Tải bản đầy đủ

Hiệp định chống bán phá giá của WTO và luật chống ban nhung thach thuc kho khan co lien quan trong viec xuat khau hang hoa cua viet nam

1
Tiểu luận luật KT2
LI M U

Hi nhp kinh t quc t v ton cu hoỏ kinh t ang din ra mnh
m, mang li nhiu li ớch v thỳc y s phỏt trin kinh t ca nhiu quc
gia trờn c s mt nn thng mi v u t cụng bng. Nhng trong khi
cỏc quc gia thnh viờn WTO ang phi dn d b cỏc ro cn thu quan
v thu hoỏ cỏc ro cn phi thu quan thỡ cỏc bin phỏp t v, thu chng
phỏ giỏ v thu i khỏng vn ngy cng c nhiu quc gia phỏt trin ỏp
dng mt cỏch trit , nht l, nhiu nc ang phỏt trin v kộm phỏt
trin phi i mt vi tỡnh trng hng hoỏ nhp khu bỏn phỏ giỏ ti th
trng ca mỡnh, v gỏnh chu nhng thit hi cho sn xut trong nc.
Vic tỡm cỏc bin phỏp bo m thng mi cụng bng - bin phỏp chng
bỏn phỏ giỏ, ang c rt nhiu nc quan tõm, k c cỏc nc phỏt trin
v ang phỏt trin. Tuy nhiờn khụng phi nc no cng ỏp dng bin phỏp
chng bỏn phỏ giỏ mt cỏch ỳng n, ụi khi mang tớnh ch quan ỏp t
mang tớnh chớnh tr.... Hng hoỏ ca Vit Nam cng ó gp phi nhng bin
phỏp chng bỏn phỏ giỏ m nc s ti ỏp dng. S vic ú cng ó nh
hng n xut khu hng hoỏ ca chỳng ta. Trong bi tiu lun ny em
xin cp ti vn Hip nh chng bỏn phỏ giỏ ca WTO v Lut

chng bỏn phỏ giỏ ca Hoa k. Nhng thỏch thc, khú khn cú liờn
quan trong vic xut khu hng hoỏ ca Vit Nam . Em xin chõn thnh
cm n cỏc thy, cụ trong khoa Lut ó giỳp em rt nhiu trong vic hon
thnh bi tiu lun ny.

1 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


2
Tiểu luận luật KT2
NI DUNG
I. HIP NH CHNG BN PH GI CA WTO V LUT CHNG
BN PH GI CA HOA K.
1. Cỏc cỏch hiu v phỏ giỏ:
Mc dự hin ti phỏ giỏ v chng bỏn phỏ giỏ ó c WTO thng
nht v a ra cỏc tiờu chớ v th tc ỏnh giỏ song khi núi n phỏ giỏ,
gii kinh doanh vn cú nhiu cỏch hiu khỏc nhau:
- Phỏ giỏ l gim giỏ tranh ginh th trng hoc tiờu dit i th
cnh tranh.
- Phỏ giỏ l bỏn di giỏ thnh.
- Phỏ giỏ l bỏn di mc giỏ bỡnh thng.
nh ngha v phỏ giỏ v cỏch xỏc nh phỏ giỏ ca WTO ó c
quy nh ti iu 6 ca GATT: Phỏ giỏ l hnh vi m sn phm ca mt
quc gia c bỏn quc gia khỏc ti mc thp hn giỏ tr thụng thng
v lm thit hi hay e do lm thit hi v mt vt cht mt ngnh ca
quc gia khỏc hoc lm chm tr s thit lp mt ngnh quc gia khỏc.
Hai khỏi nim quan trng quy nh ny l giỏ tr thụng thng v
thit hi v vt cht.
Mt quc gia b cho l ó bỏn sn phm ca mỡnh mt quc gia
khỏc ti mc thp hn giỏ tr thụng thng nu:
(1)

Giỏ ú thp hn mc giỏ tng i trong iu kin thng
mi thụng thng i vi sn phm tng t ti nc xut
khu.

(2)Nu khụng th xỏc nh mc giỏ ni a ú thỡ:

2 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


3
Tiểu luận luật KT2
+ Mc giỏ ú thp hn mc giỏ tng i cao nht c xut khu
ti mt nc th ba trong iu kin thng mi thụng thng.
+ Mc giỏ ú thp hn chi phớ sn xut ti nc xut khu cng vi
mt t l hp lý chi phớ v li nhun bỏn hng.
2. Bin phỏp chng bỏn phỏ giỏ trong thng mi quc t
Trong thng mi quc t, khi hng hoỏ b xem l bỏn phỏ giỏ thỡ
chỳng cú th b ỏp t cỏc bin phỏp chng bỏn phỏ giỏ (antiduming) nh
thu chng phỏ giỏ, t cc hoc th chp, can thip hn ch nh lng
hoc iu chnh mc giỏ ca nh xut khu nhm trit tiờu nguy c gõy
thit hi cho ngnh sn xut trong nc nhp khu, trong ú thu chng
bỏn phỏp giỏ v bin phỏp ph bin nht hin nay.
V thc cht, thu chng bỏn phỏ giỏ l mt loi thu nhp khu b
sung ỏnh vo nhng hng hoỏ b bỏn phỏ giỏ nc nhp khu nhm hn
ch nhng thit hi do vic bỏn phỏn giỏ a n cho ngnh sn xut ca
nc ú nhm bo m s cụng bng trong thng mi (núi chớnh xỏc ú l
mt s bo h hp lý cho sn xut trong nc). Thu ny ỏnh vo cỏc nh
sn xut riờng l ch khụng phi l thu ỏp t chung cho hng hoỏ ca
mt quc gia. Nguyờn tc chung nờu ra nhng Hip nh ca WTO l
khụng c phõn bit i x khi ỏp dng thu chng phỏ giỏ, tc l nu
hng hoỏ b bỏn phỏ giỏ c xut khu t nhng quc giỏ khỏc nhau vi
cựng biờn phỏ giỏ nh nhau thỡ s ỏp t mc thu chng phỏ giỏ thuc
vo biờn phỏ giỏ ca tng nh xut khu ch khụng phi ỏp dng bỡnh
quõn (ngay c khi cỏc nh xut khu t cựng mt quc gia) v khụng c
phộp vt quỏ biờn phỏ giỏ ó c xỏc nh.
Tuy nhiờn, khụng phi bt k trng hp bỏn phỏ giỏ no cng b ỏp
t cỏc bin phỏp chng bỏn phỏ giỏ. Theo quy nh ca WTO v lut phỏp
ca rt nhiu nc thỡ thu chng bỏn phỏ giỏ ch c ỏp t khi hng hoỏ
3 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


4
Tiểu luận luật KT2
c bỏn phỏ giỏ gõy thit hi ỏng k hay e do gõy thit hi ỏng k
cho ngnh sn xut nc nhp khu. Nh vy, nu mt hng hoỏ c
xỏc nh l cú hin tng bỏn phỏ giỏ nhng khụng gõy thit hi ỏng k
cho ngnh sn xut mt hng ú nc nhp khu thỡ s khụng b ỏp t
thu chng bỏn phỏ giỏ v cỏc bin phỏp chng bỏn phỏ giỏ khỏc. Thit hi
cho ngnh sn xut trong nc c hiu l tỡnh trng suy gim ỏng k v
s lng, mc tiờu th trong nc, li nhun sn xut, tc phỏt trin sn
xut, vic lm cho ngi lao ng, u t ti cỏc ch tiờu khỏc ca ngnh
sn xut trong nc hoc dn n khú khn cho vic hỡnh thnh sn xut
trong nc. Bỏn phỏ giỏ c xỏc nh da vo 2 yu t c bn l: Mt l
biờn phỏ giỏ t 2% tr lờn; hai l s lng, tr giỏ hng hoỏ bỏn phỏ giỏ
t mt nc vt quỏ 3% tng khi lng hng nhp khu (ngoi tr
trng hp s lng nhp khu ca cỏc hng hoỏ tng t mi nc cú
khi lng di 3%, nhng tng s cỏc hng hoỏ tng t ca cỏc nc
khỏc nhau c xut khu vo nc b bỏn phỏ giỏ chim trờn 7%).
Theo quy nh ca WTO, biờn phỏ giỏ c xỏc nh thụng qua
vic so sỏnh vi mc giỏ cú th so sỏnh c ca hng hoỏ tng t c
xut khu sang mt nc th ba thớch hp, vi iu kin l mc giỏ cú th
so sỏnh c ny mang tớnh i din, hoc c xỏc nh thụng qua so
sỏnh vi chi phớ sn xut ti nc xut x hng hoỏ cng thờm khon chi
phớ hp lý cho qun tr, bỏn hng, cỏc chi phớ chung khỏc v mt khon li
nhun. Nh vy, cú th hiu rng biờn phỏ giỏ l mc chờnh lch giỏ
thụng thng ca hng hoỏ tng t vi mc giỏ xut khu hin ti. Vic
xỏc nh giỏ thụng thng c tớnh toỏn rt phc tp da trờn c s s
sỏch v ghi chộp ca nh xut khu hoc nh sn xut l i tng ang
c iu tra vi iu kin l s sỏch ny phự hp vi cỏc nguyờn tc k
toỏn c chp nhn rng rói v phn ỏnh c mt cỏch hp lý ca chi
phớ.
4 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


5
Tiểu luận luật KT2
xỏc nh hng hoỏ cú b bỏn phỏ giỏ hay khụng ? Vic bỏn phỏ giỏ
cú th gõy thit hi ỏng k cho ngnh sn xut trong nc hay khụng
ỏp t cỏc bin phỏp chng phỏ giỏ thỡ iu quan trng nht v phc tp
nht ny quỏ trỡnh iu tra v bỏn phỏp giỏ. nhng quc gia khỏc nhau,
vic iu tra s c thc hin b cỏc c quan chc nng khỏc nhau. Theo
quy nh trong Hip nh v chng bỏn phỏp giỏ ca WTO thỡ vic iu tra
ch c tin hnh khi cú n yờu cu bng vn bn ca ngnh sn xut
trong nc hoc ca ngi dõn dnh cho ngnh sn xut trong nc. n
yờu cu s c coi l t cỏch i din cho ngnh sn xut trong nc
nu nh n ny nhn c s ng h bi cỏc nh sn xut chim ti thiu
50% tng sn lng ca sn phm tng t c bt u nu nh cỏc nh
sn xut by t ý kin tỏn thnh iu tra chim ớt hn 25% tng sn lng
ca sn phm tng t c ngnh sn xut trong nc lm ra.
Trờn thc t, quỏ trỡnh iu tra v bỏn phỏ giỏ ca EU, M v mt s
nc khỏc cho thy vic xỏc nh giỏ tr thụng thng ca hng hoỏ lm
cn c xỏc nh biờn phỏ giỏ quỏ phc tp v ụi khi khụng minh bch,
vn cũn rt nhiu ỏp t. Theo lut phỏp ca M thỡ mt khi khụng th xỏc
nh c giỏ tr thụng thng ti nc xut khu, ngi ta cú th ly mc
giỏ ca hng hoỏ tng t trong iu kin thng mi bỡnh thng mt
nc th ba cú ngi trỡnh phỏt trin nh ca nc b iu tra bỏn phỏ
giỏ. õy chớnh l cỏi c quan trng m trong v kin phi lý v Thng mi
M ó tớnh toỏn giỏ tr thụng thng theo giỏ ti Bng - la - ột vi lp
lun rng. Vit Nam cha cú nn kinh t th trng, vỡ vy cỏc chi phớ v
cỏc s liu ca cỏc doanh nghip Vit Nam cung cp l khụng phn nh
trung thc v khụng tin cy c. Cú th núi rng, thu chng bỏn phỏ gớa
l mt cụng c bo h rt mnh v rt li hi.
3. C ch chng bỏn phỏ giỏ ca M
5 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


6
Tiểu luận luật KT2
on 800-801 ca o Lut chng bỏn phỏ giỏ ca M quy nh:
Bt c ngi no thc hin hay giỳp thc hin vic nhp khu hng
hoỏ nc ngoi vo M mt cỏch ph bin v cú h thng bỏn nhng
hng hoỏ ú mc giỏ thp hn ỏng k giỏ thc t th trng, hay giỏ bỏn
buụn ca nhng hng hoỏ ú ti th trng ni nú c sn xut hay ti th
trng nc ngoi khỏc m cỏc hng hoỏ ú thng c xut khu sau khi
ó cng giỏ bỏn buụn, chi phớ vn ti, thu, v cỏc chi phớ v l phớ cn
thit khỏc u b coi l vi phm phỏp lut nu nhng hnh vi k trờn c
thc hin vi d nh phỏ hoi, hay gõy tn tht mt ngnh ca M, hay
ngn cn vic thit lp mt ngnh ti M, hay to s kim ch hoc c
quyn v hng hoỏ ú ti M.
Cỏc th tc hnh chớnh ỏp dng cho vic chng phỏ giỏ c quy
nh trong o Lut chng phỏ giỏ 1916; o lut chng phỏ giỏ 1921;
Mc VII ca o Lut thu 1930.
Th tc ch o ú l: thay vỡ da trờn hnh ng ca chớnh ph hay
cỏ nhõn trc to ỏn, lut chng phỏ giỏ cho phộp thc hin cỏc th tc t
tng. C th l, nhng ngi i din cho mt ngnh M cú th ly cỏc lỏ
phiu biu quyt v trỡnh cho B Thng Mi M (DOC). DOC s quyt
nh cú tn ti vic phỏ giỏ hay khụng v ITC cú trỏch nhim tỡm kim
bng chng v chng minh s tn ti cỏc tn tht. Yờu cu v vic cú d
nh hay khụng cú d nh t phớa bờn b khụng quan trng. Nu ITC phỏt
hin ra tn ti phỏ giỏ v tn tht phỏ giỏ, thu chụng phỏ giỏ s c ỏp
dng. Bờn b s khụng phi chu cỏc trng pht dõn s hay hỡnh s no.
II. NHNG THCH THC V KHể KHN Cể LIấN QUAN
TRONG VIC XUT KHU HNG HO CA VIT NAM .
Vic bỏn phỏ giỏ ang din ra ngy cng nhiu hu ht cỏc quc gia
k c cỏc quc gia phỏt trin v ang phỏt trin. Mc dự l nc ang phỏt
6 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


7
Tiểu luận luật KT2
trin trỡnh thp, nhng vi nm tr li õy hng hoỏ ca Vit Nam ó
dn thõm nhp vo cỏc th trng khỏc nhau v cỏc doanh nghip Vit Nam
cng ó b nc ngoi tin hnh iu tra bỏn phỏ giỏ ti 8 ln (tớnh t 1994
- 2002). Trong s 8 v cỏc doanh nghip Vit Nam b ỏp t thu chng phỏ
giỏ. V kin bỏn phỏ giỏ cỏ tra, cỏc ba - sa ca Vit Nam ti M (nm
2002) c coi l mt v kin cú quy mụ ln v cú rt nhiu ỏp t bt
cụng t phớa M. Cỏc ngnh ó tng b kin phỏ giỏ ca Vit Nam l ti,
giy dộp, bt ngt, cỏ tra, cỏ basa, bt la gas.
Canada kin Vit Nam hai v liờn quan ti giy dộp v ti. Thu
chng phỏ giỏ ỏp dng cho ti ca Vit Nam l 1,48 CA/kg.
EU kin Vit Nam hai v liờn quan ti giy dộp v bt ngt. Mc
thu chng phỏ i vi bt ngt l 16,8%. Riờng i vi mt hng giy
dộp, EU ó khụng ỏnh thu chng bỏn phỏ giỏ i vi Vit Nam vỡ tc
tng trng xut khu ca Vit Nam thp hn cỏc quc gia khỏc l Trung
Quc, Inụnờxia v Thỏi Lan.
Ba Lan kin Vit Nam mt v v bt la gas. Thu chng phỏ giỏ l
0,09 EUR/chic.
M kin Vit Nam mt v v cỏ tra, cỏ basa. Thu chng phỏ giỏ ỏp
t cho Vit Nam t 38% n 64%. Phng thc m Hip hi cỏ tra, cỏ ba
sa (CFA) ca M ó thc hin trong v tranh chp vi Vit Nam cú th túm
tc nh sau:
+ Trc ht, CFA ó gõy sc ộp bt cỏc nh xut khu Vit Nam phi
thay i tem dỏn phõn bit cỏc ca Vit Nam vi cỏ ca M.
+ Sau ú, CFA kin Vit Nam ó phỏ giỏ cỏ tra, cỏ basa trờn th
trng M.

7 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


8
Tiểu luận luật KT2
Go ca Vit Nam ó tng b Columbia kin vo nm 1994 vi biờn
phỏ giỏ l 9,7% nhng sau ú Columbia quyt nh rng Vit Nam ó
khụng gõy thit hi v vt cht vi vic sn xut go ca Columbia nờn
khụng ỏp dng thu chng bỏn phỏ giỏ.
Vit Nam cũn rt ớt kinh nghim trong vic ng u vi cỏc v
kin phỏ giỏ v vn dng c ch chng bỏn phỏ giỏ. Qua cỏc v kin phỏ
giỏ chỳng ta cú c hi nhỡn nhn rừ hn thc trng thng mi quc t hin
nay. EU ó bỏc b v kin DN Vit Nam bỏn phỏ giỏ bt la gas vo th
trng ny vi lý l, DN Vit Nam hot ng trong nn kinh t th trng.
Trong khi ú, Hoa K li kt lun Vit Nam cú nn kinh t phi th trng.
Vic xem xột Vit Nam l nn kinh t th trng hay phi th trng hon
ton mang tớnh chớnh tr, khụng ph thuc vo yu t k thut, mc dự phớa
M cú a ra 5 yu t k thut xem xột. Nh vy, kinh t th trng ch
l cỏi c m nguyờn nhõn sõu xa chớnh l giỏ bỏn. Vi mc giỏ 1kg cỏc
basa khong 3USD thỡ cỏc DN Hoa K cnh tranh ni, khi ú hỡnh thc
kin phỏ giỏ c s dng nhiu nht. Ch ngha bo h mu dch Hoa K
ó phỏt trin n mt mc tinh vi vi cỏc nc cú nn kinh t phỏt trin,
ụi khi li trng trn theo li n phng - ỏp t, nht l vi cỏc nn kinh
t nh bộ. Cỏch tt nht l chỳng ta khụng khụng xy ra kin cỏo bỏn
phỏ giỏ. Thc t chỳng ta khụng bỏn phỏ giỏ nhng khụng tỡm hiu xem i
tỏc ca ta nc s ti chi phớ sn xut nh th no, bỏn gớa bao nhiờu.
Nu chỳng ta nghiờn cu k, s a c mc giỏ phự hp, khụng gõy mõu
thun v li ớch vi DN Hoa k thỡ chc chn vic kin cỏo s ớt sy ra.
Mt khỏc, ngay c trong tỡnh hỡnh xut khu thun li, chỳng ta cng nờn
san s sang cỏc th trng khỏc, bi c gia tng sn lng xut khu vo
mt th trng s b DN nc s ti phn ng mt cỏch tiờu cc.

8 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


9
Tiểu luận luật KT2
Vn phũng Ngõn sỏch Quc hi M mi õy ó cú bỏo cỏo kt lun
rng lut chng bỏn phỏ giỏ trờn thc t ó gõy tn hao cho nn kinh t M
nht l qua v kin tụm c nhiu nc quan tõm hin nay, John McQuaid
cụng tỏc ti t The Times picayune ó tp hp ý kin ca cỏc nh kinh t
nhm ch ra nhng im phi lý trong lut chng bỏn phỏ giỏ ca M.
Bỏn phỏ giỏ gi lờn hỡnh nh Cụng ty nc ngoi theo ui chin
lc cú ch ý, cú s phõn phi hp nhm cn tr DN trong nc bng hng
NK giỏ r trn ngp th trng. õy chớnh l ip khỳc m ngnh
cụngnghip ỏnh bt tụm M vin lm lý do khi kin. Ng dõn ỏnh bt
tụm M núi riờng h b ỏp o bi xu hng hng NK bỏn phỏ giỏ t 6
nc nuụi tụm ang gia tng, khin mt hng tụm ri giỏ. Liờn minh tụm
min nam nc M (SSA), i din cho 8 bang trong ú Louisiana, ó
n theo lut chng phỏ giỏ, yờu cu chớnh ph M ỏp thu i vi mt
hng tụm NK v tr giỏ sn phm ca h.
Trờn thc t, lut chng phỏ giỏ ca M khụng ũi hi bng chng
cho thy cỏc Cụng ty nc ngoi b cỏo buc bỏn phỏ giỏ ang phi hp
hnh ng hay cú ý nh y mt hng ca h trn ngp th trng M. Cỏc
nh kinh t núi rng lut chng phỏ giỏ c son tho khỏi quỏt v nhiu
trỡnh t cho lut nyl th tc hot ng tiờu chun i mi cỏc DN ti M
v trờn th gii. S khỏc bit gia vn bn lut v thc tin l iu bỡnh
thng trong th gii ca chng phỏ m nhng ngi ỏnh bt tụm M
bc vo.
Khi ton cu hoỏ gõy ra ln súng v xuyờn sut nn kinh t M.
Thng mi quc t ó tr thnh vn chớnh tr ti Lousiana, cng nh
vi nhiu bang khỏc phi chng chi vi nguy c mt vic lm do s cnh
tranh t nc ngoi. Lut chng phỏ giỏ m ra phng thc giỳp cỏc ngnh
cụng nghip gp khú khn cú c khon tr cp kinh t tm thi. Lut ny
9 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


10
Tiểu luận luật KT2
cng c xem xột l mt chic van an ton v chớnh tr. Mc dự cỏc quyt
nh v chng phỏ giỏ cú nh hng trờn ton th gii, nhng chỳng li
c quyt nh trong phm vi mt nhúm nh, thin cn Oashinhtn.
Nhng ý kin ch trớch núi rng cỏc v kin b chi phi bi nhng quy nh
m ớt ngi bờn ngoi cú th hiu c v y ry nhng mõu thun.
Nhng ngi xng vic kin tng núi rng lut chng phỏ giỏ cú
th lm cõn bng sõn chi thng mi quc t, ni lm cỏc Cụng ty nc
ngoi thng khụng chi cụng bng v cỏch chi ca h e do vic lm
ca M. Lut chng phỏ giỏ m Quc hi M ban hnh c xem nh mt
v khớ t v ca cỏc ngnh cụng nghip. Mc tiờu ca lut ny l cõn
bng thng mi bt cụng. Khỏi nim lut chng phỏ giỏ cng tng t
nh lut chng c quyn, nú cú tỏc dng sp xp li th trng nhm duy
trỡ kh nng cnh tranh v bo v ngi tiờu dựng v lõu di.
Nhiu ý kin ch trớch, trong ú cú nhng ngi ng h thng mi
t do v nhiu nh kinh t ch o, ng tỡnh rng thng mi ton cu
thng khụng cụng bng. Nhng h cng núi rng lut chng phỏ giỏ v
cỏc quy nh ca lut ny, c bit l nhng cụng thc phc tp m Chớnh
ph ỏp dng tớnh thu, l mang tớnh c oỏn v gõy tr ngi cho cỏc
Cụng ty ang hot ng theo cỏc nguyờn tc thụng thng ti th trng
quc t. H núi rng v c bn lut ny l mt hỡnh thc bo h v do ú
nú l k thự ca thng mi t do.
V kin chng phỏ giỏ tụm ch l mt trong c chc v kin xy ra
mi nm. Bờn nguyờn n cỏo buc sỏu nc, Trung Quc, Ecuao, n
, Thỏi Lan v Vit Nam - ó xut t sn phm v th trng M vi giỏ
thp hn giỏ thnh sn xut. Nhng ngi ỏnh bt tụm M ũi hi chớnh
ph ỏp thu tụm NK t 25,76% (mc thp nht i vi Vit Nam) n
349% (mc cao nht i vi Braxin). Chớnh ph M ó s dng h thng
10 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


11
Tiểu luận luật KT2
hai cp, phc tp phõn tớch v kin bỏn phỏ giỏ. B Thng mi M
(DOC) cú quyn quyt nh liu vn bỏn phỏ giỏ cú xy ra trờn thc t
hay khụng v mc thu no s c ỏp t. U ban Thng mi quục t
M (USITC) l c quan a ra phỏn quyt cui cựng, quyt nh xem liu
DN M - trong v kin ny l cỏc DN tụm cú b thit hi vt cht do
hng NK hay khụng. Cho ti nay ca DOC v USITC u cú nhng phỏn
quyt s b ng h ngi ỏnh bt tụm M. Theo lut hin nay, khon
tin thu s c dnh tr cp cho ngnh cụng nghip tụm ni a.
Nhỡn chung, Chớnh ph M thng cú xu hng ng v phớa cỏc
ngnh cụng nghip M. Theo nh kinh t Bruce Blonigen ca i hc tng
hp bang Oregon, mt chuyờn gia nghiờn cu lnh vc chng phỏ giỏ, cú
ti 80% v kin cú kt lun l xy ra tỡnh trng bỏn phỏ giỏ, khong 60%
v kin kt lun rng cỏc DN ni a b nh hng bi hng NK. Thomas
Prusa, nh kinh t ca i hc tng hp Rutgers chuyờn nghiờn cu v cỏc
v kin thng mi v chng phỏ giỏ núi: DOC gn nh khụng bao gi
kt lun l khụng xy ra tỡnh trng bỏn phỏ giỏ.
Cỏc nh kinh t cũn nhiu quan tõm n khỏc bit v mc tiờu chớnh
sỏch c bn ca lut chng phỏ giỏ. Mt s coi lut ny l phng thc
nuụi dng ch ngha bo h. Mt s khỏc bo v khỏi nim ny nh mt
cụng c gi gỡn vic lm v giỳp gim bt ti ho ca kinh t ton cu.
Clyde Prestowitz, Ch tch Vin chin lc kinh t, mt nhúm nghiờn cu
thiờn t cú tr s ti Oasinhtn, núi: Khỏi nim chng phỏ giỏ l hon
ton hp phỏp v ó c a vo cỏc quy nh ca t chc Thng mi
th gii (WTO) bi õy l cụng c i phú vi mt s vn thc t.
Nhng nhiu nh kinh t núi rng cỏch thc m DOC phõn x v kin tụm
ó b búp mộo nhm chng li cỏc Cụng ty nc ngoi v thiờn v cỏc
ng dõn ỏnh bt tụm M.
11 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


12
Tiểu luận luật KT2
Theo cỏc nh kinh t, yu t gõy tranh cói nht v lut chng phỏ giỏ
l cỏch thc DOC tớnh thu chng phỏ giỏ. Cỏc nh kinh t ca DOC s
xem xột s khỏc bit gia giỏ ca sn phm NK vi giỏ tr th trng hp
lý. Nu giỏ NK thp hn, cú ngha l cỏc Cụng ty nc ngoi ang bỏn sn
phm vo M vi giỏ quỏ r, nh vy xut hin hin tng bỏn phỏ giỏ.
Tuy nhiờn, theo Michael Moore v mt s nh kinh t khỏc, khú khn chớnh
õy l lm sao so sỏnh giỏ NK thc t vi giỏ th trng hp lý gi
thuyt, mt s trng hp vic so sỏnh nh vy gn nh l iu khụng
th, bi hu nh chng ai bit rừ giỏ th trng hp lý Tu thuc vo tỡnh
hung v kin chớnh ph M xỏc nh giỏ th trng hp lý theo nhng
phng thc khỏc nhau. Trong trng hp n gin nht, Chớnh ph M so
sỏnh giỏ ti nc XK vi giỏ ti M. Nhng trong hu ht cỏc v kin
chng phỏ giỏ, phng thc xỏc nh khụng n gin nh vy: Trong s
sỏu nc b kin, SSA núi rng ch duy nht Braxin cú th trng ni a
ỏng k v mt hng tụm, cỏc nc khỏc hoc khụng cú th trng ln v
mt hng ny hoc l nhng nc b quy vo din khụng cú nn kinh t th
trng. Trong nhng trng hp nh vy, DOC cú kh nhiu la chn ph,
lp danh sỏch giỏ tụm ti mt nc th ba m DOC cho rng cú th so sỏnh
vi nc XK. DOC cng quyt nh xem xột liu cỏc Cụng ty nc ngoi
cú bỏn tụm di mc chi phớ sn xut, cng thờm t l li tc c quy
nh. õy l lý l c vin dn chng li tụm NK t Vit Nam v Trung
Quc. Chớnh ph M s tin hnh iu tra v thu thp s liu theo cỏch
iu tra v thu thp s liu theo cỏch ca mỡnh, nh lý l m cỏc lut ca
nguyờn n a ra khụng phi l lý l cui cựng. Nhng lý l ny nhng
phn no cho thy cỏch thc tin hnh v kin.
a ra lý l rng cỏc Cụng ty Trung Quc bỏn phỏ giỏ tụm ti M,
cỏc lut s ca nguyờn n ó t ra mt mụ hỡnh kinh t phc tp xỏc
nh chi phớ sn xut tụm ti Trung Quc v Vit Nam. Nhng Trung Quc
12 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


13
Tiểu luận luật KT2
v Vit Nam b xp vo din cỏc nc khụng cú nn kinh t th trng, do
vy h núi rng s liu c bn, xỏc thc v chi phớ sn xut cú th cú l
khụng cú hiu lc. Thay vo ú, cỏc lut s nguyờn n ly mc giỏ v chi
phớ ti M v n lm th trng ph xỏc nh s liu. i vi trng
hp Trung Quc cỏc lut s kho sỏt cỏc nh ch bin tụm M nhm tớnh
toỏn cỏc hng mc cú thờ ch bin c 1 pao (0,454kg) tụm ụng lnh,
nh in nc, vt liu úng gúi... Tip n h nghiờn cu nn kinh t n
xỏc nh chi phớ ca cỏc mc ny. Sau ú h kt hp hi kt qu ny
a mc chi phớ sn xut. Cui cựng, h c tớnh t l lói i vi mt
hng ca Trung Quc. Kt qu ca cỏch tớnh toỏn ny a ra giỏ sn xut
i vi tụm loi to ca Trung Quc l 10,6 USD/ pao - cao hn 7,72 USD
so vi mc giỏ tụm Trung Quc nhp vo M theo s liu ca C quan Hi
quan M v mc chnh lch ny c chuyn thnh mc thu chng phỏ
giỏ c ngh l 263,68% (mc cao nht c d kin i vi tụm ca
Trung Quc. Cỏc nh kinh t núi rng cỏch tớnh toỏn nh vy bc l y
ry nhng bt cp, ch núi n gin ngay vic so sỏnh giỏ ti cỏc nc
khỏc nhau. Michael Moore thc mc. Ai dỏm khng nh ú ó phi l giỏ
hp lý cha? Vic cho rng giỏ vin chuyn ti n hay Trung Quc
cng u ging nhau l iu ht sc phi lý.
Cỏc nh kinh t núi rng mt vn ỏng núi na l vic Chớnh ph
M gp tt c cỏc Cụng ty v cỏc nc cựng vo mt v kin chung, dự l
cỏc Cụng ty khỏc nhau bỏn sn phm vi mc giỏ khỏc nhau, sn phm ca
nc ny cú th cú c cu giỏ khỏc hng so vi sn phm ca nc khỏc,
hoc thm chớ l mt sn phm khỏc hn. Trong v kin tụm, n ang
a ra lý l rng tụm SK ca h l hon ton khỏc v khụng th em ra so
sỏnh vi tụm ca M.

13 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


14
Tiểu luận luật KT2
Trờn th gii, t nm 1995 - 2002, cỏc nc v vựng lónh th b iu
tra bỏn phỏ giỏ nhiu nht trong thng mi quc t l Trung Quc: 308 v,
Hn Quc: 160 v, M: 115 v, i Loan: 109 v, In- ụ- nờ - xi - a: 91
v... Nh vy, so vi cỏc nc khỏc thỡ s v m cỏc doanh nghip Vit
Nam b iu tra cũn l con s rt nh. Mc dự Vit Nam ó b kin phỏ giỏ
t cỏch õy 10 nm song chỳng ta ó khụng cú mt k hoch c th
ng u vi cỏc vn v giỏ c v chng bỏn phỏ giỏ.
Khi v kin cỏ tra, cỏ basa to c s chỳ ý ca d lun v cỏc
doanh nghip thy sn Vit Nam cng nh nhng ngi nụng dõn Vit
Nam phi gỏnh chu phn thua, lỳc ny cỏc B Ngnh v cỏc Hip hi liờn
quan mi thc s lo ngi v kh nng Vit Nam b kin phỏ giỏ nhng
mt hng khỏc.
Vit Nam khụng th trỏnh khi vic tip tc b kin phỏ giỏ. Lý do cú
th nờu ra nh chng bỏn phỏ giỏ c s dng nh mt cụng c bo h
mi, Vit Nam cú iu kin xut khu nhng mt hng giỏ r v Vit
Nam b cho l mt nn kinh t phi th trng.
Nhng hng hoỏ xut khu ca Vit Nam thụng thng cú li th
cnh tranh do giỏ nhõn cụng r dn n giỏ thnh thp so vi cỏc quc gia
khỏc v xu th ngy cng nhiu ca hng hoỏ Vit Nam thõm nhp vo th
trng quc t chc rng cỏc cuc iu tra chng phỏ giỏ i vi cỏc doanh
nghip Vit Nam s khụng dng li ú v mt khi ó b ỏp t thu chng
bỏn phỏ giỏ thỡ kh nng xut khu mt hng ú s b gim i rt nhiu. Vỡ
th, vn t ra cho cỏc doanh nghip v cỏc nh qun lý ca Vit Nam l
lm th no cú th hn ch c nhng tỏc ng bt li ng hnh
cựng cỏc cụng c chng bỏn phỏ giỏ.
III. MT S XUT, KIN NGH
14 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


15
Tiểu luận luật KT2
chỳng ta cú th ng hnh cựng cỏc bin phỏp chng bỏn phỏ
giỏ, cỏc doang nghip Vit Nam trc ht cn trang b cho mỡnh nhng
kin thc phỏp lut v chng bỏn phỏ giỏ trong thng mi quc t. Bờn
cnh ú, cn lu ý mt s vn c th sau:
Mt l, sn sng ng u vi cỏc v kin phỏ giỏ khỏc.
Chớnh ph Vit Nam cn cú k hoch sn sng ng u vi cỏc v
kin bỏn phỏ giỏ khỏc. Vit Nam cn ch ng gim thiu tiờu cc ca vic
chng bỏn phỏ giỏ t cỏc nc khỏc. C th Vit Nam cn:
(1)Xõy dng mt h thng thụng tin v phỏ giỏ v chng bỏn phỏ
giỏ.
(2)Xõy dng c ch cnh bo v kin phỏ giỏ v chng bỏn phỏ giỏ
(trc thuc B Thng mi), d kin nhng mt hng cú kh
nng b kin phỏ giỏ.
(3)Xõy dng cỏch thc tn dng cú hiu qu cỏc th tc iu tra
trong khuụn kh WTO cng nh th tc iu tra ca nc kin
phỏ giỏ. Chng hn, khi b ỏp dng thu chng bỏn phỏ giỏ, quc
gia b ỏp thu cú th tng giỏ hng hoỏ ca mỡnh chu mc thu
chng bỏn phỏ giỏ thp hn giai on xem xột li hnh vi phỏ
giỏ.
(4)Tớch tc tham gia vo cỏc din n cựng vi cỏc nc ang phỏt
trin xõy dng mt c ch chng bỏn phỏ giỏ cht ch hn
trong khuụn kh WTO.
õy c xem l c hi cỏc doanh nghip thu thp thụng tin v
vn ny v chng minh tớnh hp lý ca giỏ xut khu hng hoỏ. Mt khi
cỏc doanh nghip Vit Nam ng ngoi l t ỏnh mt quyn c khiu
ni v quyn khỏng ngh ca mỡnh. Khi ú, cỏc c quan iu tra s a ra
15 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


16
Tiểu luận luật KT2
nhng phỏn quyt ca riờng h v ỏp t cỏc bin phỏp chng phỏ giỏ, tt
nhiờn l cú li cho h. Mt khỏc, khi cỏc doanh nghip nc ngoi thng
kin, h s khụng ngn ngi tip tc kin cỏc hng hoỏ khỏc, v nh vy thỡ
c hi xut khu hng hoỏ ca cỏc doanh nghip Vit Nam s gim i
nhanh chúng. Tham gia v kin (rt cú th b thua do nhng ỏp t vụ lý),
cỏc doanh nghip cú th rt tn kộm, nhng t chi tham gia l s chp
nhn thit hi m thụng thng cũn ln hn nhiu.
Hai l, Xõy dng c s d liu thụng tin v phỏ giỏ, chng bỏn phỏ
giỏ: Cỏc tỡnh hung kin phỏ giỏ, cỏc vn liờn quan cn c chia
theo ngnh, v u tiờn theo c thự ca nn ngoi thng Vit Nam.
Chng hn, thi gian trc mt, cỏc thụng tin liờn quan n cỏc v
kin tụm, dt may, giy dộp v khoỏng sn cn c u tiờn thu thp.
Chớnh ph v cỏc doanh nghip Vit Nam cn lu ý rng vic nm
bt v cú y thụng tin v cỏc v kin trong cựng ngnh cng nh
nhng lp lun ca bờn trong v kin l s chun b cn thit sn
sng ng u vi cỏc v kin phỏ giỏ trong thi gian ti.
Ba l, t chc tỡm hiu cỏc v kin v chng bỏn phỏ giỏ ca mt s
ngnh v mt s quc gia la chn: Vit Nam cn thit phi tỡm hiu cỏc
v kin v bỏn phỏ giỏ trong mt s ngnh v mt s quc gia m Vit
Nam quan tõm. Trong bi cnh cỏc quy nh v chng bỏn phỏ giỏ ca
WTO cũn cha cht ch nh hin nay, vic tỡm hiu cỏc v kin trong mt
s ngnh l cn thit. Chớnh ph Vit Nam cú th tỡm ra c cỏc lý l m
cỏc nc b kin khỏc ang s dng phn bỏc li nc i kin.
Bn l, chng minh Vit Nam cú nn kinh t th trng. Trong v
kin gia Vit Nam v M v cỏ tra, cỏ basa, Vit Nam b coi l nn kinh
t phi th trng dn n nhng tham chiu bt li khỏc nh phi chn

16 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


17
Tiểu luận luật KT2
mt nc th ba so sỏnh chi phớ v tớnh giỏ tr thụng thng ca sn
phm.
Nm l, thu chng phỏ giỏ s ỏp t cho tt c cỏc doanh nghip cú
hng xut khu, vỡ th khi b kin, rt cn cú s tham gia v ng h ca tt
c cỏc doanh nghip. Nu ng ngoi cuc s luụn b ỏp t mc thu sut
cao nht. Do ú, cựng on kt thng nht tham gia v kin l bi hc
quan trng m cỏc doanh nghip Trung Quc ó rỳt ra khi tham gia v kin
v nc tỏo ộp ca h v cỏc v kin khỏc.
Sỏu l, c gng cuc iu tra s b v chng bỏn phỏ giỏ dn n
kt lun tt nht. Vn rt quan trng l, cỏc doanh nghip phi tỡm hiu
tht k v tr li tt cỏc cõu hi do c quan iu tra nu ra trong bng cõu
hi iu tra mt cỏch hp lý nht v trong thi gian sm nht. S minh
bch v rừ rng trong cỏc cõu tr li s to n tng tt vi cỏc c quan
iu tra. S tham vn cỏc ý kin ca cỏc lut s cú uy tớn trong trng hp
ny l rt quan trng.
By l, cn cú nhng chng c xỏc ỏng chng minh vic bỏn giỏ
thp (nu cú) khụng gõy thit hi cho nn sn xut c nc nhp khu
(lng hng xut khu chim di 3% tng khi lng nhp khu mt hng
ú ca nc cú hng bỏn giỏ thp) v nu cú thỡ biờn b coi l phỏ giỏ l
khụng ỏng k (di 2%). ng thi, cú th thng lng vi c quan a
ra phỏn quyt ca nc ny nhm t c tho thun v hn ch nh
lng hoc chp nhn mt mc giỏ ti thiu thay vỡ ỏp t thu chng phỏ
giỏ.
Tỏm l, trong iu kin cú th, hóy thuyt phc cỏc Cụng ty nhp
khu ca nc ngoi cựng lờn ting trc cỏc c quan iu tra rng, thc
s khụng cú tn hi ỏng k.
17 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


18
Tiểu luận luật KT2

KT LUN
Nh vy trong thi gian va qua Vit Nam ó phi ún nhn mt s
v kin chng bỏn phỏ giỏ t mt s quc gia m chỳng ta xut khu hng
hoỏ sang nc ú. Vn ny chỳng ta ó gp phi t rt lõu nhng do
cha nhn thc c tm quan trong ca vn cho nờn cha cú s chun
b chu ỏo i vi cỏc v kin. Mt khỏc chỳng ta cũn ớt kinh nghim trong
vn chng bỏn phỏ giỏ cựng vi s ỏp t ca nhng nc ln, nhng
nc m ang nhp khu hng hoỏ ca chỳng ta dn n chỳng ta gp phi
nhng bt li ln. Hng hoỏ ca chỳng ta cú chi phớ sn xut thp dn n
giỏ bỏn thp nhng vn b cho l bỏn phỏ giỏ v chu thu xut cao. iu
ny dn n gim kim ngch xut khu v nh hng n sn xut trong
nc. Trong thi gian ti chỳng ta cú th s phi gp nhng v kin bỏn
phỏ giỏ mi, cho nờn cn phi cú nhng tỡm hiu ỳc rỳt kinh nghim v cú
phng ỏn gii quyt vn mt cỏch tt nht.

18 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


19
Tiểu luận luật KT2
TI LIU THAM KHO

1. Tp chớ thng mi s 12 thỏng 3/2004
2. Tp chớ thng mi s 18 thỏng 5/2004
3. Tp chớ thng mi s 22 thỏng 6/2004
4. Tp chớ thng mi s 29 thỏng 8/2003
5. Tp chớ cng sn s 9 thỏng 5/2004
6. Tp chớ Nhng vn kinh t th gii s 2,3,4 nm 2004.
7. Tp trớ thng mI s 10 thỏng 3/2005
8. Thi bao kinh t thỏng 1,2 ,3 nm 2005

19 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.


20
Tiểu luận luật KT2
MC LC

Li m u............................................................................................1
Ni dung
I. Hip nh chng bỏn phỏ giỏ ca WTO v lut chng bỏn phỏ giỏ
ca Hoa K.......................................................................................................2
1. Cỏc cỏc hiu v phỏ giỏ......................................................................2
2. Bin phỏp chng bỏn phỏ giỏ trong thng mi quc t.................3
3. C ch chng bỏn phỏ giỏ ca M....................................................6
II. Nhng thỏch thc v khú khn cú liờn quan trong xut khu hng
hoỏ ca Vit Nam ...........................................................................................7
III. Mt s xut, kin ngh..............................................................15
Kt lun.................................................................................................19
Ti liu tham kho..............................................................................20

20 và luật bán phá giá của hoa Kỳ .
Hiệp định chống bán phá giá của WTO
những thách thức , khó khăn có liên quan trong việc xuất khẩu hàng
hoá của Việt Nam.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×