Tải bản đầy đủ

bài giảng Thankinhchiduoi

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH
Bộ Môn Giải Phẫu học

THẦN KINH CHI DƯỚI

BS. TRẦN THỊ HẰNG


ĐÁM RỐI THẦN KINH THẮT LƯNG - CÙNG

L1
L2
L3
L4
L5

S1
S2
S3
S4


L1
L2
L3
L4
L5
S1
S2
S3
S4


NỘI DUNG

I.
II.

ĐÁM RỐI THẦN KINH THẮT LƯNG VÀ CÁC
DÂY TÁCH RA TỪ ĐÁM RỐI
ĐÁM RỐI THẦN KINH CÙNG VÀ CÁC DÂY
TÁCH RA TỪ ĐÁM RỐI CÙNG


MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Mô tả đám rối thần kinh thắt lưng và đám
rối thần kinh cùng.
2. Trình bày nguyên ủy, đường đi, liên quan
và chi phối của các dây thần kinh tách ra từ
đám rối thắt lưng và đám rối cùng


I. ĐRTK THẮT LƯNG VÀ CÁC DÂY

1. Cấu tạo của ĐRTK thắt lưng
2. Các dây
2.1 Thần kinh chậu hạ vị
2.2 Thần kinh chậu bẹn
2.3 Thần kinh bì đùi ngoài
2.4 Thần kinh sinh dục đùi
2.5 Thần kinh đùi


2.6 Thần kinh bịt


ĐÁM RỐI THẦN KINH THẮT LƯNG

L1
L2
L3
L4
L5

L1

Tk chậu hạ
vị chậu
Tk
bẹn

Tk SD đùi

L2
L3

Tkđùi bì
ngoài

L4
Tk bịt
Tk đùi
Thân TL
cùng

L5


TK CHẬU HẠ VỊ - TK CHẬU BẸN

TK CHẬU HẠ VỊ
TK CHẬU BẸN

L1
L2
L3
L4
L5


TK CHẬU HẠ VỊ - TK CHẬU BẸN

Tk chậu hạ vị
Tk chậu bẹn


THẦN KINH SINH DỤC ĐÙI

L1
L2
L3
L4
L5

TK SINH DỤC ĐÙI


TK BÌ ĐÙI NGOÀI

L1
L2

L2
L3

TKBĐ
N

L4
L5

TK BÌ ĐÙI NGOÀI

TKB


ĐAU TK BÌ ĐÙI NGOÀI


TK ĐÙI

L1
L2
L3

L2

L4
L5
TK
Đ

TK đùi

A

V

I


TK ĐÙI
Liên quan: Đoạn sau dây chằng bẹn

TK bì đùi
ngoài
TK đùi

Bó mạch
đùi


TK ĐÙI
Liên quan: Đoạn trong tam giác đùi
D/C bẹn
TKN

ĐM
A

V
TM I

Bờ trong cơ may
Bơ trong cơ khép dài


TK ĐÙI
Phân nhánh chi phối

TKH

Chi phối cho tất cả cơ đùi
trước + cảm giác đùi – cẳng


TK ĐÙI
Phân nhánh chi phối
- Nhánh cơ:

TKH


TK ĐÙI
Phân nhánh chi phối
- Nhánh bì

TKH


TK ĐÙI
Phân nhánh chi phối
- Nhánh tk hiển

TKH


TK BỊT
Nguyên ủy, đường đi, liên quan
TK bịt

D12
L2

L1
L2
L3
L4
TKB

L5

TKB


TK BỊT
Phân nhánh chi phối
-Vận động
-Cảm giác
L2

TKB
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×