEW) trong cơ sở dữ liệu.


- Đặt quyền truy cập vào các bảng, thủ tục và chế độ xem.

Hạn chế của SQL.
SQL có rất nhiều các phiên bản khác nhau và cũng chính vì thế nó sẽ có các câu lệnh
khác nhau mặc dù như các bạn đã biết SQL là một tiêu chuẩn. Nhưng các bạn hoàn toàn
không phải lo về điều đó bởi các hàm, câu lệnh cơ bản như INSERT, UPDATE, DELETE,
SELECT, WHERE ,.. nó sẽ giống nhau.
Cần gì để học SQL ?
Để học được SQL các bạn sẽ cần phải có những yếu tố sau:
- Máy của các bạn phải cài đặt một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên
- Nếu như bạn cần dữ liệu hiển thị một cách đẹp mắt thì bạn cũng cần phải có kiến thức
về front-end như HTML, CSS,..
Bạn muốn làm chủ hệ quản lý cơ sở dữ liệu SQL Sever, hãy tham khảo bộ video hướng dẫn học
SQL cơ bản tới nâng cao từ chuyên gia Stanford ngay hôm nay.
----STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0936 172 315 - 024. 6275 2212


Bạn sẽ có ngay bộ video miễn phí học SQL giúp bạn thành thạo về các câu lệnh SQL cơ bản
đến nâng cao, biết cách phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu chuẩn và tối ưu.
SQL (Structured Query Languge hay ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc) là một ngôn ngữ
mạnh mẽ dùng để quản lý dữ liệu. Các ngôn ngữ lập trình cấp cao hầu hết đều có hỗ trợ
SQL. Có thể kể ra như MS Access, MS Visual Basic, MS Visual Foxpro, DB2, DBase,
Paradox, Oracle.... Mọi ứng dụng hiện nay cũng đều sử dụng cơ sở dữ liệu và việc nắm
vững được các kiến thức cơ bản về SQL để quản lý cơ sở dữ liệu là một kỹ năng cần có
đối với mọi lập trình viên.
SQL thường được sử dụng để tạo ra các trang web động và các trang web này thường có
nội dung được lấy ra từ cơ sở dữ liệu. SQL có thể được dùng như sự kết hợp giữa cơ sở
dữ liệu và trang web. Trong cơ sở dữ liệu trên máy chủ SQL sẽ thực hiện việc truy cập
thông tin và khi người dùng yêu cầu kết quả hiển thị trên trang web. Và SQL cũng là
công cụ để cập nhật thông tin cho cơ sở dữ liệu đó.
Bài viết này sẽ hướng dẫn người mới bắt đầu làm quen với SQL và học SQL một cách
hiệu quả.


SQL là một ngôn ngữ rất phổ biến để thêm, sửa, xóa và lấy dữ liệu ra từ một hệ quản trị
cơ sở dữ liệu quan hệ.
- SQL bao gồm các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sau: MySQL, SQL Server, MS access, Oracle,
Sybase, Informix, Postgres...
Học SQL cơ bản có thể làm gì:
- Thực hiện truy vấn đối với cơ sở dữ liệu.
- Lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (SELECT).
- Chèn các bản ghi trong cơ sở dữ liệu (INSERT).
- Cập nhật hồ sơ trong cơ sở dữ liệu (UPDATE).
- Xóa các bản ghi từ cơ sở dữ liệu (DELETE).
- Tạo cơ sở dữ liệu mới (CREATE).
- Tạo các bảng mới trong cơ sở dữ liệu (CREATE).
- Tạo các thủ tục (procedure) được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
- Tạo ra khung nhìn (VIEW) trong cơ sở dữ liệu.


- Đặt quyền truy cập vào các bảng, thủ tục và chế độ xem.

Hạn chế của SQL.
SQL có rất nhiều các phiên bản khác nhau và cũng chính vì thế nó sẽ có các câu lệnh
khác nhau mặc dù như các bạn đã biết SQL là một tiêu chuẩn. Nhưng các bạn hoàn toàn
không phải lo về điều đó bởi các hàm, câu lệnh cơ bản như INSERT, UPDATE, DELETE,
SELECT, WHERE ,.. nó sẽ giống nhau.
Cần gì để học SQL ?
Để học được SQL các bạn sẽ cần phải có những yếu tố sau:
- Máy của các bạn phải cài đặt một trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên
- Nếu như bạn cần dữ liệu hiển thị một cách đẹp mắt thì bạn cũng cần phải có kiến thức
về front-end như HTML, CSS,..
Bạn muốn làm chủ hệ quản lý cơ sở dữ liệu SQL Sever, hãy tham khảo bộ video hướng dẫn học
SQL cơ bản tới nâng cao từ chuyên gia Stanford ngay hôm nay.
----STANFORD – ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ
Hotline: 0936 172 315 - 024. 6275 2212Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×