Tải bản đầy đủ

Sổ tay chất lượng

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX

VINACONEX

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 1/22

BẢNG THEO DÕI CÁC THAY ĐỔI
TT

Ngày sửa đổi

Trang

Biên soạn
Họ tên
Nội dung thay đổi

Kiểm tra

Ghi chú

Phê duyệt


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 2/22

MỤC LỤC
A.

Định nghĩa thuật ngữ..................................................................................................3

B.

Giới thiệu về VINACONEX E&C.............................................................................3
1

Thông tin chung.....................................................................................................4

2

Quá trình hình thành và phát triển..........................................................................4

C.Giới thiệu sổ tay chất lượng.......................................................................................4
I.

Mô tả khái quát các vị trí chủ chốt của VINACONEX E&C.................................5

II.

Chính sách chất lượng............................................................................................7

III.

Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng của VINACONEX E&C..................7

1.

Phạm vi (4.1)......................................................................................................7

2.

Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (4.2)..........................................................7

3.

Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (4.2.3).......................................8

4.

Kiểm soát Hồ sơ chất lượng (4.2.3)....................................................................9

IV.

Trách nhiệm của lãnh đạo...................................................................................9

1.

Cam kết của lãnh đạo (5.1).................................................................................9

2.

Định hướng khách hàng (5.2)...........................................................................10

3.

Hoạch định chất lượng (5.4).............................................................................10

4.

Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin (5.5)..........................................10

V.

Quản lý nguồn lực................................................................................................11
1.

Cung cấp nguồn lực (6.1).................................................................................11

2.

Nguồn nhân lực (6.2)........................................................................................11

3.

Cơ sở vật chất (6.3)..........................................................................................12

4.

Môi trường làm việc (6.4)................................................................................12

VI.

Quản lý quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ.............................................12

1.

Lập kế hoạch cung cấp sản phẩm/ dịch vụ (7.1)...............................................12

2.

Các quá trình liên quan đến khách hàng (7.2)..................................................12

3.

Kiểm soát thiết kế (7.3)....................................................................................13

4.

Mua hàng hoá và dịch vụ (7.4).........................................................................13

5.

Kiểm soát quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ (7.5).................................14
a.

Lập kế hoạch kiểm soát quá trình (7.5.1 + 7.5.2).......................................14

b.

Lưu hồ sơ (7.5.3)........................................................................................14

c.

Kiểm soát thiết bị kiểm tra, đo lường, thử nghiệm (7.6).............................15


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 3/22

VII.

Đo lường, phân tích và cải tiến (8)...................................................................15

1-

Lập kế hoạch (8.1)............................................................................................15

2-

Giám sát và đo lường (8.2)...............................................................................15
a.

Sự thoả mãn khách hàng (8.2.1).................................................................15

b.

Đánh giá chất lượng nội bộ (8.2.2).............................................................16

c.

Giám sát và đo lường quá trình (8.2.3).......................................................16

d.

Giám sát và đo lường sản phẩm (8.2.4)......................................................16

3-

Xử lý sản phẩm không phù hợp........................................................................17

4-

Phân tích dữ liệu (8.4)......................................................................................17

5-

Cải tiến (8.5)....................................................................................................17
5.1.

Cải tiến liên tục (8.5.1)...............................................................................17

5.2.

Hành động khắc phục (8.5.2).....................................................................17

5.3.

Hành động phòng ngừa (8.5.3)...................................................................17


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

A.
TT

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 4/22

Định nghĩa thuật ngữ
Mã hiệu/ Từ viết tắt

Diễn giải

1

Vinaconex E&C

Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex

2

LĐCT

Lãnh đạo Công ty ( Giám đốc/ phó Giám đốc)

3

TPBP

Trưởng các Phòng/Ban/Bộ phận

4

PĐT

Phòng Đấu thầu

5

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

6

BĐHDA

Ban điều hành dự án

7

Người QLHTCL

8

CTTV

Là người đại diện của Lãnh đạo Vinaconex E&C quản lý
hệ thống chất lượng và là Trưởng tiểu ban điều hành ISO
của Vinaconex E&C
Công ty thành viên

9

STCL

Sổ tay chất lượng

10

CSCL

Chính sách chất lượng

11

VP

Văn phòng

12

PTCKT

Phòng Tài chính Kế toán

13

Phòng, Ban

14

Phòng QLHTCL &
ATLĐ

Các Phòng, Ban trực thuộc Vinaconex E&C có liên quan
đến hệ thống quản lý chất lượng
Phòng Quản lý hệ thống chất lượng và an toàn lao động

B.

Giới thiệu về VINACONEX E&C

1 Thông tin chung
- Tên gọi: Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật Vinaconex
- Tên giao dịch quốc tế: Vinaconex Engineering Construction & Investment Joint
Stock Company
- Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, KĐT mới Trung Hòa – Nhân Chính, Q.
Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
- Nước sở tại: Việt Nam
- Điện thoại: (84-4) - 224 93 05
- Fax: (84-4) - 224 93 09
- Ngày thành lập: Ngày 31 tháng 10 năm 2007
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Nguyễn Thành Phương
- Trưởng Ban kiểm soát: Ông Đặng Thanh Huấn


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 5/22

- Giám đốc: Ông Nguyễn Trí Dũng - Kỹ sư xây dựng Đ&CN
- Tổng số cán bộ và chuyên viên: Hiện nay có hơn 160 cán bộ công nhân viên
làm việc tại Vinaconex E&C
- Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chủ yếu: Theo nội dung "Đăng ký kinh
doanh" của Vinaconex E&C.
2 Quá trình hình thành và phát triển
- Ngày 29/8/2003 Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vinaconex quyết định sát nhập
hai Trung tâm 1 và 2 lại thành Trung tâm ĐT&QLDA. Sau 5 năm hoạt động Trung tâm
ĐT&QLDA đã lớn mạnh không ngừng về mọi mặt, ngày 16/05/2007 được sự chấp thuận
của lãnh đạo Tổng Công ty, đã chính thức thành lập Công ty CP Đầu tư xây dựng và kỹ
thuật Vinaconex trên nền tảng Trung tâm ĐT&QLDA. Kể từ khi còn là phòng cho đến
khi là Trung tâm và đến nay là Công ty, Vinaconex E&C đã đấu thầu và thắng thầu hàng
trăm công trình lớn nhỏ khác nhau trong tất cả các lĩnh vực trên khắp mọi miền Tổ Quốc,
kể cả ở nước ngoài, như: Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Bút Sơn, Ximăng Ching
Fong - Hải Phòng, xi măng Hoàng Mai, xi măng Nghi Sơn, nhà máy phân đạm Hà Bắc,
nhà máy Coca-Cola, nhà máy Lọc dầu Dung Quất; xây dựng cấp thoát nước các thành
phố trị trấn: Hà Nội, Hà Tĩnh, Điện Biên, Móng Cái, Nghệ An, Đà Lạt, Ban Mê Thuột,
Vĩnh Long, ….; Cầu cảng nhà máy ximăng Ching Fong 5000T, cầu cảng nhà máy
ximăng Nghi Sơn 500T, Cầu Quý Cao, R4 Nam Định, Tổ hợp Đại sứ quán Úc tại Hà Nội,
Khách sạn GUOMAN - Hà Nội, Nhà điều hành Đại học Quốc Gia Hà Nội, Tổ hợp công
trình khách sạn Vườn Hoàng Viên - Quảng Bá ; Trung tâm Truyền hình Việt Nam, Đại
học DonDok và bệnh viện Viên Chăn – Lào, trạm nghiền Thị Vải, Nhà máy Thép Phú
Mỹ, Nhà công vụ T26 - Đà Nẵng, Trung tâm hội nghị quốc gia….. Các công trình mà
Trung tâm quản lý và điều hành đều được Khách hàng đánh giá cao về tiến độ và chất
lượng, nhiều công trình đạt Huy Chương Vàng.
C.

Giới thiệu sổ tay chất lượng

Cuốn sổ tay này nêu rõ các chủ trương, đường lối về chất lượng mà Lãnh đạo
Vinaconex E&C cam kết thực hiện thông qua các hoạt động của mình nhằm đáp ứng hơn
nữa các yêu cầu và sự mong đợi của khách hàng.
Ngoài ra, cuốn sổ tay này còn trình bày khái quát hệ thống quản lý chất lượng của
Vinaconex E&C áp dụng cho các hoạt động của mình.
Đại diện của lãnh đạo về chất lượng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc quản
lý và phân phối Sổ tay chất lượng.
Sổ tay chất lượng được kiểm soát bằng các nội dung sau:
- Tên tài liệu;
- Mã hiệu;
- Lần ban hành;
- Ngày có hiệu lực;


CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX

VINACONEX

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 6/22

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
- Trang/ Tổng số trang;

- Dấu kiểm soát trên trang đầu đối với tài liệu được in ra giấy.
I.

Mô tả khái quát các vị trí chủ chốt của VINACONEX E&C
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT
VINACONEX E&C
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch: ông Nguyễn Thành Phương

BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban: Ông Đặng Thanh Huấn

GIÁM ĐỐC
Giám đốc: ông Nguyễn Trí Dũng

PHÓ GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG:

PHỤ TRÁCH CHUNG:

VĂN
PHÒNG

PHÒNG
TT&KD

PHÒNG
KH

PHÒNG
TCKT

PHÒNG
ĐẦU TƯ

PHÒNG
ATLĐ &
QLHTCL

CÁC CHI
NHÁNH
VÀ VĂN
PHÒNG
ĐẠI DIỆN

VĂN
PHÒNG
- THƯ KÝ

PHÒNG
ĐT

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH BAN XD
DD&CN:

PHỤ TRÁCH BAN XD
HẠ TẦNG:

PHỤ TRÁCH LĨNH
VỰC TƯ VẤN:

CÁC PHÓ BAN

CÁC PHÓ BAN

PHÒNG
QC

PHÒNG
QS

CÁC BAN
ĐHDA

BỘ PHẬN
XSTT

VĂN
PHÒNG
- THƯ KÝ

PHÒNG
ĐT

PHÒNG
QC

PHÒNG
QS

CÁC BAN
ĐHDA

BỘ PHẬN
XSTT

BỘ PHẬN
HÀNH
CHÍNH

PHÒNG
ĐT&QLH
Đ

CÁC
ĐOÀN
TƯ VẦN
GIÁM
SÁT

- Chủ tịch HĐQT là người …..
- Trưởng Ban kiểm soát là người …..
- Giám đốc Công ty là người đứng đầu Vinaconex E&C cùng với Ban LĐCT
thực hiện chức năng quản lý hoạt động của Vinaconex E&C, chịu trách nhiệm trước Hội
Đồng Quản Trị về mọi hoạt động của Vinaconex E&C.
- Phó Giám đốc là người thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc của
Vinaconex E&C khi Giám đốc vắng mặt và có trách nhiệm thay Giám đốc Quản lý Hệ
thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo việc duy trì thường xuyên hệ thống QLCL.
- Các Phó Giám đốc có nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc theo nhiệm vụ được
phân công hoặc uỷ quyền. Các Phó Giám đốc chủ động giải quyết các công việc được
phân công hoặc uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về
quyết định của mình.
- Trong phạm vi công việc được phân công, các Phó giám đốc chịu trách nhiệm:
+ Chỉ đạo các Phòng, Ban, bộ phận trực thuộc Vinaconex E&C thực hiện các
công việc do mình phụ trách;
+ Kiểm tra, đôn đốc các Phòng, Ban, bộ phận trực thuộc Vinaconex E&C
trong việc thực hiện các quy định của LĐCT;
+ Giải quyết các công việc phát sinh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Phó


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

+

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 7/22

giám đốc;
Báo cáo kịp thời cho Giám đốc về việc thực hiện các công việc thuộc trách
nhiệm của mình theo kế hoạch đã định hoặc theo yêu cầu của Giám đốc.

- Các Trưởng Phòng/ Ban chịu trách nhiệm:
+ Tham mưu cho Ban Giám đốc để xây dựng các biện pháp nhằm thực hiện
nghiêm túc các chủ trương chính sách của Công ty.
+ Tham mưu cho Ban Giám đốc về chiến lược phát triển của Công ty.
+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và tổ
chức thực hiện kế hoạch cho toàn Công ty.
+ Xây dựng quy trình nghiệp vụ, quy định nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ.
+ Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.
+ Quản lý, theo dõi hoạt động nghiệp vụ của Ban Điều hành Dự án và Đoàn
Tư vấn Quản lý Dự án theo chức năng được phân công;
+ Khi có yêu cầu, cung cấp thông tin cho các phòng nghiệp vụ liên quan để
đưa thông tin ra bên ngoài (như đưa tin lên trang Web, các báo và cơ quan
thông tin đại chúng khác…);
- Trưởng Tiểu ban ISO 9001-2000, với trách nhiệm và quyền hạn bao gồm:
+ Đảm bảo thiết lập các quá trình cần thiết của Hệ thống quản lý chất lượng
trong lĩnh vực quản lý điều hành xây lắp và các lĩnh vực hoạt động khác của
Vinaconex E&C;
+ Đảm bảo tổ chức thực hiện và duy trì các quá trình cần thiết của Hệ thống
quản lý chất lượng trong lĩnh vực quản lý điều hành xây lắp và các lĩnh vực
hoạt động khác;
+ Báo cáo Hội Đồng Quản Trị kết quả hoạt động của Hệ thống quản lý chất
lượng và các nhu cầu, biện pháp cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng;
+ Đảm bảo toàn bộ cán bộ, nhân viên Vinaconex E&C nắm bắt đầy đủ các
yêu cầu của khách hàng.
- Văn phòng và các Phòng, Ban, bộ phận trực thuộc Vinaconex E&C thực hiện
các chức năng nhiệm vụ theo phân công, phân cấp của LĐCT (được quy định trong “Quy
định tổ chức bộ máy quản lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các
Phòng, Ban, đơn vị trực thuộc Công ty CP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex”); đề
xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa và cải tiến sản phẩm, Hệ thống quản lý chất
lượng đối với các việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.
BẢNG MÔ TẢ KHÁI QUÁT CÁC VỊ TRÍ CHỦ CHỐT CỦA VINACONEX E&C
ISO BLĐ VP Phòng Phòng Phòng Phòng Phòng
Ban XD Ban
Phòng
Ban
9000
TCKT KH TT&KD ĐT QLHTCL DD&CN HT TVQLDA ĐHDA
& ATLĐ
1
2 3
4
5
6
7
8
9
10
11


4..2.1


CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX

VINACONEX

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
4..2..2
4.2.3
4..2.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2

II.

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 8/22

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng của Vinaconex E&C tuân thủ chính sách chất lượng của
Tổng Công ty:
Vinaconex E&C xác định chất lượng sản phẩm, dịch vụ là uy tín, là hiệu quả, là
nền tảng của sự phát triển bền vững.
Vinaconex E&C coi trọng yếu tố con người do vậy luôn luôn quan tâm đến công
tác đào tạo, cập nhật kiến thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên, tạo ra môi trường
làm việc thuận lợi với cơ sở hạ tầng tiên tiến nhằm phát huy tối đa năng lực của mọi


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 9/22

thành viên.
Vinaconex E&C cam kết xây dựng, thực hiện, duy trì và không ngừng cải tiến hệ
thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và tạo
ra những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
III.

Giới thiệu về hệ thống quản lý chất lượng của VINACONEX E&C

1. Phạm vi (4.1)
- Hệ thống quản lý chất lượng của Vinaconex E&C được xây dựng phù hợp với
tiêu chuẩn ISO 9001:2000. Hệ thống quản lý chất lượng này được áp dụng cho các hoạt
động của Vinaconex E&C trong các lĩnh vực:
+ Quản lý điều hành hoạt động xây lắp;
+ Quản lý điều hành hoạt động đầu tư;
+ Quản lý điều hành hoạt động tư vấn;
+ Các lĩnh vực hoạt động khác của Vinaconex E&C.
(Lưu đồ quá trình sản xuất kinh doanh xem tiếp trang bên)
2. Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (4.2)
- Chính sách chất lượng
+ Tuân thủ Chính sách chất lượng và các mục tiêu chất lượng của Tổng Công
ty đề ra.
- Sổ tay chất lượng
+ Đề cập đến phạm vi của hệ thống chất lượng, chính sách chung đối với các
hoạt động chất lượng khác của Vinaconex E&C. Mô tả các quá trình và các
mối quan hệ giữa các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng.
+ Sổ tay chất lượng có thể được gửi tới khách hàng, cơ quan chứng nhận, cơ
quan có thẩm quyền hay các bên có liên quan.
+ Sổ tay chất lượng chỉ được phân phối cho các đơn vị/ tổ chức/ cá nhân bên
ngoài khi được LĐCT phê duyệt.
- Các quy trình hệ thống, hướng dẫn công việc
+ Quy trình, hướng dẫn - là các tài liệu nêu trình tự, hướng dẫn thực hiện và
cách thức kiểm soát các hoạt động quản lý chất lượng của Vinaconex E&C.
+ Đối tượng sử dụng các tài liệu này là những cán bộ trực tiếp tham gia vào
các hoạt động thuộc các phòng liên quan.
+ Các tài liệu này được phân phối trực tiếp tới các Phòng, Ban và các vị trí
chủ chốt trong Vinaconex E&C.
- Biên bản, hồ sơ chất lượng, tiêu chuẩn, văn bản pháp quy liên quan tới
chất lượng, qui định nội bộ
+ Biên bản, hồ sơ là những bằng chứng ghi nhận kết quả thực hiện công việc
nêu trong các quy trình và hướng dẫn. Tất cả các quy trình, hướng dẫn,


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

+
+
+

+
+
+

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 10/22

thông tin trong các biên bản, hồ sơ chất lượng của Vinaconex E&C là
những tài liệu, dữ liệu được bảo mật.
Tiêu chuẩn bên ngoài thường được sử dụng cho mục đích đào tạo hoặc
trong công tác tư vấn hoặc áp dụng theo yêu cầu của khách hàng.
Quy chế làm việc quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các vị
trí trong Vinaconex E&C và các quy định nội bộ khác.
Các văn bản pháp quy có hiệu lực đối với hoạt động của Vinaconex E&C,
ví dụ như Pháp lệnh hợp đồng, Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999
của Chính phủ…v.v.
Những cán bộ sử dụng các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng đều được
giới thiệu và đào tạo về cách áp dụng các tài liệu đó.
Các tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (trừ biên bản, hồ sơ) đều có thể
được sửa đổi, cải tiến khi cần thiết.
Trong các cuộc họp xem xét chất lượng của Lãnh đạo định kỳ sẽ xem xét
nhu cầu thay đổi hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp với hoạt động
của Vinaconex E&C.

3. Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý chất lượng (4.2.3)
- Mọi tài liệu và dữ liệu thuộc hệ thống quản lý chất lượng của Vinaconex E&C
đều được kiểm soát và quản lý nhằm đảm bảo rằng mọi cán bộ đều được sử dụng các tài
liệu và dữ liệu đó khi cần thiết.
- Các tài liệu quản lý chất lượng và dữ liệu được kiểm soát thông qua Danh mục
các tài liệu và dữ liệu hiện hành.
- Mọi tài liệu hệ thống quản lý chất lượng đều có thể được sửa đổi/ điều chỉnh
bởi những người có chức năng/ được chỉ định.
- Việc sửa đổi/ điều chỉnh đối với tài liệu chất lượng được thực hiện qua các bước
như khi ban hành và phê duyệt tài liệu mới.
- Những cá nhân/ tổ chức giữ các tài liệu được kiểm soát sẽ được cập nhật bằng
các phiên bản có giá trị sử dụng mới nhất.
- Các tài liệu chất lượng của Vinaconex E&C được ban hành bằng tiếng Việt. Bản
dịch tiếng Anh được dùng để tham khảo, không được kiểm soát.
Tài liệu liên quan
- Quy trình kiểm soát tài liệu (QT101)
4. Kiểm soát Hồ sơ chất lượng (4.2.3)
- Hồ sơ chất lượng là bằng chứng ghi nhận kết quả thực hiện các hoạt động chất
lượng của Vinaconex E&C.
- Các hồ sơ chất lượng được phân loại rõ ràng để dễ quản lý và tiện cho việc sử
dụng.


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 11/22

- Các Phòng, Ban có trách nhiệm tự lưu trữ, bảo quản và xử lý hồ sơ chất lượng
liên quan đến hoạt động của đơn vị mình.
- Trách nhiệm và thời gian lưu giữ hồ sơ được quy định rõ ràng trong các quy
trình, hướng dẫn liên quan.
- Hồ sơ chất lượng của Vinaconex E&C là tài liệu được bảo mật và các cán bộ
của Vinaconex E&C mới được phép truy cập. Trong trường hợp những người bên ngoài
muốn tham khảo thì cần phải có sự đồng ý của LĐCT hoặc người phụ trách các Phòng,
Ban.
Tài liệu liên quan
- Quy trình kiểm soát hồ sơ (QT102)
IV.

Trách nhiệm của lãnh đạo

1. Cam kết của lãnh đạo (5.1)
- LĐCT đảm bảo việc thông tin, phổ biến tầm quan trọng của việc đáp ứng các
yêu cầu của khách hàng cũng như những yêu cầu về luật pháp cho toàn thể các cán bộ
công nhân viên Vinaconex E&C.
- (5.3) Chính sách chất lượng của Vinaconex E&C thể hiện rõ cam kết của
LĐTCT cũng như toàn thể các cán bộ làm việc tại Vinaconex E&C về chất lượng trong
các hoạt động của mình. Chính sách này được phổ biến, quán triệt và duy trì trong toàn
thể cán bộ, chuyên viên Vinaconex E&C.
2. Định hướng khách hàng (5.2)
- Trong chính sách chất lượng cũng như đường lối phát triển của Vinaconex
E&C, mọi người đều ý thức được việc đáp ứng những yêu cầu của khách hàng và chuyển
những nhu cầu của khách hàng thành những quy định và tiêu chí cụ thể là trách nhiệm
của Vinaconex E&C.
3. Hoạch định chất lượng (5.4)
- (5.4.1) Hằng năm, Vinaconex E&C thiết lập mục tiêu chất lượng theo định
hướng phát triển, ngoài mục tiêu chung, các Phòng, Ban đều xác định mục tiêu phát triển
riêng phù hợp với chính sách chất lượng. Các mục tiêu chất lượng được xác định và xem
xét tại buổi họp xem xét của lãnh đạo.
- (5.4.2) Nhằm đáp ứng được các mục tiêu đã đặt ra và các yêu cầu của hệ thống
quản lý chất lượng, LĐCT đảm bảo lập ra các kế hoạch cụ thể, xác định rõ các công việc,
các nguồn lực cần thiết và phân công trách nhiệm cụ thể. Đảm bảo sự đồng bộ của toàn
bộ hệ thống ngay cả khi có bất kỳ sự thay đổi nào. Việc hoạch định chất lượng được thể
hiện qua việc xác định, xây dựng các tài liệu quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn
ISO9001:2000 và với môi trường, năng lực sở trường của Vinaconex nói chung và của
Vinaconex E&C nói riêng. Đồng thời tổ chức áp dụng các tài liệu quản lý chất lượng đã
được thiết lập trong tất cả các Phòng, Ban có liên quan đến chất lượng sản phẩm và dịch


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 12/22

vụ. Trong quá trình vận hành hệ thống, ngoài việc tuân thủ các quy trình nêu trên LĐCT
còn luôn lắng nghe, tiếp nhận và xử lý kịp thời các ý kiến của khách hàng. Trong trường
hợp cần thiết, Vinaconex E&C sẽ đề nghị LĐTCT huy động tổng các nguồn lực của các
đơn vị thành viên để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
4. Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin (5.5)
- (5.5.1) Trách nhiệm và quyền hạn: LĐCT xác định trách nhiệm và quyền hạn
của từng vị trí công việc có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp.
Từng vị trí công việc có bản mô tả công việc trong đó đề cập đến chức năng, nhiệm vụ,
trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ trao đổi thông tin trong tổ chức.
- (5.5.2) Người phụ trách các vấn đề về QLHTCL do Giám đốc Vinaconex E&C
bổ nhiệm để đảm bảo hiệu quả các hoạt động chất lượng của Vinaconex E&C. Người phụ
trách HTQLCL có trách nhiệm đảm bảo quá trình của hệ thống quản lý chất lượng được
thiết lập, thực hiện và duy trì. Báo cáo tới LĐCT về việc thực hiện và cải tiến hệ thống
chất lượng. Đảm bảo nhận thức của mọi người trong toàn tổ chức về các yêu cầu của
khách hàng. Trách nhiệm và quyền hạn của người QLHTCL được quy định trong quyết
định bổ nhiệm.
- (5.5.3) Thông tin nội bộ: Văn thư chuyển tải các thông tin của LĐCT tới các
Phòng, Ban trực thuộc Vinaconex E&C. Thông tin từ LĐCT có thể chuyển tải trực tiếp
thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng hoặc các cuộc họp xem xét của lãnh đạo.
Ngoài ra, việc chuyển tải thông tin có thể bằng văn bản, fax, điện thoại hoặc trực tiếp
bằng lời. Các thông tin từ cơ sở được chuyển qua trưởng đơn vị lên LĐCT hoặc được
chuyển trực tiếp lên lãnh đạo. Việc trao đổi thông tin phải đảm bảo chính xác, hiệu quả.
Các thông tin trong từng lĩnh vực được chuyển tới đơn vị liên quan được quy định trong
từng quy trình.
- (5.5.4) LĐCT quy định tổ chức họp xem xét các vấn đề về chất lượng hai lần
trong năm. Tại cuộc họp này lãnh đạo cùng các cán bộ chủ chốt của Vinaconex E&C xem
xét hoạt động, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở các mục tiêu
chất lượng của Tổng Công ty và Vinaconex E&C. Đồng thời cuộc họp đưa ra các mục
tiêu cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, cải tiến sản phẩm, dịch vụ nâng cao mức độ
thoả mãn của khách hàng, cập nhật các mục tiêu chất lượng (nếu cần) và xác định các
nguồn lực cần thiết để đạt được mục tiêu này.
Tài liệu liên quan
- Quy trình xem xét của LĐ về chất lượng (QT104).
- Quy định đảm bảo thông tin nội bộ (QT108).
V.

Quản lý nguồn lực

1. Cung cấp nguồn lực (6.1)
- Nhu cầu về nguồn lực phục vụ cho các hoạt động chất lượng luôn được LĐCT
xác định đúng, kịp thời và cung cấp đầy đủ. Các nguồn lực đó là:


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

+
+
+

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 13/22

Con người;
Phương pháp làm việc;
Điều kiện/ Môi trường làm việc.

2. Nguồn nhân lực (6.2)
- LĐTCT và LĐCT luôn chú trọng tới việc phát triển nguồn nhân lực. Đảm bảo
mọi người làm việc trong Vinaconex E&C đều được đào tạo thích hợp, có kỹ năng và
kinh nghiệm để đáp ứng nhu cầu công việc.
- Thường xuyên xác định nhu cầu về nhân lực, cung cấp các yêu cầu đào tạo cần
thiết, đánh giá hiệu quả của các hoạt động và đảm bảo mọi người nhận thức được tầm
quan trọng của các hoạt động của họ và làm thế nào để đóng góp vào việc đạt được mục
tiêu chất lượng của LĐCT đã đề ra.
- Trên cơ sở phân tích nhu cầu về nhân lực, kế hoạch đào tạo cán bộ của
Vinaconex E&C được thực hiện theo nhiều cách thức khác nhau như: Cử cán bộ tham dự
các khoá học bên ngoài; tham gia vào các khoá học đào tạo do TCT tổ chức; đào tạo tại
chỗ;..v..v..
- LĐCT khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho mọi nhân viên tự đào tạo,
nâng cao trình độ và hoàn thiện mình.
Tài liệu liên quan:
- Quy trình đào tạo, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ (QT106; QT110)
- Các bản mô tả công việc cho các chức danh của từng Phòng, Ban.
3. Cơ sở vật chất (6.3)
- LĐCT luôn xác định, cung cấp và duy trì cơ sở vật chất cần thiết để đạt được sự
phù hợp của sản phẩm, cụ thể như: Văn phòng làm việc, máy tính và các thiết bị, vật tư
văn phòng khác, phương tiện đi lại, thông tin, ..v.v…
4. Môi trường làm việc (6.4)
- Đảm bảo môi trường làm việc cho toàn thể cán bộ công nhân thích hợp, thuận
tiện.
VI.

Quản lý quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ

1. Lập kế hoạch cung cấp sản phẩm/ dịch vụ (7.1)
- Cách thức để đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Vinaconex
E&C được thể hiện trong các quy trình và hướng dẫn có liên quan.
- LĐCT xem xét, thiết lập và thực hiện các hoạt động sau để đảm bảo được các
yêu cầu của sản phẩm, dự án hay hợp đồng:
- Lập kế hoạch chất lượng cho các dự án bao gồm việc lập kế hoạch kiểm tra/
nghiệm thu cho các công việc có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của dự án; thiết kế


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 14/22

các biểu mẫu kiểm soát chất lượng để áp dụng cho dự án.
2. Các quá trình liên quan đến khách hàng (7.2)
- Tất cả các yêu cầu của khách hàng đều được LĐCT xem xét trước khi ký kết,
thực hiện. Mục đích của việc xem xét nhằm đảm bảo:
+ Yêu cầu khách hàng đưa ra được LĐCT hiểu đúng và ghi nhận đầy đủ;
+ Vinaconex E&C có đủ năng lực và điều kiện để thực hiện các yêu cầu đó;
+ Mọi khác biệt giữa báo giá/ phương án thực hiện/ thông báo, hồ sơ thầu gửi
đến cho khách hàng và các điều khoản trong hợp đồng đều phải được giải
quyết;
+ Đề cương dự án/ báo giá, hồ sơ thầu hoặc hợp đồng với khách hàng đều
phải được xem xét đầy đủ;
+ Mọi vấn đề phát sinh đối với hợp đồng đang trong thời gian thực hiện đều
được xem xét và phê duyệt;
+ Nội dung thay đổi đã phê duyệt được thông báo ngay đến các bên có liên
quan;
+ Mọi hợp đồng đều được thanh lý sau khi thực hiện xong. Việc thanh lý hợp
đồng theo các điều khoản đã quy định được coi là khâu kiểm tra lần cuối
đối với các dịch vụ do Vinaconex E&C cung cấp.
- Việc trao đổi thông tin đối với khách hàng đều được xác định và sắp xếp có
hiệu quả trong kế hoạch triển khai đối với từng khách hàng. Trong đó có việc thiết lập hệ
thống báo cáo về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, các yêu cầu thay đổi và các ý kiến phản
hồi của khách hàng từ các Ban ĐHDA, các đơn vị thi công. LĐCT phân cấp xử lý kịp
thời, hiệu quả tất cả các thông tin nêu trên.
Tài liệu liên quan
- Quy trình quản lý điều hành xây lắp (QT211).
- Hướng dẫn lựa chọn thầu phụ và mua hàng, kiểm soát tài sản của khách hàng
(HD205).
- Hướng dẫn bảo hành công trình (HD203 )
3. Kiểm soát thiết kế (7.3)
- Vinaconex E&C chưa thực hiện công việc thiết kế trong hoạt động kinh doanh
(Xem phần phạm vi áp dụng - Sổ tay chất lượng).
4. Mua hàng hoá và dịch vụ (7.4)
- Vinaconex E&C mua các dịch vụ và hàng hoá sau đây:
+ Đối với hoạt động xây lắp: Nhân công, máy móc, vật liệu, các dịch vụ kỹ
thuật như mẫu thử vật liệu, kiểm định thiết bị.v.v
+ Đối với hoạt động khác: văn phòng phẩm, máy tính và các hàng hoá phục
vụ sinh hoạt khác.


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 15/22

- Đối với những hàng hoá và dịch vụ có ảnh hưởng đến chất lượng, LĐCT đảm
bảo chỉ mua của các bên cung ứng (trong nước cũng như nước ngoài) đã được xem xét và
phê duyệt.
- Các chuyên gia bên ngoài và các bên cung ứng được Vinaconex E&C phê duyệt
dựa trên các yếu tố sau đây:
+ Trình độ chuyên môn/ ngành;
+ Năng lực tổ chức, kinh nghiệm làm việc;
+ Tinh thần, thái độ làm việc;
+ Uy tín của những đơn vị/ cá nhân giới thiệu.
- LĐCT tổ chức đánh giá việc thực hiện của các bên cung ứng để đảm bảo chất
lượng của hàng hoá và dịch vụ mua vào.
- LĐCT sẽ xem xét những bên cung ứng không đáp ứng được yêu cầu để loại ra
khỏi danh sách các nhà cung cấp/ thầu phụ.
- Trong các tài liệu mua hàng và dịch vụ (có thể dưới hình thức hợp đồng kinh
tế), mọi yêu cầu của LĐCT phù hợp với yêu cầu của khách hàng đều được nêu rõ và qua
xét duyệt trước khi gửi đi
- Việc xác nhận hàng hoá/ dịch vụ mua được tiến hành khi nhận bởi các cán bộ
có liên quan của Vinaconex E&C hoặc khách hàng, tuỳ theo yêu cầu.
- Khi có nhu cầu, việc xác nhận sản phẩm/ dịch vụ mua vào sẽ được thực hiện
ngay tại cơ sở của nhà thầu phụ và điều này phải được ghi lại thành văn bản trong hợp
đồng với thầu phụ.
- Khách hàng của Vinaconex E&C có thể tiến hành kiểm tra xác nhận dịch vụ mà
họ mua ngay tại cơ sở của Vinaconex E&C hoặc của bên thầu phụ cho Vinaconex E&C.
Điều này cũng phải được ghi thành văn bản trong hợp đồng với khách hành.
Tài liệu liên quan:
- Quy trình quản lý điều hành xây lắp (QT211)
- Hướng dẫn lựa chọn thầu phụ và mua hàng (HD205)
5. Kiểm soát quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ (7.5)
a. Lập kế hoạch kiểm soát quá trình (7.5.1 + 7.5.2)
- Mọi quá trình cung cấp dịch vụ của Vinaconex E&C đều được lập kế hoạch và
kiểm soát theo các quy trình tương ứng để đảm bảo kết quả thu được đều phù hợp với
yêu cầu đã xác định của khách hàng.
- Việc kiểm soát bao gồm:
+ Xây dựng kế hoạch chất lượng cho các sản phẩm và dịch vụ cung cấp;
+ Các tài liệu chỉ dẫn cách thức thực hiện các công việc mà nếu thiếu sẽ ảnh
hưởng tới chất lượng (xem các tài liệu có liên quan);


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

+

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 16/22

Các quá trình/ hoạt động mới có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ được
kiểm soát, giám sát trong quá trình tiến hành.

- Các cán bộ chuyên môn tham gia vào thực hiện quá trình xây lắp đều được quy
định yêu cầu trình độ và kinh nghiệm trong bản mô tả công việc của các vị trí tương ứng.
- Các thiết bị văn phòng sử dụng cho việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng đều
được hướng dẫn sử dụng và bảo quản thích hợp.
- Mọi yêu cầu cụ thể đối với việc xếp dỡ, cất giữ, bao gói, bảo quản và giao
chuyển sản phẩm của Vinaconex E&C phải được ghi thành văn bản trong các hợp đồng,
kế hoạch chất lượng, danh mục công việc hay các tài liệu liên quan khác.
Tài liệu liên quan
- Hướng dẫn lập biên bản nghiệm thu hiện trường (HD204)
- Hướng dẫn lập phương án kinh tế giao cho các Nhà thầu phụ (HD206)
- Hướng dẫn giám sát các công ty thành viên (HD207)
- Hướng dẫn lập phiếu giá theo điều kiện hợp đồng (HD209)
- Hướng dẫn thanh quyết toán công trình (HD210)
b. Lưu hồ sơ (7.5.3)
- Mọi sản phẩm của Vinaconex E&C đều được nhận biết đầy đủ thông qua kết
quả công việc, các tài liệu và hồ sơ có liên quan.
- Kết quả các hoạt động đều được ghi nhận thông qua các hồ sơ. Các hồ sơ này
đều được lưu trữ file và có ký mã hiệu để nhận biết.
Tài liệu liên quan
- Các tài liệu trong mục kiểm soát quá trình.
+ (7.5.4) Quản lý tài sản khách hàng: Tài sản của khách hàng có thể bao gồm
một số vật tư, thiết bị, mặt bằng, tài liệu, hồ sơ, mà khách hàng giao cho
Vinaconex E&C cho quá trình xây lắp. Tất cả các tài sản này đều được nhận
biết, kiểm tra và bảo quản bởi những người có trách nhiệm trực tiếp.
+ (7.5.5) Bảo quản sản phẩm: Các sản phẩm hữu hình, là kết quả của quá
trình kinh doanh như các công trình xây dựng, bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ dự
toán được quản lý chặt chẽ cho đến khi được chuyển giao cho khách hàng.
Tài liệu liên quan
- Hướng dẫn bàn giao công trình (HD202).
c. Kiểm soát thiết bị kiểm tra, đo lường, thử nghiệm (7.6)
- Trong phạm vi áp dụng ISO 9001-2000 tại Vinaconex E&C, thông thường
Vinaconex E&C không trực tiếp sử dụng các thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm
mà thông qua một đơn vị chuyên ngành. Trong trường hợp đặc biệt phải sử dụng thì các


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 17/22

thiết bị kiểm tra, đo lường và thử nghiệm phải tuân thủ:
+ Trước khi sử dụng phải hiệu chỉnh theo quy định của Tổng cục đo lường
chất lượng Việt Nam.
+ Tự hiệu chỉnh nếu được sự chấp thuận của khách hàng.
+ Cử cán bộ có năng lực chịu trách nhiệm bảo vệ để tránh hư hỏng hoặc suy
giảm chất lượng khi di chuyển, vận hành, bảo dưỡng và lưu giữ.
+ Bộ phận quản lý, khai thác thiết bị đo lường và thử nghiệm chịu trách
nhiệm tổ chức lưu giữ hồ sơ về các kết quả hiệu chỉnh/ kiểm định.
VII. Đo lường, phân tích và cải tiến (8)
1- Lập kế hoạch (8.1)
Đối với các hoạt động đo lường, phân tích và cải tiến, Vinaconex E&C lập các kế
hoạch để thực hiện. Việc lập kế hoạch để thực hiện được quy định trong các quy trình
liên quan.
2- Giám sát và đo lường (8.2)
a. Sự thoả mãn khách hàng (8.2.1)
- LĐCT đánh giá sự thoả mãn của khách hàng thông qua:
+ Xem xét các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ;
+ Mỗi năm một lần gửi các phiếu góp ý tới khách hàng để lấy ý kiến góp ý
của khách hàng;
+ Lấy ý kiến phản hồi của khách hàng sau khi kết thúc một hợp đồng cung
cấp dịch vụ;
+ Thăm dò thị trường và thường xuyên có sự quan hệ, hợp tác với khách hàng
và kịp thời thu thập các ý kiến.
b. Đánh giá chất lượng nội bộ (8.2.2)
- LĐCT xác định việc đánh giá chất lượng nội bộ là phương tiện để cải tiến hệ
thống và các hoạt động chất lượng của Vinaconex E&C.
- Việc đánh giá chất lượng nội bộ được tiến hành thường kỳ hai lần trong một
năm và tuỳ thuộc vào mức độ quan trọng cũng như tình trạng các hoạt động của phòng
được đánh giá lần trước.
- Các cuộc đánh giá được tiến hành bởi các đánh giá viên được lựa chọn theo
danh sách các chuyên gia đánh giá đã được phê duyệt và phải độc lập với hoạt động được
đánh giá.
- Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ được sử dụng như một trong những nguồn
thông tin đầu vào phục vụ cho việc thi hành các biện pháp khắc phục. Cần tiến hành các
cuộc đánh giá sau đó để kiểm tra xác nhận việc thi hành và hiệu quả của các biện pháp đề
ra. Báo cáo này là một trong những nội dung quan trọng cần được thảo luận khi họp xem


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 18/22

xét của lãnh đạo.
Tài liệu liên quan
- Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ (QT103)
- Quy trình đánh giá sự thoả mãn của khách hàng (QT109)
c. Giám sát và đo lường quá trình (8.2.3)
- Trong quá trình thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ, thường xuyên có sự
theo dõi, giám sát, kiểm tra của những cán bộ có trách nhiệm để kịp thời khắc phục
những điểm không phù hợp. Các Trưởng phòng, ban sẽ thường xuyên giám sát về mặt
tiến độ chất lượng dịch vụ thông qua các báo cáo hàng tuần, hàng tháng và kiểm tra hiện
trường định kỳ hoặc đột xuất.
d. Giám sát và đo lường sản phẩm (8.2.4)
- LĐCT xác định các giai đoạn cần kiểm tra (kiểm soát quá trình, kiểm tra và thử
nghiệm) khác nhau trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình nhằm đảm bảo sự thoả
mãn của khách hàng.
- Quá trình kiểm tra gồm: Kiểm tra thử nghiệm đầu vào, trong quá trình thực hiện
và kiểm tra sản phẩm cuối cùng được quy định theo kế hoạch chất lượng đối với từng
hợp đồng, trong danh mục phân công công việc và trong các quy trình hướng dẫn tương
ứng các hoạt động đó.
- Sản phẩm, dịch vụ không đạt yêu cầu được xử lý theo quy định trong quy trình
khắc phục phòng ngừa và cải tiến chất lượng dịch vụ.
- Mọi hồ sơ là bằng chứng khách quan của việc kiểm tra đều được lưu giữ theo
quy định trong các quy trình, hướng dẫn tương ứng.
Tài liệu liên quan
- Các hướng dẫn trong mục kiểm soát quá trình (HD204, HD302, HD305).
3- Xử lý sản phẩm không phù hợp
- Do những nét đặc thù trong sản phẩm và dịch vụ mà Vinaconex E&C cung cấp,
sản phẩm không phù hợp có thể là (đối với quản lý xây lắp) các công trình, hạng mục
công trình, vật liệu, thiết bị không được khách hàng nghiệm thu hay chấp nhận;
- Mọi sản phẩm được phát hiện là không phù hợp trong công việc hằng ngày
cũng như khi tiến hành công tác kiểm tra đều được xử lý có hiệu quả nhằm hạn chế tối
thiểu việc sử dụng và đưa đến cho khách hàng các sản phẩm không đạt yêu cầu.
- Tuỳ theo mức độ không phù hợp của sản phẩm để lựa chọn biện pháp xử lý có
thể là chấp nhận (khách hàng cho phép), loại bỏ hay sửa chữa lại.
Tài liệu liên quan
- Hướng dẫn kiểm tra, nghiệm thu công trình, kiểm soát sản phẩm không phù
hợp (HD204, HD305)


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 19/22

4- Phân tích dữ liệu (8.4)
- Kỹ thuật thống kê là những công cụ cần thiết cho việc kiểm soát các hoạt động
của Vinaconex E&C trong lĩnh vực xây lắp và các lĩnh vực khinh doanh khác, giúp cho
người lãnh đạo đưa ra những quyết định đúng đắn và chính xác.
- Tuỳ thuộc vào mục đích của mỗi đợt thu thập dữ liệu, LĐCT có thể sử dụng các
kỹ thuật khác nhau để xử lý và phân tích dữ liệu thu thập được. LĐCT luôn quan tâm đến
các thông tin liên quan đến sự thoả mãn của khách hàng, về sự phù hợp của sản phẩm,
dịch vụ, về các cơ hội để phòng ngừa/ cải tiến hệ thống QLCL, về năng lực của các nhà
thầu phụ.
- Kết quả xử lý và phân tích các thông tin thu thập được là cơ sở để từ đó có
những biện pháp khắc phục hay phòng ngừa thích hợp nhằm cải tiến chất lượng và dịch
vụ của Vinaconex E&C.
Tài liệu liên quan
- Quy định xử lý kỹ thuật thống kê (QT107).
5- Cải tiến (8.5)
5.1.

Cải tiến liên tục (8.5.1)

5.2.

Hành động khắc phục (8.5.2)

5.3.

Hành động phòng ngừa (8.5.3)

- Vinaconex E&C thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa nhằm loại
bỏ nguyên nhân gây ra sự không phù hợp đã xảy ra trong các lĩnh vực sau:
+ Quá trình cung cấp dịch vụ;
+ Hệ thống quản lý chất lượng;
+ Khiếu nại của khách hàng;
+ Dịch vụ/ sản phẩm cung cấp cho khách hàng.
- LĐCT luôn quan tâm và xử lý có hiệu quả mọi ý kiến nhận được từ khách hàng.
Dựa trên ý kiến của khách hàng, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, kết quả
đánh giá chất lượng nội bộ, phân tích dữ liệu, hành động khắc phục phòng ngừa và sự
xem xét của lãnh đạo để từ đó có được phương hướng mới trong việc cải tiến hoạt động
và dịch vụ của mình.
- Các bước tiến hành biện pháp khắc phục/ phòng ngừa bao gồm:
+ Điều tra nguyên nhân không phù hợp và ghi lại kết quả;
+ Thi hành biện pháp khắc phục/ phòng ngừa;
+ Xác nhận biện pháp và hiệu quả của các biện pháp đó;
+ Thay đổi đối với tài liệu (nếu có).
- Đối với biện pháp phòng ngừa có thể thực hiện thêm các bước khác.
- Kết quả của việc thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa cũng như


CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX

VINACONEX

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 20/22

việc xử lý có hiệu quả các ý kiến phản hồi từ khách hàng đều được phân tích tại các buổi
xem xét chất lượng thường kỳ của lãnh đạo.
- Cùng với việc thực hiện biện pháp khắc phục/ phòng ngừa, Vinaconex E&C áp
dụng các biện pháp cải tiến nhằm không ngừng nâng cao chất lượng của hoạt động xây
lắp, kể cả các hoạt động trong lĩnh vực khác của Vinaconex E&C. Các bước thực hiện
biện pháp cải tiến như sau:
+ Thu thập các ý kiến cải tiến;
+ Xử lý các ý kiến cải tiến và đưa ra các hình thức khuyến khích;
+ Thực hiện biện pháp cải tiến;
+ Xác nhận biện pháp và hiệu quả của các biện pháp đó;
+ Thay đổi đối với tài liệu (nếu có).
Tài liệu liên quan
- Quy định khắc phục, phòng ngừa và cải tiến (QT105)
TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA VINACONEX E&C

TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA ISO 9001:2000
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TL theo
ISO
9000
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4

21

7.5.1

Mã hiệu tài liệu
của Vinaconex
E&C
STCL
QT101
QT102
CSCL

QT108
QT104

QT211
HD201
Không áp dụng
HD205

Tên tài liệu của Vinaconex E&C

Sổ tay chất lượng
Quy trình kiểm soát tài liệu
Quy trình kiểm soát hồ sơ
Sổ tay chất lượng
Sổ tay chất lượng
Chính sách chất lượng
Kế hoạch và mục tiêu chất lượng
Sơ đồ tổ chức và các bản mô tả công việc
Quyết định bổ nhiệm người QLHTCL
Quy định bảo đảm thông tin nội bộ
Quy trình xem xét của lãnh đạo về chất lượng
Sổ tay chất lượng
Các bản mô tả công việc
Sổ tay chất lượng
Sổ tay chất lượng
QT quản lý hoạt động xây lắp
HD tham gia dự thầu

HD lựa chọn thầu phụ, mua hàng, kiểm soát tài
sản của khách hàng
HD202/3/4/5/6/7/ HD bàn giao CT; HD bảo hành CT; HD kiểm tra,


VINACONEX

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX
SỔ TAY CHẤT LƯỢNG
9/10

23
24
26
27
28
29
30

7.5.3
7.5.4
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3

33
34
35

8.4
8.5.1
8.5.2

HD205
QT109
QT103
HD204
QT107
QT105
QT105

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 21/22

nghiệm thu; HD lập phương án kinh tế; HD lập
phiếu giá; HD thanh quyết toán CT.
Sổ tay chất lượng
Kiểm soát tài sản khách hàng
Sổ tay chất lượng
Sổ tay chất lượng
Quy trình đánh giá sự thoả mãn của khách hàng
Quy trình đánh gía chất lượng nội bộ
HD lập biên bản nghiệm thu công việc/ Bộ phận/
Nghiệm thu CT;
Quy trình sử dụng kỹ thuật thống kê
Quy trình cải tiến, khắc phục, phòng ngừa
Quy trình cải tiến, khắc phục, phòng ngừa


CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
VÀ KỸ THUẬT VINACONEX

VINACONEX

Mã hiệu: STCL
Lần ban hành: 01
Có hiệu lực từ: 1/1/08
Trang: 22/22

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KỸ THUẬT VINACONEX E&C

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban: Ông Đặng Thanh
Huấn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch: ông Nguyễn Thành
Phương
GIÁM ĐỐC
Giám đốc: ông Nguyễn Trí Dũng

PHÓ GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG:

PHỤ TRÁCH CHUNG:

VĂN
PHÒNG

PHÒNG
TT&KD

PHÒNG
KH

PHÒNG
TCKT

PHÒNG
ĐẦU TƯ

PHÒNG
ATLĐ &
QLHTCL

CÁC CHI
NHÁNH
VÀ VĂN
PHÒNG
ĐẠI
DIỆN

VĂN
PHÒNG
- THƯ KÝ

PHÒNG
ĐT

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH BAN XD
DD&CN:

PHỤ TRÁCH BAN XD
HẠ TẦNG:

PHỤ TRÁCH LĨNH
VỰC TƯ VẤN:

CÁC PHÓ BAN

CÁC PHÓ BAN

PHÒNG
QC

PHÒNG
QS

CÁC BAN
ĐHDA

BỘ
PHẬN
XSTT

VĂN
PHÒNG
- THƯ KÝ

PHÒNG
ĐT

PHÒNG
QC

PHÒNG
QS

CÁC BAN
ĐHDA

BỘ
PHẬN
XSTT

BỘ
PHẬN
HÀNH
CHÍNH

PHÒNG
ĐT&QLH
Đ

CÁC
ĐOÀN
TƯ VẦN
GIÁM
SÁTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×