Tải bản đầy đủ

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán đà nẵng năm học 2018 2019 có đáp án

Hướng dẫn
Bài 4


Bài 5


a) ta có góc AHM = góc AKM = 900 => bốn điểm A, H, K, M thuộc đường tròn
đường kính AM.
b) ta có góc ABM = góc ANM; góc MAN = 900 => góc HAB = góc KMA
=> tam giác HBA đồng dạng với tam giác KAM => AH/MK = HB/AK
=> AH.AK = HB.MK
c) Gọi giao điểm của KH và AB là E
ta có tứ giác AMKH nội tiếp => góc AMK = góc AHE
tam giác HBA đồng dạng với tam giác KAM => góc BAH = góc AMK
=> góc ABH = góc AHE => EA = EH
Góc EAH + góc EBH = 900; góc EHA + góc EHB = 900
=> góc EBH = góc EHB => EB = EH
=> EA = EB => E cố định
KH đi qua E cố định
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×